Aprovació definitiva de les bases de concessió d'ajuts individuals de menjador per al curs 2018/2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Exp.1/AJ/2018

El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès en data 11 d? abril de 2018, va aprovar inicialment les Bases de concessió d? ajuts individuals de menjador per al curs 2018/2019.

Durant el termini d? informació pública d? aquestes Bases ningú hi ha deduït reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa la resolució d? aprovació provisional ha esdevingut definitiva. En compliment de l? establert per la legislació vigent publiquem el text de les Bases aprovades.

En la mateixa sessió del Ple va acordar delegar en la gerència comarcal la competència per a resoldre les sol·licituds i aprovar l? adjudicació dels ajuts individuals de menjador, i per a resoldre les renúncies, desistiments, trasllats, peticions excepcionals de compactació o altres situacions, peticions de revisió per canvis de situació i per resoldre les reclamacions formulades pels sol·licitants. Als efectes del que estableix l? article 9.3 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic mitjançant aquest anunci es dona publicitat a aquesta delegació de competències.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D? AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PELS ALUMNES DEL BARCELONÈS EN LA CONVOCATÒRIA PEL CURS 2018/2019

1. BENEFICIARIS I REQUISITS GENERALS

1.1. Podrà sol·licitar ajut individual de menjador l'alumnat dels centres dels municipis del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona) que reuneixi els requisits següents:

a) Alumnes matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundaria obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) Alumnes matriculats en escoles d? educació especial, Unitats de suport a l? educació especial (USEE), o alumnes amb nee integrats en escoles ordinàries.

c) Alumnes preinscrits per accedir al primer curs del cicle superior d? educació infantil (P3), al primer curs de primària (1r), o al primer curs de l? educació secundària obligatòria (ESO) en un centre educatiu sostingut amb fons públics.

d) No estar en acolliment residencial. Alumnes que estiguin residint en un centre d? acolliment per a infants o adolescents (CRAE).

e) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i gratuït.

f) Fer ús del servei de menjador escolar.

1.2. Podran ser beneficiaris de l? ajut aquells sol·licitants que reuneixin els requisits i condicions establerts en aquestes bases, i que no superin els llindars de renda als quals se? n fa referència.

2. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades a les escoles i a la seu electrònica del Consell Comarcal del Barcelonès: www.barcelones.cat i que els sol·licitants hauran d? entregar a l? escola, firmats i amb totes les dades plenes. La sol·licitud s? haurà d? acompanyar, en tot cas, de tota la documentació obligatòria i de la documentació complementària que correspongui aportar a les famílies, segons s? indica en aquestes Bases.

La presentació de la sol·licitud implica l? autorització de tots i cada un dels membres de la unitat familiar perquè el Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) o el Departament d? Ensenyament puguin sol·licitar a l? Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar corresponent a l? any 2017, i efectuar consultes a d? altres administracions públiques de les dades necessàries per a la resolució de la sol·licitud d? ajut de menjador.

2.1. Documentació obligatòria:

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

* Model normalitzat de sol·licitud que inclou l? autorització de tots els membres de la unitat familiar que figuren al volant de convivència, signada per tots, en el cas dels menors la signatura la podrà fer l? adult responsable, a efectes de demanar dades d? ingressos a l? Agència Tributària.

* Volant de convivència actual. Les famílies que van fer la sol·licitud al curs 2017-2018 al Consell Comarcal del Barcelonès i no ha sofert canvis al padró no caldrà que aportin aquest document. A la sol·licitud la família certificarà que els membres de la unitat familiar són els mateixos. Només hauran d? aportar aquest document les famílies que no van fer la sol·licitud o hagin sofert canvis al padró.

* Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat familiar.

* Ingressos no subjectes a IRPF En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés no subjecte a l? IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l? exercici de 2017:

Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l? any 2017.

Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l? atorgament i del seu import de l? any 2017.

Les persones que estiguin donades d? alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l? any 2017 i contracte/s de treballador/a de la llar, vigent a l? any 2017.

2.2. Documentació complementària

Circumstàncies familiars específiques

- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el títol vigent.

- Família monoparental. S'acreditarà mitjançant el títol vigent (no n? hi ha prou amb la sol·licitud del títol)

- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

- Discapacitat de l'alumne/a o germans: s'acreditarà mitjançant la targeta acreditativa de la discapacitat o el certificat emès pels Centres d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

La documentació d? aquest apartat que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l? anterior convocatòria no cal aportar-la ja que s? entén que és vàlida i vigent la que disposa el consell comarcal. En aquest cas, l? aportació es pot substituir per una declaració que portarà la sol·licitud, que acrediti que no s? han produït modificacions.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d? urgència social, atorgades per administracions públiques durant l? any 2017 que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple ajuts per alimentació, vestit o allotjament.

No han d? aportar aquest document les famílies que hagin rebut l? any 2017 algun ajut social dels Ajuntaments de Badalona, L? Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els ajuntaments comunicaran aquestes dades al Consell Comarcal del Barcelonès.

Les famílies que hagin rebut durant l? any 2017 un ajut per pagar el lloguer de l? Agència Catalana de l? Habitatge hauran d? adjuntar a la sol·licitud de menjador el certificat de l? import percebut.

- Conveni, sentència de divorci o l? acta final de mediació del Departament de Justícia.

A aquesta documentació, el propi Consell afegirà, en els casos que correspongui, les comunicacions rebudes del Departament d? Ensenyament acreditant que existeix un supòsit de redistribució equilibrada d? alumnat.

Circumstàncies socials. Valoració per part dels serveis socials municipals per necessitat social greu.

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

Aquesta documentació no l? ha d? aportar la família. Les escoles es posaran en contacte amb els serveis socials municipals perquè valorin, si és el cas, les famílies incloses en un pla d? intervenció o de treball. Els serveis socials enviaran als centres, mitjançant un imprès normalitzat signat i segellat (original, no fotocòpia), la valoració que correspongui.

No serà necessari aquest document si l? alumne/a tenia puntuació social el curs anterior i no s? han produït canvis. Els nous sol·licitants i els que hagin canviat la puntuació necessitaran el document de la valoració de serveis socials.

3. CRITERIS PER A L? ATORGAMENT DELS AJUTS

3.1. Definició d? unitat familiar

Són membres computables de la unitat familiar, per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts:

- els progenitors, o si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del

menor, - el/s sol·licitant/s, - els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar - els germans majors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar quan es tracti de

persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial - els ascendents dels pares (és a dir, els avis dels sol·licitants) que justifiquin la seva residència en

el mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant, tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda del qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar. Els familiars directes d? aquest que convisquin amb l? alumne es consideraran d? acord amb l? establert al paràgraf anterior.

En els casos d? unitats familiars amb situació de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant , els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d? aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

Les unitats familiars amb situació de violència de gènere caldrà actuar atenent al que s? estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d? ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d? abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 513-2.5.2008).

A l'efecte de la determinació de la renda es deduirà el 50% dels ingressos de qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals, és a dir dels avis, sol·licitant i germans del sol·licitant.

3.2. Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari, finques urbanes i rústiques

En el marc de la present convocatòria, les sol·licituds que superin algun d? aquests llindars que s? indiquen a continuació no podran ser beneficiaris d? ajut:

3.2.1 Llindar de renda del tram garantit d? ajut del 50%

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l? agregació de les unitats que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentador principal: pare/mare/tutor/persona encarregada de la custòdia): 9.667,30 €

- Segon adult (sustentador principal: pare/mare/tutor/persona encarregada de la custòdia/parella del sustentador principal): 4.883,60 €

- Altres adults, no fills, que integren la unitat familiar, diferents dels sustentadors principals (avis): 2.416,80 €

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

- Fills dels sustentadors principals (alumne i germans) de la unitat familiar: 2.900,20 €

Si la renda familiar anual, calculada d? acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera cap d? aquests llindars, es concedirà un ajut del 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

3.2.2. Llindar de renda del tram garantit d? ajut del 100%

El llindar de renda és el 60% del que s? ha establert per a l? obtenció d? un ajut del tram garantit del 50% i haver obtingut una puntuació igual o superior a 15 punts entre l? apartat de les circumstàncies familiars i l? apartat de la situació social dels barems de puntuació.

Si la renda familiar anual, calculada d? acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera aquests llindars i s? assoleix la puntuació mínima indicada s? adjudicarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

3.2.3. Llindar de renda del tram garantit d? ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%:

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l? establert per a l? obtenció d? un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l? òrgan competent.

3.2.4. Llindar de volum de negoci

Podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos el 2017 dels tipus que s? indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 € : a) Ingressos procedents d? activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva

b) Ingressos procedents d? una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d? entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d? entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de participació de les mateixes.

3.2.5. Llindar de rendiments patrimonials

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari, més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l? adquisició o rehabilitació de l? habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d? emancipació, no superi 1.700,00 € .

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d? urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades (base 2.2).

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l? impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

3.2.6. Llindar de valors cadastrals de finques urbanes

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables de la unitat familiar, exclòs l? habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros.

3.2.7. Llindar de valors cadastrals de finques rústiques.

Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l? habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros.

3.3. Càlcul de la renda familiar

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

El Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament calcularà, a partir de les dades que proporcioni l? Agència Tributària, la renda familiar sumant les rendes corresponents a l'exercici de 2017 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la renda de les persones físiques. Es tindran en compte les dades de les declaracions fiscals que corresponguin, amb independència que hagin estat o no presentades a Hisenda.

Per a la determinació de la renda dels membres computables es procedirà de la manera que s? indica a continuació

- Rendes subjectes a l? IRPF Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2013 i 2014, 2015 i 2016 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

- Rendes no subjectes a l? IRPF, es tindran en compte els rendiments descrits en aquestes bases (*ingressos no subjectes a IRPF) - Deduccions de la renda familiar Calculada la renda familiar, s? aplicaran les següents deduccions: - La quantitat de 800,00 euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental. - 50% dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar diferents dels sustentadors principals.

4. TIPOLOGIES D? AJUTS

Els ajuts, que es concediran als alumnes que compleixin els requisits i condicions establerts i que no superin els llindars fixats, seran garantits del 50% o del 100% del cost del menjador, sense superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d? Ensenyament.

Els sol·licitants de beca podran rebre altres ajuts complementaris, finançats amb recursos municipals, que seran atorgats pel CCB o pels propis Ajuntaments, d? acord amb els criteris establerts en cada cas pels serveis municipals.

5. BAREMS DE PUNTUACIÓ

5.1. Valoració de les circumstàncies familiars

Per aquest concepte s? estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que corresponen als següents factors:

5.1.1) Qualificació de família nombrosa general 1,5 punts

5.1.2) Qualificació de família nombrosa especial 3 punts

5.1.3) Condició de família monoparental general (amb títol) 1,5 punts

5.1.4) Condició de monoparental especial (amb títol) 3 punts

5.1.5) Existència d? infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena 3 punts

5.1.6) Condició de discapacitat de l? alumne o germans, fins a un 33%

1,5 punts 5.1.7) Condició de discapacitat de l? alumne o germans, de més d? un 33% 3 punts

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

5.1.8) Redistribució equilibrada d? alumnes pel Departament d? Ensenyament 3 punts

5.2. Valoració de la situació social

Per aquest concepte s? estableix un barem de 10 o de 15 punts, d? acord amb la distribució següent:

5.2.a) situació de risc social, 10 punts

5.2.b) situació de risc social greu, 15 punts

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

6.1. Únic termini de presentació de sol·licituds

6.1.1. Les famílies presentaran a les escoles les peticions i la documentació corresponent, fins al divendres 8 de juny de 2018

6.1.2. Les escoles lliuraran al CCB tota la documentació, fins al divendres 15 de juny de 2018

6.2. Sol·licituds fora de termini

Finalitzat el termini indicat, les famílies podran demanar ajut de menjador només en els següents casos :

6.2.a) Noves incorporacions (noves matrícules i alumnes preinscrits que en el termini de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada)

6.2.b) Alumnes la situació econòmica o familiar dels quals s? hagi vist greument afectada per causa de força major, degudament justificada pels serveis socials municipals o documentada per la família.

Aquestes sol·licituds es tramitaran de la mateixa manera que les presentades dins del termini establert. Els sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud, complimentada i signada, acompanyada de la corresponent documentació obligatòria i, si s? escau, complementària. L? escola introduirà les dades de l? alumne al programa informàtic i enviarà al Consell Comarcal la sol·licitud amb la documentació.

7. ADJUDICACIÓ AJUTS. DIES LECTIUS. COMPACTACIONS

7.1. La Gerència del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) aprovarà l? adjudicació dels ajuts individuals de menjador. Mitjançant el programa informàtic, els centres tindran accés a la informació relativa a l? adjudicació dels ajuts de menjador i dels ajuts complementaris i a l? estat de la tramitació de les peticions dels alumnes de la seva escola. Correspon al centre donar-ne trasllat a les famílies.

7.2. L? ajut de menjador s? adjudicarà pel total de dies lectius del curs escolar amb servei de menjador, cinc dies a la setmana per a l? educació infantil i primària, i els dies amb classe a la tarda per a la secundària obligatòria, per als ajuts concedits dins de termini i sempre que els alumnes siguin usuaris del servei de menjador.

7.3. Per als ajuts que s? hagin sol·licitat fora de termini es tindrà en compte la data des de la qual l? alumne sigui usuari del servei de menjador. A aquest efecte caldrà que les escoles introdueixin al programa informàtic o comuniquin al Consell aquesta data, ja que altrament l? import de l? ajut s? haurà de calcular des del dia de la seva adjudicació.

7.4. En casos de situacions socioeconòmiques vulnerables, de manera excepcional, es podrà compactar l? ajut perquè l? alumne assisteixi al menjador alguns dies a la setmana, durant tot el curs. No es pot compactar perquè hi assisteixi només uns mesos, amb la finalitat de no desequilibrar el número de comensals del menjador, i per prevenir que l? alumne pugui quedar desatès la resta de mesos. Les compactacions no podran ser generalitzades.

8. AJUTS D? EDUCACIÓ ESPECIAL

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

Els alumnes escolaritzats en centres d? educació especial, o en unitats de suport a l? educació especial es regiran pels llindars establerts a la present normativa.

9. REVISIONS I RECLAMACIONS

9.1. Modificacions motivades de les sol·licituds Les famílies poden demanar la revisió de la seva sol·licitud d? ajut i la repuntuació de la seva situació inicial en els casos de canvis greus que es corresponguin als supòsits enumerats a Base 6.2.b. Perquè el Consell Comarcal pugui tenir en compte aquesta nova situació, serà necessari que el sol·licitant exposi el motius, mitjançant l? imprès corresponent, i que aporti la documentació suficient dels membres de la unitat familiar per poder valorar-la.

9.2. Reclamacions Les famílies podran formular reclamació davant el Consell Comarcal contra la resolució de la seva petició d? ajuts, exposant els arguments que ho justifiquen i aportant la documentació acreditativa que correspongui, mitjançant l? imprès corresponent. Pel curs 2018/2019, el termini de presentació de reclamacions s? inicia el dia 3 de desembre de 2018 i finalitza el dia 31 de maig de 2019. No s? admetran reclamacions fora d? aquest període.

10. BAIXES, RENÚNCIES I TRASLLATS

10.1. Baixes i renúncies Els centres comunicaran al Consell Comarcal la baixa o renúncia dels alumnes beneficiaris d? ajut de menjador.

A aquests efectes, es considerarà igualment baixa quan un alumne no assisteixi al menjador durant 15 dies seguits o discontinus, sense causa justificada. Les baixes podran tenir caràcter temporal o definitiu.

10.2. Trasllats dins o fora de la comarca Si l? alumne es trasllada a una altra escola de l? àmbit del Barcelonès (Badalona, L? Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià), l? escola d? origen o la de destinació ho comunicarà al Consell Comarcal del Barcelonès i aquest farà el corresponent traspàs de l? ajut entre les escoles.

Els alumnes provinents d? escoles d? altres municipis que siguin beneficiaris d? ajut de menjador garantits, mantindran l? ajut en cas que arribin a una de les escoles dels municipis indicats. El nou centre escolar comunicarà aquesta circumstància i el Consell Comarcal confirmarà si té la beca garantida o quin és el seu estat.

11. JUSTIFICACIONS/ASSISTÈNCIA/PAGAMENTS

11.1. Nòmines justificatives L? adjudicació dels ajuts es justificarà mitjançant les nòmines justificatives, on hi constarà la relació nominal de beneficiaris, total dies de curs i preu de l? ajut. Aquests documents els generarà el programa informàtic, i s? hauran de retornar firmats pels pares o tutors legals dels alumnes, en el termini que el CCB estableixi.

Igualment, la direcció del centre certificarà en el mateix imprès que els imports dels ajuts es destinen íntegrament al pagament del servei de menjador.

11.2. Certificació d? assistència Les escoles, d? acord amb el model que el CCB facilitarà a l? efecte, certificaran periòdicament l? assistència efectiva al menjador escolar dels alumnes beneficiaris d? ajut, indicant en cada cas el número real de dies d? ús del servei de menjador.

11.3. Pagaments Els pagaments dels ajuts de menjador es realitzaran directament als centres, en cap cas a les famílies, on està matriculat l? alumne beneficiari, i s? ajustaran a l? efectivitat de les transferències del Departament d? Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En cas d? absència de l? alumne, el CCB adequarà l? import a abonar a l? escola, reduint el 50% de la quantitat corresponent als dies en què l? alumne no hagi fet ús del servei de menjador.

12. SEGUIMENT

Carrer de les Tàpies, núm. 4 · 08001 Barcelona Tels. 93 318 93 15 Fax: 93 318 74 79 www.barcelones.cat

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació i documentació complementària que els òrgans de control de l? Administració els pugui requerir.

Els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi va haver ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

El Consell Comarcal del Barcelonès podrà demanar a les escoles la informació necessària per tal de comprovar el compliment d? aquesta convocatòria i de la normativa vigent.

13. INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES.

Els Ajuntaments podran disposar d? un punt d? atenció a les famílies per poder donar informació i recollir documentació. S? informarà als centres de la seva ubicació.

En el cas de no disposar d? aquest servei les famílies hauran demanar cita prèvia al Consell Comarcal segons els mecanismes que estableixi.

En cap cas el Consell atendrà famílies que no tinguin concertada cita i hora.

Barcelona, 23 de maig de 2018 La secretària general acctal. Marta Gibert Casanovas

Educación
Familia
Discapacidad
Infancia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Vivienda
Familia monoparental
Emergencia social
Comedor escolar
Escuelas
Actividades económicas
Justicia
Alquiler de vivienda