Aprovació de les bases reguladores específiques i convocatòria de subvencions per cursar estudis de postgraduació universitària. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

Dinamització Econòmica

ANUNCI de l'Ajuntament d'Igualada sobre l'aprovació de les bases reguladores específiques i la convocatòria de subvencions per cursar estudis de postgraduació universitària

Es fa públic per a coneixement general, que el Ple de l'Ajuntament d'Igualada, en sessió 28 de febrer de 2017 va adoptar els acords la part dispositiva dels quals és la que segueix:

'Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per cursar estudis de postgraduació universitària.

Segon. Publicar les bases específiques esmentades en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de la Corporació i al Tauler d'edictes de la seu electrònica d'aquest ajuntament (www.seu.cat/igualada) així com una referència d'aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà hàbil de la darrera inserció de l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d'edictes i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les persones interessades puguin examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament d'Igualada (pl. de l'Ajuntament, 1, de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.

En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, les bases de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d'un nou acord.'

La qual cosa es fa saber als efectes previnguts a l'apartat segon de l'esmentat acord del Ple de 28 de febrer de2017 fent constar que el contingut íntegre de les bases es el següent:

Bases.

1.- Objecte de les subvencions.

L'objecte de les subvencions és el suport a les despeses ocasionades per la matrícula per cursar estudis de postgraduació, per mitjà d'una quantia que ajudi a cobrir el seu pagament.

2.- Beneficiaris.

De conformitat amb l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions, poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases:

Les persones empadronades a Igualada que cursin estudis universitaris de postgraduació que compleixin els requisits següents:

a) Haver estat estudiant matriculat en el curs que estableixi la convocatòria en estudis de postgraduació universitària corresponents a nivell 3 (màster) i haver aprovat un mínim de 30 crèdits en aquest mateix curs.

b) Figurar d'alta en el Padró municipal d'habitants d'Igualada des de sis mesos abans de la data de convocatòria d'aquests ajuts.

Queden exclosos els crèdits de nivell 4 (doctorat).

La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

3.- Despeses subvencionables.

La despesa subvencionada és la que implica el pagament de la matrícula per cursar els estudis que se subvencionen. Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altres que es puguin rebre per aquest mateix concepte, tret que s'hagi obtingut una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per al curs que es demana l'ajut.

En qualsevol cas, l'ajut total obtingut no podrà superar l'import el cost de la matrícula corresponent.

4.- Import dels ajuts.

L'import dels ajuts dependrà del nombre de crèdits matriculats i aprovats, en el sentit següent:

- De 30 a 59 crèdits aprovats el curs de la convocatòria: 500 EUR.

- Més de 59 crèdits aprovats el curs de la convocatòria: 800 EUR.

En el cas que, per raó de la disponibilitat pressupostària, no es pugui fer front al total de sol·licituds que compleixin els requisits, l'import de les subvencions quedarà reduït proporcionalment amb la disponibilitat pressupostària de la partida corresponent.

5.- Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris tenen l'obligació de sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui realitzar l'Ajuntament en ordre a verificar el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de l'ajut.

Els sol·licitants hauran d'informar d'altres subvencions que hagin sol·licitat i, en el seu cas, obtingut per al mateix objecte (matrícula). De conformitat amb l'article 19.3 de la Llei General de Subvencions, l'import de les subvencions mai no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l'activitat o obra subvencionada. Si es té coneixement d'aquest superàvit amb posterioritat al pagament de la subvenció, el beneficiari té l'obligació de posar-ho en coneixement de l'òrgan atorgant per adequar la subvenció, de l'excés obtingut per sobre el cost de l'activitat. Si l'Ajuntament te coneixement d'aquest fet sense que el beneficiari ho hagi posat en coneixement de l'Ajuntament, aquest exigirà el reintegrament de la totalitat de la subvenció.

6.- Convocatòria.

La convocatòria d'aquests ajuts i el termini per presentar les sol·licituds es farà per Decret de l'Alcaldia o del/la Regidor/a delegat/a. La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). També es publicarà en el Tauler d'anuncis i Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Igualada (www.seu.cat/igualada tot fent referència en aquests edictes al Butlletí Oficial de la Província on han estat publicades les bases.

En l'acord de convocatòria, s'indicarà la partida pressupostària a la qual s'imputaran els ajuts i l'import de la partida esmentada que s'hi destina.

7.- Sol·licituds i termini de presentació.

7.1 Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada, per mitjà de la instància model el model de la qual que s'aprovarà amb la convocatòria i que es podrà aconseguir a l'Oficina del Ciutadà de l'Ajuntament d'Igualada i a la web https://tramits.igualada.cat.

7.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà el fixat en el Decret de convocatòria i no serà inferior a 20 dies hàbils a comptar del dia següent hàbil a la publicació de l'Edicte a la BDNS i Butlletí Oficial de la Província.

7.3 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i faculta l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

8.- Documentació.

A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar:

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Matrícula dels estudis universitaris de postgraduació amb detall de les assignatures i crèdits pels quals s'ha fet la matrícula i certificat de les qualificacions obtingudes.

- Dades bancàries on s'ha d'ingressar l'ajut si és el cas, segons model normalitzat de l'Ajuntament.

- L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament de l'estudiant beneficiari.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any, i s'indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

La manca d'aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s'entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9.- Gestió de les sol·licituds.

9.1 L'òrgan gestor de la subvenció serà l'Alcalde o Regidor/a delegat/delegada.

9.2 Una vegada presentades les sol·licituds, es revisarà la documentació presentada, i d'acord amb el que s'estableix en la base anterior, en el cas que manqui algun document, es requerirà la persona sol·licitant perquè l'aporti en el termini màxim de deu dies.

9.3 De conformitat amb l'article 125.1 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, previs els informes que es considerin pertinents per l'òrgan gestor, la proposta de l'atorgament de la subvenció es formularà per un òrgan col·legiat composat per un tècnic del Departament d'Universitats, un tècnic del Departament d'Ensenyament i la persona lletrada assessora.

10.- Resolució de les sol·licituds i publicitat dels ajuts concedits.

L'alcalde o regidor/a delegat/da atorgarà o denegarà motivadament els ajuts en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds. L'acord de concessió posa fi a la via administrativa.

11.- Notificació de l'acord de resolució.

Cada peticionari serà notificat individualment en relació a la concessió o denegació de la seva sol·licitud.

De conformitat amb l'article 20.8.b) de la Llei General de Subvencions i amb les condicions establertes en el mateix, els ajuts concedits es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) fent constar el programa i crèdit pressupostari al que s'imputin, persona beneficiaria, quantitat concedida, objectiu i finalitat de l'ajut. La mateixa informació es publicarà al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Igualada, sense perjudici de no fer públiques les dades que puguin afectar a la intimitat personal.

12.- Acceptació dels ajuts.

Els beneficiaris han d'acceptar els ajuts. Aquesta acceptació pot ser expressa, però també s'entendrà que el beneficiari l'accepta quan així es desprengui inequívocament dels seus propis actes.

13.- Justificació.

En atenció a l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es requerirà de justificació, tota vegada que s'ha acreditat la situació per la qual es pressuposa la realització de l'activitat subvencionada.

14.- Pagament dels ajuts atorgats.

El pagament es farà una vegada s'hagi concedit la subvenció, per mitjà de transferència bancària.

Igualada, 1 de març de 2017 La primera tinenta d'alcalde, Àngels Chacón i Feixas

Estudios
Dinamización económica
Deporte
Cultura