Aprovació de la convocatòria i bases de subvencions en matèria cultural. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 d? abril d? enguany va aprovar la convocatòria i bases per a la Concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions en matèria d? activitats culturals per l? exercici 2018.

Cànoves i Samalús, 16 de maig de 2018.

L? Alcalde, Josep Cuch i Codina.

BASES

BASE 1. Procediment.

1. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris. Les activitats a valorar hauran de referir-se a tot l? any 2018.

2. El sistema de repartiment es durà a terme per rigorós ordre de prelació en atenció als criteris de valoració previstos a la Base número 9 del present document i es procediran a noves i successives adjudicacions segons l? ordre de prelació establert per la Junta de Govern fins que s? esgoti la previsió

pressupostària prevista pel present procediment.

BASE 2. Crèdit Pressupostari.

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els previstos a la Classificació Econòmica número 48901, Programa número 334 o la classificació anàloga del pressupost general vigent en el moment de l? atorgament de subvencions i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de QUINZE MIL EUROS (15.000,00.-€ ).

BASE 3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció.

1. La subvenció té per finalitat el foment de les activitats cultural en tot el terme municipal de Cànoves i Samalús, sempre que no es tracti d? activitats d? àmbit nacional que comptin amb el suport i subvenció d? administracions públiques d? àmbit supramunicipal, autonòmic i estatal, les quals siguin incompatibles amb les subvencions regulades a les presents bases.

2. La present ajuda també pretén incrementar la cohesió social al municipi i la divulgació de la cultura popular com a valors els quals l? Administració té el deure de promoure i fomentar.

PODRAN ser objecte de subvenció les següents activitats:

- Projectes culturals, així com tota mena d? actes i activitats relacionats d? alguna forma amb la cultura organitzades, exclusivament, per entitats esportives de Cànoves i Samalús llur objecte i finalitats siguin coherents amb el projecte presentat. - Subvenció per a la compra de material per a la pràctica d? activitats

pròpies de l? activitat a portar a terme, , en el seu vessant més ampli. - Subvenció per el cofinançament d? activitats culturals previ informe

de la Regidoria de Cultura sobre el projecte o activitat concreta per la qual es sol·licita la subvenció.

NO PODRAN seran objecte de subvenció:

- Les activitats que no suposin directament el foment de la cultura. - Les activitats complementàries a la promoció cultura que no

reverteixin en la col·lectivitat del sol·licitant. - Les activitats culturals que ja disposin de línia de subvenció pròpia o

comptin amb ingressos públics pel seu finançament per part de la Generalitat de Catalunya o organisme oficial equivalent i acreditat incompatibles amb la percepció de les subvencions previstes en aquestes Bases. - L? impost sobre el Valor Afegit (IVA) sempre que el beneficiari pugui

repercutir-lo. - Les despeses de personal i de seguretat social, si s? escauen.

L'import de la subvenció no podrà superar el 70% del pressupost presentat i l? import de concessió no podrà superar la xifra de DOS MIL (2.000.-) euros per cada sol·licitud.

BASE 4. Requisits dels Sol·licitants.

- Ser Entitats o Associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb seu a Cànoves i Samalús i que desenvolupin qualsevol pràctica de caràcter cultural en qualsevol modalitat i disciplina, principalment en el Municipi.

Aquests requisits hauran de ser acreditats pels sol·licitants en la següent forma:

- Registre de l? Associació sense ànim de lucre al Registre Públic corresponent, és a dir, Registre General d? Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Registre

Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Cànoves i Samalús.

- Domicili social a Cànoves i Samalús.

BASE 5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució.

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la Regidoria de Cultura de l? Ajuntament de Cànoves i Samalús.

L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local per delegació d? Alcaldia, en virtut de Decret de delegació de funcions.

BASE 6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació.

Les sol·licituds es formularan en un dels dos models que figuren com a Annex d'aquesta convocatòria, tenint en compte si es sol·licita una subvenció per una activitat futura o la portada a terme dins l? exercici 2018. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, fins el dia 15 de juny de 2018, a les 14.00 hores.

S? haurà d? acompanyar a la sol·licitud els documents següents:

Documentació comú a totes elles.

? Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si escau, la representació de qui firma la sol·licitud (còpia de l'Escriptura de constitució o modificació, còpia de l'Acta fundacional i Estatuts, còpia del NIF, etc.), sempre que no s? hagi procedit a la inscripció del Registre Municipal d? Entitats, que no serà necessari.

? Declaració responsable que en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

Documentació per les activitats a realitzar.

? Programa detallat de totes les activitats a realitzar i per les quals se sol·licita la subvenció.

? Pressupost total degudament desglossat en el qual figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament. Per a l'adquisició de material esportiu s? haurà d'aportar pressupost detallat dels proveïdors dels mateixos.

Documentació per les activitats ja realitzades.

? Programa detallat de totes les activitats realitzades i per les quals se sol·licita la subvenció.

? Compte d? ingressos i despeses, degudament desglossat en el qual figuri el cost de les activitats i les fonts d? ingrés obtingudes. Per a l'adquisició de material s? haurà d'aportar factura detallada dels proveïdors dels mateixos.

En el cas que els documents exigits ja estiguessin a poder de l'Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-ho, fent constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentat o emesos.

BASE 7. Termini de Resolució i Notificació.

El termini màxim de resolució i notificació serà de tres mesos.

El venciment del termini màxim sense que s? hagi notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

BASE 8. Fi de la Via Administrativa.

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l? Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

BASE 9. Criteris de Valoració de Sol·licituds.

Els criteris per a l'assignació de les subvencions, tant per activitats realitzades com proposades, seran els següents:

? Major nombre de socis.

? Major despesa per part del beneficiari, prioritzant en el recompte les activitats que tinguin el caràcter de subvencionable

? Transcendència social de les activitats del sol·licitant.

? Impacte social a nivell municipal, comarcal i provincial de les activitats dutes a terme pel sol·licitant.

BASE 10. Mitjans de notificació o publicació.

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest efecte en la sol·licitud, tenint en compte allò establert a aquests efectes en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

BASE 11 .- Acceptació de la subvenció.

Els beneficiaris/àries, una vegada se? ls hi hagi notificat l? acord de concessió, hauran d? acceptar-la sense reserves així com les condicions imposades a la concessió.

Aquesta acceptació s? haurà de fer expressament en el termini d? un mes a partir de la recepció de l? acord indicat.

BASE 12.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels beneficiaris d? aquestes subvencions, a més de les previstes a l? article 14 de la Llei General de Subvencions, les que a continuació s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitat que, en cada cas, corresponguin així com la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

1) Els perceptors de subvencions concedides per l? Ajuntament, s? obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe, i presumpció de legalitat, així com la seva justificació d? acord amb allò previst en aquestes Bases

2) Els beneficiaris hauran d? estar al corrent de les seves obligacions amb la

Seguretat Social i tributàries

3) El beneficiari d? una subvenció està obligat a sotmetre? s a les actuacions

de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l? Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida

4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en el cas de

resultar com a beneficiari. Tanmateix, s? acceptarà l? eventual compensació de desviacions entre les diferents despeses que l? integren

5) Els beneficiaris hauran de publicar les subvencions i ajudes percebudes

per mitjans electrònics, conforme allò previst a l? article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

6) Els documents de qualsevol tipus, justificatius de l? aplicació dels fons

rebuts, s? hauran de conservar per un període no inferior als 5 anys, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

BASE 13.- Forma de pagament.

1. El pagament de la subvenció s? efectuarà mitjançant bestreta del 50% de l? import concedit d? entre totes les activitats subvencionables que hagin estat aprovades per l? òrgan competent.

2. El 50% restant de la subvenció aprovada s? efectuarà un cop s? hagi justificat per part del beneficiari el destí de la mateixa. Aquesta justificació s? haurà de dur a terme documentalment en la forma prevista a l? article següent.

BASE 14.- Termini i forma de justificació de la subvenció.

1. Les subvencions atorgades s? hauran de justificar, com a màxim, el 31 de gener de l? any posterior al d? atorgament efectiu de la subvenció, amb la possibilitat d? establir una pròrroga de dos mesos, prèvia sol·licitud del subjecte obligat.

2. Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que facilitarà l? Ajuntament i revestirà la següent forma:

a. Compte justificatiu simplificat que contindrà:

i. Memòria de l? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a les presents bases, així com de les activitats realitzades, el nombre de participants i els resultats obtinguts. ii. Memòria econòmica justificativa del cost de l? activitat

amb el contingut establert a l? article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovada per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (d? ara endavant, RLGS), amb especial previsió d? una relació documentada dels diferents ingressos i despeses de l? associació.

BASE 15.- Compatibilitat amb altres subvencions.

1. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions públiques o ens públic o privats.

No obstant, l? import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

2. Els beneficiaris tenen la obligació de comunicar la concessió de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi pogut declarar en el tràmit de sol·licitud.

BASE 16.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes Bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, el beneficiari, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, l? activitat o projecte subvencionats.

BASE 17.- Mitjans de difusió de la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de l? Ajuntament de Cànoves i Samalús en l? execució del projecte o de l? activitat, en tota la documentació impresa i en els cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

BASE 18.- Causes de reintegrament de la subvenció.

1) Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu sigui inferior a l? import pagat, el perceptor estarà obligat al reintegrament de l? excés

2) També estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de la obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en la resta de supòsits previstos a la normativa de la LGS

3) Procedirà el reintegrament per parts dels beneficiaris de la totalitat o

part de les quantitats percebudes i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s? acordi la procedència del reintegrament.

BASE 19.- Infraccions i sancions.

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà allò previst al Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RGLS i a la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Cànoves i Samalús vigent en el moment de la concessió.

BASE 20.- Règim jurídic supletori.

En tot allò no previst expressament en aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Cànoves i Samalús, la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la resta de legislació concordant.

Cultura
Actividad cultural
Cultura e idiomas
Deporte
Justicia
Deporte
Dependencia