Aprovació definitiva de les bases dels Premis Literaris Vila de Vallirana 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 26 de març de 2018, va aprovar inicialment les Bases dels Premis Literaris Vila de Vallirana 2018 - 42a convocatòria del Premi de Poesia Catalana Josep M. López Picó - Premi Vila de Vallirana - Premis Puig Bernat de Poesia o Narrativa Infantil i Juvenil - Premi Treball de Recerca de Batxillerat de Vallirana. Atès que no hi ha hagut reclamacions ni al·legacions, es procedeix a fer-ne l? aprovació definitiva, d´acord amb el següent redactat:

BASES DELS PREMIS LITERARIS VILA DE VALLIRANA 2018 - 42a CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE POESIA CATALANA JOSEP M. LÓPEZ PICÓ - PREMI VILA DE VALLIRANA - PREMIS PUIG BERNAT DE POESIA O NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL - PREMI TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE VALLIRANA

Els premis literaris de la nostra vila tenen la voluntat de ser un element dinamitzador de la literatura catalana i, en concret, de la poesia.

Alhora, amb els premis locals es pretén desvetllar l? interès per la literatura en els ciutadans de Vallirana i, d? una forma especial, en els més joves.

A banda del Premi de Poesia Catalana Josep M. López-Picó i del Premi Vila de Vallirana es convoca el Premi Puig Bernat, amb categories que abasten des de tercer de primària fins a quart d? ESO i el Premi Treball de Recerca de Batxillerat de Vallirana per a fomentar la recerca local entre els nois i noies estudiants de batxillerat de la nostra vila i alumnes de l? IES Vall d? Arús.

42a CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE POESIA CATALANA JOSEP M. LÓPEZ PÍCÓ I DEL PREMI VILA DE VALLIRANA

42è Premi de Poesia Josep M. López Picó

1- Les obres que aspirin a aquest premi hauran de ser inèdites, presentades en català i d? una extensió

mínima perquè siguin publicades en forma de llibre. 2- L? import d? aquest premi, convocat per 42a vegada, serà de 3.500 € . 3- L? Ajuntament de Vallirana, creador d? aquest premi, publicarà l? obra guanyadora en una col·lecció de

poesia dins l? àmbit lingüístic català. 4- Aquest premi també es regirà per les condicions generals adjuntes.

Premi Vila de Vallirana

1- Aquest premi vol estimular la producció d? obres inèdites en prosa o poesia, en llengua catalana,

d? autors nascuts o residents a Vallirana. 2- L? import del premi serà de 400 € . 3- L? autor haurà d? acreditar haver nascut a Vallirana o residir-hi, i és condició indispensable per a optar

al premi.

4- Es valorarà que el tema tractat estigui relacionat amb Vallirana. 5- Aquest premi també es regirà per les condicions generals adjuntes.

Condicions Generals d? aquests dos premis

a) Els originals hauran de ser presentats per quintuplicat i duran el nom, l? adreça i el telèfon de l? autor. Si l? autor desitja que l? obra sigui feta pública amb pseudònim, caldrà que ho indiqui expressament i que presenti amb els originals una plica amb la seva identitat

b) Les obres aspirants als premis hauran de ser presentades abans del 30 d? abril de 2018 a les oficines

de la Regidoria de Cultura de l? Ajuntament de Vallirana (carrer del Molí, 2-4 - 08759 Vallirana). El termini per recollir els originals no guanyadors - que serà a la mateixa adreça- finalitzarà el 27 de juliol de 2018

c) No seran tingudes en compte les obres que hagin estat premiades en altres concursos

d) El premi podrà no ser adjudicat, si les obres presentades, a judici del jurat, no reuneixen els mèrits

suficients. En cap cas, però, el premi no serà fraccionat

e) El jurat serà format per persones de reconegut prestigi en l? àmbit de la poesia catalana i un

representant de Viena Edicions que publicarà el recull guanyador. Serà presidit per Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana, i comptarà amb la presència de Juan Manuel Arrabal, regidor de Cultura i secretari del jurat, amb veu, però sense vot

f) La resolució del jurat es farà pública el 2 de juny de 2018 a Vallirana i el veredite, inapel·lable, serà

anunciat pel secretari del jurat

g) A tots els premis relacionats en aquestes bases s? aplicarà, si s? escau, el corresponent descompte

d? IRPF

h) Les persones guanyadores dels premis hauran de presentar a la Regidoria de Cultura de

l? Ajuntament de Vallirana la documentació que es detalla a continuació: - Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a on s? haurà de fer efectiu el premi. - Document nacional d? identitat. - Declaració responsable d? estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l? AEAT i amb la Tresoreria de la Seguretat Social

i) Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província

j) La presentació dels originals pressuposa l? acceptació íntegra de les bases d? aquests premis.

PREMIS PUIG BERNAT DE POESIA O NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL

1. Aquest premi vol estimular la producció d? obres inèdites en poesia o prosa en llengua catalana de tots els nens i nenes, nois i noies empadronats a Vallirana i que siguin alumnes, el curs 2017/2018, de qualsevol de les escoles de Vallirana en els cursos que se citen mes endavant. 2. L? autor haurà d? acreditar haver nascut a Vallirana o residir-hi, i és condició indispensable per a optar

al premi. 3. Aquests premis es composen de les següents categories: 4.

1ª Categoria: Nens i nenes de 3r de primària. 2ª Categoria: Nens i nenes de 4t de primària. 3ª Categoria: Nens i nenes de 5è de primària. 4ª Categoria: Nens i nenes de 6è de primària. 5ª Categoria: Nois i noies de 1r d? ESO. 6ª Categoria: Nois i noies de 2n d? ESO. 7ª Categoria: Nois i noies de 3r d? ESO. 8ª Categoria: Nois i noies de 4t d? ESO.

5. Les obres, escrites en català, tindran una extensió màxima de dos folis impresos per davant i darrere (o 4 folis impresos a una cara) a doble espai i s? han de presentar per quintuplicat. Els que es presentin a la primera categoria també poden estar escrits a mà. 6. L? obra, si és poètica, podrà estar formada per un o més poemes amb l? extensió màxima indicada en

el punt quatre (un poema per cara), i si és de narrativa ha de ser en format de conte o narració breu o similar. 7. El tema ha d? estar relacionat amb Vallirana (tradicions, història, festes, medi natural, indrets, etc).

Aquesta condició és indispensable per a optar al premi. 8. El premis seràn els següents:

- 1ª, 2ª i 3ª categoria. Guanyador/guanyadora. Un val de compra de 25 € per a llibres i/o material de papereria (en una de les llibreries/papereries de Vallirana) i diploma. Finalista. Un llibre i diploma.

- 4ª, 5ª i 6ª categoria. Guanyador/guanyadora. Un val de compra de 35 € per a llibres i/o material de papereria (en una de les llibreries/papereries de Vallirana) i diploma. Finalista. Un llibre i diploma.

- 7ª i 8ª categoria. Guanyador/guanyadora. Un val de compra de 50 € per a llibres i/o material de papereria (en una de les llibreries/papereries de Vallirana) i diploma. Finalista. Un llibre i diploma. 9. Cada obra ha d? anar signat amb un pseudònim i, en un sobre tancat adjunt, s? hi ha d? incloure la

identificació de l? autor/a: nom, cognoms, curs, adreça, telèfon i escola. 10. Les obres aspirants als premis hauran de ser presentades abans del 30 d? abril de 2018 a les oficines

de la Regidoria de Cultura de l? Ajuntament de Vallirana (carrer del Molí, 2-4 - 08759 Vallirana). El termini per recollir els originals no guanyadors - que serà a la mateixa adreça- finalitzarà el 27 de juliol de 2018. 11. El jurat estarà format per persones relaciones amb el món educatiu i cultural de Vallirana i serà

presidit per Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana, i comptarà amb la presència de Joan Manuel Arrabal, regidor de cultura i secretari del jurat, amb veu, però sense vot. 12. La resolució del jurat es farà pública el 2 de juny de 2018 a Vallirana i el veredite, inapel·lable, serà

anunciat pel secretari del jurat. 13. Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província. 14. La presentació dels originals pressuposa l? acceptació íntegra de les bases d? aquest premi.

PREMI TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE VALLIRANA - 2018

1. Aquest premi vol estimular la recerca local entre els nois i noies empadronats a Vallirana i que siguin alumnes de 2on curs de Batxillerat de l? Institut d? Ensenyament Secundari Vall d? Arús de Vallirana el curs 2017/2018. 2. L? autor/a haurà d? acreditar haver nascut a Vallirana o residir-hi, i és condició indispensable per a

optar al premi. 3. El treball de recerca presentat haurà de ser el mateix que el/la participant hagi presentat a l? IES Vall

d? Arús i inclòs en les activitats d? avaluació de 2on de batxillerat del curs 2017/2018. 4. El tema haurà de tenir alguna relació amb Vallirana. Pot ser un tema directament valliranenc o,

encara que no ho sigui, que es vinculi amb Vallirana. 5. L? import del premi serà de 300 € . 6. Cada treball haurà de ser presentat per triplicat i durà el nom, cognoms, adreça i telèfon. 7. Els treballs aspirants al premi hauran de ser presentats abans del 30 d? abril de 2018 a les oficines de

la Regidoria de Cultura de l? Ajuntament de Vallirana (carrer del Molí, 2-4 - 08759 Vallirana). El termini per recollir els originals no guanyadors - que serà a la mateixa adreça- finalitzarà el 27 de juliol de 2018.

8. El jurat estarà format per persones relaciones amb el món educatiu i cultural de Vallirana i serà presidit per Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana, i comptarà amb la presència de Joan Manuel Arrabal, regidor de cultura i secretari del jurat, amb veu, però sense vot. 9. La resolució del jurat es farà pública el 2 de juny de 2018 a Vallirana i el veredite, inapel·lable, serà

anunciat pel secretari del jurat. 10. A tots els premis relacionats en aquestes bases s? aplicarà, si s? escau, el corresponent descompte

d? IRPF. 11. Les persones guanyadores dels premis hauran de presentar a la Regidoria de Cultura de

l? Ajuntament de Vallirana la documentació que es detalla a continuació: - Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a on s? haurà de fer efectiu el premi. - Document nacional d? identitat. - Declaració responsable d? estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l? AEAT i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 12. Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província. 13. La presentació dels originals pressuposa l? acceptació íntegra de les bases d? aquest premi.

Vallirana, 22 de maig de 2018

Eva Maria Martínez Morales Alcaldessa

Juventud
Cultura
Infancia
Catalán
Literatura
Educación
Cultura e idiomas
Fiestas Populares