Aprovació definitiva de les bases d'atorgament de subvencions sobre l'impost de béns immobles. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tiana

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 3 de gener de 2017 va aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions a l'Impost de Béns Immobles per a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.

No havent-se presentat cap al·legació ni reclamació contra les esmentades Bases i de conformitat amb l'acord d'aprovació inicial, resten aprovades definitivament.

L'aprovació definitiva d'aquestes Bases exhaureix la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, sense perjudici d'interposar aquells altres recursos que es considerin procedents. (exp. 989/16).

'BASES ESPECIFIQUES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER A PERSONES AMB UNA SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA I AMB CÀRREGUES FAMILIARS.

Primera. Objecte i finalitat.

L'objecte d'aquesta normativa és la regulació dels criteris de concessió dels ajuts que l'Ajuntament atorga a aquelles persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.

Segona. Beneficiaris.

Podran gaudir d'aquest ajut subvenció les persones que reuneixin els requisits establerts a la base tercera, en atenció a la situació d'especial dificultat econòmica que travessen, obligats al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Tiana, per l'habitatge del qual es sol·licita l'ajut.

Tercera. Requisits.

Els beneficiàries d'aquest ajut hauran de reunir els requisits següents:

a) Estar empadronats al municipi de Tiana abans del dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria de la subvenció.

b) Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.

c) Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament al municipi, per a ús propi.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'ajuntament i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social.

e) Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de les persones que convisquin en l'habitatge i hi estiguin empadronades no superi les quanties següents:

Nombre de persones que conviuen a l'habitatge i Ingressos bruts màxims:

1 persona SMI x 1,50.

2 persones SMI x 2.

3 persones SMI x 2,5.

4 persones SMI x 3.

5 persones SMI x 3,5.

6 persones SMI x 4.

7 persones o més SMI x 4,5.

Persones discapacitades en l'habitatge: S'incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

Famílies monoparentals: S'incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,15.

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats).

Els ingressos que s'hauran de tenir en compte són el rendiments bruts. Es consideren ingressos gravables els següents:

- Rendes del treball.

- Rendes del capital mobiliari.

- Rendes del capital immobiliari.

- Rendes de les activitats econòmiques i professionals.

- Rendes de règims especials.

- Rendes exemptes de tributar per l'IRPF.

La tipologia d'ingressos que inclou cada un d'aquests apartats són els següents:

Les rendes del treball inclouen:

a) Sous i salaris.

b) Prestacions de l'atur.

c) Pensions de la Seguretat, de les Classes passives i de qualsevol altre Sistema de protecció social.

d) Prestacions dels plans de pensions.

e) Prestacions de les mutualitat de previsió social.

f) Pensions compensatòries rebudes del cònjuge i anualitats per aliments.

g) Altres ingressos susceptibles de ser considerats rendes del treball.

h) Les pensions d'invalidesa absoluta de la Seguretat Social, de les classes passives, de l'Institut de les Forces Armades i altres cossos similars.

i) Pensions d'orfenesa de les Classes passives i altres Instituts.

Les rendes del capital mobiliari inclouen:

a) Dividends i primes d'assistència a Juntes.

b) Interessos de comptes corrents, imposicions a termini.

c) Rendes dels fons d'inversions, de la subscripció de deute públic.

d) Rendes de societats limitades.

e) Rendes del contractes d'assegurances de vida o invalidesa.

f) Rendes dels plans de jubilació.

g) Cessió de drets, primes d'emissió de capital i altres utilitats derivades de la condició de soci o accionista d'una societat.

h) Altres que es pugui considerar rendes de capital mobiliari.

Les rendes del capital immobiliari inclouen:

a) Arrendament de bens immobles urbans (habitatges, locals, pàrkings, etc.).

b) Arrendament de bens immobles rústics (solars, camps de cultiu, etc.).

c) Cessió de drets reals.

d) Altres que es pugui considerar rendes de capital immobiliari.

Les rendes d'activitat econòmiques són les derivades d'activitats empresarials o professionals que es realitzin en l'exercici lliure de la professió. Inclouen:

a) Activitats empresarials a títol individual.

b) Activitats agrícoles i ramaderes.

c) Activitats de caràcter artístic o esportiu.

Les rendes de règims especials inclouen:

a) Rendes de comunitats de bens.

b) Rendes de societats civils.

c) Herències no distribuïdes.

d) Altres rendiments.

Així mateix, per a la determinació dels ingressos bruts de les persones beneficiàries es computarà el 3% del patrimoni mobiliari.

Quarta. Acreditació i documentació.

Juntament a la sol·licitud, les persones interessades hauran de presentar la següent documentació:

1. Fotocòpia del NIF/NIE dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

2. Declaració de renda de l'últim exercici presentada a l'Agència Tributària o, en el seu defecte, document acreditatiu de les dades fiscals de l'últim exercici expedit per l'Agència Tributària. En defecte de l'anterior, certificat de pensions percebudes i/o prestacions d'atur, per aquelles persones que no estan obligats a realitzar la declaració de la renda, així com el certificat dels rendiments del capital mobiliari amb inclusió del saldo mig de darrer trimestre i el saldo a 31 de desembre de l'exercici anterior.

3. Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agencia Tributaria Estatal. L'Ajuntament podrà demanar les autoritzacions i/o certificacions addicionals necessàries per a fer les consultes adients.

4. En el cas que de llogaters, contracte de lloguer on consti que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari.

5. Les famílies monoparentals hauran d'acreditar el carnet o títol corresponent expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

6. Certificat acreditatiu de discapacitat, d'aquelles persones que tinguin acreditat el 33% o més.

7. Declaració jurada relativa a la relació de béns immobles propietat del sol·licitant d'acord amb el formulari que es faciliti a l'efecte.

8. Declaració jurada relativa a béns immobles propietat de la resta de membres de la unitat familiar majors d'edat, d'acord amb el formular que es facilitarà a l'efecte.

9. Totes les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut hauran de presentar autorització expressa a l'Ajuntament de Tiana, per a que pugui, segons model normalitzat, realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l'ajut.

En el supòsit que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que acreditin l'acompliment dels requisits establerts.

La documentació relacionada en aquest article ha de referir-se a les persones que convisquin en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut i hi estiguin empadronades a Tiana.

Cinquena. Termini i lloc de presentació.

Els contribuents que reuneixin les condicions i requisits establerts en aquestes bases, hauran de sol·licitar l'ajut mitjançant una sol·licitud que presentaran, juntament amb la documentació necessària, en el Registre General d'aquest Ajuntament, en el termini que s'establirà en la convocatòria corresponent.

Sisena. Vigència de l'ajut.

La vigència d'aquest ajut s'estén a l'exercici en el que sigui concedit.

Setena. Quantia de l'ajut.

L'ajut consisteix en l'atorgament d'una quantitat equivalent, com a màxim, al 50% de la quota líquida de l'IBI corresponent, exclusivament, a la finca del seu domicili habitual. Només es concedirà un ajut per habitatge. En el supòsit de divisió de la quota, l'ajut s'aplicarà proporcionalment a la quota de l'impost.

L'import màxim de la subvenció serà de 400,00 EUR. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa de nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. Donat el cas, s'haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria corresponent d'aquesta subvenció.

Vuitena. Pagament.

El pagament de la subvenció s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte corrent indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s'ha efectuat el pagament del rebut objecte de subvenció.

L'Ajuntament comprovarà el pagament de l'impost sobre bens immobles de l'exercici de la convocatòria, mitjançant certificat de l'ORGT en el cas dels titulars propietaris del domicili habitual, així com el dels propietaris de l'habitatge llogat.

Novena. Justificació del compliment de la finalitat.

S'entén justificada la finalitat amb l'acreditació comptable del pagament de l'impost corresponent a l'exercici a on s'hagués concedit l'ajut.

Desena. Incompatibilitats.

Totes les subvencions o ajuts per pagar l'IBI de l'exercici són excloents o incompatible entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret només a una d'elles, que es correspondrà amb la de més quantia subvencionada.

Onzena. Gestió i tramitació.

La concessió d'aquestes subvencions serà directa, prèvia una convocatòria oberta aprovada per acord de l'òrgan competent. La convocatòria oberta preveurà que, cas de no esgotar-se el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent, es podran dictar successives resolucions de procediment de selecció.

Aquesta convocatòria haurà d'especificar, forçosament:

a) el nombre màxim de resolucions successives de procediment de selecció, que no podrà ser superior a tres.

b) l'import màxim a atorgar en cada procediment de selecció i els respectius terminis de pagament.

c) els terminis màxims, tant de presentació de sol·licituds com de resolució dels procediments.

La publicació de la convocatòria, a més dels requisits reglamentàriament previstos, haurà d'incloure el text íntegre d'aquestes bases específiques amb expressió de la data de l'acord de la seva aprovació.

Un cop presentada la sol·licitud i la documentació, la comissió tècnica de valoració comprovarà la documentació presentada i, si escau, podran requerir a l'interessat qualsevol aclariment o informació necessària. Examinada la documentació informarà les sol·licituds amb proposta d'atorgament de la subvenció corresponent per a la seva resolució. L'òrgan competent aprovarà la relació definitiva dels beneficiaris de la subvenció que serà exposada al taulell d'anuncis de la corporació i notificada als interessats.

La comissió tècnica de valoració estarà formada pels membres següents:

- Regidor/a de l'Àrea.

- Coordinador/a de serveis socials.

- El/la interventor/a municipal.

Actuarà de secretari/ària un funcionari/ària de l'Ajuntament.

El termini màxim per a la resolució de l'expedient serà de tres mesos des de l'aprovació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds d'atorgament de la subvenció.

Dotzena. Publicitat.

La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal.

Tretzena. Règim jurídic.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i demés normativa aplicable o que la substitueixi, així com allò disposat en l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Tiana i demés normativa municipal aplicable.

A aquests efectes i de conformitat amb el que disposa el número 2 de l'article 13 de la llei general de subvencions, i atesa la naturalesa d'aquesta, s'excepciona als perceptors l'obligació continguda a l'article a l'article 189.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Catorzena. Regim sancionador.

Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al regim sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la llei general pressupostaria i la llei general tributaria.

L'Ajuntament de Tiana, si escau, iniciarà el procediment de reintegrament de la subvenció atorgada i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

Quinzena. Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades personals que constin en el expedient administratiu tenen caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a prestar.

Amb el consentiment de la persona interessada o del seu representant legal, aquestes dades podran ser emmagatzemades en fitxers automatitzats de titularitat municipal degudament legalitzats segons les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com d'acord amb la resta de normativa que es pugui desenvolupar.

Setzena. Vigència.

Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa.'

Tiana, 10 de març de 2017 L'alcaldessa, Esther Pujol Martí

Pago de Impuestos/Recibos
Familia
Discapacidad
Justicia
Vivienda
Actividades económicas
Deporte
Deporte
Actividades agrarias
Alquiler de vivienda
Bienestar social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales