Aprovació de les bases de subvencions per a la millora, arranjament i adequació d'instal·lacions esportives de base associativa. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI d'informació pública

En data 30 d'agost de 2017 el president de l'Institut Barcelona Esport ha dictat la resolució següent:

'APROVAR INICIALMENT les Bases de l'Institut Barcelona Esports per atorgar subvencions destinades a la millora, arranjament i adequació d'instal·lacions esportives de base associativa (gestionades per clubs i entitats sense afany de lucre) de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d'equipament esportiu.

PUBLICAR-LES íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de la corporació, com també una referència de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

TENIR-LES PER APROVADES DEFINITIVAMENT, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el període d'informació pública.

DONAR-NE COMPTE al Consell Rector en la propera sessió que se celebri'.

ANNEX.

BASES PER ATORGAR SUBVENCIONS DESTINADES A LA MILLORA, ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE BASE ASSOCIATIVA (GESTIONADES PER CLUBS I ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE) DE LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA DOTACIO D'EQUIPAMENT ESPORTIU.

1.- Objecte i finalitats de la subvenció:

1.1.- L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Institut Barcelona Esports destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:

La millora, arranjament i adequació d'instal·lacions esportives de titularitat privada gestionades per entitats sense afany de lucre, i la seva dotació d'equipament esportiu.

Aquests tipus d'instal·lacions, presents a molts barris de la ciutat, són un element imprescindible per al foment i la pràctica de l'esport federat a Barcelona i com a element de cohesió social.

1.2.- La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació de les instal·lacions esportives (pavellons, pistes poliesportives, sales, piscines i altres espais esportius) sempre i quan siguin gestionades per clubs i entitats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera 'adequació d'aquests tipus d'espais.

1.3.- S'entén com a àmbit esportiu, a més de l'espai on desenvolupa l'activitat esportiva pròpiament dita, els accessos des de l'exterior de l'edifici fins aquest espai en tot el seu recorregut i les sortides i recorreguts d'evacuació, així com els espais complementaris de l'activitat com son els vestidors, magatzems, les instal·lacions i cambres tècniques, etc.

1.4.- Resten fora de l'àmbit d'aplicació les instal·lacions esportives no incloses dins del terme municipal de Barcelona ciutat, les instal·lacions esportives gestionades per entitats amb ànim de lucre, instal·lacions públiques gestionades per tercers i aquelles que hagin estat objecte de convocatòria l'any anterior (restricció que no serà d'aplicació el primer any).

2. Període d'execució:

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases s'hauran de destinar a finançar projectes i actuacions desenvolupats durant el període establert a la convocatòria, sempre i quan compleixin amb tota la normativa vigent que els sigui d'aplicació (incloses les normatives establertes per les diferents federacions).

3.- Requisits i condicions dels beneficiaris/àries:

3.1.- Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d'acreditar les condicions següents:

a) La inscripció al Cens d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

b) Que les instal·lacions es trobin dins el terme municipal de Barcelona.

c) La propietat, arrendament, cessió del local per a desenvolupar la seva activitat esportiva fins, com a mínim, 5 anys més a comptar a partir del darrer dia de l'any de la convocatòria.

d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament de Barcelona i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades. Hauran d'haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i/o l'IBE, dins els terminis establerts.

4.- Compatibilitats:

4.1.- Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que s'obtindran i els recursos propis que es destinaran a l'activitat no podrà superar el cost total de les obres a desenvolupar.

5.- Règim jurídic:

L'aportació econòmica prevista en aquestes bases es regeix per les condicions contingudes en els seus articles, i en allò no previst serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei, i la Normativa General Reguladora de les subvencions de l'Ajuntament, aprovada pel plenari del Consell Municipal el 17 de desembre del 2010.

Les subvencions que es regulen en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

A mes estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a que es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

Igualment, aquestes bases i els seus possibles beneficiaris es regeixen d'acord amb allò que estableix la normativa administrativa vigent en cada moment, que regulin l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives, en especial pel que fa referència als règims d'intervenció administrativa en funció de l'aforament dels espais.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic.

Aquestes bases podran tenir una vigència limitada o definida en el temps, de forma que s'apliquin nomes a una única convocatòria o a vàries, be d'un mateix any, o d'anys posteriors.

6.- Subcontractació.

El beneficiari podrà subcontractar fins el 100% de l'import del projecte o actuació subvencionada, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei General de Subvencions.

Aquesta subcontractació haurà de fer-se amb persones o entitats les quals no estiguin incurses en cap de les situacions que estableix l'article 29.7 de la Llei General de Subvencions.

De la mateixa manera la subcontractació haurà d'acomplir amb allò establert en els articles 29 i 31 de l'esmentada normativa.

7.- Consignació pressupostaria.

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat d'aquestes quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient als estats de previsió d'ingressos i despeses corresponents de l'Institut Barcelona Esports.

8.- Prioritats d'atorgament de la subvenció:

8.1.- Tindran prioritat les inversions relatives a obres que:

' Garanteixin la seguretat de les persones usuàries, el compliment de les normatives vigents per a activitats esportives i millorin l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

' Garanteixin el correcte desenvolupament de les activitats esportives que s'hi desenvolupen conforme el reglament federatiu corresponent.

' Redueixin l'impacte mediambiental, millorant l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives.

8.2.- Si el crèdit pressupostari disponible no quedes esgotat amb aquestes tipologies d'actuacions, es podran subvencionar les inversions que signifiquin altres obres de millora, no incloses en els apartats anteriors.

8.3.- I en darrer terme, en el cas de disponibilitat pressupostària, se subvencionarà la dotació d'equipament esportiu que permeti la millora de les condicions de pràctica esportiva que tinguin lloc en l'espai, sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d'inversions (actius immobilitzats).

9.- Percentatges màxims de l'atorgament de la subvenció:

La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà els percentatges que es descriguin a les corresponents convocatòries, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionaria l'aportació de la resta del cost, o be directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

Els percentatges variaran segons tipologia d'actuacions:

- Per a les inversions relatives a obres de seguretat, adequació a normativa federativa, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, eficiència energètica, i en general totes aquelles inversions i despeses exigides per a l'obtenció de la corresponent llicència d'activitat.

- Per a la resta d'obres de millora diferents de les anteriors.

- Per a la dotació d'equipament esportiu.

A la convocatòria es determinarà, si s'escau, un import màxim de subvenció que actuarà com a topall.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

- Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.

- Els honoraris per a estudis i informes aliens a l'obtenció de la corresponent llicència.

Tanmateix, les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció del projecte de millora, arranjament i adequació, s'entendran com a despeses subvencionables.

10.- Documentació a aportar.

El sol·licitant haurà de lliurar els documents originals requerits, junt amb una copia que serà compulsada al Registre de l'Institut Barcelona Esports, d'aquella documentació que s'exigeixi a la convocatòria.

11. Sol·licituds.

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'aquestes bases s'hauran de presentar mitjançant el formulari normalitzat que s'indiquin a la mateixa convocatòria.

A la convocatòria es determinarà el termini per presentar les sol·licituds. Durant aquest termini, els sol·licitants han de presentar la sol·licitud corresponent emplenada i signada degudament pel representant legal de la persona jurídica sol·licitant.

La sol·licitud i la documentació que cal adjuntar es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General que es relacionin a la convocatòria. La documentació que pugui ser requerida per esmenar també s'haurà de lliurar a qualsevol de les oficines del Registre General.

Cada sol·licitud presentada fa referència únicament a un local i, per tant, a una única adreça.

Cada entitat únicament pot presentar una sol·licitud.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la en un procediment ja iniciat.

12.- Convocatòria.

La convocatòria de les bases per a la millora, arranjament i adequació i la dotació d'equipament esportiu d'instal·lacions esportives gestionades per entitats sense afany de lucre que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona, haurà de contenir:

- L'abast de la convocatòria (modalitat esportiva si s'escau).

- La dotació econòmica, la consignació pressupostaria total de la convocatòria i el percentatge màxim a subvencionar per tipologia d'actuacions.

- El termini de lliurament de sol·licituds i calendari de la convocatòria.

- Període d'execució dels projectes subjectes de subvenció.

- Documentació que haurà d'acompanyar a la sol·licitud.

- Criteris de valoració.

- Forma de pagament.

La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per donar compliment al tràmit d'informació pública i a la pagina web de l'Ajuntament de Barcelona.

13.- Criteris de valoració.

Per a poder ser beneficiaries de la subvenció, les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris que s'estableixin a la convocatòria.

14. Procediment de concessió i tramitació.

14.1.- El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en regim de concurrència competitiva.

14.2.- Una Comissió Tècnica examinarà la documentació tècnica presentada sobre el projecte i comprovarà el compliment dels requisits tècnics de participació.

Aquesta Comissió Tècnica, després d'haver estudiat els projectes rebuts, elevarà una proposta a la Comissió de Valoració, que determinarà el percentatge de subvenció aplicable, en el procés que duu a terme d'avaluació dels projectes presentats.

14.3.- La convocatòria de la subvenció establirà els membres que formaran part de la Comissió Tècnica i de la Comissió de Valoració.

15.- Resolució.

15.1.- L'òrgan competent per a la resolució d'aquesta convocatòria, d'acord amb els Estatuts de l'Institut Barcelona Esports, és el seu President. La resolució no posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar recurs d'alçada davant d'Alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la mateixa.

16.- Notificació i publicitat.

L'Institut Barcelona Esports publicarà les subvencions concedides en el Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, així com en altres mitjans que es considerin oportuns.

17. Pagament.

Les subvencions concedides es faran efectives de la forma que estableixi la corresponent convocatòria.

El termini de pagament de les subvencions serà el que estableixin les normes municipals vigents i la forma de pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.

18. Obligacions del beneficiari.

a) La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la seva aprovació.

b) L'atorgament de les subvencions s'ha d'ajustar al regim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

c) Dur a terme les obres o l'adquisició d'equipament tècnic que fonamenten la concessió de la subvenció, d'acord amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud.

d) Acceptar i complir la Normativa General Reguladora de Subvencions, aprovada per l'Ajuntament de Barcelona que sigui vigent en cada moment, i la restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei.

e) Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització del projecte i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

f) Presentar el projecte executiu d'obres o d'adquisició d'equipament esportiu i els corresponents pressupostos, així com comunicar a l'Institut Barcelona Esports qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament (reintegrant els fons rebuts, en cas de la suspensió del projecte previst) o, en el cas que sigui necessària, la corresponent renuncia.

g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes a la normativa vigent de Contractes del Sector Públic, per als contractes menors, (actualment igual o superior a 18.000 EUR, mes IVA; en el cas de prestacions de serveis, subministraments o lliurament de bens, i igual o superior a 50.000 EUR, mes IVA, en el cas d'execucions d'obres), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a excepció que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

h) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Institut Barcelona Esports.

i) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per tal de garantir-ne les facultats d'inspecció i control.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

k) Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament de Barcelona o d'altres administracions o ens públics en el darrer any.

l) Fer constar en els materials de comunicació i difusió la frase 'Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona - Institut Barcelona Esports', d'acord amb la normativa vigent d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Institut Barcelona Esports.

m) En el cas d'adquisició de material esportiu activable, destinar aquest equipament adquirit mitjançant la subvenció a la finalitat prevista durant un període mínim de tres anys. Aquesta declaració constarà en el formulari de sol·licitud normalitzat.

n) En el cas de la realització d'obres, mantenir l'ús prioritari de l'espai durant un període mínim de cinc anys.

o) Les entitats beneficiàries es comprometen a utilitzar preferentment el català en tot el material gràfic i audiovisual adreçat al públic (cartells, anuncis, comunicats, etc.) quan estigui vinculat a l'objecte de la subvenció atorgada.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el regim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix el títol IV de la Llei General de Subvencions, les quals seran sancionades segons allò que estableix el capítol II de l'esmentat títol.

L'Institut Barcelona Esports quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari.

19. Justificació i control.

19.1.- L'Institut Barcelona Esports podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació a les seves finalitats.

19.2.- El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria descriptiva del projecte executat. El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides s'establirà a la convocatòria.

19.3.- La justificació es dura a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de la següent documentació:

a) Un compte justificatiu de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n'han permès el finançament.

b) Una relació de factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en l'article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Aquestes factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals. Aquests documents s'invalidaran fent constar 'Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l'Institut Barcelona Esports'; si l'entitat sol·licita la devolució d'aquests documents originals invalidats se substituiran per fotocopies compulsades.

c) En el cas de les subvencions superiors a 60.000 EUR, una relació de totes les factures pagades, així com una acreditació del cost total de l'activitat subvencionada mitjançant compte justificatiu amb informe d'auditor, d'acord amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d'actuació dels auditors de comptes en la revisió de comptes justificatives de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal. L'informe d'auditor es dura a terme per part d'auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. En cas que els comptes anuals del beneficiari estiguin auditats, l'auditor ha de ser el mateix que auditi aquests comptes.

Cal que mitjançant l'auditoria també s'acrediti el pagament de les despeses, així com els imports i la procedència dels ingressos de l'activitat subvencionada.

d) Una memòria descriptiva del desenvolupament de les inversions.

e) Control inicial d'activitat superat, un cop finalitzades les obres, quan la subvenció es destini a la realització d'obres.

19.4.- La manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta dels fons rebuts podrà comportar l'anul·lació total o parcial de l'aportació i el reintegrament de la mateixa, d'acord amb l'article 14 i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i els articles arts. 9, 10, i 13 de la Normativa General reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre del 2010.

20. Anul·lació i reintegrament:

20.1.- Serà motiu de reintegrament l'incompliment dels requisits exigits legalment per a poder dur a terme l'activitat.

20.2.- Sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Institut Barcelona Esports procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o concedida en els casos d'incompliment següents:

- de l'obligació de la justificació.

- de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

- de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.

- de les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.

- de l'incompliment de la normativa reguladora.

Però també constituirà motiu d'anul·lació:

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal tutor de la subvenció.

- La superació del percentatge fixat en aquestes bases en relació amb el cost efectiu.

Per fer efectiu l'import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, podrà procedir-se per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

Barcelona, 21 de setembre de 2017 El secretari delegat de l'Institut, Manel Gómez València

Deporte
Deporte
Eliminación de barreras arquitectónicas
Actividades deportivas
Estudios
Ahorro y eficiencia energética
Catalán
Realización de obras