Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament de beques per a la realització d'activitats esportives, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 05/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

D? acord amb el que es preveu a l? article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa públic que per acord del Ple de l? Ajuntament de l? Esquirol, celebrat el dia 23 de novembre de 2071, s? han aprovat les bases reguladores per a l? atorgament de beques per a la realització d? activitats esportives curs 2017-2018, amb els acords següents:

Primer.- Aprovar les Bases reguladores per a l? atorgament de beques per a la realització d? activitats esportives curs 2017-2018, amb el text íntegre que figura a l? expedient.

Segon.- Aprovar la convocatòria dels corresponents concursos públics, amb el contingut i terminis que s? indiquen per a cada cas en les Bases.

Tercer.- Autoritzar la despesa corresponents amb càrrec a la partida 1.925.48000 del vigent pressupost municipal.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l? anunci de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l? article 124.2 del ROAS.

ANNEX I

BASES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D? ACTIVITATS ESPORTIVES CURS 2017-2018.

1 Objecte: L? objecte de les bases és la regulació del procediment i l? establiment dels criteris per a determinar els beneficiaris i els imports dels ajuts de les beques per assistir a activitats esportives, adreçades a les famílies que es troben en situació de dificultats econòmiques.

2. Beneficiaris Podran ser beneficiaris dels ajuts els menors d? edat (dels 3 fins als 17 anys) empadronats al municipi de l? Esquirol, les famílies de les quals es trobin en situació de dificultats socioeconòmiques de conformitat amb els criteris establerts.

Les activitats que poden ser objecte de l? ajut es concreten en la matricula de les activitats de caire esportiu, corresponents a una anualitat i excloent-ne el material i/o desplaçament i que siguin ofertades en el municipi de L? Esquirol.

En cas que l? activitat esportiva realitzada no sigui al municipi, únicament s? acceptaran les sol·licituds de esports els quals no existeixi oferta al municipi

3. Documentació Per tal de valorar les sol·licituds caldrà adjuntar la següent documentació: 1) Model de sol·licitud normalitzat 2) Fotocòpia del DNI O NIE de tots els membres de la unitat familiar 3) Volant de Convivència (s? incorporarà d? ofici) 4) Fotocòpia de Justificant dels ingressos de la unitat familiar 1era opció: Declaració de renda de l? exercici fiscal 2016 de tots els membres de la unitat familiar.

Carrer Nou, 1 - 08511 L? Esquirol. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e: lesquirol@diba.cat

2ona opció: Justificants ingressos de totes les persones en edat laboral: Si està en actiu, tres últimes nòmines, en el cas de percebre prestacions (situació d? atur, pensions, Renda mínima inserció, pensions no contributives) certificat on figuri la quantia. 5) Fotocòpia dels rebuts del lloguer o hipoteca corresponents a l? habitatge habitual dels darrers tres mesos 6) Fotocòpia del Carnet de família nombrosa (si s? escau) 7) Certificat o tarja acreditativa de reconeixent de disminució (si s? escau) 8) Fotocòpia del títol de família monoparental (si s? escau) 9) Sentència de separació o divorci i acord judicial (si s? escau)

4. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 22 de desembre de 2017. Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant model normalitzat, que serà signada pels progenitors o tutors legals, al registre general de l? Ajuntament de l? Esquirol (C. Nou, 1 - 08511 L? Esquirol).

5 Rectificació de defectes o omissions de documentació En cas que la documentació presentada sigui incorrecte i incomplerta per la valoració de la situació socioeconòmica, es requerirà al sol·licitant per tal que en el termini màxim de deu dies hàbils a partir del següent de la recepció de la notificació corresponent, procedeixi a esmenar o rectificar la documentació, amb la indicació que si no ho fa se l? entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

6. Pressupost màxim i import de individual de les beques. El pressupost màxim que es destinarà per la concessió de les beques regulades en les presents bases serà l? import corresponent a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per aquest concepte a l? Ajuntament de l? Esquirol, 1.817,92 Euros, en la Línia de Beques d? Esports per a la Cohesió social al municipi de L? Esquirol.

Els ajuts individuals s? establiran en funció del percentatge resultant de la puntuació socioeconòmica dels barems aprovats, i en cap cas podrà superar el cost de la matrícula de l? activitat esportiva.

L? import de l? ajut econòmic en cap cas superarà els 200,00 Euros per activititat.

7 Criteris objectius d? atorgament de l? ajut i la puntuació. Els ajuts s? atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor puntuació un cop aplicats els criteris objectius següents:

Que la renda familiar no superi els llindars màxims següents tenint en compte la configuració familiar:

Valoració Econòmica: Els requisits màxims per accedir a les beques esportives seran els següents:

a) Es parteix del barem establert per ajudes econòmiques on el valor de Renda de suficiència de Catalunya per a l? any 2014 és de 7.967,73 Euros anuals. b) Els ingressos de la unitat familiar s? obtenen de la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar en els darrers 3 mesos i se n? obté la mitja. De la quantitat que en resulti se? n dedueix la despesa de lloguer o hipoteca corresponent a l? habitatge habitual, amb un límit de 450,00 Euros.

Carrer Nou, 1 - 08511 L? Esquirol. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e: lesquirol@diba.cat

c) En cas de presentar-se com a documentació econòmica per la valoració la Declaració de Renda, els ingressos de la unitat familiar s? obtindran mitjançant la suma de la Base imposable general i la Base imposable de l? estalvi de les rendes corresponents a l? exercici 2014 de cada un dels membres computables de la unitat familiar, i l? import obtingut es dividirà per 12. En cas de acreditar despesa de lloguer o hipoteca de l? habitatge habitual, es detraurà la despesa que s? acrediti, amb un límit de 450,00 Euros. Nombre de membres de la Renda disponible màxima Renda disponible màxima unitat familiar mensual anual 2 membres 863,17€ 10.358,04€ 3 membres 1.062,36€ 12.748.32€ 4 membres 1.261.55€ 15.138,60€ 5 membres 1.460,74€ 17.528,88€ 6 membres 1.659,93€ 19.919,16€ 7 membres 1.859,13€ 22.309,56€ 8 membres 2.058,32€ 24.699.,84€ 9 membres 2.257,51€ 27.090.12€

Barem de puntuació

Puntuació econòmica: Ingressos / membre de 432€ a 251€ Ingressos/membre de 81€ a 250€ Ingressos / membre de 80€ a 0€

10 punts 20 punts 40 punts

Puntuació Social Família monoparental Família nombrosa Discapacitat entre el 33% i el 65% Discapacitat de mes del 65% Infants a càrrec dels avis, família extensa o tutors o seguiment EAIA Situació atur dels ambdós progenitors Situació laboral activa però amb ingressos inferiors al salari mínim Seguiment i/o intervenció de Serveis Socials Bàsics

3 punts 2 punts 2 punts 5 punts 3 punts

15 punts 10 punts

10 punts Atorgament de la beca en funció de la puntuació obtinguda. Puntuació Barem i quantia de la beca 20-40 punts 40% import activitat 41- 60 punts 75% import activitat 60 - 100 punts 90% import activitat

8. Òrgan Competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions. Un vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran valorades pels tècnics de serveis socials bàsics de l? ajuntament de l? Esquirol, a l? efecte de la baremació de cada una de les sol·licituds.

Carrer Nou, 1 - 08511 L? Esquirol. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e: lesquirol@diba.cat

Posteriorment s? elaborarà un llistat per ordre decreixent i s? assignarà - a mode de propostal? import individual de l? ajut fins a l? exhauriment de la dotació prevista. Establint com a llindar màxim per l? atorgament de l? ajut tots els beneficiaris que tinguin el mateix nombre de punts que permet l? exhauriment de l? import de la subvenció.

Posteriorment el llistat s? elevarà a les regidores de serveis socials i esports de l? ajuntament per tal formulin proposta de resolució a l? Alcaldia, qui mitjançant Resolució atorgarà els ajuts.

9. Acceptació de l? ajut Els beneficiaris, una vegada els hagi estat notificada la resolució d? atorgament de l? ajut, hauran d? acceptar -sense reserves- tant l? import com les condicions imposades en la resolució. S? entendrà tàcitament acceptat si en el transcurs d? un mes a partir de la recepció de la notificació no es manifesten objeccions.

Les entitats organitzadores de les activitats esportives mantenen l? obligació de destinar el pagament a minorar el cost de la matricula en el cas que es realitzi en l? entitat organitzadora.

10. Pagament de les Beques El pagament de les beques s? efectuarà a l? entitat organitzadora, a excepció del supòsit en que aquesta indiqui expressament i sota la seva responsabilitat, que el beneficiari ha abonat prèviament aquest import.

L? Esquirol, 24 de novembre de 2017

L? Alcalde

Àlex Montanyà i Rifà

Carrer Nou, 1 - 08511 L? Esquirol. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e: lesquirol@diba.cat

Actividades deportivas
Deporte
Hipotecas
Alquiler de vivienda
Vivienda
Familia
Familia monoparental
Deporte
Transporte
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Discapacidad