Aprovació de la convocatòria i de les bases específiques per a l'atorgament d'ajudes destinades a projectes a desenvolupar al Tercer Món (exercici 2017). - Boletín Oficial de Barcelona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 03/06/2017 hasta 02/08/2017
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia núm. 2017-0662, de data 23 de maig de 2017, s'han aprovat la convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament d'ajudes destinades a projectes a desenvolupar al Tercer Món (exercici 2017).

Aprovada la corresponent convocatòria, s'informa que el termini per a la presentació d'instàncies serà de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Les bases específiques de la convocatòria es troben exposades al taulell d'anuncis Municipal, al taulell d'anuncis digital (http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//) i a la pàgina web municipal www.ajuntamentabrera.cat.

Abrera, 26 de maig de 2017 L'alcalde, Jesús Naharro Rodríguez

Cooperación al desarrollo