Aprovació de les bases que regulen l'atorgament de subvencions a empreses d'inserció sociolaboral sense ànim de lucre a través del programa 5+4 i convocatòria simultània. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

Per Decret de l'Alcaldia de data 12 de març de 2015, aquest Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar les Bases que regulen l'atorgament de subvencions a empreses d'inserció sociolaboral sense ànim de lucre a través del programa 5+4, així com la convocatòria simultània de concurs per al seu atorgament (EXP. PEC 2015 6).

D'acord amb el que estableix l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es fa públic que les bases específiques reguladores es troben exposades i es poden consultar a la seu electrònica de la Corporació www.santjust.cat.

El termini per a la presentació de sol·licituds és des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 10 d'abril de 2015.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'esdevingui desestimat.

Sant Just Desvern, 16 de març de 2015

L'alcalde, Josep Perpinyà i Palau

No hay voces...