Aprovació de les bases reguladores de subvencions destinades als infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'educació de lleure a l'estiu. - Boletín Oficial de Barcelona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 27/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

El Ple, en sessió ordinària de data 13 de març de 2017, va aprovar, entre d'altres, el següent.

ACORD.

'PRIMER. Aprovar inicialment les 'Bases reguladores de subvencions destinades als infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'educació de lleure a l'estiu', que s'adjunten com a annex I.

SEGON. Publicar aquesta normativa al Butlletí Oficial de la Província i als registres competents, durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit d'informació pública de conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

TERCER. Les presents bases reguladores seran eficaces jurídicament amb la publicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en els termes que disposa la Resolució de 10 de desembre de 2015 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

QUART. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Annex I.

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS INFANTS I ADOLESCENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ DE LLEURE A L'ESTIU.

Aquestes bases volen donar compliment als principis que, d'acord amb la llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, han d'imperar en la relació entre l'administració i la ciutadania en matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, a l'article 2 disposa que s'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels subjectes previstos en l'article 3 de la llei, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que l'entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que l'entrega estigui subjecta al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.

Els principis establerts en aquesta Llei són un fonament que cal respectar i contemplar en aquestes bases:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Les presents bases es nodreixen d'un treball tècnic previ i de les normes existents en el moment de la seva aprovació.

1. Marc legal.

El reglament s'emmarca en la competències bàsiques municipals establertes a:

- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, article 25.2k. - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. - Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials 2010-2011. - Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Altres normatives i lleis a les que s'ha de fer referència:

- Estatut d'autonomia de Catalunya.

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/20003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68 de 20 de març de 2007.

- Normativa desenvolupades per la pròpia Corporació.

2. Objecte.

L'objecte de les bases és regular les subvencions destinades a facilitar la participació dels infants i adolescents menors de 18 anys de Vilanova i la Geltrú en les activitats publicitades en el Llibretó d'activitats d'estiu que edita cada any l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

3. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria de la subvenció, presentació de les sol·licituds, informe d'aquestes sol·licituds per òrgan col·legiat, que establirà un ordre de relació entre les mateixes d'acord amb els criteris d'atorgament prèviament fixats a les bases i amb criteris de valoració que determini a la convocatòria, proposta d'adjudicació provisional per part de l'òrgan instructor, notificació als interessats en la forma que s'estableixi a la convocatòria, atorgant un termini de 10 dies per a presentar al·legacions, i proposta de resolució definitiva de la subvenció per l'òrgan competent - dins dels crèdits disponibles - a aquelles persones que hagin obtingut major valoració en aplicació dels esmentats criteris.

El procediment d'atorgament es regirà per allò establert a l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i demés normativa legal i reglamentària d'aplicació.

La convocatòria anual determinarà les línies d'ajuts en concret i la dotació pressupostària.

4. Presentació de sol·licituds, documentació i terminis.

4.1.- Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les persones sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de presentar al registre general de l'Ajuntament l'imprès amb la sol·licitud de la subvenció, on s'especifiqui la demanda concreta d'ajut econòmic, seguint el procediment, la documentació i el termini establert en aquestes bases i en la convocatòria corresponent.

4.2.- Amb la presentació de la sol·licitud, s'entendrà implícita l'acceptació d'aquestes bases reguladores i de la resta de normativa que resulti d'aplicació.

4.3.- La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al sol·licitant a rebre-la. Així mateix el fet d'haver rebut una subvenció en un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors.

4.4.- El termini per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà com a màxim de tres mesos, a comptar des de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds a l'Ajuntament o, en el seu cas, el que es determini en la convocatòria.

4.5.- Documentació bàsica que ha d'acompanyar a la sol·licitud.

- Document d'identificació NIF o NIE.

- En el cas que el persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat convivència estigui afectat per algun tipus de minusvàlua o discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen de valoració del grau de minusvàlua certificat per l'ICASS o òrgan o entitat que correspongui.

- Si en la unitat convivència hi ha algun cas d'acolliment el corresponent document acreditatiu d'aquesta situació.

- Certificat i fotocòpia de la targeta d'atur o millora de l'ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d'atur laboral.

- Certificat de l'OTG o de l'INEM que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la unitat convivència i de l'import de la prestació o, en el seu cas certificat negatiu.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renta o certificat negatiu d'hisenda del darrer any.

- Declaració jurada d'ingressos de la unitat convivència, segons model que es facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida.

- En el cas de treballadors/es per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de treball i de les tres darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin.

- En el supòsit de persones pensionistes: document acreditatiu de la pensió que percep i quantia.

- Justificació de despeses fixes mensuals que es tenen en compte com a bàsiques: contracte de lloguer de l'habitatge i/o de préstec hipotecari per la vivenda habitual, i rebuts pagats amb imports.

- En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d'interposició de la demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.

- Document de família monoparental, família nombrosa.

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

- Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de referència o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

4.6.- Terminis.

- El termini de presentació de sol·licituds serà el que estipuli la convocatòria.

- La publicació de llistes provisionals es farà a la web municipal, en el termini màxim d'un mes des del tancament del termini de presentació.

- El termini per a la presentació de reclamacions serà de 7 dies naturals.

- Les resolucions definitives seran màxim 15 dies desprès de finalitzar el termini de presentació de reclamacions, i es publicarà el llistat definitiu a la web municipal.

5. Import i forma de pagament de les subvencions.

5.1.- L'establiment de l'import assignat a cada sol·licitud de subvenció es realitzarà tenint presents els següents punts:

a) Els recursos disponibles a les partides pressupostàries.

b) El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuades per l'òrgan col·legiat corresponent.

5.2.- El pagament es farà, de manera preferent, en un sol termini, en funció de la disponibilitat econòmica efectiva de l'Ajuntament. A la resolució d'atorgament de la subvenció es podrà determinar el fraccionament del pagament de la subvenció.

5.3.- El pagament restarà supeditat a que l'expedient de la persona sol·licitant estigui complert pel que fa als requeriments d'aquestes bases reguladores i demés normativa d'aplicació.

5.4.- El pagament es farà directament a les entitats col·laboradores, és a dir, les entitats que organitzen les activitats d'estiu a les quals s'hagin inscrits els infants i adolescents a qui s'hagi atorgat la subvenció.

6. Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, avaluació i atorgament de les subvencions.

6.1.- La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondran a la Regidoria amb competència amb matèria d'infància i adolescència.

6.2.- La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local.

6.3.- Totes les sol·licituds de subvenció, seran informades per un òrgan col·legiat composat, com a mínim, per el/la cap del servei, un membre del personal tècnic i un membre del personal administratiu. Aquest òrgan remetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació administrativa del departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de resolució de la subvenció.

6.4.- L'atorgament de les subvencions s'efectuarà per decret de regidor/a delegat/da amb competències en matèria d'infància i adolescència.

6.5.- El que s'estableix en aquest apartat s'entén sens perjudici de les competències que, per raó de la quantia, vinguin atribuïdes per llei als diferents òrgans de la corporació.

7. Obligacions de les persones beneficiades.

Les persones a les que s'hagi atorgat una subvenció tindran les següents obligacions:

a) Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.

b) Realitzar l'activitat per a la qual s'atorga l'ajut en els termes i terminis indicats en la convocatòria i en l'acord d'atorgament.

c) Notificar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el compliment de les obligacions establertes, mitjançant la presentació d'un informe per escrit amb justificació de les causes que l'originen.

8.- Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions.

8.1.- L'incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en aquestes bases i en la normativa d'aplicació donarà dret a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns.

8.2.- Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l'activitat o programa subvencionat, de forma justificada, l'Ajuntament podrà modificar l'import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l'òrgan que la va concedir.

9. Requisits imprescindibles per a la sol·licitud de subvencions.

Per presentar una sol·licitud de subvenció cal.

- que les persones estiguin empadronades a Vilanova i la Geltrú.

- que disposin de NIF o NIE.

- que siguin menors de 18 anys.

- que s'inscriguin en una activitat d'educació en el lleure publicitada en el llibretó d'activitats d'estiu editat per l'Ajuntament.

10. Criteris per a la valoració de les sol·licituds i la concessió de les subvencions.

Les sol·licituds que reuneixin els requisits imprescindibles tindran dret a una determinada quantitat que estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.

L'ajut econòmic serà per una sola activitat, amb una durada màxima de 4 setmanes i en cap cas cobrirà més del 100% del cost de l'activitat; en tot cas, el % serà especificat en la normativa especifica anual per cada una de les convocatòries.

L'obtenció d'ajuts econòmics pel mateix concepte en anys anteriors no generarà cap dret per l'obtenció de l'ajut econòmic de l'any de la convocatòria i no podrà al·legar-se com a precedent.

Els criteris que es seguiran per a la resolució dels ajuts seran l'anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni. Si en el termini de 10 dies les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud.

Els criteris específics que seran d'aplicació es publicaran a la corresponent convocatòria.

Es tindran en compte els ingressos bruts de la unitat familiar de convivència, que hauran de ser inferiors als límits especificats a la convocatòria específica (es consideraran unitats familiars de convivència les constituïdes per un grup de convivència comuna, segons el padró municipal, per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau (la relació de parentiu s'avaluarà a partir de la persona sol·licitant).

La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica en termes d'ingressos i despeses.

No són unitats de convivència les formades per les persones reallotjades per familiars per pèrdua de l'habitatge habitual o per altres situacions, en les quals no es tindran en compte els ingressos de la família reallotjant.

11. Justificació de la realització de l'activitat per a la qual es concedeix la subvenció.

Prèviament a efectuar el pagament dels imports subvencionats, es demanarà a les entitats col·laboradores (organitzadores de les activitats d'estiu) una declaració responsable conforme els beneficiaris de les subvencions han realitzat l'activitat subvencionada.

12. Resolució de les sol·licituds de subvencions.

Els criteris que es seguiran per a la resolució dels ajuts seran, els següents:

1.- Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni. Si en el termini de 10 dies les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud.

2.- A l'hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents:

- L'aportació correcta en contingut i temps de la documentació sol·licitada.

- El nivell de renda i de càrregues familiars (divorci, separació, famílies nombroses, monoparentals...) derivats de la informació aportada, prioritzant les situacions de menor renda i majors carregues familiars.

- El grau de discapacitat si hi hagués.

Denegació, modificació, suspensió i extinció dels ajuts.

Denegació.

Podran ser denegades les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits establerts anteriorment, puguin concórrer en alguna de les següents circumstancies:

- Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants.

- Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració dels tècnics de referència, estimin la seva denegació de forma motivada.

Extinció.

Es procedirà a l'extinció de les prestacions per alguna de les següents causes:

- Compliment del termini en les prestacions de durada determinada.

- Per renuncia o desistiment de la persona beneficiaria a la prestació econòmica.

- Desaparició de totes o d'alguna de les circumstancies, general o especifiques, que van donar lloc a la seva concessió.

Revocació.

Els ajuts podran se revocats per alguna de les següents causes:

- Incompliment dels requisits per part de la persona beneficiària (compromisos i obligacions)

- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses per part dels tècnics referents.

- Quan la persona beneficiària ho sigui simultàniament d'una altra prestació amb la mateixa finalitat i ho hagi amagat en la sol·licitud de l'ajut.

- Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els apartats anteriors.

La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiaria. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals concurrents, es podran establir formes de devolució fraccionada.

13. Regim d'incompatibilitats.

Amb caràcter general les ajudes previstes en aquestes bases no són compatibles amb qualsevol altre de les concedides per altres administracions. Alhora, sota cap concepte, les ajudes que es percebin pels serveis no poden superar la quantia i finalitat d'aquest.

Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió d'ajudes econòmiques amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat. Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.

14. Tractament dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides.

Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquell àmbit l'ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiar facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins el marc establert per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.

Disposició final.

Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent al període establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sempre que hagi estat publicat al BOP.'

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.

El que posem al vostre coneixement als efectes adients.

Vilanova i la Geltrú, 20 de març de 2017 La secretària per delegació, Rosa Lucas Bizarro

Actividades de ocio y tiempo libre
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Discapacidad
Dependencia
Tercera edad
Alquiler de vivienda
Familia monoparental
Vivienda