Aprovació de la convocatòria del concurs públic per atorgar ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

EDICTE d'aprovació de la convocatòria del concurs públic per atorgar ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponent al curs 2017-2018

El Ple de l'Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada en data 16 de març de 2017, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovació de les Bases específiques que regulen la concessió d'ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolars lectiu corresponent al curs 2017/2018.

Per decret d'alcaldia número 2017LLDA001097, de data 31 de maig de 2017, s'ha acordat en la part resolutiva el que es transcriu com segueix:

'Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs públic per atorgar ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material lectiu curs 2017/2018, pel procediment de concurrència competitiva, d'acord amb les Bases específiques que regulen la concessió d'ajuts econòmics individuals de caràcter social a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar el formulari de sol·licitud disponible al web de l'Ajuntament del Masnou (www.elmasnou.cat) i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, acompanyat de la documentació relativa al compliment dels requisits que es derivin de la mateixa sol·licitud, al Registre general de l'Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 6 de juny i finalitza el 16 de juny de 2017.

Segon.- Autoritzar, per aquest concepte, una despesa màxima de trenta-sis mil EUR (36.000 EUR) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16 AS 32610 48001, centre de cost SOCBEQ.

Tercer.- Publicar un extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- Publicar aquesta convocatòria al tauler d'anuncis de la corporació.'

Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació en base a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació en base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El Masnou, 31 de maig de 2017 El secretari general, Gustavo Adolfo Roca Priante

Libros de texto
Material escolar
Escuelas
Actividades de servicios sociales