Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats o persones físiques per a les activitats de l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Súria

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Súria en sessió ordinària del dia 6 de març de 2017, ha acordat aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva per a entitats i persones físiques per a la realització d'activitats durant el 2017 i és sotmet a informació pública, per un termini de vint dies naturals, a través de la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicació a la web municipal www.suria.cat, on també es publiquen en castellà:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS O PERSONES FÍSIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ANY 2017.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Súria a través del Servei a favor de les entitats o persones físiques del municipi per a la realització d'activitats d'utilitat o interès social o per a promoure la consecució d'un fi públic i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any.

Les subvencions a què es refereixen les presents bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes a la Llei, al Reglament d'Obres i Serveis i a les presents Bases, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2.- Finalitat de les subvencions.

Poden sol·licitar subvencions per a la realització d'activitats les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d'Entitats, persones físiques que treballen per la promoció de la cultura local, o persones físiques que participin en competicions esportives de caire estatal o internacional, atès que l'objectiu d'aquestes subvencions es fomentar i ajudar a la consolidació de les entitats del municipi i els que cerquen la satisfacció dels seus ciutadans en els àmbits de veïnal, educatiu, cultural, esportiu juvenil, de serveis socials i de promoció econòmica, excepte les que consten com a nominals al pressupost municipal 2017 que vindran regulades pel seu propi Conveni.

Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès en els 12 mesos immediatament anteriors a la data de termini de justificació establerta a la base 19.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

1. Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques legalment constituïdes i amb seu o delegació al municipi de Súria, que estiguin degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament en el moment de presentar la seva sol·licitud, i que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir els requisits següents:

a) Associacions i entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament constituïdes i inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Súria i que realitzin projectes o activitats relacionades amb les presents bases.

b) Disposar dels mitjans i capacitat suficients per a la realització dels projectes i garantir el compliment dels objectius previstos en els mateixos.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.

d) Haver justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.

e) No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que es subvenciona, o bé haver-ne estat objecte i haver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la sanció.

2.- Les persones físiques, empadronades al municipi i que treballin per la promoció de la cultura local, o que participin en competicions esportives de caire estatal o internacional.

3.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

5.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

8) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

9) Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

10) Altres documents acreditatius.

En el supòsit de que els documents exigits ja estiguessin en poder de l'Ajuntament, els sol·licitants podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la data i l'òrgan o dependència a on van ser presentats o emesos sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys de la seva presentació.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes a comptar des de la publicació de la convocatòria de les presents bases per part de la Bases de Datos Nacional de Subvenciones al diari oficial corresponent (BOP Barcelona).

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant la Seu Electrònica tal com preveu Article 14. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP).

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a www.suria.cat.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

' Per activitats realitzades al municipi: 20 punts.

' Per la participació de tots els veïns i no només els associats en les activitats proposades: 15 punts.

' Pel grau d'innovació de les activitats: 10 punts.

S'hauran d'obtenir un mínim de 20 punts per accedir a les subvencions.

No es subvencionarà despeses ordinàries o de funcionament de les entitats ni l'adquisició de materials, excepte que aquests siguin imprescindibles per a realitzar l'activitat concreta a subvencionar.

Per al que fa a subvencions a persones físiques que participen en campionats esportius de caire estatal o internacional, se'ls subvencionarà un 25% del cost de l'activitat o fins un import màxim de 400 EUR. En aquests casos la subvenció podrà ser excepcionalment prepagable.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà el que anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 111 9200 48000 SUBVENCIONS A ENTITATS 27.000,00 162 3410 48018 RECONEIXEMENT ESPORTISTES LOCALS 1.200,00

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat, excepte que s'incrementi el crèdit amb un import addicional.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, d'acord amb el sistema de concurrència competitiva.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada. En el cas de que la subvenció excedeixi aquest límit del 50% del cost, s'haurà de justificar a l'expedient de manera degudament raonada la necessitat d'aquest increment.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el Servei corresponent.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada pel tècnic del Servei.

L'òrgan responsable de la tramitació correspondrà a la Junta de Govern Local i l'òrgan responsable de la resolució del procediment serà el Ple i en el seu defecte la Junta de Govern Local.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 40 de la LPACAP.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

14.- Acceptació de la subvenció.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. S'entendrà acceptada tàcitament pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o acreditar la seva exempció.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

7. Disposar de les assegurances preceptives legalment establertes, si escau.

8. L'Entitat ha d'estar adaptada a la legislació sobre entitats i ha de complir amb tots els requeriments legals que l'obliguin.

16.- Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries i s'efectuïn en el termini establert en les presents bases reguladores. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

En cap cas són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

Els tributs són despeses subvencionables quan el/la beneficiari/ària de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

El/la beneficiari/ària ha d'imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. Els costos indirectes no podran superar, en cap cas, el 50% de la subvenció atorgada.

17.- Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels que conformen l'execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit de 50% del cost total del projecte/activitat.

18.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

19.- Termini i forma de justificació.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de novembre de l'any corresponent a la convocatòria; la despesa subvencionable, i computable a efectes de justificació, haurà d'haver-se realitzat dins els 12 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de justificació. No es podrà imputar cap despesa ja imputada en l'exercici anterior.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària juntament amb la documentació requerida d'acord amb el model normalitzat, que es podrà trobar a la pàgina web de l'Ajuntament mitjançant:

Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del RLGS, tenint en compte els següents aspectes:

1. S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

2. Els documents justificatius a presentar seran les factures o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles; en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen.

3. Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà acreditar documentalment que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

c. En aquests casos, es comprovarà els justificants que s'estimin oportuns per tal d'obtenir una evidència raonable de l'adequada aplicació de la subvenció.

20.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, s'entendrà automàticament revocada l'esmentada subvenció.

21.- Mesures de garantia.

En atenció a la seva naturalesa, els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

25.- Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

26.- Causes de reintegrament.

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

27.- Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

28.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

29.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, i demés legislació concordant.

30.- Recursos contra la resolució de la subvenció.

Contra la present resolució de la subvenció, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Súria, 10 de març de 2017 L'alcalde, Josep M. Canudas Costa

Cultura
Actividades de servicios sociales
Competiciones deportivas
Desarrollo económico
Deporte
Juventud
Deporte
Servicios Sociales
Cultura e idiomas
Dependencia
Deportistas y técnicos