Aprovació de les bases reguladores del segon Concurs de Música Jove 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local en data 19 d? abril de 2018, va adoptar entre altres els següents acords:

PROPOSTA D? ACORD D? APROVACIÓ DE BASES REGULADORES DEL SEGON CONCURS DE MÚSICA JOVE 2018 A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Primer.- APROVAR les bases i convocatòria del 2n Concurs de Música Jove de Sant Salvador de Guardiola, que s? adjunta a aquest acord.

Segon.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquesta actuació del pressupost de l? exercici 2018.

Tercer.- PUBLICAR les Bases específiques i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d? anuncis i a la pàgina WEB de l? Ajuntament.

Quart.- TRAMETRE la informació necessària a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

En data 3 de maig la Junta de Govern Local, va aprovar la següent esmena:

PROPOSTA D? ACORD ESMENA BASES 2N CONCURS MÚSICS JOVES

PRIMER. APROVAR L? ESMENA de les bases reguladores del 2n Concurs Músics Joves de la següent manera: on posava 21 de juliol ha de posar 20 de juliol

SEGON. PUBLICAR les bases reguladores tot incorporant l? esmena en BOP, taulell d? anuncis i web municipal.

BASES REGULADORES DEL 2n CONCURS DE MÚSICA JOVE

Primer. Objecte del Concurs

Aquestes bases regulen el concurs de musics joves organitzat per les Regidories de Joventut i Cultura de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. L'objectiu d'aquest concurs és promoure l? oferta d? activitats per als joves del municipi així com incentivar la participació del guardiolencs i guardiolenques d? aquesta franja d? edat.

Segon. Requisits dels participants

1. Com a mínim la meitat dels integrants del grup han de tenir menys de 30 anys i poden provenir de qualsevol punt de Catalunya.

2. La durada del concert serà entre 30 i 40 minuts, per tant, el grup ha d? estar en disposició d? oferir una actuació d? aquesta durada.

3. Els grups participants no poden tenir un contracte discogràfic vigent.

4. Es valorarà positivament que els grups cantin en català i facin cançons pròpies, tot i que no és un requisit indispensable.

5. Els grups han de disposar dels mecanismes pertinents per facturar, per tal de fer efectiu l? ingrés del premi, ja sigui per compte propi o a través d? associacions de músics.

6. Els grups finalistes, hauran de fer una versió de la cançó Rock and roll dels Catarres, que hauran d? interpretar al concert de la final del concurs.

Tercer. Documentació a presentar

1. Tots els grups participants hauran de lliurar la documentació especificada en aquest apartat en el termini de temps establert: a) Butlleta d? inscripció emplenada correctament

b) Document de presentació i descripció del grup que contingui informació sobre l? estil, la història, el nom del grup o d? altres informacions d? interès. Cal adjuntar com a mínim dues fotografies

c) El rider complet

d) Una gravació de so o vídeo de dues cançons. S? accepta qualsevol format de presentació: CD, gravació amb el mòbil, enllaç a web, youtube o similar... En tots els casos, es valorarà la qualitat de la gravació.

2. La informació presentada no es retornarà als grups.

Quart. Temporització del concurs

1. Període d? inscripció i recepció de sol·licituds Del dia 10 al 24 de maig

Lloc de presentació de sol·licituds:

Registre d? entrada de l? Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola Horari: de dilluns divendres de 9h a 13.30 h i dijous de 16 a 18.30 h

(Carrer de Dalt, 19 08253 - informació: telf. 938358025 / arenoscm@diba.cat)

2. Període de selecció de grups finalistes: Del 25 fins al 31 de maig

Valoració de les propostes i presa de decisió del jurat.

3. Comunicació dels grups finalistes: Dia 1 de juny

L? organització donarà a conèixer els grups seleccionats a través de les xarxes socials, al mateix temps, que es comunicarà la decisió directament als grups.

4. Final concurs: Dia 20 de juliol a les 22 h

La final del 1r concurs de grups de música jove de Sant Salvador de Guardiola se celebrarà a la zona esportiva [C/ Moreneta cantonada amb C/ Marganell]

*Els grups finalistes hauran de presentar-se a les proves de so en l? horari que designi l? organització.

Cinquè. Jurat

Els membres integrants del jurat que seleccionarà les tres propostes que aniran a la final estarà format per tècnics i regidors de Sant Salvador de Guardiola, músics de la comarca i professionals del sector de la música. Pel que fa a la final, el guanyador serà escollit per: - 60 % de votació popular del públic assistent al concert del dia 20 de juliol. - 40 % de votació del jurat.

Després del recompte de vots, s? anunciarà el guanyador.

Sisè. Premis

Els tres grups finalistes obtindran els següents premis: - 1r classificat: 500 euros + concert per Halloween (31 d? octubre) o la Fira de

laTorrada (1 de novembre) de 2018 amb un caixet de 500 euros - 2n classificat: 250 euros - 3r classificat: 250 euros

*L? organització es compromet subministrar aigua i sopar pels integrants del grup durant el concert del 31 d? octubre o 1 de novembre al 1r grup classificat.

*Si no és possible acordar la data o no es realitza el concert de la Fira de la Les dades de les persones que rebin el premi figuraran en la declaració del model 347 que presenta l? Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a l? Agència Tributària i es comunicarà a la BDNS.

El mateix participant no podrà obtenir més d? un premi.

Els premis estan sotmesos a la deducció d? IRPF, dins del marc legal corresponent.

Setè. Acceptació de les bases

L? organització es reserva el dret de resoldre qualsevol situació imprevista que es pugui donar.

La participació al concurs implica l? acceptació totes aquestes bases.

NOTA: ÉS MOLT IMPORTANT PER EVITAR L? EXCLUSIÓ DE QUALSEVOL PARTICIPANT OBSERVAR ATENTAMENT AQUESTES BASES I FACILITAR TOTES LES DADES EXIGIDES

ANUNCIO

La Junta de Govern Local en fecha 19 de abril de 2018, adopto entre otros el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERO DE APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DEL SEGUNDO CONCURSO DE MUSICA JOVEN A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Primer.- APROVAR las bases y la convocatòria del segundo concurso de música jovent en Sant Salvador de Guardiola, que se adjunta en este acuerdo.

Segon.- AUTORITZAR el gasto que se destina para esta actuación en el pressupuesto 2018.

Tercer.- PUBLICAR las Bases especificas y la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, en el tablon de anuncios y en la pàgina web municipal.

Quart.- COMUNICAR la información necesaria en la Base Nacional de Subvenciones.

En fecha 3 de mayo la Junta de Govern Local, aprobo la siguiente modificación:

PROPUESTA DE ACUERDO RECTIFICACIÓN DEL 2N CONCURSO DE MUSICOS JOVENES

PRIMER. APROBAR LA RECTIFICACIÓN de las bases del 2º Concurso Músicos Jovenes de la siguiente manera: donde ponia 21 de julio tiene que poner 20 de julio

SEGON. PUBLICAR las bases reguladores incorporando la rectificacions en el BOP, el tablón de anuncios i la web municipal.

BASES REGULADORAS DEL 2º CONCURSO DE MÚSICA JOVEN

Primero. Objeto del Concurso

Estas bases regulan el concurso de músicos jóvenes organizado por las Concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola.

El objetivo de este concurso es promover la oferta de actividades para los jóvenes del municipio así como incentivar la participación del guardiolencs y guardiolenques de esta franja de edad.

Segundo. Requisitos de los participantes

1. Al menos la mitad de los integrantes del grupo deben tener menos de 30 años y pueden provenir de cualquier punto de Cataluña.

2. La duración del concierto será entre 30 y 40 minutos, por lo tanto, el grupo debe estar en disposición de ofrecer una actuación de esta duración.

3. Los grupos participantes no pueden tener un contrato discográfico vigente.

4. Se valorará positivamente que los grupos canten en catalán y hagan canciones propias, aunque no es un requisito indispensable.

5. Los grupos dispondrán de los mecanismos pertinentes para facturar, para hacer efectivo el ingreso del premio, ya sea por cuenta propia o a través de asociaciones de músicos.

6. Los grupos finalistas, deberán hacer una versión de la canción 'Rock and roll' de los Catarres, que tendrán que interpretar el concierto de la final del concurso.

Tercero. Documentación a presentar

1. Todos los grupos participantes deberán entregar la documentación especificada en este apartado en el plazo de tiempo establecido: a) Ficha de inscripción debidamente cumplimentada

b) Documento de presentación y descripción del grupo que contenga información sobre el estilo, la historia, el nombre del grupo o de otras informaciones de interés. Hay que adjuntar al menos dos fotografías

c) El rider completo

d) Una grabación de sonido o vídeo de dos canciones. Se acepta cualquier formato de presentación: CD, grabación con el móvil, enlace a web, youtube o similar ... En todos los casos, se valorará la calidad de la grabación.

2. La información presentada no será devuelta a los grupos.

Cuarto. Temporización del concurso

1. Periodo de inscripción y recepción de solicitudes Del día 10 al 24 de mayo

Lugar de presentación de solicitudes:

Registro de entrada del Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola

Horario: de lunes viernes de 9h a 13.30 h y jueves de 16 a 18.30 h (Carrer de Dalt, 19 - 08253 - información: telf. 938358025 / arenoscm@diba.cat)

2. Periodo de selección de grupos finalistas: Del 25 hasta el 31 de mayo

Valoración de las propuestas y toma de decisión del jurado.

3. Comunicación de los grupos finalistas: Día 1 de junio

La organización dará a conocer los grupos seleccionados a través de las redes sociales, al mismo tiempo, que se comunicará la decisión directamente a los grupos.

4. Final concurso:

Día 20 de julio a las 22 h

La final del 2 concurso de grupos de música joven de Sant Salvador de Guardiola se celebrará en la zona deportiva [C / Moreneta esquina con C / Marganell] * Los grupos finalistas deberán presentarse a las pruebas de sonido en el horario que designe la organización.

Quinto. jurado

Los miembros integrantes del jurado que seleccionará las tres propuestas que irán a la final estará formado por técnicos y concejales de San Salvador de Guardiola, músicos de la comarca y profesionales del sector de la música.

En cuanto a la final, el ganador será escogido por: - 60% de votación popular del público asistente al concierto del día 20 de julio. - 40% de votación del jurado.

Tras el recuento de votos, se anunciará el ganador.

Sexto. premios

Los tres grupos finalistas obtendrán los siguientes premios: - 1º clasificado: 500 euros + concierto para Halloween (31 de octubre) o la

Fira de la Torrada (1 de noviembre) de 2018 con un caché de 500 euros - 2º clasificado: 250 euros - 3º clasificado: 250 euros

* La organización se compromete suministrar agua y cena por los integrantes del grupo durante el concierto del 31 de octubre o 1 de noviembre al 1º grupo clasificado.

* Si no es posible acordar la fecha o no se realiza el concierto de la Fira de la Torrada o Halloween por causas ajenas al Ayuntamiento, no se abonará el caché.

Los datos de las personas que reciban el premio figurarán en la declaración del modelo 347 que presenta el Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola a la Agencia Tributaria y se comunicará a la BDNS.

El mismo participante no podrá obtener más de un premio.

Los premios están sometidos a la deducción de IRPF, dentro del marco legal correspondiente.

Séptimo. Aceptación de las bases

La organización se reserva el derecho de resolver cualquier situación imprevista que se pueda dar.

La participación en el concurso implica la aceptación todas estas bases.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN DE CUALQUIER PARTICIPANTE OBSERVAR ATENTAMENTE ESTAS BASES Y FACILITAR TODOS LOS DATOS EXIGIDAS

Sant Salvador de Guardiola, 11 de maig de 2018

Albert Miralda Sellarès

L? Alcalde

Música
Juventud
Cultura
Catalán
Deporte
Movimiento asociativo