Aprovació d'obertura de la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2018, va aprovar entre d? altres, un acord la part dispositiva del qual és del tenor següent:

Primer.- Aprovar l? obertura de la convocatòria per a l? atorgament dels Ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica regulat en les esmentades Bases, per import de 106.000,00 € (operació prèvia 920180003348, aplicació pressupostària 2U025.9320A.48002) i per import de 2.987,76 € (operació prèvia 920189000099, d? exercicis futurs, aplicació pressupostària 2U025.9320A.48002).

Determinacions de l? expedient d? obertura de la convocatòria:

- Crèdits pressupostaris als que s? imputa la subvenció i quantia total màxima de

les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles: 108.987,76 euros. - Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions: atorgament

d? ajuts econòmics a persones residents en el municipi de Rubí, amb escassa capacitat econòmica, que estiguin gravades o bé estiguin obligades al pagament per repercussió legal de l? Impost sobre béns immobles.

- Concessió per concurrència. - Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d? acreditació: Base segona. - Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment:

Base sisena

a) Termini de presentació de les sol·licituds: del 18 de juny al 31 de juliol de 2018

ambdós inclosos.

b) Termini de resolució i notificació: 3 mesos. La resta d? informació resta inclosa en les Bases Reguladores annexades en la present proposta d? acord.

Segon.- El termini per a la presentació de sol·licituds es fixa del 18 de juny al 31 de juliol de 2018 ambdós inclosos.

Tercer.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal, al Taulell d? Anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per al seu compliment i efectes, i de forma específica, per al compliment del retiment d? informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Rubí, 14 de maig de 2018

El vicesecretari acctal.,

Nicolau López Aznar

Pago de Impuestos/Recibos