Aprovació de les bases reguladores i convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2015-2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/07/2015 hasta 24/01/2016
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

EDICTE d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria, en règim de concurrència competitiva, d'ajuts per l'adquisició de llibres de text pel curs 2015-2016

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2015, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per la concessió d'ajuts per l'adquisició de llibres per al curs escolar 2015-2016.

'BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2015-2016.

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment d'adjudicació i la convocatòria dels ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2015-2016 per als menors que cursin els seus estudis obligatoris al municipi de Guardiola de Berguedà o a la comarca, que estiguin empadronats al municipi, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Els presents ajuts seran subvencionats pel 'Programa complementari de garantia de la cohesió social' en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla 'Xarxa de Governs Locals 2012-2015' aprovat per la Diputació de Barcelona.

Article 2. Persones beneficiàries.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els menors que estiguin empadronats al municipi, escolaritzats en Centres Escolars Públics del municipi de Guardiola de Berguedà o comarca, en edats compreses entre 3 i 16 anys, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment de la guarda de les persones beneficiàries.

Si al Centre on el menor està escolaritzat participa i practica el projecte de socialització de llibres, serà requisit indispensable que el beneficiari o pare/mare/tutor hi participi per tenir dret a aquestes ajudes.

Article 3. Requisits.

A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l'ajut cal:

a) Presentar la sol·licitud i la documentació descrita en l'article 6 en els terminis i la forma establerts en la present convocatòria.

b) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic o privat.

c) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (569,12 EUR mensuals (per dotze pagues); 6.929,44 EUR anuals).

d) La renda neta per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renta neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar. La renta neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar el 2014, entre catorze. Nogensmenys, i sempre que s'acrediti a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, documentalment la renta neta mensual de la unitat familiar, s'hi restaran les despeses de lloguer o hipoteca de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, fins a un màxim de 600 EUR/mes.

Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que constin en el certificat de convivència aportat d'acord amb les previsions de l'article 6.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d'aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l'ajut, d'acord amb l'article 11.

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, es pot concedir l'ajut malgrat no complir aquests requisits. Es consideren casos excepcionals aquells que des de serveis socials valori, mitjançant informe motivat, que hi ha una situació de risc social pel menor.

Article 4. Convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres pel curs 2015-2016 serà de vint dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria i les bases al BOP.

No es concedirà cap ajut sol·licitat fora d'aquest termini.

Els imports dels ajuts de llibres de text serà el determinat pels resultats d'aplicar els criteris valoratius especificats en l'article 15.

Les famílies que obtinguin ajut de llibres de text tenen l'obligació d'entregar-lo a la seva escola/AMPA si aquesta realitza el programa de socialització.

L'import màxim destinat als ajuts per a llibres de text 2015 és condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària destinada a aquest concepte.

Per a l'exercici 2015 l'import previst al pressupost municipal a l'aplicació pressupostària 480/1231 és de MIL EUR (1.000,00 EUR), i sense necessitat d'esgotar aquesta despesa màxima autoritzada.

Article 5. Sol·licitud.

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, es presentaran al Registre de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, situat a la Plaça Municipal, 3, de Guardiola. Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Les sol·licituds també es poden fer arribar, dins del termini de presentació de sol·licituds, via correu administratiu tal com preveu l'article 38.4 la llei 30/92 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud degudament signada pel pare, mare o tutor legal, haurà d'anar acompanyada de tota la documentació requerida per valorar l'ajut, i s'haurà d'indicar el nom i cognoms, DNI/NIE o passaport i data de naixement de la persona beneficiària.

En qualsevol cas, les bases, la sol·licitud i documentació relacionada amb aquestes bases es troba disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà: www.guardioladebergueda.cat.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Article 6. Documentació.

A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent, mitjançant original o fotocòpia compulsada de:

1.- Documentació econòmica de tota la unitat familiar:

a) Declaració de renda de l'any 2014.

En cas de no haver-la fet, per no tenir-ne obligació, s'ha d'aportar la següent documentació:

- Certificat de vida laboral. - Fulls de salari dels últims 6 mesos (inclosa una paga extra).

b) En cas de pensionistes, certificat de pensió.

c) En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SOC on consti els períodes d'inscripció, si es rep alguna prestació i la quantitat.

d) En cas de treballar per compte d'altre, contracte de treball o document acreditatiu de l'activitat on consti l'horari de treball i retribució econòmica.

- Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència.

e) Certificat d'empadronament.

2.- Documentació social:

a) DNI (NIE i permís de residència en cas de ser estranger).

b) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària.

c) Carnet de família nombrosa o monoparental.

d) Llibre de família.

e) En cas de separació o divorci, la resolució judicial i conveni regulador.

f) En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.

g) En cas de discapacitat o malaltia greu d'algun familiar, certificats que ho acreditin.

h) En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, la documentació acreditativa d'aquest fet.

i) En cas de reconeixement de situacions de dependència, documentació acreditativa d'aquest fet.

j) En casos de dones víctimes de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació.

La no presentació de la documentació requerida suposarà la no concessió de l'ajut de llibres de text.

Article 7. Criteris d'adjudicació.

Els ajuts per l'adquisició de llibres de text s'atorgaran:

1. Segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit en aquestes bases. 2. Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes. 3. La nota de tall s'assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 8. Tramitació.

Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l'ajuntament les revisarà.

En cas que alguna que no reuneixi els requisits que estableixen aquestes bases, l'ajuntament requerirà a l'interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

La proposta de concessió dels ajuts serà elaborada per un òrgan col·legiat, constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i que estarà format per les següents persones:

Presidenta:

- Sra. Ester del Amo Lindo, Educadora Social de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

Vocals:

- Sra. Mariona Badal, Treballadora Social de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. - Sra. Juana Freixa Codina, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

Es delega a la Junta de Govern Local la resolució del present procediment d'adjudicació d'ajuts.

La Presidenta de l'òrgan col·legiat proposarà a la Junta de Govern Local l'atorgament dels ajuts per a llibres de text, d'acord amb la puntuació màxima obtinguda en aplicar les regles de baremació de l'article 15 d'aquestes bases i els criteris de priorització de l'article 8, fins a esgotar la consignació pressupostària.

La Junta de Govern Local resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà comunicarà la resolució a les famílies que hagin presentat sol·licitud d'ajut, en un termini màxim de deu dies hàbils, des de la data d'aprovació de la resolució.

Article 9. Reclamacions.

Contra la resolució d'aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la notificació als interessats de la concessió o denegació de l'ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia de la notificació als interessats de la resolució.

Article 10. Obligacions dels beneficiaris/beneficiàries.

10.1. Els representants dels/ de les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajut així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord.

10.2. Justificar davant l'òrgan competent el compliment dels requisits i condicions, també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudir de la subvenció, d'acord amb el que preveuen les presents bases.

10.3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuï l'òrgan concedent i aportar tota la informació que li sigui requerida a l'efecte.

10.4. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveuen.

Article 11. Altes i baixes.

El canvi de centre escolar a un altre municipi comportarà la pèrdua de l'ajut.

Els centres públics escolars comunicaran a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà les baixes que puguin haver-hi.

Article 12. Revocacions.

Els ajuts poden ser revocats d'ofici o a instància de part.

Són causa de revocació de l'ajut:

a) L'ocultació o falsedat en la documentació presentada. b) L'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

Article 13. Justificació i pagament.

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà transferirà al compte corrent que designi la família beneficiària, l'import dels ajuts per adquisició de llibres de text atorgats, prèvia presentació del justificants que a continuació s'enumeren:

- El resguard de pagament dels llibres de text pel curs 2015-2016.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui.

Article 14. Seguiment.

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà pot reclamar a la família la documentació que consideri adequada per tal de resoldre la convocatòria, verificar les dades i revocar totalment o parcialment l'ajut, d'acord amb l'article 12, o amb qualsevol altra finalitat relacionada amb l'objecte d'aquestes bases.

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin sorgir i que no quedin especificades a les bases, seguint les directrius marcades a la normativa aplicable en aquesta matèria.

Article 15. Barem.

Els barems de puntuació seran el següents:

1.- Situació econòmica: 6 punts.

Per determinar el nivell d'ingressos s'utilitza l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC 2015 = 569,12 EUR/mensuals) multiplicat per 1,5. Per establir el nivell d'ingressos màxims de la unitat familiar s'aplicarà la següent fórmula de càlcul:

- Per adult: IRSC x 1,5. - Per cada adult més a la llar: IRSC x 1,5 x 0,5. - Per cada infant menor de 14 anys: IRSC x 1,5 x 0,3.

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Ingressos igual o inferior al 50% dels ingressos màxims mensuals: 6 punts. b) Ingressos entre el 50% i el 100% dels ingressos màxims mensuals: 3 punts. c) Ingressos superiors als ingressos màxims mensuals: 0 punts.

2.- Composició familiar: La puntuació es distribuirà de la següent manera:

a) Família monoparental: 1 punt. b) Menors en acolliment: 1 punt. c) Famílies nombroses: 1 punt.

3.- Situació sociofamiliar - en relació a la família: 3 punts.

4.- Situació en relació al menor: 3 punts.

PUNTUACIÓ PERCENTATGE DE L'AJUT.

De 3 a 6 punts 40%. De 6,1 a 9 punts 60%. De 9,1 a 12 punts 80%. De 12,1 a 15 punts 90% - 95%.

Article 16. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa.

Disposició final primera.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, és d'aplicació supletòria en totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l'execució, no previstes en aquestes bases, així com la norma supletòria del Reglament de desenvolupament de la Llei de Subvencions.

ANNEX 1.

MODEL SOL·LICITUD PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2015-2016.

Nom i cognoms representant legal ...................................................................................... DNI ....................................................................................................................................... Càrrec amb el què actua ...................................................................................................... Nom i cognoms del sol·licitant .............................................................................................. DNI ........................................................................................................................................ Domicili ................................................................................................................................. Localitat / Codi Postal ........................................................................................................... Telèfon .................................................................................................................................. Centre Escolar ...................................................................................................................... Curs Escolar .........................................................................................................................

Adjunto la següent documentació (marcar amb una X):

1.- Documentació econòmica de tota la unitat familiar:

a) Declaració de renda de l'any 2014.

En cas de no haver-la fet, per no tenir-ne obligació, s'ha d'aportar la següent documentació:

- Certificat de vida laboral. - Fulls de salari dels últims 6 mesos (inclosa una paga extra).

b) En cas de pensionistes, certificat de pensió.

c) En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SOC on consti els períodes d'inscripció, si es rep alguna prestació i la quantitat.

d) En cas de treballar per compte d'altre, contracte de treball o document acreditatiu de l'activitat on consti l'horari de treball i retribució econòmica.

- Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència.

e) Certificat d'empadronament.

2.- Documentació social:

a) DNI (NIE i permís de residència en cas de ser estranger).

b) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària.

c) Carnet de família nombrosa o monoparental.

d) Llibre de família.

e) En cas de separació o divorci, la resolució judicial i conveni regulador.

f) En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.

g) En cas de discapacitat o malaltia greu d'algun familiar, certificats que ho acreditin.

h) En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, la documentació acreditativa d'aquest fet.

i) En cas de reconeixement de situacions de dependència, documentació acreditativa d'aquest fet.

j) En casos de dones víctimes de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació.

3.- Altra documentació:

.................................................................................

Guardiola de Berguedà, a ..... de ............... de 2015.'

Guardiola de Berguedà, 14 de juliol de 2015 L'alcalde, Josep Lara Tristante

Libros de texto
Familia
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Alquiler de vivienda
Hipotecas
Estudios
Tercera edad
Ampas
Discapacidad
Nacimiento, adopción y acogimiento
Dependencia
Familia monoparental