Aprovació de la convocatòria i de les bases reguladores per a l'atorgament del premi DIBA Apps 2015 de la Diputació de Barcelona. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 13/07/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

ANUNCI d'aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a l'atorgament del premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona per a l'any 2015

Als efectes de coneixement general es fa públic que per Dictamen de data 25 de juny de 2015 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en funcions, s'ha aprovat la convocatòria i les Bases Reguladores per a l'atorgament del Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona, en els següents termes:

'Primer.- APROVAR la convocatòria i les Bases Reguladores per a l'atorgament del Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona per a l'any 2015, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objectiu de fomentar la creació d'aplicacions mòbils innovadores, basades preferentment en dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. El text íntegre d'aquestes Bases és el següent:

'BASES REGULADORES DEL PREMI 'DIBA Apps Contest 2015', PER A APLICACIONS MÒBILS RELACIONADES AMB SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O DE MUNICIPIS DE LA SEVA DEMARCACIÓ.

Base 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de participació, tramitació, concessió i pagament del premi 'DIBA Apps Contest 2015', que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea que tingui assignades les competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquest premi té per objectiu fomentar la creació d'aplicacions mòbils (anomenades també apps, al llarg d'aquestes bases) innovadores, basades preferentment en dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació.

Base 2. Procediment.

El procediment fixat per a la concessió del premi previst en aquestes bases serà el de concurrència competitiva.

Base 3. Àrea d'actuació.

El contingut de les aplicacions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En aquest darrer cas, no s'exclou que també es puguin incorporar municipis d'altres demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la demarcació de Barcelona.

Base 4. Participants.

El concurs està obert a la participació de persones físiques (individualment o col·lectiva) i de persones jurídiques. Els participants han de ser majors d'edat o bé acreditar l'autorització a participar al concurs per part del pare, mare o tutor legal.

Si els participants són un col·lectiu de persones físiques, una d'elles actuarà com a representant.

La personalitat del participant s'acreditarà amb el N.I.F de l'interessat i, en el seu cas el C.I.F de l'entitat juntament amb els documents que acreditin la representació que ostenti, i a tal efecte s'inclourà fotocòpia d'aquests documents juntament amb la presentació de la sol·licitud.

No s'hi poden presentar els membres del jurat ni els seus parents (fins al 2n grau de consanguinitat o d'afinitat).

Base 5. Presentació de propostes.

Les propostes s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://aplicacions.diba.cat/registreelectronic/jsp/pSolicitudGeneral.jspx), entrant una sol·licitud general i adjuntant-hi els documents que es detallen a http://www.diba.cat/smartregion/appscontest.

Alternativament, també es pot presentar la documentació a qualsevol dels Registres de la Diputació de Barcelona: Can Serra, Rambla Catalunya 126; Edifici del Rellotge, Comte d'Urgell 187; Recinte Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron 171 (Edifici Serradell Trabal); i Edifici C. Londres, Londres 55, dins dels horaris que es detallen a http://www.diba.cat/directori.

Base 6. Idioma.

La informació requerida per a la participació al concurs es pot aportar en català, castellà o anglès.

Les aplicacions poden operar en les llengües que es desitgi, entre les quals hi ha d'haver necessàriament el català.

Base 7. Criteris d'acceptació de propostes.

Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No s'acceptaran prototips no funcionals.

No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.

En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb posterioritat a l'1 de gener de 2015.

L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua en alguna -o diverses- de les següents plataformes: Android, iOS o Windows Phone.

Les aplicacions han d'estar basades, preferentment, en dades obertes publicades per una administració pública. Si és així, en fer la proposta cal especificar quin o quins sets de dades utilitza.

L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions.

L'aplicació no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer publicitat de qualsevol marca o producte.

L'aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers.

Base 8. Criteris de valoració.

Les propostes presentades es valoraran únicament a partir de la informació i documentació facilitada pels participants, segons els següents criteris i amb la ponderació indicada:

' Cobertura d'una necessitat o aportació d'una solució a una problemàtica real (fins a 10 punts). ' Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 10 punts). ' Solvència tècnica i operacional (fins a 10 punts). ' Disseny i facilitat d'ús (fins a 10 punts). ' Estar basada en dades obertes d'una administració pública (fins a 10 punts).

Base 9. Responsabilitats.

Les persones físiques o jurídiques que presentin una proposta hauran de lliurar una declaració responsable de ser els autors materials de l'app presentada segons el model disponible a www.diba.cat/smartregion/appscontest.

La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris del premi poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions.

Base 10. Premi i mencions honorífiques.

S'atorgarà un únic premi de 3.000 EUR a l'aplicació que obtingui la major puntuació d'acord amb els criteris que determina la base 8. Els tributs o gravàmens que puguin recaure sobre el premi aniran a càrrec del seu o seus beneficiaris.

El jurat podrà atorgar fins a tres mencions honorífiques, sense dotació econòmica, a aquelles propostes que destaquin especialment en els àmbits objecte de valoració.

Tant la proposta premiada com aquelles que obtinguin menció honorífica podran fer constar el reconeixement de la Diputació de Barcelona en les seves accions de divulgació, si escau.

Base 11. Termini de presentació de propostes.

El termini per a la presentació de propostes acabarà el dia 16 d'octubre de 2015.

Base 12. Procés de valoració de les propostes.

La selecció del guanyador del concurs DIBA Apps Contest 2015 es farà en dues fases:

a) Acceptació.

Un comitè tècnic efectuarà una primera avaluació per comprovar si la proposta presentada compleix o no amb els requisits exposats en aquestes bases. L'avaluació es farà una vegada s'hagi rebut la sol·licitud de participació i i el resultat serà comunicat als participants amb la màxima anticipació possible.

El comitè tècnic estarà format pel Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i tres persones designades a proposta seva.

La missió d'aquest comitè tècnic serà emetre un informe en el qual s'indiqui quines propostes s'admeten a concurs, d'acord amb els criteris exposats a la base 8, i quines s'exclouen, si escau, i per quins motius.

b) Presentació de les apps.

Entre el 19 d'octubre i el 6 de novembre de 2015, els participants dels quals s'hagin acceptat les seves propostes seran convocats pel jurat a una sessió en la qual hauran de fer una demostració pràctica del funcionament de l'aplicació, sobre un dispositiu mòbil que hauran de portar els mateixos aspirants.

La no presentació a aquesta sessió comportarà l'exclusió de la proposta del procés de selecció.

Base 13. Veredicte i pagament del premi.

El veredicte del jurat es farà públic el dia 18 de novembre de 2015, a l'estand de la Diputació de Barcelona, a l'Smart City Expo World Congress.

El veredicte del Jurat és inapel·lable.

De la sessió del Jurat se'n redactarà una acta, que serà signada pel President i el Secretari.

El Jurat haurà de resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases. Finalment, el Jurat es reserva la facultat -s'hi ho considera justificat- de declarar desert el premi.

El pagament del premi es tramitarà un cop el premiat aporti les seves dades bancàries a la Diputació de Barcelona i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de conformitat amb la normativa de la Diputació de Barcelona.

El pagament es farà efectiu un cop l'app guanyadora hagi estat publicada en una plataforma de distribució, tal com estableix la base 18.

Si el premi és atorgat a un col·lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts iguals entre tots els membres del grup.

Base 14. Composició del jurat.

El jurat qualificador estarà integrat per:

' El President delegat de l'Àrea que tingui assignades les competències en Noves Tecnologies, o persona en qui delegui, que presidirà el jurat.

' El coordinador de l'Àrea que tingui assignades les competències en Noves tecnologies, o persona en qui delegui.

' El Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui delegui.

' Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una de les quals exercirà la secretaria del jurat.

' Dos tècnics municipals d'ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

' Una persona experta que es dediqui professionalment al desenvolupament d'aplicacions mòbils.

La persona que exerceixi la secretaria del jurat tindrà veu però no tindrà vot.

Les persones integrants del jurat no determinades en aquesta base seran nomenades per decret del President delegat de l'Àrea que tingui assignades les competències en Noves tecnologies.

La missió del jurat serà emetre un veredicte, que quedarà recollit en una acta, en el qual s'indicarà la puntuació rebuda per cada proposta segons els criteris de la base 8.

Base 15. Acceptació i disponibilitat de les bases.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases per part del participant. Les bases d'aquest premi estaran a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les a l'adreça electrònica www.diba.cat/smartregion/appscontest.

Base 16. Confidencialitat de les dades i drets d'imatge.

L'organització es compromet a utilitzar les dades personals aportades pels participants a través del formulari de presentació de propostes únicament a efectes de comunicació amb les persones afectades.

Els noms dels guanyadors es podran utilitzar per a la divulgació del concurs, en qualsevol mitjà.

Amb la finalitat de donar visibilitat a l'esdeveniment, la Diputació de Barcelona pot enregistrar i fer fotografies dels diferents actes relacionats amb el concurs. Tots els participants accepten la utilització de la seva imatge en mitjans audiovisuals, si es fa difusió pública d'aquests enregistraments.

A les dades personals aportades pels participants els serà d'aplicació la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre que la desenvolupa.

Base 17. Drets de propietat.

Correspon als participants la propietat i altres drets que es poguessin derivar al seu favor com a desenvolupadors de l'aplicació presentada.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicitar les aplicacions presentades als seus mitjans.

Base 18. Disponibilitat de les aplicacions.

L'autor o autors de l'app premiada es comprometen a posar-la a disposició del públic a través d'almenys una de les plataformes de descàrrega per a les quals hagin estat dissenyades, abans d'acabar l'any 2015. Els tràmits d'aquest procés aniran a càrrec de l'autor.

L'app es podrà distribuir gratuïtament o no, a criteri dels seus autors. L'app premiada haurà d'estar disponible almenys durant un any a partir de la data de publicació.

Base 19. Consultes sobre aquests premis.

Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l'adreça de correu electrònic smartcitydiba@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10.

Segon.- APROVAR els models de documents a utilitzar en el marc de la convocatòria del Premi DIBA Apps Contest 2015 per a la presentació de la sol·licitud de participació, la descripció de la APP i la declaració d'autoria, els quals s'adjunten en Annexos I, II i III a aquest Dictamen. Els models aprovats estaran disponibles a www.diba.cat/smartregion/appscontest fins a la data de finalització del termini per a la presentació de propostes.

Tercer.- AUTORITZAR el crèdit de l'aplicació pressupostària G/20300/491A0/48100 del Pressupost de l'any 2015 d'aquesta Corporació, a fi de donar cobertura a la despesa resultant de la concessió del Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona, que es composa d'un guardó únic, per un import total de la despesa de TRES MIL EUR (3.000 EUR).

Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'anunci de la convocatòria de l'any 2015 del Premi DIBA Apps Contest 2015, i les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l'article 14.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i a la Seu electrònica corporativa.

Continua en la pàgina següent

ANNEX I AL DICTAMEN DE DATA 16 DE JUNY DE 2015 PER L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DEL PREMI DIBA APPS CONTEST 2015.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PREMI 'DIBA APPS CONTEST 2015'.

CODI CONVOCATÒRIA XXXXX/2015.

1. Dades del sol·licitant.

Nom o Raó social

Domicili

Localitat

Telèfon

Correu electrònic CIF/NIF

CP

Mòbil

2. Dades del representant, si escau.

Nom i cognoms

Càrrec amb què actua

DNI

3. Fets i motivació de la petició.

La persona sol·licitant manifesta conèixer les bases d'aquesta convocatòria i reunir tots els requisits exigits a la mateixa.

4. Sol·licitud.

Prendre part en la convocatòria del premi 'DIBA Apps Contest 2015'.

Signatura.

Barcelona, ... d .......... de 2015.

5. Relació de documents aportats.

ý Descripció de l'app. ý Declaració d'autoria.

Instruccions.

Si l'ompliu la sol·licitud i els documents adjunts a mà, feu-ho amb lletra ben clara.

Presenteu la sol·licitud, acompanyada dels documents adjunts, a qualsevol Registre de la Diputació de Barcelona.

D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona.

Excel·lentíssim Sr. President de la Diputació de Barcelona.

ANNEX II AL DICTAMEN DE DATA 16 DE JUNY DE 2015 PER L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DEL PREMI DIBA APPS CONTEST 2015.

PREMI 'DIBA APPS CONTEST 2015'.

DESCRIPCIÓ DE L'APP.

Dades de l'autor/s:

Nom i cognoms NIF

Títol de l'app:

Plataformes suportades:

ý Android. ý Apple iOS. ý Windows Phone.

Objectiu de l'app:

Dades obertes:

ý L'app utilitza dades obertes de les administracions públiques.

En cas afirmatiu, indiqueu quins conjunts de dades i de quina/es administració/ns provenen:

Característiques de l'app:

Signatura de tots els autors.

Barcelona, ... d .......... de 2015.

ANNEX III AL DICTAMEN DE DATA 16 DE JUNY DE 2015 PER L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DEL PREMI DIBA APPS CONTEST 2015.

PREMI 'DIBA APPS CONTEST 2015'.

DECLARACIÓ D'AUTORIA.

Dades de l'autor/s.

Nom i cognoms NIF

Declaro/declarem ser l'autor/els autors de l'app denominada:

I el/s titular/s de tot el material gràfic i sonor que conté.

Signatura de tots els autors.

Barcelona, ... d ........... de 2015.

Barcelona, 2 de juliol de 2015 El secretari delegat, Albert Ortiz Villuendas

Innovación
Nuevas tecnologías
Catalán
Tecnologías de la información
Idiomas
Comercio
Comercio y marketing