Aprovació de les bases de subvencions per a entitats culturals i esportives, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 27/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

Es fa públic, que en la sessió de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2017 es va acordar per unanimitat el següent:

'PRIMER: Aprovar la modificació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar projectes i activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de l'esport, l'activitat física, activitats culturals, activitats educatives i la participació ciutadana, per un import màxim de 27.457 EUR, essent el termini de presentació de les sol·licituds de 15 dies a partir de la publicació de la convocatòria.

SEGON: Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de vint-i-set mil quatre-cents cinquanta-set EUR (27.457 EUR) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330 48920 i a l'aplicació pressupostària 340 48935, condicionat a l'aprovació definitiva del pressupost per a 2017.

TERCER: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies la modificació de les bases, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació. Una referència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

QUART: Ratificar el present acord en la propera sessió ordinària de Ple.'

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ENTITATS I ASSOCIACIONS PER A L'ANY 2017.

'1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament en l'àmbit de cultura, educació i esports destinades a finançar entitats i associacions que realitzin activitats que tinguin com a objectiu:

' Fomentar l'esport al municipi. ' Promoure i difondre la cultura al municipi. ' Promoure i difondre l'educació al municipi.

2.- Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

' La promoció de l'esport i l'activitat física. ' La promoció i difusió d'activitats culturals. ' La promoció i difusió d'activitats educatives. ' La promoció de la participació ciutadana.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el següent període: de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

' Les persones jurídiques de l'àmbit cultural, educatiu i esportiu, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

' Persones jurídiques que tinguin la seu social a Balenyà.

' Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

3.- No podran ser beneficiàries les persones jurídiques que, directe o indirectament, promoguin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes.

5.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

4) Model 1. Certificat per acreditar la representació legal del/de la sol·licitant.

5) Model 2.

Sol·licitud de subvenció.

Annex 1: Memòria de l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció. Annex 2: Pressupost previst per a l'activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. Annex 3: Declaració Responsable.

6) En cas d'associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent registre oficial.

7) En les subvencions emmarcades al desenvolupament, les ONG hauran d'estar inscrites en els registres públics corresponents.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Si alguns d'aquests documents no han sofert variacions respecte la convocatòria anterior i ja estan en possessió de l'Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a partir de la publicació de la convocatòria.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel representant legal de l'entitat.

També s'haurà de presentar per mail a l'adreça: balenya@diba.cat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se al Registre General de l'Ajuntament de Balenyà situat al c/ Pista, 2 o a través de la pàgina web: www.balenya.cat.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin els requisits establerts en les presents bases reguladores de la fórmula següent:

El 40 % de la quantia total es distribuirà proporcionalment entre tots els beneficiaris en funció del pressupost total del 2017 de cadascuna de les entitats beneficiaries. L'altre 60 % de la quantia total en funció de la puntuació mitjana obtinguda en la valoració dels següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada sobre una puntuació màxima de 180 punts:

1. L'existència d'un projecte o programa anual que contingui més d'una activitat (fins a 10 punts).

2. L'existència d'un pressupost detallat, la seva qualitat i la seva coherència. (fins a 30 punts).

3. L'existència d'un cofinançament d'altres administracions o empreses (fins a 5 punts).

4. La repercussió o benefici de l'activitat o projecte per un major nombre de destinataris (fins a 10 punts).

5. El nombre de membres que aglutina la entitat (fins a 5 punts).

6. L'estabilitat del projecte o activitat (fins a 10 punts).

7. La qualitat del projecte o activitat (fins a 10 punts).

8. La innovació i creativitat (fins a 15 punts).

9. El foment de la identitat col·lectiva del municipi (fins a 15 punts).

10. El foment de la participació activa de la població (fins a 15 punts).

11. El foment de la cohesió social, la convivència i el civisme (fins a 15 punts).

12. La promoció i difusió de la cultura i tradició de Balenyà (fins a 10 punts).

13. La promoció de la representació del municipi i/o de l'entitat a l'exterior (fins a 10 punts).

14. La participació i col·laboració amb altres entitats del municipi (fins a 10 punts).

15. La participació i col·laboració amb l'Ajuntament en la promoció d'activitats i l'assistència a les reunions de la Coordinadora d'Entitats. (fins a 10 punts).

Les sol·licituds que no arribin a un mínim de 60 punts en la ponderació dels criteris objectius, no podran assolir la condició de beneficiari/ària.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 27457 EUR i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:

' 330 48920 Subvenció entitats culturals: 20387 EUR. ' 340 48935 Subvenció entitats esportives: 7.070 EUR.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als resultats de la fórmula de càlcul: 40 % en funció del pressupost i 60 % en funció dels punts obtinguts mitjançant els criteris establerts en el punt 9 d'aquestes bases.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 30 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades amb un import màxim de 3.000 EUR, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.

En cap cas l'import de la subvenció podrà superar, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o privats o de particulars, nacionals o internacionals, el cost de l'activitat que ha de portar a terme la persona beneficiària. Per comprovar aquest punt els sol·licitants realitzaran una declaració on faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix concepte.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

La instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases correspon a la Tècnica de cultura, educació i joventut de l'Ajuntament de Balenyà.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la comissió avaluadora que estarà format per les següents persones:

' El regidor de cultura o persona en qui delegui. ' El regidor d'esports o persona en qui delegui. ' El regidor d'entitats o persona en qui delegui. ' El regidor de hisenda local o persona en qui delegui. ' La persona encarregada de les tasques d'intervenció o persona en qui delegui. ' Un representant de cada grup municipal. ' El secretari de la corporació que exercirà les funcions de secretaria.

Els membres d'aquest òrgan no podran tenir cap càrrec en cap de les associacions o entitats sol·licitants.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de govern Local. Aquest podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

14.- Acceptació de la subvenció.

Les subvencions s'entendran acceptades tàcitament pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord d'aprovació de la concessió, sense manifestar expressament les seves objeccions.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16.- Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Despeses de l'adquisició de material fungible o no inventariable. ' Despeses de l'adquisició de béns mobles directament relacionats amb l'activitat. ' Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats. ' Despeses de lloguer d'equips de so, llums, taules, cadires, etc. ' Despeses de contractació de serveis externs, contractació d'espectacles, etc. ' Despeses de trasllat de infraestructura municipal imprescindible per el desenvolupament de l'activitat.

En cap cas seran despeses subvencionables les següents:

' Interessos, recàrrecs i sancions administratives. ' Dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l'entitat, associació o col·lectiu. ' Les factures emeses per persones que formin part de la Junta directiva de l'entitat o associació. ' L'IVA no serà subvencionable. ' Despeses de personal i nòmines.

17.- Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat.

18.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà en 2 pagaments:

El primer pagament serà del 70 % de l'import total de la subvenció atorgada en un termini màxim d'un mes a comptar des de la resolució.

El segon pagament, del 30 % restant, es realitzarà després de la justificació deguda i correcta de l'activitat.

19.- Termini i forma de justificació.

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dijous 15 de febrer de 2018.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar al Registre General de l'Ajuntament i a la web i revestirà la forma de:

Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. Annex A.

2. Relació de Despeses imputades a la subvenció. Annex B.

3. Declaració Responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social. Annex C.

4. Estat de comptes de l'any 2017. Annex D. Aquest document serà important per poder comprovar l'execució del pressupost i per calcular les mesures que s'indiquen a l'article 22.

2.- En la confecció de la part econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció atorgada.

S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

Caldrà presentar només la relació de despeses segon model normalitzat. (Annex B). Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l'efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

1) Quan la subvenció tingui per objecte l'adquisició d'un immoble, s'exigirà còpia de la corresponent escriptura.

2) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

20.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

21.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

1.- Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

2.- Un cop presentats els documents justificatius de la subvenció:

a) Quan amb l'annex D, que inclou l'estat de comptes de l'any 2017 i, per tant, contempla el pressupost executat, es pugui comprovar que el pressupost de despeses de l'any, ha sofert una disminució de més d'un 40% en relació al pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció, caldrà modificar, d'ofici, l'import de subvenció atorgat d'acord amb

el pressupost executat. Tot això en vies a garantir que en la sol·licitud no es presenti un pressupost inflat que generi més subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

25.- Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

26.- Causes de reintegrament.

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

27.- Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

28.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

29.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés legislació concordant.'

Balenyà, 15 de març de 2017 L'alcaldessa, Anna Magem i Marsó

Cultura
Deporte
Educación
Fomento de la participación ciudadana
Actividades de servicios sociales
Participación ciudadana
Actividad cultural
Deporte
Cultura e idiomas
Apoyo a ONGs
Alquiler de vivienda