Aprovació definitiva de les bases 12è concurs contrastos - Boletín Oficial de Lleida de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Al no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari inicial d'aprovació de les bases del 12è concurs contrastos, el qual es fan públiques per el seu coneixement i compliment al que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 19/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Cervera, 2 d'octubre de 2017

El president, Xavier Casoliva Pla

Bases de l'12è concurs contrastos

Introducció

El Consell Comarcal de la Segarra convoca l'12è Concurs Contrastos amb l'objectiu de fomentar la interrelació entre joves autòctons i immigrants de la comarca. El concurs té com a finalitat última que els joves dels municipis de la Segarra comparteixin part del seu temps lliure amb els joves procedents d'altres països realitzant activitats conjuntes que impliquin el coneixement recíproc i l'intercanvi cultural.

Objecte de les bases

L'esperit del concurs és el de promoure la interrelació dels joves nouvinguts amb els joves autòctons de la comarca, fomentar l'acceptació de l'altre mitjançant el respecte a les diferències culturals, religioses, de raça, gènere... i que els joves creïn espais de trobada informals segons els seus interessos, aficions, afinitats, etc. a més d'accedir a la xarxa de serveis més formals com els esplais, casals, centres oberts....

Requisits

- Tenir de 12 a 20 anys.

- Inscriure's sol o amb una parella. La parella que vulgui participar-hi haurà d'estar formada per 2 joves procedents de diferents cultures.

- Durant tres setmanes, realitzar diferents activitats que els permeti conèixer el/la company/a.

- Enregistrar aquestes activitats/trobades a través d'un vídeo amb el mòbil, tauleta o una càmera. El vídeo ha d'estar enregistrat en format MP4 (horitzontal) amb una durada d'1 min. 30 segons a un màxim de 2 minuts. Cal que siguin originals i inèdits.

- Enviar el vídeo per correu electrònic a:

joventut@ccsegarra.cat o nhurtado@ccsegarra.cat : (data màxima): 10 de novembre de 2017.

Punts d'informació

El concurs preveu la inscripció d'un màxim de 25 parelles. Per inscriure's cal omplir la butlleta d'inscripció que es troba a www.ccsegarra.cat fins el 10 de novembre de 2017. En el cas que el concursant sigui menor de 18 anys, caldrà una autorització paterna/materna o del tutor/a legal, segons el model que es troba a www.ccsegarra.cat.

Punts d'informació:

Consell Comarcal de la Segarra

Servei d'atenció al personal nouvingut

Passeig de Jaume Balmes, 3 ­ Cervera

nhurtado@ccsegarra.cat

Casal Jove l'Escorxador

C. del Tint, 21 ­ Guissona

Divendres i dissabtes de 11 ­ 14 h i de 17- 21 h

casaljove@guissona.cat

Ajuntament de Torà

C. del Vall, 1 - Torà

Dijous de 9 ­ 14 h

tecnicajoventut@ccsegarra.cat

Ajuntament de Sant Guim de Freixenet

Pl. Dr. Perelló, s/n - Sant Guim de Freixenet

Dimecres de 8 - 15 h

joventutsantguim@gmail.c

om Calendari

- Difusió: del 12 al 30 de setembre de 2017.

- Enviar el vídeo per correu electrònic a: joventut@ccsegarra.cat o nhurtado@ccsegarra.cat : (data màxima): 10 de novembre de 2017.

Al correu electrònic cal adjuntar:

1. Butlleta d'inscripció

2. Vídeo

3. Autorització materna/paterna o del tutor/a legal.

- Semifinals: 22 de novembre de 2017.

- Final i entrega de premis al Consell Comarcal de la Segarra: 29 de novembre de 2017.

Composició del jurat

El jurat de la final estarà format per 5 persones i es reunirà el mateix dia que es faci l'entrega de premis:

- 1 representant d'una associació d'immigrants de la comarca de la Segarra.

- 1 representant d'una associació de joves de la comarca de la Segarra.

- 1 representant d'una associació de Gent Gran de la comarca.

- 1 representant d'un centre educatiu de secundària de Cervera o Guissona.

El jurat de les semifinals estarà format per 6 persones i es reunirà uns dies previs al dia de la final:

- 1 tècnic d'immigració del Consell Comarcal de la Segarra.

- 1 tècnics d'immigració de la Paeria de Cervera o Ajuntament de Guissona.

- 1 tècnic de joventut del Consell Comarcal de la Segarra.

- 1 tècnic de joventut d'algun ajuntament de la comarca.

- 1 representant del Servei educatiu de la Segarra.

Criteris del jurat

La puntuació de les semifinals i la final serà la següent:

- Valoració i explicació del vídeo (5 punts):

Qualitat dels aspectes tècnics i audiovisuals: 1 punt

Originalitat: 1 punt

Activitats realitzades: 1 punt

Intercanvi cultural: 1 punt

Exposició oral (comunicació): 1 punt

- Entrevista amb el jurat (4 punts):

Es formularan 4 preguntes a la parella participant. Les preguntes estaran relacionades amb l'àmbit personal,

familiar i cultural de cada membre de la parella.

Cada pregunta tindrà una puntuació d'1 punt.

- Temps de residència de la persona immigrada d'origen estranger a Catalunya (1 punt).

Es valorarà com a molt positiu el fet que el membre nouvingut de la parella faci poc temps que hagi arribat a

Catalunya.

Barems a puntuar:

- De 0 a 2 anys de residència: 1 punt

- De 3 a 5 anys de residència: 0,5 punts

- De 6 a 10 anys de residència: 0,25 punts

- Més de 10 anys de residència: 0 punts

Per tant, la parella guanyadora del concurs serà la que hagi sabut plasmar en el vídeo, les activitats en les quals es reflecteixi la convivència, la participació en els contextos quotidians i el coneixement mutu de les cultures, la que hagi respost correctament a les preguntes formulades pel jurat, i per altra banda, la que parella que el membre d'origen estranger porti menys temps vivint a Catalunya. També es tindrà en compte, en el moment de puntuar, aquella parella que s'ha conegut, gràcies a la participació del Concurs Contrastos.

Veredicte

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el 29 de novembre de 2017. Aquell mateix dia es farà l'entrega de premis. Seguidament, es comunicarà als mitjans de comunicació locals.

Premis

Les tres parelles que hagin obtingut més puntuació seran les guanyadores.

S'estableixen tres premis:

- Primer premi: val de 75,00 amb material esportiu per cadascun dels membres de la parella.

- Segon premi: val de 50,00 amb material esportiu per cadascun dels membres de la parella.

- Tercer premi: val de 25,00 amb material esportiu per cadascun dels membres de la parella.

Els premis no es podran bescanviar pel seu import en efectiu, i seran lliurats als participants, que en seran els propietaris.

Per la resta de participants al concurs, es preveu l'entrega d'un obsequi.

Codi ètic

Els participants que presentin el vídeo a concurs seran els únics responsables dels seus continguts, garantint que aquest compleix amb tots els requisits legals, i en particular:

- Que no conté obres que estan subjectes a drets (exemple: la música ha d'estar lliure de drets o autoritzada, no es poden reproduir obres pictòriques l'ús de les quals requereixi la prèvia autorització dels seus titulars o d'entitats de gestió, etc.).

- Els participants del concurs es responsabilitzen de possibles conflictes que puguin sorgir per l'ús de les obres presentades, en els casos de temàtiques prohibides de gravar o possible infracció de drets d'honor, a la intimitat de les persones o a la imatge.

- Que s'han obtingut els permisos de les persones que apareixen en el vídeo per a usar la seva imatge.

- Els participants cedeixen al Consell Comarcal de la Segarra tots els drets d'explotació així, com mantenir-lo penjat en la web i els seus canals.

- Els guanyadors del Concurs autoritzen la publicació del vídeo, nom i població en qualsevol activitat promocional relacionada amb el Concurs Contrastos del CCS.

- Les persones guanyadores d'altres edicions no podran tornar a participar-hi amb la mateixa parella.

Continguts no admesos

- El Consell Comarcal de la Segarra es reserva el dret d'excloure els vídeos que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

- No s'acceptaran vídeos fets amb clara intenció publicitària.

Acceptació

La participació al concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs.

Imprevist

L'organització del concurs es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar el concurs sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l'organització, especialment per causa de força major.

L'organització del concurs es reserva el dret d'anular i/o cancel·lar la totalitat o part del concurs en cas de detectar el frau o el mal funcionament de les normes. En aquest cas, es reserva el dret a no donar un premi

als participants fraudulents.

Juventud
Cultura
Cultura e idiomas
Educación
Deporte
Deporte
Tercera edad
Música
Nacimiento, adopción y acogimiento