Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per suport a estudis post obligatoris en centres educatius públics de Catalunya per al curs 2015-2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Polinyà

EDICTE de les Bases i criteris per a l'atorgament d'ajuts per a cobrir despeses de transport, material i matrícula per a estudis post obligatoris en centres d'educació públics a Catalunya 2015-2016

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de novembre de 2015, prengué l'acord la part dispositiva del qual diu el següent:

'Primer.- Aprovar les Bases reguladores, criteris i la convocatòria pública per a la sol·licitud i concessió d'ajuts individuals per suport a estudis post obligatoris en centres educatius públics de Catalunya per al curs 2015-2016, que es transcriu seguidament.

Segon.- Aprovar el termini de presentació de les sol·licituds que serà del 16 de novembre al 15 de desembre de 2015.

Tercer.- Aprovar la dotació màxima dels ajuts prevista en aquesta convocatòria en 12.000 EUR, 6.000 EUR de l'aplicació pressupostària 16.231.48900 i 6.000 EUR a l'aplicació 11. 326.48901.

BASES I CRITERIS PER L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A COBRIR DESPESES DE TRANSPORT, MATERIAL I MATRICULA PER A ESTUDIS POST OBLIGATORIS EN CENTRES D'EDUCACIÓ PÚBLICS A CATALUNYA 2015- 2016

I. Objecte dels ajuts

Es concedirà un ajut econòmic per alumnes que cursin estudis post-obligatoris de CFGM, CFGS, cursos de preparació per les proves d'accés a cicles formatius (que no s'ofereixin a Polinyà), Batxillerat artístic, estudis de Grau Universitari i PFI (programes de formació i inserció) a centres públics durant el curs 2015-2016.

II. Destinataris

Podran sol·licitar l'ajut persones empadronades al municipi de Polinyà que cursin aquests estudis i tinguin entre 16 i 25 anys.

III. Procediment

Per sol·licitar l'ajut s'haurà de presentar instància a l'Àrea d'Atenció a les persones amb la documentació que s'especifica en aquesta. En el casos de menors d'edat és imprescindible que les sol·licituds estiguin signades pels pares, mares i/o tutors legals.

Es notificarà la concessió o denegació de l'ajut a les persones sol·licitants i es donarà un termini de reclamació de 10 dies hàbils a partir del dia que es rep la notificació.

Barem de puntuació:

La concessió d'ajuts anirà condicionat a la renda familiar: Ingressos punts Quantitat concedida Inferiors a 20.6454 EUR 5 Fins a 500 EUR Entre 20.655 EUR- 25.000 EUR 4 Fins a 400 EUR Entre 25.001 EUR - 29.000 EUR 3 Fins a 300 EUR Més de 29.000 EUR 0 No procedeix

La quantitat concedida estarà condicionada pel nombre total de sol·licituds i l'import destinat a aquest concepte.

IV. Documentació

- Full imprès de sol·licitud degudament complimentat.

- DNI/NIE o passaport del sol·licitant.

- És imprescindible que les sol·licituds estiguin signades pels pares/mares/tutors legals en cas dels menors d'edat.

- Còpia del resguard de la matrícula.

- Declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys o justificació d'ingressos en cas de no haver fet la declaració de la renda.

- Autorització per accedir a les dades fiscals.

- Full de dades bancàries.

La concessió d'ajuts anirà condicionat a la renda familiar, que pot ser consultada per l'Ajuntament prèvia autorització expressa en el full de sol·licitud.

V. Comissió avaluadora

Hi haurà una comissió avaluadora que tindrà per finalitat valorar el procediment i les sol·licituds. La comissió avaluadora estarà formada pel regidor d'educació, la regidora de Serveis Socials i les tècniques d'educació i serveis socials.

Per determinar l'import de l'ajut individual i, a proposta de la comissió avaluadora que haurà revisat la documentació i aplicat els barems de puntuació a totes les sol·licituds presentades, s'establirà el nombre de punts necessaris mínim per sobre del qual, totes les sol·licituds que compleixin els requisits previstos, gaudiran de manera prorratejada l'import que es determini.

VI. Forma de pagament

El pagament dels ajuts individuals atorgats es realitzarà directament al número de compte bancari facilitat en la sol·licitud. En cas de no acceptar l'ajut d'aquesta convocatòria, haurà de presentar escrit de no acceptació a l'Àrea d'Atenció a les persones durant el període de reclamacions.

VII. Compatibilitat d'ajuts

L'atorgament d'aquests ajuts no serà compatible amb els obtinguts pels sol·licitants per altres administracions públiques pel mateix concepte.

En cas de rebre ajuts per part d'altres organismes s'haurà de comunicar.

VIII. Control, incompliment, revocació i renuncia

Serà causa de revocació de les beques concedides, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la beca, l'incompliment de les condicions i/o requisits establerts en l'acte d'atorgament de la subvenció, així com les altres causes que es prevegin a la legislació en matèria d'atorgament de subvencions vigent en cada moment.

Estaran obligats a reintegrar el/la beneficiari/a que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió.

El beneficiari podrà renunciar a la beca. La renúncia haurà de ser prèvia al gaudi de la beca, o en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s'escau, al reintegrament de les quantitats percebudes.

IX. Recursos

Contra l'acord de resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha resolt aquest acte o bé impugnar- se directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. El termini per la interposició del recurs potestatiu de reposició serà d'un mes.

X. Règim jurídic

En tot allò no regulat en les presents bases s'estarà a l'establert amb caràcter general a les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de cada exercici, al disposat als articles 118 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, als articles 8 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament que la desenvolupa, així com a l'Ordenança Municipal Reguladora de Subvencions.

XI. Infraccions o sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la L.G.S. i del R.G.S.

XII. Protecció de dades

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i pel què fa a l'accés a les dades per compte de tercer, exposem que el règim de protecció de dades de caràcter personal en les actuacions que es desenvolupen en execució del present contracte serà el previst tant en el text legal esmentat, com en la seva normativa de desplegament.

Polinyà, 12 de novembre de 2015 L'alcalde, Javier Silva Pérez

Estudios
Transporte
Transporte y vehículos
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales