Aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a persones per raó de capacitat econòmica subjectes a l'impost sobre béns immobles. Exercici 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 15/04/2017 hasta 31/05/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI d'aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a persones per raó de capacitat econòmica subjectes a l'impost sobre béns immobles. Exercici 2017

BDNS (Identif.): 339448.

EN COMPLIMENT de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a persones per raó de capacitat econòmica gravades per l'Impost sobre béns immobles, aprovades definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 24 de novembre de 2016, s'inicia la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels esmentats ajuts econòmics corresponents a l'exercici 2017.

L'import màxim de la partida pressupostària pels ajuts econòmics a les famílies gravades per l'IBI en funció de la seva situació econòmica, social i de càrregues familiars, és de 50.000,00 EUR.

Aquesta convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona mitjançant la Base de dades Nacional de Subvencions de conformitat amb el que determina la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions. La publicació es prèvia al període de presentació de sol·licituds que s'iniciarà el 15/04/2017 i finalitzarà el 31/05/2017.

Les Franqueses del Vallès, 23 de març de 2017 L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

ANUNCIO de aprobación de la convocatoria para la concesión de ayudas a personas por razón de capacidad económica sujetas al impuesto sobre bienes inmuebles. Ejercicio 2017

BDNS (Identif.): 339448.

EN CUMPLIMIENTO de las bases reguladoras para la concesión de ayudas a personas por razón de capacidad económica gravadas por el Impuesto sobre bienes inmuebles, aprobadas definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 24 de noviembre de 2016, se inicia la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de dichas ayudas económicas correspondiente al ejercicio 2017.

El importe máximo de la partida presupuestaria para las ayudas económicas a las familias grabadas por el IBI en función de su situación económica, social y de cargas familiares, es de 50.000,00 EUR.

Esta convocatoria se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona mediante la Base de datos Nacional de Subvenciones de conformidad con lo que determina la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La publicación es previa al período de presentación de solicitudes que se iniciará el 15/04/2017 y finalizará el 31/05/2017.

Les Franqueses del Vallès, 23 de marzo de 2017 El alcalde, Francesc Colomé i Tenas

Pago de Impuestos/Recibos
Familia