Aprovació de les bases reguladores del II Premi de Recerca Vila d'Esparreguera 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esparreguera

ANUNCI

La Junta de govern Local, en sessió ordinària de data 8 de març de 2017, va aprovar les Bases específiques i la convocatòria del 'Premi de Recerca vila d'Esparreguera 2017' per a l'atorgament dels premis mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de promoure l'estudi i la recerca en qualsevol àmbit del coneixement i de l'expressió centrat en la vila d'Esparreguera.

Es transcriuen a continuació les referides bases:

BASES DEL PREMI DE RECERCA VILA D'ESPARREGUERA 2017.

Les regidories de Joventut i de Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Esparreguera convoquen la segona edició del Premi de Recerca Vila d'Esparreguera.

1. Objectes i principis.

Aquestes bases tenen la finalitat de regular la concessió del Premi de Recerca Vila d'Esparreguera 2017, atorgat per l'Ajuntament d'Esparreguera, amb l'objectiu de promoure l'estudi i la recerca en qualsevol àmbit del coneixement i de l'expressió centrat en la vila d'Esparreguera.

L'atorgament d'aquest premi s'exerceix en l'àmbit de les seves competències de foment en l'àmbit de la cultura i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

2. Modalitats.

Els treballs han d'estar escrits en llengua catalana. Cada participant pot presentar un treball únic.

3. Categories.

Hi ha tres categories:

3r. i 4t d'ESO.

1r i 2n de Batxillerat.

Adults.

4. Tema i característiques.

El tema és lliure, però sempre centrat en la vila d'Esparreguera. Es valorarà l'originalitat del tema, el procés de recerca i el rigor científic, la qualitat lingüística i la presentació i l'estructura del treball.

El treball podrà fer-se individualment o en grup (màxim de 3 persones per grup).

Característiques del treball en la categoria Jove, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat:

- El treball no podrà sobrepassar les 60 pàgines i es podrà complementar amb material gràfic que es consideri adient.

- Els fulls utilitzats seran preferentment de mida DIN A4 i escrits a una sola cara, amb el tipus de lletra Arial 12 i interlineat senzill. Els textos han d'anar en word, sense taules ocultes.

Característiques del treball en la categoria d'adults:

- S'haurà de presentar una memòria que contindrà el següent:

- El títol del treball.

- Un petit resum amb una extensió màxima de 15 pàgines (incloent el text, taules, gràfics i imatges), amb el tipus de lletra Arial 12 i interlineat senzill. Els fulls utilitzats seran preferentment de mida DIN A4 i escrits a una sola cara. Els textos han d'anar en word, sense taules ocultes. Les imatges, gràfics i taules s'han de lliurar a banda, en un annex informàtic, en el format en què han estat creats.

- Relació de bibliografia que es pensa fer servir.

- Calendari d'execució del treball, ajustat a una duració màxima de quatre mesos des de l'adjudicació del premi.

- Mètode que es proposa emprar per elaborar-lo.

- Currículum.

5. Presentació.

En la categoria de joves, 3r. i 4t. d'ESO i 1r. i 2n. de Batxillerat:

Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentarà una còpia del treball dins d'un sobre gran de mida DIN A4, on constarà a l'exterior del sobre el pseudònim, el curs de l'alumne o grup d'alumnes i es posarà el text 'Premi de Recerca Vila d'Esparreguera 2017'. A l'interior del sobre n'hi haurà un altre de petit i tancat amb el pseudònim a l'exterior i el curs, amb les dades següents: nom i cognoms de l'autor, telèfon, adreça electrònica, DNI, pseudònim, les dades del tutor i el nom del centre educatiu, a més d'afegir l'autorització del representant legal de l'alumne en cas de ser menor d'edat.

En la categoria d'adults:

Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentarà una còpia del treball dins d'un sobre gran de mida DIN A4, on constarà a l'exterior el pseudònim i el text 'Premi de Recerca vila d'Esparreguera 2017'. A l'interior del sobre n'hi haurà un altre de petit i tancat també amb el pseudònim a l'exterior, amb les dades següents: nom i cognoms de l'autor, telèfon, adreça electrònica, DNI i també el pseudònim.

Una vegada s'hagi entregat el premi, el guanyador o guanyadors hauran de presentar el treball ja acabat del tot no més tard del divendres 10 de novembre de 2017. Hauran de lliurar un exemplar en paper (que no pot sobrepassar les 100 pàgines) i un altre exemplar en suport electrònic a l'Arxiu Municipal d'Esparreguera, que es troba ubicat al carrer Cavallers,26 2n planta, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia.

Són característiques comunes en la presentació per les dues categories (joves i adults) les següents:

Cada sobre anirà amb la seva corresponent sol·licitud de participació adreçada a la Regidoria de Memòria Històrica, degudament emplenada, que es podrà trobar a l'OAC o bé que es podrà descarregar des de la pàgina web de l'Ajuntament.

Caldrà presentar el sobre en mà a la recepció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera en horari d'atenció al públic a partir del dia següent de la publicació de les bases, sent la data màxima de presentació de les memòries el divendres 9 de juny de 2017.

El fet de participar-hi implica l'acceptació d'aquestes bases, per tant, implica per part de l'autor o autors i del seu representant legal, en el cas de menors d'edat, el consentiment per a divulgar l'obra presentada i també suposa la garantia amb total indemnitat per a l'Ajuntament d'Esparreguera, de l'autoria i l'originalitat de l'obra presentada i que aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d'una altra obra pròpia o aliena.

6. Premis.

S'estableixen tres premis, un per cada categoria.

Els premis consistiran en un lot de productes multimèdia per cada premiat.

Categoria segon cicle d'ESO: un lot de productes multimèdia de valor màxim 400 EUR.

Categoria Batxillerat: un lot de productes multimèdia de valor màxim 400 EUR.

Per la categoria d'adults el premi consistirà en la publicació del treball guanyador. Es farà un tiratge de 100 unitats per a distribuir gratuïtament, de les quals es donarà a l'autor o autors del treball premiat 20 unitats o exemplars, perquè els pugui distribuir, també de franc, com cregui més convenient. La resta dels llibres els distribuirà l'Ajuntament segons el seu criteri.

El cost de la publicació és de 2.200 EUR amb IVA.

7. Lloc i dates de lliurament.

Caldrà presentar el sobre en mà a la recepció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera en horari d'atenció al públic a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria, sent la data màxima de presentació de les obres el divendres 9 de juny de 2017.

8. Òrgan de valoració.

La valoració de les obres les farà el jurat.

El jurat serà presidit per la regidora de Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Esparreguera i estarà format pel regidor de Joventut i per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les diferents disciplines i persones vinculades al món de l'educació i de la recerca.

Actuarà com a secretària del jurat, sense veu ni vot, la tècnica superior arxivera de l'Arxiu Municipal d'Esparreguera.

El jurat valorarà els aspectes següents:

a. L'originalitat del tema.

b. El procés de recerca i el rigor científic.

c. La qualitat lingüística.

d. La presentació i estructura del treball.

Les valoracions dels treballs aniran a càrrec del jurat, la decisió del qual serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres del jurat. Les deliberacions s'adoptaran per majoria simple i el president tindrà vot de qualitat en cas d'empat. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en el cas d'observar que cap dels treballs presentats no tingui un mínim de qualitat i rigor científic.

9. Òrgans de resolució.

L'Ajuntament resoldrà el procés d'atorgament de premis d'aquest Premi de Recerca Vila d'Esparreguera a proposta del jurat.

El jurat, o en última instància, la Regidoria de Memòria Històrica, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.

10. Lliurament de premis.

El lliurament de premis es durà a terme el dissabte 1 de juliol de 2017 a dos quarts de set de la tarda a la sala d'actes de Can Pasqual, al carrer dels Cavallers, 26.

11. Altres consideracions.

Els treballs premiats continuaran sent propietat de l'autor o autors. No obstant això, l'acceptació del premi comporta la cessió a l'Ajuntament dels drets de publicació.

L'Ajuntament d'Esparreguera en virtut de la cessió en exclusiva i sense limitacions dels drets d'explotació dels treballs guanyadors es reserva el dret de publica'ls, ja sigui totalment, parcialment o de manera resumida en les modalitats i els supòsits que consideri més adients, fent públic el títol i el nom de l'autor o autors dels treballs guanyadors.

Les obres que no compleixin les condicions d'aquestes bases no seran admeses.

El jurat, o en última instància, la Regidoria de Memòria Històrica, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Esparreguera, 13 de març de 2017 L'alcalde, Eduard Rivas Mateo

Memoria histórica
Memoria Histórica y víctimas del terrorismo
Juventud
Cultura