Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics de material escolar i llibres corresponent al curs 2017/2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cervelló

EDICTE

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2017, va aprovar el següent, la part resolutiva del qual es transcriu a continuació:

1r.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per material escolar i llibres corresponent al curs 2017/2018, en l'àmbit educatiu a favor dels alumnes empadronats a Cervelló i matriculats en centres públics d'educació infantil, primària i secundària, en règim de concurrència competitiva.

2n.- Aprovar la fitxa model adjunta, per l'atorgament d'ajuts econòmics de l'Ajuntament de Cervelló per material escolar i llibres corresponent al curs 2017/2018.

3r.- Autoritzar la despesa màxima per import de sis mil EUR (6.000,00 EUR), a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'estat de despeses del vigent Pressupost, 03_01.3260.48000 Beques i ajudes educatives.

4t.- Establir que les persones beneficiàries hauran de complir els requisits i obligacions que es disposa en l'article quart de les bases reguladores de la convocatòria.

5è.- Fer constar que el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposa l'article cinquè de les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts.

6è.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal.

7è.- Enviar les dades estructurades, els text complert i l'extracte de la present convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d'allò disposat a l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8è.- Comunicar dita convocatòria a tots els centres educatius públics del municipi de Cervelló.

9è.- Comunicar el present acord al Departament d'Hisenda de l'Àrea de Serveis Generals i Ordenació del Territori.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS PER MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES CORRESPONENTS AL CURS ESCOLAR 2017/2018.

Article 1. Marc legal.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix com a principi rector del sistema educatiu la universalitat i l'equitat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que són principis del sistema educatiu espanyol, entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació.

Atès que és competència municipal participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria de conformitat a allò establert al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ex article 66.3.o), i a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, ex article 25.2.n).

Article 2. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per material escolar i llibres de text dels alumnes empadronats a Cervelló i matriculats a centres públics d'educació infantil, primària i secundària, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Article 3. Persones beneficiàries.

3.1 Poden ser beneficiaris els alumnes empadronats a Cervelló i matriculats en centres públics d'educació infantil, primària i secundària, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

3.2 Poden sol·licitar els ajuts de material escolar i llibres els pares, les mares i tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Article 4. Requisits.

1. Que la persona beneficiària estigui empadronada al municipi de Cervelló.

2. Que la persona beneficiària estigui matriculada a un centre públic d'educació infantil, primària o secundària.

3. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida a les bases, en els terminis i la forma establerts en la convocatòria.

4. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic que, juntament amb l'ajut atorgat per l'Ajuntament de Cervelló, superi el cost de l'import escolar en concepte de material i llibres escolars.

5. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, és a dir, cinc-cents seixanta nou amb dotze EUR mensuals (569,12 EUR), excepte en els casos d'acreditació de violència de gènere, en què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència de gènere.

Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que constin en el volant de convivència aportat d'acord amb les previsions de l'article 7 d'aquestes bases.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renda neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar.

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar l'any 2016 entre catorze. Nogensmenys, pel cas que s'acrediti a la renda neta mensual de la unitat familiar, s'hi pot restar fins a un màxim de sis-cents EUR (600,00 EUR) en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària. 6. Per la naturalesa de les beques i l'especificitat del col·lectiu al qual s'adrecen, per a obtenir la condició de beneficiari no s'han d'acreditar el compliment dels requisits que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/20036, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 5. Convocatòria.

5.1 Per al curs escolar 2017/2018, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de material escolar i llibres serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província.

5.2 L'import dels ajuts de material escolar i llibres per al curs escolar 2017/2018 anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 03_01.3260.48000 Beques i ajudes educatives del Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Cervelló per a l'any 2017, per un import màxim de sis mil EUR (6.000,00 EUR), i sense necessitat d'esgotar aquesta despesa màxima autoritzada.

Article 6. Sol·licitud.

6.1 Els impresos de sol·licitud es podran trobar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cervelló.

6.2 Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les circumstàncies que s'al·leguen (annex 1) mitjançant registre d'entrada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

A més a més, a la sol·licitud i amb relació a la persona beneficiària (dades del menor d'edat), s'ha d'indicar el nom i cognoms, el document nacional d'identitat en cas que n'hi hagi, la data de naixement, el curs escolar i el nom del centre escolar. En relació al sol·licitant (dades de l'interessat pare/mare/tutor) també s'ha d'indicar el nom i els cognoms, el DNI/NIE o passaport, l'adreça de residència, el municipi i el telèfon.

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 7. Documentació.

A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud:

1. Documentació econòmica:

- Documentació econòmica justificativa dels ingressos de la unitat familiar: Declaració presentada de l'IRPF de l'any 2016 o el certificat negatiu d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en el cas de no tenir l'obligatorietat de fer la declaració de l'IRPF. En cas d'autònoms, declaració de l'IRPF de l'any 2016 i declaracions trimestrals de l'IVA 2016.

- En cas de trobar-se a l'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis de l'atur i la quantia que perceben de l'any 2016.

- Certificats de prestacions no contributives de l'any 2016.

- En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.

- El últims 3 rebuts de l'any 2017 de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

- Document de dades bancàries (model que s'adjunta a la sol·licitud).

2. Documentació social:

2.1. DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.

2.2. Volant de convivència amb la persona beneficiària.

2.3. Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.

2.4. Llibre de família.

2.5. En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.

2.6. Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la fotocòpia de la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.

2.7. En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.

2.8. En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies.

2.9. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

2.10. En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència.

2.11. En casos de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.

L'Ajuntament de Cervelló es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 8. Procediment de la concessió.

8.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

8.2. La instrucció del procediment es realitzarà des de la Regidoria d'Educació.

8.3. L'òrgan responsable per a l'atorgament de les ajudes previstes en les presents bases serà la Junta de Govern Local.

La proposta de concessió de les ajudes serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Cervelló i que estarà format per les següents persones:

Presidència: L'Il·lustríssim senyor alcalde de Cervelló o la persona en qui delegui. Vocal: La coordinadora tècnica ef de l'Àrea de Serveis a les Persones, Departament d'Educació. Vocal: La gestora de suport administratiu de l'Àrea de Serveis a les Persones.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert al procediment d'atorgament o no esgotar el crèdit total previst.

Article 9. Sol·licituds fora de termini.

Aquestes sol·licituds no seran baremades.

Article 10. Modificacions i baixes.

Un cop concedit l'ajut a la persona beneficiària es poden realitzar canvis de centre educatiu dins del municipi. L'únic requisit que s'ha de complir és que el gaudiment de l'ajut encara no s'hagi produït.

El canvi de centre educatiu a un altre municipi comportaran la pèrdua de l'ajut si es comprova que l'alumne/a ha estat empadronat en un altre municipi.

Article 11. Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de l'ajut, l'import definitiu d'aquest sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar l'ajut el/la beneficiari/ària que l'hagi percebut falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o parcial l'objectiu de l'ajut; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert l'obligació d'aportar els justificants en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament

Article 12. Pagament.

L'Ajuntament demanarà als centres educatius els certificats acreditatius del pagament dels llibres i material escolar del curs 2017/2018

En relació a les persones beneficiàries respecte de les quals es disposa del certificat del centre educatiu acreditatiu del pagament dels llibres i material escolar, l'ajut econòmic concedit es realitzarà mitjançant transferència bancària al beneficiari de l'ajut.

En relació a les persones beneficiàries respecte de les quals es disposa del certificat del centre educatiu acreditatiu de què no han realitzat el pagament dels llibres i material escolar per la totalitat de l'ajut econòmic concedit, aquest es realitzarà directament i íntegra al centre educatiu corresponent, prèvia manifestació a la sol·licitud d'ajut econòmic de la conformitat de la cessió econòmica al centre educatiu.

En relació a les persones beneficiàries respecte de les quals es té constància que tenen un deute amb el centre educatiu pel concepte objecte de l'ajut, aquest es realitzarà al centre educatiu (per l'import del deute) i al beneficiari/a (per l'import restant), prèvia manifestació a la sol·licitud d'ajut econòmic de la conformitat de la cessió econòmica corresponent al centre educatiu.

En aquells casos que els llibres o material escolar no siguin dels centres educatius, les persones beneficiàries hauran d'aportar la factura corresponent a la despesa en el moment de la sol·licitud.

Article 13. Barem.

Els barems de puntuació són els següents:

1. Situació econòmica: fins a 6 punts.

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Igual o inferior a 227,64EUR mensuals/persona: 6 punts

b) Més de 227,64EUR i igual o inferior a 369,01EUR mensuals/persona: 3 punts

c) Igual o superior a 369,02EUR mensuals/persona: 0 punts.

2. Composició familiar: fins a 3 punts.

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Família monoparental: 1 punt

b) Menors en acolliment: 1 punt

c) Famílies nombroses: 1 punt.

3. Situació de salut: 2 punts.

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents: a) Resolució de discapacitat superior al 33%

b) Grau de dependència.

4. Violència de gènere: 1 punt.

Caldrà acreditar la situació de violència de gènere mitjançant la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de patir-la:

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament vigent.

b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

c) L'informe del Ministeri Fiscal.

d) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.

e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i o recuperació, als serveis d'intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

f) L'informe de l'Institut Català de les Dones.

g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Article 14. Import individualitzat dels ajuts econòmics.

L'import que li correspon a cada família es calcularà dividint l'import total de la convocatòria pel sumatori de punts obtinguts per tots els sol·licitants (valor punt) i multiplicant el valor punt pel nombre de punts obtingut en la sol·licitud de la família. L'import màxim de l'ajut per alumne serà de tres-cents EUR (300,00 EUR).

Import total (EUR) Valor punt = ------------------------------------- ?' Punts totes sol·licituds

Import concedit = Valor punt x Puntuació obtinguda.

Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 15. Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les ajudes, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La manca de resolució dins el termini tindrà efectes desestimatoris.

Article 16. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes ajudes, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que s'indiquen en el paràgraf següent. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de l'ajuda.

Els/les perceptors/res d'ajudes concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar l'objecte subvencionat de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

Article 17. Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/da la necessitat de solucionar les deficiències detectades en un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de l'ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

Article 18. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

Les ajudes atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les ajudes rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'objecte subvencionat.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol ajuda concurrent que no s'hagi declarat.

Article 19. Publicitat de les subvencions concedides.

Les ajudes atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de l'ajuda, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

' Inferiors a 3.000,00 EUR, en el tauler d'anuncis de la Corporació. ' Superiors a 3.000,00 EUR, en el Butlletí Oficial de la Província.

Article 20. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol preliminar del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS i al Títol IV de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.

Article 21. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Cervelló, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Cervelló, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i posició, en les termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en qualsevol dels llocs i formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. També es poden presentar presencialment al Registre General de l'Ajuntament de Cervelló, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en l'horari vigent que es pot consultar a la pàgina web municipal (www.cervello.cat).

Article 22. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i demés legislació concordant.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició, que és potestatiu, davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, o bé directament contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona o del vostre domicili, si s'escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta (transcorregut un mes des de la data de la interposició sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Cervelló, 2 d'octubre de 2017 L'alcalde, José Ignacio Aparicio Ciria Davant meu, el secretari general, Juan Antonio Gil Lemus

Educación
Material escolar
Escuelas
Libros de texto
Infancia
Familia
Dependencia
Alquiler de vivienda
Familia monoparental
Discapacidad
Nacimiento, adopción y acogimiento
Hipotecas
Tercera edad
Salud
Servicios Sociales
Catalán
Actividades de servicios sociales