Aprovació definitiva de les bases 15a edició del premi jove emprenedor - Boletín Oficial de Lleida de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Al no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a definitiva l'aprovació inicial de les Bases de la 15ena Edició del Premi jove emprenedor, el qual es fan públiques per al seu coneixement i compliment al que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, des de l'endemà de la recepció de la notificació, davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre; o bé qualsevol altre recurs que considereu convenient per a la defensa dels vostres interessos.

Cervera, 2 d'octubre de 2017

El president, Xavier Casoliva Pla

Bases de la 15a edició del Premi Jove Emprenedor/a

1. Objecte de la convocatòria

Amb l'objectiu de fomentar l'esperit d'empresa entre els joves de la comarca i d'estimular i promoure els valors que distingeixen les empreses i activitats econòmiques en general el Consell Comarcal de la Segarra amb la col·laboració de la Paeria de Cervera i de la Direcció General de Joventut del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, convoca la 15a edició del Premi Jove Emprenedor/a, que es regirà per aquestes

Bases.

Els premis s'atorgaran als projectes d'autoocupació més innovadors i amb més potencialitat de creixement de negoci i creació de riquesa i llocs de treball. També es valorarà la promoció de la comarca.

Hi haurà dos premis atorgats pel Consell Comarcal amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut:

Un primer Premi de 1.000 euros a càrrec del Consell Comarcal de la Segarra.

Un segon Premi de 800 euros a càrrec de la Paeria de Cervera.

Un tercer Premi de 500 euros a càrrec del Consell Comarcal de la Segarra.

2. Requisits de les persones candidates

2.1. Hi poden participar totes aquelles empreses (empresaris individuals, SA, SL, cooperatives,...) creades a partir del 25 de novembre de 2016 que tinguin com a titular, promotor o soci principal un jove que no superi els 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2.2. No es consideraran nous projectes empresarials els que siguin fruit d'un traspàs de negoci. Tampoc podran optar al Premi els canvis de forma jurídica ni l'ampliació o el trasllat d'una activitat. Sí que es tindrà en compte els casos en què una empresa, malgrat no ser de nova creació, presenti un projecte que suposi un grau d'innovació substancial que el Jurat consideri prou interessant.

2.3. La seu social de l'empresa ha d'estar ubicada a qualsevol municipi de la Segarra.

2.3. Per a obtenir la condició de beneficiari de la present convocatòria s'haurà d'acreditar el següent:

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i per la prestació de serveis amb el Consell Comarcal de la Segarra i els seus organismes autònoms. En el cas de no aportar documentació acreditativa, amb la sol·licitud s'autoritza al Consell Comarcal de la Segarra a incorporar a l'expedient de concessió i a través de mitjans telemàtics l'esmentada acreditació.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i no tenir deutes amb la Seguretat Social.

3. Presentació de les sol·licituds

Per participar en la 15a edició del Premi Jove Emprenedor/a s'ha de presentar:

- Instància.

- Fotocòpia DNI i del CIF, si en té.

- Memòria descriptiva del projecte o Pla d'Empresa (presentació de l'equip promotor amb les dades personals, acadèmiques i professionals; presentació del projecte amb la denominació, proposta de valor, motius pels quals s'ha creat l'empresa; pla econòmic-financer).

- Alta d'activitat, alta de la nova activitat (model 036 o model 037) o bé alta de la Seguretat Social.

- Factures justificants de la inversió realitzada amb l'acreditació del seu pagament.

La data màxima de presentació de la sol·licitud és el dia 24 de novembre de 2017 fins a les 15 hores al Registre del Consell Comarcal, situat al passeig de Jaume Balmes, 3, 25200 de Cervera.

4. Òrgan de decisió

El Jurat del Premi estarà format per:

President

Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra o persona en qui delegui.

Vocals

Sr. Jordi Porta, conseller Comarcal de Joventut.

Sr. Miquel Julià, conseller Comarcal de Promoció Econòmica.

Sr./Sra. conseller/a representant dels grups de l'oposició.

Sra. Ainhoa Barrionuevo, regidora de la Paeria de Cervera.

Sra. Anna Gomà, representant del Servei Comarcal de Joventut.

Sra. Montse Solà, representant del Servei de Promoció Econòmica.

Sra. Aina Castelltort, tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Segarra.

Sra. Esther Trilla, tècnica de promoció econòmica de la Paeria de Cervera

Secretari

Sr. Francesc Sarri Capdevila, secretari del Consell Comarcal o persona en qui delegui.

El Jurat podrà reunir-se de forma plenària o en comissions i si ho considera oportú podrà convidar a alguna empresa o institució de la comarca.

El Jurat es reserva la competència de resoldre qualsevol eventualitat que pugui sorgir en el procés de deliberació i atorgament del Premi.

El Jurat es reserva el dret de realitzar visites de verificació a les empreses que s'han presentat al concurs per tal de verificar el projecte exposat.

5. Criteris de valoració

IMPACTE SOCIOECONÒMIC

VALORACIÓ OBJECTIVA:

a) Creació de llocs de treball (màxim 20 punts):

Creació d'1 o 2 llocs de treball............................................................................................................................10

Creació de més de 2 llocs de treball...................................................................................................................15

Contractació de persones aturades (fins a un màxim de 5):

Persones aturades.................................................................................................................................................2

Dona.......................................................................................................................................................................1

Amb alguna discapacitat........................................................................................................................................1

Major de 45 anys....................................................................................................................................................1

*Si no es contracta a jornada completa es puntuarà la part proporcional.

b) Desenvolupament de petites poblacions o nuclis (màxim12 punts):

Cervera i Guissona................................................................................................................................................6

Torà i Sant Guim de Freixenet...............................................................................................................................9

Resta de municipis. Actuació urbana i agregats.................................................................................................12

c) Creació de negoci (màxim 5 punts):

Creació del primer negoci del jove........................................................................................................................5

ASPECTES D'INTERÈS PRIORITARI

VALORACIÓ QUALITATIVA a) Innovació en el sector (màxim 35 punts):

Projecte innovador a la comarca.........................................................................................................................15

Projecte innovador al municipi............................................................................................................................10

Projecte que promocioni i posicioni en el mercat la comarca............................................................................10

b) Volum d'inversió (màxim 10 punts):

Grau d'inversió feta en la posada en marxa del projecte...................................................................................10

c) Utilització de noves tecnologies(màxim10 punts):

Posicionament a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Blog,...)........................................................................5

Tenir una web pròpia..............................................................................................................................................5

d) Responsabilitat social (màxim 8 punts):

Mesures d'estalvi i eficàcia energètica..................................................................................................................4

Mesures que facilitin la conciliació entre la vida familiar i laboral........................................................................4

6. Resultats de la selecció

La resolució serà inapel·lable i es divulgarà a través dels mitjans de comunicació que el Consell Comarcal cregui convenients. El lliurament es farà en un acte públic convocat a l'efecte.

El/la guanyador/a es compromet a fer publicitat del Premi rebut.

Cervera, 8 d'octubre de 2017

El president, Xavier Casoliva i Pla

Desarrollo económico
Juventud
Actividades económicas
Empresa
Contratación de desempleados
Innovación
Fomento del empleo
Nuevas tecnologías