Aprovació de les bases reguladores del XXXVIII Concurs de fotografia Festa Major 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

EDICTE

La Junta de Govern en sessió de data 16 de març de 2017 va adoptar els acords següents:

Primer.- APROVAR les Bases Reguladores del 'XXXVIII Concurs de fotografia Festa Major 2017' que es detallen a continuació:

'Tema.

L'excursionisme a Parets. Fotografies relatives a l'excursionisme a Parets: caminades, acampades, marxes, senderisme, material de muntanya, activitats d'agrupacions excursionistes... i totes aquelles fotografies relacionades d'alguna manera amb el món de l'excursionisme, sempre en un entorn local, amb motiu del 50è aniversari del Centre Excursionista Parets. La fotografia que no respecti el tema proposat quedarà automàticament invalidada.

Participants.

Pot participar-hi tothom, sigui resident del poble o no. Els participants, tant si concursen de manera individual o col·lectiva, poden presentar un màxim de 3 fotografies.

Si el participant és menor d'edat, haurà de fer constar les dades del seu representant legal (pare, mare o tutor) a la butlleta d'inscripció.

Categoria i format.

S'estableix un únic nivell: format digital. La imatge fotogràfica ha de tenir un mínim de 18 cm pel costat més petit, i pel costat més gran, un màxim de 30 cm.

La fotografia ha d'anar muntada sobre un paspartú o cartolina de 30 x 40 cm mínim 2 mil·límetres de gruix. El sistema de fixació a la cartolina ha de ser mitjançant cinta adhesiva a la part posterior de la imatge. Per raons de conservació, no s'admetran fotografies enganxades amb cola.

La fotografia també s'ha de portar en un suport digital, en un pen drive o CD, i ha de dur el mateix títol que la imatge física, per poder descarregar-la en el moment del lliurament.

Identificació.

Cada fotografia ha de dur al darrere l'indret on s'ha pres i el tema o títol, que serà el mateix que porti el sobre tancat on hi ha d'anar la butlleta d'inscripció amb les dades personals de l'autor/a. En el paspartú de la fotografia hi ha de figurar, enganxat pel darrere i a baix, sobresortint 4 cm, el títol de la imatge, escrit en majúscules amb lletra Arial negreta de 48 punts.

Tècnica.

Les obres han de ser inèdites. S'admeten tota classe de tècniques fotogràfiques.

Presentació i termini de presentació.

Cada fotografia s'ha de presentar físicament i també en suport digital amb un mínim de 1200 píxels pel costat més llarg per exposar-la al lloc web municipal, juntament amb la butlleta d'inscripció, al Centre Cultural Can Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets del Vallès) adreçada al Servei de Cultura, des de la publicació de la convocatòria fins al dia 7 de juliol a les 14 h. L'Ajuntament emetrà el corresponent rebut de les fotografies presentades. De la mateixa manera, l'Ajuntament podrà rebutjar qualsevol obra que no s'ajusti estrictament a l'establert en aquestes bases.

No s'acceptaran obres que portin impresos noms o marques identificables de l'autor. Els autors són els únics responsables que no existeixin drets de tercers, ni drets d'imatge de les obres presentades.

La butlleta d'inscripció es troba al web www.parets.cat i impresa als equipaments municipals.

Jurat.

El jurat està format pel regidor de Cultura i un grup de persones competents dins del camp de la fotografia. A criteri del jurat, es podran declarar deserts alguns dels premis si les obres no reuneixen un mínim de qualitat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Premis.

Els premis seran els següents:

Format digital.

1r premi: 400 EUR i trofeu. 2n premi: 250 EUR i trofeu. 3r premi: 150 EUR i trofeu. 1r premi local: 150 EUR i trofeu. 2n premi local: 100 EUR i trofeu.

En cas que el premiat sigui menor d'edat, el premi es realitzarà a nom del seu representant legal (pare, mare o tutor).

A aquestes quantitats, si és el cas, s'aplicarà la retenció impositiva que estableix la legislació vigent.

No es pot atorgar més d'un premi al mateix autor.

A criteri del jurat, es podran concedir accèssits.

Lliurament premis.

Els premis s'atorgaran el dia 29 de juliol a les 19.00 h al Centre Cultural Can Rajoler.

Disposicions finals.

Les fotografies s'exposaran al Centre Cultural Can Rajoler del 13 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 16 a 20 h. Els dies 29,30 i 31 de juliol, l'horari serà de 19 a 23 h.

Totes les fotografies premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament, el qual es reserva el dret d'exhibició i reproducció, fent-ne sempre reconeixement de l'autoria. Cal recollir la resta a les oficines de Can Rajoler, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, i dijous de 16 a 19 h, durant el mes de setembre i fins al dia 29. Un cop finalitzat aquest termini, les obres quedaran en propietat de l'Ajuntament, que pot exposar-les i publicar-les si ho considera oportú, amb la indicació de la seva autoria.

L'Ajuntament de Parets del Vallès tractarà amb la màxima cura les obres rebudes, declinant tota responsabilitat de qualsevol pèrdua de les mateixes derivada de robatori, incendi o altra causa de força major.

La participació al concurs comporta la total acceptació d'aquestes bases.'

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha resolt aquest acte o bé impugnar-se directament davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Barcelona. El termini per a la interposició del recurs potestatiu de reposició serà d'un mes.

El recurs contenciós administratiu es podrà interposar en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació. Tot això de conformitat amb el que preceptua l'article 116 i següents de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAP-PAC.

L'expedient es pot consultar al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Parets del Vallès, al carrer Travessera, 1, de Parets del Vallès, de 9 a 14 h.

Parets del Vallès, 21 de març de 2017 El secretari accidental, Josep Maria Amorós Bosch

EDICTO

La Junta de Gobierno en sesión de fecha 16 de marzo de 2017 adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- APROBAR las Bases Reguladoras del 'XXXVIII Concurso de fotografía Fiesta Mayor 2017' que se detallan a continuación:

'Tema.

El excursionismo en Parets. Fotografías relativas al excursionismo en Parets: caminatas, acampadas, marchas, senderismo, material de montaña, actividades de agrupaciones excursionistas... y todas aquellas fotografías relacionadas de alguna manera con el mundo del excursionismo, siempre en un entorno local, con motivo del 50º aniversario del Centro Excursionista Parets. La fotografía que no respete el tema propuesto quedará automáticamente invalidada.

Participantes.

Puede participar cualquier persona, sea residente del pueblo o no. Los participantes, tanto si concursan de manera individual o colectiva, pueden presentar un máximo de 3 fotografías.

Si el participante es menor de edad, deberá hacer constar los datos de su representante legal (padre, madre o tutor) en el boleto de inscripción.

Categoría y formato.

Se establece un único nivel: formato digital. La imagen fotográfica debe tener un mínimo de 18 cm por el lado más pequeño, y por el lado mayor, un máximo de 30 cm.

La fotografía debe ir montada sobre un paspartú o cartulina de 30 x 40 cm mínimo 2 milímetros de grosor. El sistema de fijación en la cartulina tiene que ser mediante cinta adhesiva en la parte posterior de la imagen. Por razones de conservación, no se admitirán fotografías enganchadas con cola.

La fotografía también se debe entregar en soporte digital, en un pen drive o CD, y tiene que llevar el mismo título que la imagen física, para poder descargarla en el momento de la entrega.

Identificación.

Cada fotografía debe llevar detrás el lugar donde se ha tomado y el tema o título, que será lo mismo que lleve el sobre cerrado donde debe incluirse el boleto de inscripción con los datos personales del autor/a. En el paspartú de la fotografía debe figurar, enganchado por detrás y abajo, sobresaliendo 4 cm, el título de la imagen, escrito en mayúsculas con letra Arial negrita de 48 puntos.

Técnica.

Las obras deben ser inéditas. Se admiten toda clase de técnicas fotogràficas.

Presentación y plazo de presentación.

Cada fotografía debe presentarse físicamente y también en soporte digital con un mínimo de 1200 píxeles por el lado más largo para exponerla al sitio web municipal, junto con el boleto de inscripción, en el Centro Cultural Can Rajoler (calle Travessera, 1, 08150 Parets del Vallès) dirigida al servicio de Cultura, desde la publicación de la convocatoria hasta el día 7 de julio a las 14 h.

El Ayuntamiento emitirá el correspondiente recibo de las fotografías presentadas. De la misma manera, el Ayuntamiento podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste estrictamente al establecido en estas bases.

No se aceptarán obras que lleven impresos nombres o marcas identificables del autor. Los autores son los únicos responsables que no existan derechos de terceros, ni derechos de imagen de las obras presentadas. El boleto de inscripción se encuentra en la página web www.parets.cat e imprimido en los equipamientos municipales.

Jurado.

El jurado está formado por el concejal de Cultura y un grupo de personas competentes dentro del campo de la fotografía. A criterio del jurado, se podrán declarar desiertos algunos de los premios si las obras no reúnen un mínimo de calidad. El veredicto del jurado es inapelable.

Premios.

Los premios seran los siguientes:

Formato digital:

1º Premio: 400 EUR y trofeo. 2º Premio: 250 EUR y trofeo. 3º Premio: 150 EUR y trofeo. 1º Premio Local: 150 EUR y trofeo. 2º Premio Local: 100 EUR y trofeo.

En caso de que el premiado sea menor de edad, el premio se realizará a nombre de su representante legal (padre, madre o tutor).

A estas cantidades, si es el caso, se aplicará la retención impositiva que establece la legislación vigente.

No se puede otorgar más de un premio al mismo autor.

A criterio del jurado, se podrán conceder accesit.

Entrega de premios.

Los premios se otorgarán el día 29 de julio a las 19.00 h en el Centro Cultural Can Rajoler.

Disposiciones finales.

Las fotografías se expondrán en el Centro Cultural Can Rajoler del 13 al 31 de julio, de lunes al viernes de 16 a 20 h. Los días 29, 30 y 31 de julio, el horario será de 19 a 23 h.

Todas las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento, el cual se reserva el derecho de exhibición y reproducción, haciendo siempre reconocimiento de la autoría. Las fotos no premiadas se podran recoger en las oficinas de Can Rajoler, de lunes a viernes de 9 a 13 h, y jueves de 16 a 19 h, durante el mes de septiembre y hasta el día 29. Una vez finalizado este plazo, las obras quedarán en propiedad del Ayuntamiento, que puede exponerlas y publicarlas si lo considera oportuno, con la indicación de su autoría.

El Ayuntamiento de Parets del Vallès tratará con el máximo cuidado las obras recibidas, declinando toda responsabilidad de cualquier pérdida de las mismas derivada de robo, incendio u otra causa de causa mayor.

La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.'

Segundo.- PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de las presentes Bases Reguladoras, de conformidad con aquello que establece el artículo 13.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y el artículo 124.2 del ROAS.

Contra este acuerdo, que finaliza la vía administrativa, se podrá interponer potestivamente recurso de reposición delante del mismo órgano que ha resuelto este acto o bien impugnarse directamente delante de los juzgados contenciosos administrativos de la Província de Barcelona. El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes.

El recurso contencioso administrativo se podrá interponer en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación. Todo esto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC.

El expediente se puede consultar en el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Parets del Vallés, Calle Travessera, 1, de Parets del Valles de 9 a 14 h.

Parets del Vallés, 21 de marzo de 2017 El secretario accidental, Josep Maria Amorós Bosch

Cultura
Cultura e idiomas
Actuaciones contra incendios