Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del concurs per a la selecció del cartell de promoció de la festa major de 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellar del Vallès

ANUNCI d'aprovació de les bases reguladores del concurs per a la selecció del cartell de promoció de la festa major de 2017, i de la convocatòria del procediment del concurs

D'acord amb el que es preveu a l'article 34.2 del reglament regulador de l'activitat de foment de l'Ajuntament de Castellar del Vallès i els seus organismes autònoms, aprovat per acord del Ple de l'ajuntament de 30 de gener de 2007, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de 30 de maig de 2017, ha aprovat les bases reguladores del concurs per a la selecció del cartell de promoció de la festa major de 2017, d'acord amb el redactat següent:

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DEL CARTELL DE PROMOCIÓ DE LA FESTA MAJOR DE 2017.

1. Objecte i normativa aplicable.

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment del concurs per a la selecció del cartell de promoció de la festa major de l'any 2017 i la concessió d'un premi a la persona guanyadora.

1.2. El concurs regulat per aquestes bases és regeix per:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

1.3. L'atorgament del premi té caràcter voluntari i eventual, és modificable en els supòsits previstos en la normativa indicada, no genera cap dret a l'obtenció d'altres premis en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

1.4. L'atorgament del premi es condiciona a la realització ja executada de l'activitat i té caràcter no devolutiu.

2. Requisits que han de reunir les persones que participin en el concurs.

Podran participar en el concurs regulat per aquestes bases les persones físiques que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir més de 16 anys en la data de presentació de la sol·licitud de participació o, en el cas de ser menors, comptar amb l'autorització del pare, mare o persona que exerceixi la tutela.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, així com també amb la Seguretat Social.

3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds.

3.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'ajuntament a l'edifici El Mirador en el seu horari d'obertura (dilluns i divendres de 8,20 a 14,30 hores, i dimarts a dijous de 8,30 a 19,00 hores), des de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el dia 23 de juny de 2017 a les 14,30 hores.

3.2. La sol·licitud haurà de presentar-se en el formulari normalitzat que es pot obtenir al Servei d'Atenció Ciutadana o a la pàgina web de l'ajuntament (www.castellarvalles.cat), acompanyada de la documentació següent:

a) Sobre tancat que inclogui l'original de la seva obra, segons les especificacions assenyalades a l'apartat 4 d'aquestes bases, al dors del qual figurarà el text següent: 'Concurs per a la selecció del cartell de la festa major de Castellar del Vallès de 2017'.

En cap cas l'obra anirà signada i s'identificarà mitjançant el pseudònim de la persona autora, que es farà constar a l'anvers del cartell.

b) Fotocòpia del document nacional d'identitat de la persona que presenta la sol·licitud.

c) Fotocòpia del document nacional d'identitat del pare, mare o persona que exerceixi la tutela, en cas que la persona participant tingui 16 anys o menys.

3.3. La presentació de la sol·licitud de participació en el concurs implica l'autorització de la persona participant perquè l'ajuntament obtingui de forma directa els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i l'ajuntament i de les obligacions amb la Seguretat Social.

3.4. La presentació de la sol·licitud de participació pressuposarà l'acceptació incondicional d'aquestes bases per part de les persones concursants.

4. Característiques del cartell.

4.1. Cada persona participant només podrà presentar una única proposta.

4.2. El cartell ha de ser un disseny original i inèdit i no podrà ser adaptació o modificació d'obres anteriors. Així mateix no podrà haver estat presentat o premiat en cap altre certamen.

Les persones participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de terceres persones i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. L'ajuntament no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual per part de les persones participants.

4.3. El tema és de lliure elecció de la persona participant.

4.4. Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quadricromia. No s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.

4.5. En el cartell ha de figurar la marca del municipi (si no es disposa, ha de reservar-se un espai i indicar-ho) i incloure les frases 'Festa Major 2017 Castellar del Vallès' i '8,9, 10, 11 i 12 de setembre'.

4.6. El cartell s'ha de presentar en suport físic i en suport digital, amb les característiques següents:

i) En suport físic, s'ha de presentar en un suport rígid de mida 50 cm d'ample x 70 cm d'alt. S'ha de fer en format vertical.

ii) En suport digital, amb la resolució adequada per a la seva impressió (CMYK - 300 dpi).

4.7. La persona participant ha de facilitar l'arxiu original per capes, per tal que l'ajuntament pugui treballar el document, o bé es compromet, si s'escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d'actes de la festa major amb l'aplicació de la imatge del cartell que calguin a proposta dels serveis tècnics municipals.

4.8. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses al concurs. Així mateix, les obres que puguin resultar ofensives, discriminatòries o fomentar actituds cíviques inadequades, també seran excloses.

4.9. L'Ajuntament de Castellar del Vallès passarà a ser el propietari legal de l'obra que resulti guanyadora del concurs, del disseny i es reserva el dret de modificar, ajustar o adequar algun aspecte de la mateixa per adequar-la a les finalitats que li són assignades. L'ajuntament podrà reproduir i adaptar el cartell premiat als diferents formats per a difondre la festa major de l'any en curs.

5. Procediment de selecció del cartell i d'atorgament del premi.

5.1. El procediment per a seleccionar el cartell guanyador del concurs es tramitarà en règim de pública concurrència.

5.2. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es comprovarà que les obres presentades s'ajusten als requisits establerts per aquestes bases i, en el seu cas, es requerirà que s'esmeni o complementi la sol·licitud de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Un cop admesa la sol·licitud, el Jurat valorarà els cartells de conformitat amb els criteris establerts per aquestes bases.

5.4. La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a resoldre el procediment, assenyalant el cartell guanyador i l'atorgament del premi al seu/a la seva autor/a.

En atenció al veredicte del Jurat, el concurs podrà declarar-se desert i no atorgar el premi.

5.5. L'entrega del premi a la persona guanyadora es realitzarà en el marc dels actes de la festa major.

6. Jurat.

6.1. El Jurat estarà integrat per cinc membres i serà nomenat per resolució de l'alcalde de conformitat amb la composició següent:

- El regidor de Cultura, que serà el president.

- Un/a tècnic/a municipal adscrit/a a la Unitat de Cultura.

- Un/a tècnic/a municipal adscrit/a a la Unitat de Joventut.

- Un/a tècnic/a municipal adscrit/a a la Unitat de Disseny, Imatge Corporativa i Publicacions.

- Una persona professional externa, relacionada amb la imatge.

El secretari del Jurat serà el secretari de l'ajuntament, que podrà delegar aquestes funcions en un dels membres que sigui empleat/ada municipal.

6.2. Són funcions del Jurat:

a) Decidir quins cartells són admesos al concurs.

b) Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els cartells presentats.

c) Seleccionar el cartell guanyador del concurs i emetre el veredicte.

d) El dret de declarar desert el concurs si considera que el nivell de les obres presentades no es correspon al resultat que es pretén assolir o no reuneixen la qualitat adequada per a ser premiades.

6.3. Els acords del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots i en tot allò no previst en aquestes bases s'estarà al que preveu la normativa de règim local per als òrgans col·legiats.

6.4. La primera reunió del Jurat es celebrarà el dia 26 de juny de 2017 a l'objecte de prendre coneixement de les sol·licituds presentades de participació en el concurs, comprovar que les obres s'ajusten als requisits establerts per aquestes bases, requerir, en el seu cas, la subsanació i millora de la sol·licitud, i, en el seu cas, decidir si alguna de les obres presentades no s'admet la concurs de conformitat amb l'apartat 4.8 d'aquestes bases.

6.5. En el seu veredicte, el Jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l'adequació a la temàtica festiva, el seu colorit i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. Així mateix, també tindrà en compte l'esforç, la vessant artística i l'originalitat.

6.6. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

7. Quantia del premi.

7.1. S'atorgarà un únic premi de 600,00 EUR al cartell guanyador.

7.2. El premi està subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques, i sobre la quantitat establerta a l'apartat anterior es practicarà la retenció que preveu la normativa reguladora de l'impost.

8. Drets sobre el cartell premiat.

8.1. El cartell premiat passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, que passarà a ser titular del mateix, i no podrà ser presentat en altres certàmens.

8.2. L'obtenció del premi comporta la cessió dels drets d'explotació referits a reproducció, distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat de transmissió, explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclusivament els mitjans audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc., incloent-hi també la cessió d'aquests drets a terceres persones.

El dret de transformació s'entén per al seu tractament informàtic en l'elaboració d'instruments de descripció i en cap cas suposarà l'alteració del material original.

8.3. La cessió en exclusiva dels drets d'explotació esmentats a l'apartat anterior s'entén amb caràcter indefinit.

9. Incidències.

Qualsevol incidència referida a l'aplicació d'aquestes bases serà resolta per la Junta de Govern Local, llevat les que tinguin a veure amb el procediment de selecció del cartell guanyador, que seran resoltes pel Jurat.

Disposició final.

Aquestes bases entraran en vigor, un cop aprovades, el dia següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Així mateix, per acord del mateix òrgan i en la mateixa sessió s'ha aprovat la convocatòria del procediment del concurs per a la selecció del cartell de promoció de la festa major de 2017, en els termes següents:

- La convocatòria es regeix per les bases específiques que figuren a l'apartat anterior d'aquest acord.

- S'atorgarà un únic premi de 600,00 EUR al cartell guanyador.

- La partida del pressupost municipal de 2017 a la que s'imputa la despesa és D7-3380-481.01.

- El procediment es tramita en règim de concurrència competitiva.

- L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local.

- El termini per a presentar les sol·licituds és fins el dia 23 de juny de 2017 a les 14,30 hores.

- Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent en el Registre general de l'ajuntament en la forma prevista en l'apartat 3 de les bases reguladores.

Castellar del Vallès, 30 de maig de 2017 L'alcalde, p. d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015), el director de Serveis Econòmics, José Manuel Fernández Villaverde

Cultura
Certámenes
Artes