Aprovació de la convocatòria d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ANUNCI de la convocatòria d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2017.

Extracte de l? aprovació de la convocatòria d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2017, aprovada per la Junta de Govern Local de l? Ajuntament del Masnou en sessió de data 30 de novembre de 2017.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l? extracte de la convocatòria el text complert de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Primer. Beneficiaris.

Poden ser destinatàries dels ajuts les persones que siguin subjectes passius de l? impost sobre béns immobles (IBI) o bé aquelles a les quals es repercuteix la quota d? aquest impost en els rebuts del lloguer, i que compleixin els requisits que es determinen.

Segon. Objecte.

L? objecte d? aquestes bases és regular l? atorgament d? ajuts sobre la quota líquida de l? impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l? habitatge habitual de persones que es troben en una situació d? escassa capacitat econòmica i en les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

Tercer. Bases Reguladores.

Bases reguladores per a l? atorgament d? ajuts sobre la quota de l? impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l? exercici 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 7 d? agost de 2017.

Quart. Quantía.

L? ajut atorgat pot ser equivalent al 60% de la quota líquida de l? impost sobre béns immobles, amb un import màxim per sol·licitud de 350 euros. No es poden concedir ajuts per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas que del nombre de sol·licituds rebudes es derivi una quantia d? ajuts superior al crèdit disponible, es prorratejarà proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol·licituds.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El període de presentació de sol·licituds s? estableix entre l? 11 i el 22 de desembre de 2017.

Sisè. Altres dades.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar el formulari de sol·licitud disponible al web de l? Ajuntament del Masnou (www.elmasnou.cat) i a l? Oficina d? Atenció Ciutadana, acompanyat de la documentació relativa al compliment dels requisits que es derivin de la mateixa sol·licitud, al Registre general de l? Ajuntament.

El Masnou, 1 de desembre de 2017 El secretari general, Gustavo Adolfo Roca Priante

Pago de Impuestos/Recibos
Alquiler de vivienda
Vivienda