Aprovació de les bases reguladores específiques del Premi ciutat de Sabadell, als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-02-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 13/02/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

EDICTE

L? alcalde mitjançant Decret núm. 12830/2017, de 21 de novembre, ha aprovat les bases reguladores específiques del Concurs Ciutat de Sabadell , curs 2017-2018, que atorga el Departament d? Educació de l? Ajuntament de Sabadell.

Tanmateix, s? ha ordenat publicar i sotmetre a informació pública les esmentades bases en els termes establerts a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals. En el cas que no es presentin al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat d? ulterior acord.

El text íntegre de les bases reguladores específiques del Concurs Ciutat de Sabadell , curs 2017-2018 és el que es transcriu a continuació:

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL PREMI CIUTAT DE SABADELL ALS TREBALLS DE RECERCA DELS ALUMNES DE BATXILLERAT, CURS 2017-2018

1. PRESENTACIÓ I OBJECTE

L? objectiu d? aquestes bases és regular la concessió del Premi Ciutat de Sabadell als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que convoca l? Ajuntament de Sabadell al millor treball de recerca que tingui com a àmbit temàtic la ciutat de Sabadell i que compleixi els requisits establerts en les presents bases.

Amb aquest premi es vol potenciar els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que tinguin una temàtica relacionada amb la ciutat de Sabadell, per a projectar-los a la societat més propera i reconèixer l'esforç fet per l'alumnat i el professorat. Els treballs locals poden estar relacionats amb les ciències socials, les llengües, les arts, l'educació física, les ciències experimentals, el medi ambient, la tecnologia i les matemàtiques.

El premi Ciutat de Sabadell, es convocarà anualment coincidint amb la convocatòria anual del Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que promou la Fundació Bosch i Cardellach, el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental I (Sabadell - Sant Quirze) i el propi Ajuntament.

2. PARTICIPANTS I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Pot participar l'alumnat de 2n curs de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament pel centre de secundària de Sabadell on està matriculat.

Els requisits que han de complir els alumnes per a participar-hi i els requisits dels treballs i la seva presentació seran els de les bases anuals corresponents del Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat.

3. PREMI I DOTACIÓ ECONÒMICA

S'estableixen un únic premi dotat amb 700 € que es farà efectiu mitjançant taló bancari.

La seva concessió es regeix pels criteris que s? estableixen a les bases anuals corresponents del Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat. El jurat pot declarar el premi desert.

4. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La data límit de lliurament dels treballs i la presentació de les sol·licituds és el dia 15 de març de 2018, coincidint amb la del Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els participants per concórrer a la convocatòria d? aquest premi hauran de presentar la documentació en el marc de la convocatòria dels Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat, en el mateix termini i d? acord amb les seves bases.

6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS

1. L? ordenació i instrucció del procediment de concessió serà realitzada pel Servei d? Educació de l? Ajuntament de Sabadell.

2. En l? atorgament del premi intervindrà un jurat, que és el mateix que actua en l? edició anual del Premi Montserrat Miró i Marimon dels treballs de recerca dels alumnes de batxillerat, del qual en forma part un tècnic municipal adscrit al Servei d? Educació.

3. Els criteris de valoració són els que s? estableixen a les bases anuals del Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat. D? entre tots els treballs presentats, s? escull el més ben valorat amb temàtica relacionada amb la ciutat de Sabadell.

4. El jurat farà públic el veredicte al juny de l? any natural en què es convoqui el premi que coincidirà amb l? acte de lliurament anual del Premi Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que es celebra a la Fundació Bosch i Cardellach.

5. La resolució que es dicti, posarà fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d? un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre que es consideri oportú.

6. La participació en aquest premi implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació, d? acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de prendre part en aquest concurs significa l? acceptació d? aquestes bases. El Servei d? Educació es reserva el dret de modificar aquestes bases, si ho exigís una causa justificada.

8. CESSIÓ DEL TREBALL PREMIAT I DE LA SÍNTESI EXPLICATIVA

Per facilitar la difusió del treball guanyador, amb l? acceptació del premi l? autor o autora cedeix a l? Ajuntament de Sabadell, sense límit temporal i amb caràcter gratuït i exclusiu, tots els drets sobre el treball premiat i la síntesi explicativa, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l? obra passi a domini públic, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l? esmentada explotació.

Annex I. Document de cessió dels drets de propietat intel·lectual del treball guardonat al Premi Ciutat de Sabadell als treballs de recerca dels alumnes de batxillerat

DADES IDENTIFICATIVES: DEL/DE LA AUTOR/A GUANYADOR/A

Nom i cognoms: NIF:

En nom propi / com a pare, mare o representant legal del noi/noia (en cas de ser menor d? edat):

Domicili:

Municipi: Codi Postal:

Telèfon/s: o

Nom obra: Modalitat i categoria:

DECLARO sota la meva responsabilitat, el següent:

- Que l? esmentada obra, guanyadora del Premi Ciutat de Sabadell als treballs de recerca dels alumnes de Batxillerat, és original i inèdita, no hi ha drets de tercers, i em faig responsable de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

- Que segons allò establert a les bases del premi, mitjançant el present document cedeixo amb caràcter gratuït i exclusiu tots els drets sobre l? obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l? obra passi a domini públic, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l? esmentada explotació.

Data:

Signatura:

D? acord amb el que disposa l? article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l? informem que les dades facilitades s? incorporaran al fitxer d? Educació, creat per l? Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l? àmbit educatiu. No s? efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d? accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d? atenció al ciutadà de l? Ajuntament.

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Sabadell, 2 de febrer de 2018

El tinent d? alcalde de l? Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica, Joan Berlanga Sarraseca

Educación
Tecnología
Medio Ambiente
Desarrollo económico