Aprovació de les bases de les subvencions 2016 a diferents entitats locals del municipi, i de la convocatòria corresponent. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montcada i Reixac

EDICTE de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre aprovació de les bases de les subvencions 2016 a diferents entitats locals del municipi de Montcada i Reixac, i de la convocatòria corresponent

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2015, va aprovar les bases de les subvencions a diferents entitats ciutadanes, culturals, associatives i esportives del municipi per a l'any 2016. El text íntegre de les bases figura publicat en el web www.montcada.cat pel seu general coneixement i donar compliment al mencionat acord.

Així mateix, el ple de l'Ajuntament va acordar obrir el període de presentació de sol·licitud per a l'atorgament d'ajusts i subvencions a l'empara de les dites bases, que serà de 30 dies naturals a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Montcada i Reixac, 16 de novembre de 2015 L'alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Cultura
Deporte