Aprovació de la convocatòria de subvencions per a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/03/2017 hasta 22/04/2017
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Berguedà

ANUNCI del Consell Comarcal del Berguedà sobre la convocatòria de subvencions per a l'any 2017

El Ple del Consell Comarcal del Berguedà, en sessió del dia 1 de març de 2017, va acordar:

Aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats que realitzin les associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca del Berguedà durant l'any 2017.

Sotmetre la convocatòria a informació pública durant un termini de 30 dies i publicar-la al BOP, tauler d'anuncis i pàgina web del Consell Comarcal del Berguedà.

Condicionar la resolució d'atorgament a la no presentació d'al·legacions ni reclamacions contra les bases i la convocatòria.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS QUE REALITZIN LES ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ DURANT L'ANY 2017.

1.- La present convocatòria es fonamenta en les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per els projectes i activitats que realitzin les associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca del Berguedà durant l'any 2017, aprovada per acord de Ple del Consell Comarcal del Berguedà en data 1 de març de 2017 i publicada al BOP de 21 de març de 2017.

2.- Els crèdits pressupostaris als que s'imputen les subvencions són:

Aplicació Quantia màxima. Àmbit social 231/480.00 6.250 EUR. Àmbit esportiu 341/480.00 4.750 EUR. Àmbit cultural 334/480.00 7.000 EUR. Àmbit aniversari 338/480.00 2.000 EUR.

L'aportació a les activitats per la celebració de l'aniversari a les entitats de la comarca del Berguedà es concediran durant l'any de la celebració:

25 anys: fins a un màxim de 250 EUR.

50 anys: fins a un màxim de 450 EUR.

75 anys: fins a un màxim de 600 EUR.

100 anys: fina a un màxim de 750 EUR.

3.- Objecte, condiciones y finalitat de la concessió de la subvenció.

Aquestes bases són d'aplicació als procediments de concessió de subvencions en règim de competència competitiva i tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per atorgar subvencions a les activitats realitzades per associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca del Berguedà.

La finalitat és fomentar la realització d'activitats o projectes al Berguedà per part d'entitats.

4.- La concessió s'efectua mitjançant règim de concurrència competitiva.

5.- Requisits per poder sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-ho.

Poden sol·licitar subvenció totes les entitats i associacions sense ànim de lucre que efectuïn projectes i activitats a la comarca del Berguedà. Per acreditar-ho, s'haurà de presentar la documentació següent:

- Fotocòpia del document d'identitat de la persona representant.

- Fotocòpia del CIF de l'associació o entitat.

- Memòria del projecte.

- Previsió d'ingressos i despeses.

- Document de designació del compte bancari.

6.- L'òrgan instructor és l'Àrea de Cultura. Una Comissió de valoració formada per el/la Conseller/a de Cultura, de Serveis Socials i d'Esports avaluaran les sol·licituds d'acord amb els criteris d'aquestes bases.

Un cop avaluades les sol·licituds, el mateix òrgan farà la proposta provisional i el Consell de Presidència del Consell Comarcal aprovarà la proposta definitiva de concessió de les subvencions.

7.- El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies a partir de la publicació de la convocatòria al BOP.

8.- El Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà ha de resoldre en el termini màxim de 4 mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. En el cas que es tracti d'un procediment de concurrència no competitiva en què es resolen les sol·licituds de subvenció de manera independent, et termini esmentat es compta des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

9.- Documents e informacions que han d'acompanyar la sol·licitud (annex 1):

- Dades del sol·licitant.

- Dades de l'entitat sol·licitant.

- Documentació descrita en l'apartat 5.

- Declaració jurada.

10.- La publicació o notificació individual de l'acord no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant el President del Consell Comarcal en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

11.- Els criteris objectiu d'atorgament que es valoraran seran els següents:

- Interès general i repercussió del projecte a la comarca.

- Qualitat del projecte (objectius, contingut, desenvolupament i justificació).

- La continuïtat de les activitats i projectes presentats, i que aquests formin part d'una programació anual.

- L'abast del projecte dins del territori, el nombre de persones destinatàries i participants.

- Implicació de l'organització en el seu desenvolupament.

- Caràcter innovador de l'activitat a la comarca.

- Promoció externa i transcendència per la comarca.

Cada paràmetre es puntuarà de 0 a 5, de manera que aquells projectes que tinguin major puntuació seran proporcionalment més subvencionats que els que tinguin menor puntuació. L'import a concedir per aquesta subvenció es determinarà en forma proporcional entre els sol·licitants, en relació a la puntuació assignada a cadascun i la inversió per dur-la a terme.

La presentació d'un projecte a la convocatòria no implica l'atorgament d'un ajut ja que dependrà de l'avaluació d'aquest projecte segons els criteris establerts en les bases.

12.- Els acords de Resolució o denegació es notificaran mitjançant edicte al tauler d'edictes del Consell Comarcal del Berguedà.

Berga, 10 de març de 2017 El president, David Font i Simon

Cultura
Deporte
Deporte
Cultura e idiomas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Innovación