Aprovació de la convocatòria de beques escolars i d'activitats extraescolars per al curs 2018-2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió de 21 de maig de 2018, va aprovar el següent acord:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del Vallès per al curs 2018-19.

SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d? ajut que anirà a càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents:

Beques en concepte de activitats extraescolars, material escolar, transport escolar i casal d? estiu:

Ajuts i beques socials 07-231-48000 Beques

de Serveis Socials 30.000 €

Beques en concepte d? escola bressol:

Ajuts i beques socials 07-231-48000 Beques

de Serveis Socials 30.000 €

TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol·licituds de les esmentades beques pel curs 2018-2019 des del dia següent a la data de la publicació en el butlletí oficial de la província de Barcelona i finalitza en data 22 de juny de 2018, presentant el formulari específic a l? Oficina d? Atenció a la Ciutadania que es podrà trobar a la mateixa OAC i al web municipal.

QUART.- Donar la màxima publicitat d? aquesta convocatòria a través de la web municipal.

CINQUÈ.- AUTORITZAR la despesa, d? import total de 30.000,00 euros, amb càrrec a l? aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48000 - Beques de Serveis Socials del Pressupost de despeses del Pressupost General de l? Ajuntament de La Roca del Vallès per a l? any 2018, amb crèdits suficients per assumir la obligació que comporta la proposta de l? aprovació de la convocatòria, per al curs 2018-2019, de sol·licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del

Àrea de Serveis i Atenció a la Persona Ajuntament de la Roca del Vallès C/ Catalunya, 24 08430 La Roca del Vallès Tel: 93 842 20 16 Fax: 93 842 04 59

roca@laroca.cat http://www.laroca.cat

Vallès, per a l? any 2018, per tot el que fa referència a la convocatòria de beques escolars i d? activitats extraescolars.

SISÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, figura un assentament comptable, en la modalitat Retenció de Crèdit (RC), amb número d? operació 220180006104, de data 15 de maig de 2018, d? import total 30.000,00 euros, a l? aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48000 - Beques de Serveis Socials del Pressupost de despeses del Pressupost General de l? Ajuntament de La Roca del Vallès per a l? any 2018, per assumir les obligacions que comporta la proposta de l? aprovació de la convocatòria, per al curs 2018-2019, de sol·licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l? any 2018, per tot el que fa referència a la convocatòria de beques escolars i d? activitats extraescolars.

SETÈ.- AUTORITZAR la despesa, d? import total de 30.000,00 euros, amb càrrec a l? aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48007 - Altres ajuts de menjador (Suficiència alimentària de la infància) del Pressupost de despeses del Pressupost General de l? Ajuntament de La Roca del Vallès per a l? any 2018, amb crèdits suficients per assumir la obligació que comporta la proposta de l? aprovació de la convocatòria, per al curs 2018-2019, de sol·licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l? any 2018, per tot el que fa referència a la convocatòria de beques del menjador escolar.

VUITÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, figura un assentament comptable, en la modalitat Retenció de Crèdit (RC), amb número d? operació 220180006105, de data 15 de maig de 2018, d? import total 30.000,00 euros, a l? aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48007 - Altres ajuts de menjador (Suficiència alimentària de la infància) del Pressupost de despeses del Pressupost General de l? Ajuntament de La Roca del Vallès per a l? any 2018, per assumir les obligacions que comporta la proposta de l? aprovació de la convocatòria, per al curs 2018-2019, de sol·licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l? any 2018, per tot el que fa referència a la convocatòria de beques del menjador escolar.

NOVÈ.- INFORMAR de l? obligació de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, d? ajustar-se al procediment regulat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tot el que fa referència a la convocatòria, per al curs 2018-2019, de sol·licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l? any 2018.

DESÈ.- INFORMAR de l? obligació de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, per donar compliment al que s? estableix a l? Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el contingut i especificacions tècniques de la informació que s? ha de subministrar a la base de dades nacional de

Àrea de Serveis i Atenció a la Persona Ajuntament de la Roca del Vallès C/ Catalunya, 24 08430 La Roca del Vallès Tel: 93 842 20 16 Fax: 93 842 04 59

roca@laroca.cat http://www.laroca.cat

subvencions regulada en el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de comunicar a la Base de dades nacionals de subvencions, de la convocatòria, per al curs 2018-2019, de sol·licituds i atorgament de beques escolars i activitats extraescolars de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l? any 2018.

ONZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l? òrgan competent, a l? Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

DOTZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l? òrgan competent, a la Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l? Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

La Roca del Vallès, a 23 de maig de 2018.

L'Alcalde Carles Fernández Pérez

Actividades extraescolares
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Transporte escolar
Material escolar
Infancia
Comedor escolar