Aprovació de bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les entitats socioeducatives sense ànim de lucre. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2015 va adoptar, entre d'altres, l'acord pel qual s'aproven les bases reguladores específiques per a la concessió d'ajuts a les entitats socioeducatives sense ànim de lucre de Sant Vicenç dels Horts que portin a terme programes d'orientació i acompanyament a joves en situació socioeconòmica desfavorida que estiguin cursant estudis postobligatoris durant el curs 2015-2016.

Bases reguladores específiques per a la concessió d'ajuts a les entitats socioeducatives sense ànim de lucre de Sant Vicenç dels Horts que portin a terme programes d'orientació i acompanyament a joves en situació socioeconòmica desfavorida que estiguin cursant estudis postobligatoris durant el curs 2015-2016.

Objecte.

L'objecte d'aquests ajuts és facilitar recursos econòmics a les entitats socioeducatives sense ànim de lucre del municipi que estiguin portant a terme programes d'orientació i acompanyament a joves de Sant Vicenç dels Horts els quals estiguin cursant estudis postobligatoris i es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida que els dificulti la continuació de la formació.

Despeses subvencionables.

Els ajuts atorgats es destinaran a despeses de transport, material o drets d'inscripció a la formació reglada que portin terme (formació professional, batxillerat i estudis universitaris) els alumnes que participin en aquests programes d'orientació i acompanyament de les entitats esmentades.

Procediment.

La concessió s'efectuarà mitjançant concurrència competitiva.

Destinataris.

Entitats socioeducatives de Sant Vicenç dels Horts que estiguin portant a terme programes d'orientació i acompanyament a joves amb situacions socioeconòmiques desfavorides, que estiguin cursant estudis postobligatoris.

Crèdit pressupostari.

2015 421 324 48405 Ajuts estudiants: 5.000,00 EUR. 2015 421 325 48400 Ajuts centres educatius: 3.000,00 EUR.

Condicions.

a) Tenir dos cursos escolars d'experiència mínima en el desenvolupament de programes d'orientació i acompanyament a joves amb dificultats en els processos de transició cap a la vida adulta.

b) Presentar la documentació que se sol·licita.

c) Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.

d) No tenir deutes pendents amb l'Ajuntament, ni amb la Seguretat Social i Agència Tributària.

e) No rebre ajuts d'altres administracions, entitats o fundacions per a la mateixa activitat o programa, que junt amb el que es demana a l'Ajuntament superi el total del cost d'aquest. En aquest cas caldrà que retornin l'excés.

f) No rebre cap altre ajut de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la mateixa activitat o programa.

g) En cas que es generi documentació escrita o gràfica (propaganda, programes, actes, etc.) hi ha de figurar l'anagrama de l'Ajuntament.

h) Presentar la documentació justificativa que es demana un cop finalitzada la activitat, el programa o el projecte.

i) L'ajut concedit es pagarà al/la beneficiari un cop presentats per aquest/a els justificants econòmics de la despesa de la inscripció i comprovació d'assistència.

j) La concessió de la subvenció podrà anar vinculada a la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'entitat beneficiària quan la naturalesa i l'abast del projecte i/o activitat subvencionada així ho requereixi.

k) El percentatge de despesa subvencionada queda detallat en l'apartat de criteris de valoració i baremació.

Documentació acreditativa.

La documentació que cal presentar amb la sol·licitud està descrita en el Capítol III article 15 de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07.

Les entitats interessades han de presentar la sol·licitud al registre general de l'Ajuntament mitjançant l'imprès específic que se'ls facilitarà, acompanyada de la documentació acreditativa.

a) Instància subscrita pel president o presidenta de l'entitat o per qui tingui conferida la representació, en la qual s'indicarà els serveis a què s'adreça la sol·licitud, el número corresponent a la seva inscripció en el registre Municipal d'Entitats i el NIF.

b) Memòria del programa que porta a terme l'entitat relativa a l'orientació i l'acompanyament a joves que fan estudis postobligatoris i que tinguin situacions socioeconòmiques familiars amb dèficits significatius que puguin representar un risc d'abandonament de la seva formació. En aquesta memòria també hi ha de constar el pressupost de les despeses relatives als recursos que l'entitat destina a cadascun dels alumnes per tal que pugui portar a terme la seva formació, així com el nombre de joves que s'atén i el nom d'aquests per tal de comprovar quins estan vinculats a programes de suport del Departament de Serveis Socials.

c) Un exemplar dels estatuts si és una entitat que per primera vegada ho sol·licita o en el cas que hagin estat modificats. Si l'entitat o associació els ha presentat anteriorment i està inscrita en el Registre Municipal, només presentarà una declaració responsable del seu president en el sentit que no hi ha hagut cap modificació.

d) Acreditació dels dos cursos escolars d'experiència mínima en el desenvolupament de programes d'orientació i acompanyament a joves amb dificultats en els processos de transició cap a la vida adulta a través de declaració jurada o presentació de certificacions.

e) Caldrà fer constar l'existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades o en el seu cas, la concessió d'altres subvencions.

f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Municipal.

g) Model de domiciliació de pagaments, signat pel sol·licitant i conformat per l'entitat bancària.

h) Resta d'informació que s'indiqui en el formulari.

i) Assenyalar voluntàriament una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions. En el seu defecte, a efectes de notificació s'establirà la que consti com adreça ordinària en la sol·licitud presentada.

No caldrà presentar tota aquella documentació que ja es trobi a disposició de l'Ajuntament, sempre i quan no hagi caducat o no hagi sofert alguna modificació.

Termini de presentació.

Sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOP) de l'aprovació per la Junta de Govern Local de les bases específiques de la convocatòria per al 2015.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el SIAC (Servei Integral d'Atenció al Ciutadà), plaça de la vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració i baremació de les sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts.

Les sol·licituds que compleixin els requisits establerts es baremaran i ordenaran, de major a menor puntuació, d'acord amb els criteris següents:

CRITERIS Més de 10 joves atesos (de 16 a 21 anys) en el marc del programa en situació socioeconòmica amb dèficits significatius Més del 25% de joves atesos vinculats a programes de suport del Departament de Serveis Socials (aliments, ajuts a l'escolaritat, etc.) i/o estiguin fent la seva formació fora del municipi TOTAL

PUNTUACIÓ 5 punts

5 punts

10 PUNTS

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts atorgarà l'ajut següent:

' Les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 5 punts rebran un ajut del 50% de la despesa, fins a un màxim de 1.000,00 EUR/sol·licitant.

' Les sol·licituds que assoleixin una puntuació de 10 punts de la suma del conjunt dels elements a valorar rebran un ajut del 100% de la despesa, fins a un màxim de 2.000,00 EUR/sol·licitant.

Es donarà el 100% en aquests casos perquè hi ha un alt risc d'abandonament dels estudis per part d'aquest alumnes i hi ha un alt interès en què aquests continuïn la seva formació ja què sinó la completen tindran poques garanties d'èxit en la seva inserció laboral posterior.

Proposta d'atorgament o denegació.

La proposta d'atorgament o denegació correspondrà a la comissió formada per:

' La Cap del Servei d'Educació, el Cap de Serveis Socials i a la Regidora de Serveis Socials i al Regidor d'Educació que elaboraran la proposta d'atorgament o denegació dels ajuts.

Termini de notificació.

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix efectes desestimatoris.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de deu dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.

Per aquelles subvencions que s'efectuï un pagament avançat o bestreta, caldrà l'acceptació expressa per part de l'entitat beneficiària.

Justificació.

El termini per a la presentació de justificacions finalitza el 31 de juliol de 2016, fent servir el model oficial per a la justificació econòmica. Si el beneficiari de la subvenció, presenta imports dels justificants consignats en la relació de despeses on s'inclogui un IVA deduïble ho haurà de fer constar, i l'import d'aquesta quota no serà subvencionable.

El procediment està descrit en el capítol V, article 25, de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:

Per percebre les subvencions atorgades, el beneficiari haurà de justificar-ne l'aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, dins el termini màxim establert a les bases específiques, de la documentació següent:

a) Memòria detallada de les accions portades a terme en el marc del programa, nombre de joves beneficiaris, seguiment d'aquests, altres ajuts rebuts pel mateix concepte, etc.

b) Relació classificada de les despeses de l'activitat.

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament, si és possible.

Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals o altres s'haurà de fer constar a la memòria de l'activitat.

Les factures i rebuts de pagament que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- Ser originals o còpia degudament contrastada.

- El beneficiari ha de constar obligatòriament com a destinatari de la factura.

- Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.

- Hauran d'expressar amb detall els béns o serveis adquirits.

- Complir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).

Seguiment.

L'Ajuntament podrà portar a terme el control de la correcta utilització de la subvenció tal i com es descriu en el capítol VI, article 26 de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Sens perjudici de l'exigència de les altres responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció en els següents supòsits:

a) Incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció. b) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida. c) Incompliment de les condicions que, en el seu cas, s'hagin imposat als beneficiaris. d) Superació del percentatge fixat en les bases específiques en relació amb el cost efectiu.

Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures convocatòries.

En tot allò no recollit en aquestes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per les Bases Generals per l'Atorgament de subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de 26-05-04 i amb última modificació per Ple de 31-01-07, així com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.

Publicitat i Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal passaran a formar part dels fitxers de dades de l'Ajuntament de Sant Vicenç, i en compliment de l'article 5. de la Llei orgànica 17/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona sol·licitant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'oficina del servei integral d'atenció ciutadana (SIAC), plaça de la Vila 1.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte.

Sant Vicenç dels Horts, 17 de novembre de 2015 El regidor d'Educació, Oriol Junqueras i Vies

Juventud
Enseñanza postobligatoria
Estudios postobligatorios universitarios
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Escuelas
Estudios
Transporte
Transporte y vehículos
Inserción laboral