Aprovació de les bases reguladores específiques per a atorgament de subvencions per al foment d'activitats d'utilitat pública, d'interès social o promoció d'una finalitat pública. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Vallès Oriental

ANUNCI

Per raó d'aquest anunci es fan públiques les Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions adreçades al foment d'activitats d'utilitat pública, d'interès social o de promoció d'una finalitat pública del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovades pel Ple de 17 de maig de 2017, que es transcriuen a continuació:

'BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES AL FOMENT D'ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA, D'INTERÈS SOCIAL O DE PROMOCIÓ D'UNA FINALITAT PÚBLICA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS.

1. OBJECTE.

L'objecte d'aquestes Bases específiques és regular la concessió de subvencions a persones públiques o privades que duguin a terme activitats d'utilitat pública o d'interès social, o de promoció d'una finalitat pública, per a cadascuna de les línies que s'esmenten a continuació, regulades de forma específica en els capítols 2 a 11 d'aquestes Bases:

a) Línia de cultura (Capítol 2).

b) Línia de turisme (Capítol 3).

c) Línia d'esport (Capítol 4).

d) Línia d'educació (Capítol 5).

e) Línia de joventut (Capítol 6).

f) Línia de cooperació local (Capítol 7).

g) Línia d'acció social (Capítol 8).

h) Línia de cooperació i solidaritat (Capítol 9).

i) Línia de medi ambient (Capítol 10).

j) Línia d'agricultura (Capítol 11).

2. VIGÈNCIA.

La vigència d'aquestes Bases específiques és indefinida en el temps, de forma que poden aplicar-se a una única convocatòria o a vàries, bé d'un mateix any o d'anys posteriors.

3. NORMATIVA APLICABLE.

En tot allò no regulat en aquestes Bases específiques i la/les corresponent/s convocatòria/es són d'aplicació les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 2017.

4. SOL·LICITUDS: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ.

Les sol·licituds s'han de presentar en la forma, termini i la documentació que especifiqui la resolució de la convocatòria corresponent.

5. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA I IMPORT.

1. La consignació màxima de les subvencions i el seu import es determina a la convocatòria corresponent.

2. L'import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció de la consignació pressupostària, els punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada.

3. La convocatòria establirà una subvenció mínima i màxima per projecte o activitat.

4. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'import inferior al mínim establert a la convocatòria o que continguin un pressupost del projecte inferior al doble de l'import fixat en la convocatòria com a import mínim. Així mateix s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a l'import mínim de subvenció fixat en la convocatòria.

Tot això sens perjudici del que estableixi la convocatòria corresponent.

6. DESPESES SUBVENCIONABLES.

1. Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries i s'efectuïn en el termini establert per la convocatòria respectiva de les subvencions.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

2. El període d'execució de l'activitat subvencionada i de les despeses subvencionables es determina en la corresponent convocatòria.

7. CRITERIS D'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS.

Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius establerts en aquestes Bases per a cada línia de subvenció.

8. ORDENACIÓ I INSTRUCCIÓ.

La instrucció del procediment de concessió de subvencions és responsabilitat de l'àrea o unitat administrativa que correspongui per raó de la matèria, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.

9. COMISSIÓ QUALIFICADORA.

La diverses comissions qualificadores de les subvencions per a cada línia de subvencions està integrada pels membres següents:

- El/la cap de l'Àrea del Consell Comarcal del Vallès Oriental en què s'adscrigui l'àmbit de la línia que correspongui, que la presideix.

- Un/a tècnic/a de la Intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual té la condició de vocal.

- Un/a tècnic/a de l'àrea de Serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual té la condició de vocal i alhora exerceix de secretari o secretària de la Comissió qualificadora.

10. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes Bases és el de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableix la Base 12 de les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2. Una comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es presentin dins de cada convocatòria, la composició de la qual es determina en l'epígraf novè precedent.

3. El/La president de la comissió qualificadora en formularà la proposta de resolució. La proposta de resolució haurà d'indicar el sol·licitant o sol·licitants per als quals es proposa la concessió de subvenció, la quantia de la subvenció i també els sol·licitants als quals se'ls desestima motivadament.

4. En el procés de valoració s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits establerts i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració que s'hi fixen.

En el cas d'empat de puntuació entre sol·licituds tindrà preferència en l'atorgament de la subvenció aquella que abans s'hagi presentat en el registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

5. L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions corresponent a aquestes Bases específiques és la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

6. L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l'import total previst o el crèdit disponible de la corresponent aplicació pressupostària o de la seva bossa de vinculació.

7. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la corresponent convocatòria.

11. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

1. Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit, siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, mitjançant escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental d'acord amb el model que es posi a disposició, en un termini de 10 dies hàbils.

2. Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a aquesta, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

12. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

El termini i la forma de justificació de les subvencions regulades per aquestes Bases es determina a la convocatòria corresponent.

13. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.

Són obligacions del beneficiari les previstes a la Base 20 de les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

14. MESURES DE GARANTIA.

Si s'escau, les mesures de garanties que es considerin precises a constituir a favor de l'òrgan concedent, els mitjans de constitució i el procediment de cancel·lació es determina a la convocatòria corresponent.

15. PAGAMENT, PAGAMENTS ANTICIPATS, ABONAMENTS A COMPTE I RÈGIM DE GARANTIES.

1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'ha de fer una vegada justificades en els termes establerts.

2. La possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si s'escau, hagin d'aportar els beneficiaris, es determina a la convocatòria corresponent.

16. PUBLICACIÓ DE L'EXTRACTE DE LA/LES CONVOCATÒRIA/ES.

La publicació de l'extracte de la convocatòria o convocatòries de les subvencions regulades en aquestes Bases específiques es farà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i allà on s'escaigui normativament.

17. COMPATIBILITAT.

Les subvencions regulades en aquestes Bases són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, excepte que la convocatòria o normativament es disposi el contrari.

18. OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA.

En el cas de subvencions per un import superior a 10.000 EUR i sempre i quan el beneficiari sigui persona jurídica, aquest ha de comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

19. PUBLICITAT, MESURES DE DIFUSIÓ.

1. Els beneficiaris de les subvencions han de fer la publicitat i adoptar les mesures de difusió que corresponguin en relació amb la subvenció concedida.

2. Les mesures de difusió hauran d'adequar-se a l'objecte subvencionat, tant en la seva forma com en la seva durada, podent consistir en la inclusió de la imatge institucional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en cites realitzades en mitjans de comunicació, sens perjudici que la corresponent convocatòria n'estableixi una altra cosa.

3. Quan el programa, activitat, inversió o actuació gaudís d'altres fonts de finançament i el beneficiari estigués obligat a donar publicitat d'aquesta circumstància, els mitjans de difusió de la subvenció concedida així com la seva rellevància hauran de ser anàlegs als empleats respecte a les altres fonts de finançament.

4. La convocatòria corresponent pot precisar la publicitat i les mesures de difusió a adoptar.

CAPÍTOL 2 - LÍNIA DE CULTURA.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb l'activitat cultural de la comarca.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és dinamitzar l'activitat cultural de la comarca, a títol exemplificatiu però no limitatiu, l'activitat cultural relacionada amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres, la música, la producció audiovisual i gràfica o les festes representatives de la comarca. Igualment podran ser objecte de subvenció, les activitats d'animació socioculturals, especialment les d'oci i de lleure destinades al foment de la creativitat i la participació veïnal.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions culturals de la comarca i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte l'activitat cultural.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès cultural del projecte o activitat, tenint en compte la seva qualitat, la transmissió de valors, les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit de la cultura a la comarca i l'adequació i idoneïtat del projecte en relació amb el programa d'actuació comarcal (fins a 5 punts).

b) Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura popular i tradicional a la comarca, enteses com a propostes creatives, de millora o de perfeccionament. (fins a 2 punts).

c) La repercussió territorial del projecte o activitat a la comarca. (fins a 1 punt).

d) Les iniciatives que fomentin el treball en xarxa amb altres entitats o organitzacions. (fins a 1 punt).

e) El pla de comunicació i difusió previst del projecte o activitat. (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 3 - LÍNIA DE TURISME.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb l'activitat turística de la comarca.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és dinamitzar l'activitat turística de la comarca, el foment del turisme en les seves diferents vessants, tant del patrimoni natural, paisatgístic, històric, gastronòmic, comercial, com d'allotjament rural, entre d'altres, que impliquin el coneixement i la promoció de la comarca.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte el desenvolupament d'activitats turístiques.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès turístic del projecte o l'activitat, tenint en compte la seva qualitat i les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit del turisme a la comarca (fins a 4 punts).

b) Les propostes innovadores en l'àmbit del turisme a la comarca, enteses com a propostes creatives, de millora o de perfeccionament. (fins a 2 punts).

c) La repercussió territorial del projecte o l'activitat a la comarca (fins a 2 punt).

d) El pla de comunicació i difusió del projecte o l'activitat (fins a 2 punts).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 4 - LÍNIA D'ESPORT.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb l'activitat esportiva a la comarca.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és dinamitzar l'activitat esportiva a la comarca, la promoció i el desenvolupament de l'esport de base com a eina potenciadora d'hàbits saludables, el foment de l'associacionisme, l'organització de cursets o l'organització d'actes i activitats esportives.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions esportives de la comarca i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte el desenvolupament d'activitats esportives.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès esportiu del projecte o activitat, tenint en compte la seva qualitat, la transmissió de valors i el volum d'esportistes. (fins a 5 punts).

b) La rellevància del projecte o l'activitat esportiva organitzada a nivell comarcal. (Fins a 3 punts).

c) El nombre de monitors o d'entrenadors que desenvolupin el projecte o l'activitat i la seva titulació tècnica esportiva (Fins a 1 punt).

d) El pla de comunicació i difusió del projecte o l'activitat (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 5 - LÍNIA D'EDUCACIÓ.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb l'activitat educativa a la comarca.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és aprofundir en la participació de l'entorn en els projectes educatius i l'impuls d'activitats que incrementen el coneixement i les oportunitat de creixement en valors dels alumnes o joves de la comarca.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions, els centres educatius de la comarca, les entitats i les associacions educatives de la comarca i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte l'activitat educativa o de formació.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès educatiu del projecte (fins a 4 punts).

b) El nombre de participants (fins a 2 punts).

c) El nombre de professors i/o monitors i la seva titulació relacionada amb l'activitat subvencionada (fins a 2 punts).

d) L'existència d'alumnes o participants de més d'un municipi de la comarca (fins a 1 punt).

e) El pla de comunicació i difusió previst (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 6 - LÍNIA DE JOVENTUT.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb l'activitat juvenil de la comarca.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat de la subvenció és dinamitzar l'activitat adreçada al jovent de la comarca, com ara mitjançant la realització activitats d'animació sociocultural programades destinades als joves, concursos, exposicions, activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, al lleure, programes d'informació i d'assessorament, activitats formatives i educatives, revistes i publicacions, i en general, totes aquelles activitats relacionades amb el foment de la participació i l'associacionisme juvenil i la millora de l'ocupabilitat dels joves.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions juvenils de la comarca i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte l'activitat juvenil.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'adequació del projecte als objectius del Pla comarcal de Joventut (fins a 3 punts).

b) Les iniciatives de caire públic i l'aportació a la millora de la qualitat de vida de la població jove de comarca. (Fins a 3 punts).

c) El foment de la relació i/o coordinació entre col·lectius i entitats de la comarca afavorint el treball en xarxa (fins a 2 punts).

d) La promoció de la integració i la cohesió social (fins a 2 punts).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 7 - LÍNIA DE COOPERACIÓ LOCAL.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social de cooperació local.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és promoure obres o inversions que tinguin un interès comarcal en municipis de la comarca del Vallès Oriental.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries els municipis de la comarca sempre que no es vegin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

4. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès comarcal del projecte o l'actuació, tenint en compte el programa d'actuació comarcal (fins a 3 punts).

b) La repercussió territorial del projecte o l'actuació a la comarca (fins a 3 punts).

c) El grau de maduresa de la documentació tècnica del projecte o l'actuació (fins a 3 punts).

d) El pla de comunicació i difusió previst (fins a 1 punt).

5. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 8 - LÍNIA D'ACCIÓ SOCIAL.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb l'acció social a la comarca.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és dinamitzar l'acció social a la comarca, com ara les activitats orientades a la prevenció, la intervenció, l'assistència, la rehabilitació, la integració social o la promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, la dona, els immigrants, les persones grans i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de situacions de greus mancances o d'urgència social.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions d'acció social de la comarca i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte l'acció social.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) La transcendència del projecte o l'activitat pel que fa al foment d'accions orientades a la prevenció, la intervenció, l'assistència, la rehabilitació, la integració social o la promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, la dona, els immigrants, les persones grans i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat. (fins a 2 punts).

b) L'atenció de situacions de greus mancances o d'urgència social. (fins a 2 punts).

c) L'adequació del projecte o l'activitat als objectius de l'àrea corresponent. (fins a 2 punts).

d) La repercussió territorial del projecte a la comarca (fins a 1 punt).

e) Les iniciatives que fomentin el treball en xarxa amb altres entitats o organitzacions. (fins a 1 punt).

f) La promoció del voluntariat social (fins a 1 punt).

g) Les activitats comunitàries de caire preventiu i de sensibilització (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 5 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 9 - LÍNIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb la cooperació i la solidaritat.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és dinamitzar l'activitat de cooperació i solidaritat, a títol exemplificatiu però no limitatiu, les activitats adreçades a l'ajuda per a contribuir a l'eradicació de la pobresa o la millora de les condicions socials i econòmiques, en especial a països en vies de desenvolupament.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions de cooperació i solidaritat i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o objecte activitats de cooperació o solidaritat, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de la pau, l'educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) La incidència en països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona necessitada d'ajut d'emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals. (fins a 3 punts).

b) El suport a l'economia social: cooperatives de treballadors i/o camperols, projectes d'autoocupació, unitats productives integrades en xarxes de comerç just i en general, aquells que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa. (fins a 2 punts).

c) La incidència en els sectors mes desfavorits de la població de la comunitat beneficiària: infància, dones (igualtat de gènere), persones amb disminució, malalts crònics, minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població en situació d'extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra. (fins a 2 punts).

d) El respecte al medi natural (sostenibilitat ambiental), la cultura de la comunitat beneficiària i amb caràcter de permanència i estabilitat. (fins a 2 punts).

e) La incidència en la consolidació de processos de pau i de sistemes democràtics i participatius. (fins a 2 punts).

f) La promoció de la creació, sosteniment i desenvolupament d'estructures de defensa dels drets humans. (fins a 2 punts).

g) L'especial incidència en l'assoliment de la igualtat de gènere i el reconeixement del paper de les dones en el sosteniment de les famílies i el desenvolupament de les comunitats. (fins a 2 punts).

h) La participació dels implicats (entitat i beneficiaris) en el cicle del projecte (identificació, execució, seguiment i avaluació del projecte). (fins a 2 punts).

i) La promoció del voluntariat social. (fins a 2 punts).

j) Les iniciatives que fomentin el treball en xarxa amb altres entitats o organitzacions. (fins a 1 punt).

k) La periodicitat del projecte o la continuïtat en el temps. (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 3 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 10 - LÍNIA DE MEDI AMBIENT.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social en relació amb el medi ambient.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és contribuir a la preservació del medi ambient i la qualitat ambiental.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o per objecte la preservació del medi ambient i la qualitat ambiental.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès ambiental del projecte a nivell comarcal (fins a 5 punts).

b) La defensa de la biodiversitat (fins a 3 punts).

c) Les iniciatives que fomentin el treball en xarxa amb altres entitats o organitzacions (fins a 1 punt).

d) La periodicitat del projecte o la continuïtat en el temps. (fins a 1 punt).

e) Les iniciatives comunitàries de caire preventiu i de sensibilització (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 4 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

CAPÍTOL 11 - LÍNIA D'AGRICULTURA.

1. OBJECTE DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

L'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social de potenciació del sector agroalimentari local.

2. FINALITAT DE LA LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és la potenciació del sector agroalimentari local a través de la recuperació de varietats tradicionals; la promoció de circuits curts de comercialització; i la innovació productiva dels petits productors, en especial de la pagesia, associats tots ells a valors de respecte al medi ambient i a la preservació de la biodiversitat.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin com a finalitat o per objecte el sector agroalimentari.

2. La convocatòria corresponent pot restringir o ampliar els requisits per a ser beneficiaris d'aquesta línia de subvenció.

3. En el cas que es presentin sol·licituds que no compleixin la finalitat de la línia de subvenció o no compleixin els requisits establerts per a ser beneficiaris, la sol·licitud de subvenció serà desestimada.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. Les subvencions s'atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els criteris objectius següents:

a) L'interès agroalimentari del projecte a nivell comarcal (fins a 4 punts).

b) La defensa de la biodiversitat (fins a 3 punts).

c) Les iniciatives que fomentin el treball en xarxa amb altres entitats o organitzacions (fins a 1 punt).

d) La periodicitat del projecte o la continuïtat en el temps. (fins a 1 punt).

e) Les iniciatives comunitàries de caire preventiu i de sensibilització (fins a 1 punt).

2. Per optar a l'atorgament de la subvenció cal assolir una puntuació igual o superior a 4 punts. En tot cas, l'assoliment d'aquesta puntuació no garanteix l'atorgament de la subvenció.

Granollers, 22 de maig de 2017 El president, David Ricart i Miró

Cultura
Turismo
Deporte
Cultura e idiomas
Turismo y agencias de viajes
Juventud
Medio Ambiente
Educación
Innovación
Actividades de ocio y tiempo libre
Comercio
Familia
Fiestas Populares
Música
Infancia
Comercio y marketing
Deporte
Actividades deportivas
Salud
Bienestar social
Discapacidad
Sector agroalimentario
Actividades de servicios sociales