Aprovació de les bases reguladores i convocatòria de les beques per a la formació i el perfeccionament de graduats de l'Institut del Teatre per a l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 19/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Organisme Autònom Institut del Teatre

ANUNCI de convocatòria

De conformitat amb el dictamen aprovat per la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, en data 11 de març de 2015, es fan públics els següents acords:

'Primer.- APROVAR les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les Beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats de l'Institut del Teatre per a l'any 2015, que es recullen a l'annex I d'aquest dictamen.

Segon.- APROVAR la seva convocatòria pública per a la concessió de dites Beques, en els termes establerts a les bases reguladores específiques.

(...)

Quart.- DISPOSAR la publicació de la documentació referida al punt primer, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), a l'intranet i al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre de la Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona.

Cinquè.- ESTABLIR el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 4 al 15 de maig de 2015.

(...)

ANNEX I AL DICTAMEN REFERIT A L'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT DELS GRADUATS DE L'INSTITUT DEL TEATRE PER A L'ANY 2015 (BEQUES DE PERFECCIONAMENT) I LA SEVA CONVOCATÒRIA.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT DELS GRADUATS DE L'INSTITUT DEL TEATRE PER A L'ANY 2015.

1. OBJECTE I NATURALESA DE LES BEQUES.

1.1.L'objecte de les presents Bases és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats de l'lnstitut del Teatre, en la convocatòria de I'any 2015.

1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de prestació de serveis entre el becari i l'lnstitut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en cap règim del sistema de seguretat social, ni per compte pròpia ni per compte d'altri, ni sota cap altre concepte.

1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions, ajudes i recursos compatibles amb aquestes beques en cap cas no pot superar el cost total del projecte becat.

1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques seran a càrrec dels beneficiaris. L'lnstitut del Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del beneficiari, ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat objecte de l'ajut, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.

1.5. El pagament d'aquestes beques resta subjecte a les retencions fiscals corresponents. Qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions haurà de ser acreditada per la persona interessada.

2. FINALITAT.

2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels graduats de l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els graduats de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.

2.2. S'entendrà per projecte, I'estudi detallat d'una acció formativa que es pretén realitzar i el pla proposat per realitzar-

la. En aquest sentit, les accions formatives proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds.

2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar el perfeccionament professional i la inserció laboral dels graduats de les seves escoles superiors.

3. DOTACIÓ DE LES BEQUES.

3.1. L'lnstitut del concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780,00 EUR cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de les Beques, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria, atenent als criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquestes bases, a l'interès del projecte presentat, la qualitat de l'ensenyament a desenvolupar, la institució que l'imparteix, el seu cost econòmic i la seva durada.

3.2. Per a la convocatòria 2015 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la concessió de les beques regulades en les presents bases serà de 7.560,00 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 481.01/99003 del pressupost de I'lnstitut del Teatre aprovat per l'any 2015.

3.3. No podran concedir-se més de dues beques ni per un import total superior a 7.560 EUR entre la suma de les dues beques.

3.4. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques desertes.

4. DESTINATARIS.

4.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als graduats de les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa).

4.2. Poden optar a les beques objecte d'aquestes bases qualsevol persona que ho desitgi i que reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre.

b) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l'any 2011 inclòs.

4.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells graduats que varen participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van rebre un dels Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2007, 2008, 2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a la Formació i el Perfeccionament de l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 2012, 2013 i 2014.

5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que es publica com annex ll en aquestes bases. S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 h), sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 3011992, de 26 de novembre (LRJPAC). El model de sol·licitud també estarà disponible a la consergeria de la seu de Barcelona de l'lnstitut del Teatre, al Servei de Graduats (planta 1 de l'lnstitut del Teatre) i també es podrà descarregar a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat.

5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i els projectes serà des del 4 al 15 de maig de 2015 ambdós inclosos.

5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de:

a) Fotocopia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en els supòsits de persones estrangeres.

b) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa o del resguard de sol·licitud dels esmentats títols.

c) Acreditació de què els estudis s'han realitzat a I'lnstitut del Teatre i s'ha obtingut el títol a partir de I'any 2011 inclòs.

d) Memòria explicativa i detallada de I'activitat formativa que es vol dur a terme, on es faci constar (projecte):

1) Tipus d'activitat formativa.

2) Institució que imparteix els estudis amb argumentació explícita de la importància que suposa dur-la a terme en el centre proposat.

3) Relació d'aquests estudis amb la carrera acadèmica i/o professional que el sol·licitant té previst desenvolupar.

4) Pla de treball detallat que indiqui el calendari de l'activitat formativa especificant la data d'inici i finalització.

5) Relació dels diferents conceptes de despesa del projecte quantificant-los, si s'escau, per unitats i el cost de la matrícula així com la relació d'altres ingressos.

e) Currículum professional i acadèmic del sol·licitant.

5.4. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament amb la sol·licitud, haurà d'estar en algunes de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de la traducció.

5.5. El sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte de formació.

5.6. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació d'aquestes bases, així com la prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas d'haver estat objecte de selecció com a becari o becària.

5.7. L'incompliment dels requisits o del termini dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que es detallen en aquestes bases suposa la no-admissió de la sol·licitud.

6. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA.

Quan la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'lnstitut del Teatre requerirà al/la peticionari/la, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES.

El procediment de concessió de beques regulat a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT).

El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini establert. Realitzarà l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà en un sol acte una proposta de resolució a la Direcció General de l'lnstitut del Teatre per tal de concedir les beques. La resolució ha de ser motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveuen aquestes bases.

El jurat de les Beques per a la Formació i el Perfeccionament de I'lnstitut del Teatre 2015 estarà format pels següents membres:

- El director general de I'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi (que el presidirà i podrà fer ús, en cas d'empat, de vot de qualitat).

- El/La directora/a de I'ESAD o persona que el substitueixi.

- El/La directora/a del CSD o persona que el substitueixi.

- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el substitueixi.

- Un/a tècnic/a del servei de graduats de I'lnstitut del Teatre, que actuarà com a secretari/a del Jurat, amb veu i sense vot.

La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler d'anuncis de l'lnstitut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l'Organisme.

El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres.

L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment comú.

El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de les presents bases reguladores.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ.

9.1. Tots els projectes de formació es valoraran d'acord amb els criteris següents:

1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis.

2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats.

3) El programa i contingut dels estudis sol·licitats.

4) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al context cultural.

5) L'historial acadèmic del graduat.

6) L'adequació dels estudis en la trajectòria professional i/o acadèmica del sol·licitant.

La puntuació màxima per atorgar per cada un dels criteris és:

1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis, el seu programa i contingut: 3 punts.

2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats: 2 punts.

3) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al context cultural: 1 punt.

4) L'historial acadèmic del graduat: 3 punts.

5) L'adequació dels estudis en la trajectòria professional i/o acadèmica del sol·licitant: 1 punt.

Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en conjunt dels criteris abans esmentats.

9.2. El Jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació complementària, dades i acreditacions que consideri necessàries en relació amb el projecte presentat i la trajectòria del sol·licitant.

10. CONCESSIÓ DE LES BEQUES.

10.1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la Presidència de l'lnstitut del Teatre. La resolució dels beques tindrà lloc en un termini que no excedirà dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

10.2. La resolució dels beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió pública dels resultats al tauler d'anuncis i la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: www.institututdelteatrecat.

10.3. L'atorgament d'aquestes quantitats serà la següent:

a) Quan es tracti d'un tipus de formació que demandi l'acceptació del candidat per part de la institució que ofereix l'activitat, com a requisit previ a la seva matriculació:

- Un primer 70% del import de la Beca en el moment en que acrediti l'admissió al curs.

- La tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria prevista a les base 13 i un cop acreditada la realització de I'activitat compromesa amb la presentació de la titulació obtinguda.

b) Quan es tracti de formació que no estableixi una selecció prèvia d'admissió:

- Un primer 70% del import un mes abans de la formalització de la matrícula. El beneficiari de la Beca es compromet a acreditar el pagament de la matrícula.

- La tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria prevista a les base 12 i un cop acreditada la realització de l'activitat compromesa amb la presentació de la titulació obtinguda.

10.4. La concessió de la beca a un/a graduat/da I'exclou de la possibilitat de presentar-se a futures convocatòries d'aquestes Beques.

11. CALENDARI D'EXECUCIÓ.

11.1. Els projectes de formació es realitzaran com a màxim abans del mes de novembre de 2016.

11.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga.

12. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

12.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol altre canvi en el projecte o en el calendari presentat haurà de ser notificat per escrit al tutor assignat i a la coordinació acadèmica.

12.2. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat objecte de l'ajut, la frase: Projecte realitzat gràcies a les Beques de Formació i Perfeccionament de I'lnstitut del Teatre. L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació.

12.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a l'activitat per a la qual es concedeix l'ajut.

12.4. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 12 d'aquestes bases.

12.5. Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats a d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

12.6. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca, a percebre la dotació econòmica establerta, si està prevista.

13. TUTORIES.

La coordinació acadèmica nomenarà tutors per a cadascun dels projectes, que en realitzaran el seguiment, i que a I'hora, seran els representants del Jurat per resoldre les incidències que puguin sorgir en l'execució del projecte.

14. JUSTIFICACIÓ.

14.1. La justificació de les beques serà presentada pels beneficiaris i abastarà exclusivament l'import de la Beca. Tanmateix els beneficiaris hauran d'indicar el cost total del projecte becat.

14.2. La justificació estarà conformada per:

a) La justificació de la realització de l'activitat que s'acreditarà de la següent forma:

- Al tutor assignat per l'Institut del Teatre: una memòria justificativa de I'activitat desenvolupada en que consti la tipologia del treball formatiu, la metodologia emprada pel professorat i I'experiència pedagògica, a més de I'explicació dels resultats obtinguts.

- Al servei de graduats: fotocòpia compulsada del certificat o altre document emès per l'organisme on es porti a terme l'activitat formativa acreditatiu de l'assistència i aprofitament de l'activitat formativa.

b) La justificació del cost de l'activitat o memòria econòmica, que haurà de contenir:

b.1) Relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, concepte, data d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a la Beca atorgada.

b.2) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat subvencionada, amb indicació de I'import i la seva procedència.

c) Els justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art. 72.2 RLGS).

c.1) Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a l'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen les bases.

c.2) Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR.

c.3) Les factures hauran de reunir els següents requisits:

c.3.1. Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura:

- Número de factura.

- Data d'expedició.

- Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura.

- Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, què haurà de tractar-se del/la beneficiari/a de la Beca.

- Número d'identificació fiscal.

- Descripció de les operacions i el seu import.

- Tipus impositiu aplicat/s a les operacions.

- Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per separat.

- Data de realització de les operacions objecte de facturació.

c.3.2. No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures 'pro forma' o provisionals.

c.4. Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits:

- Data de la compra.

- ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon.

- Concepte de la despesa.

- lmport, especificant 'lVA inclòs'.

- Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.

- Número, i en el seu cas, sèrie.

d) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

14.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del projecte i en cap cas podrà tenir lloc més tard del mes de novembre de 2016. La seva presentació i valoració positiva, condicionarà l'efectivitat del darrer pagament, tal com estableix el punt 8.3.

14.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la Beca concedida en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats.

15.- DESPESES ELEGIBLES.

Seran despeses elegibles:

·

Els imports de la matricula acadèmica emesa per l'entitat o centre formatiu corresponent. 16. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES.

16.1. La coordinació acadèmica i el tutor assignat efectuaran I'avaluació de cadascun dels projectes.

16.2. Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els imports rebuts, si escau, en els supòsits següents:

a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte.

b) lncompliment de les obliqacions previstes en aquestes bases.

c) lncompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla de treball presentat.

d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la base 10.1.

e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat o la imatge de l'lnstitut del Teatre.

16.3. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar la concessió, previ informe motivat del tutor del seguiment cada projecte.

16.4. En cas de renúncia del becari o becària haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va aprovar la concessió, donant compte al Jurat.

17. DISPOSICIONS SUPLETÒRIES.

En tot el no previst en aquestes bases, serà d'aplicació supletòria el que disposa el capítol I del Títol lll del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per decret 17911995, de 13 de juny, així com l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 31 d'octubre de 2008 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, annex l, de 15 de gener de 2009.'

Barcelona 12 de març de 2015

El secretari delegat, Francesc Bartoll i Huerta

Estudios
Inserción laboral
Cultura e idiomas
Cultura
Catalán
Idiomas