APROVACIÓ DEFINITIVA AJUDES PLUGES TORRENCIALS - Boletín Oficial de Castellón de 24-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 24/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿPLANIFICACIÓ

COOPERACIÓ MUNICIPAL

En sessió ordinària de la Junta de Govern d'aquesta corporació de data 17 de novembre de 2015 i desestimades les al·legacions presentades per cinc ajuntaments, s'han aprovat definitivament les ajudes per a la reparació dels danys produïts per les pluges torren- cials dels dies 19 al 25 de març de 2015 als municipis de la província de Castelló i el finançament de les quals és el següent:

-Aportació Diputació...............................................53.179,18

-Aportació ajuntaments........................................ 63.616,00

-IMPORT TOTAL PLA..............................................616.795,18

A Castelló, (a la data de la firma) (DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE) EL DIPUTAT DELEGAT. EL SECRETARI GRAL.

No hay voces...