Aprovació definitiva de les bases específiques d'ajuts a activitats d'estiu en règim de concurrència competitiva. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions en el termini d? exposició pública de vint dies a l? acord d? aprovació inicial pel Ple de data 19/04/18, de les Bases específiques reguladores de l? atorgament d? ajuts per a activitats d? estiu, el mateix ha quedat elevat a definitiu i es dona publicitat al text íntegre:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS PER A ACTIVITATS D? ESTIU EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L? AJUNTAMENT D? ARENYS DE MUNT

Article 1. Objecte

Aquestes Bases específiques regulen les prestacions econòmiques que permeten oferir suport als infants i/o adolescents empadronats a Arenys de Munt, que estan en situacions sociofamiliars i econòmiques vulnerables i que, per aquest motiu, tenen dificultats per accedir a les activitats de lleure durant l? estiu.

La finalitat d'aquestes prestacions és afavorir l'assistència dels infants i adolescents a les diverses activitats, fora de l'àmbit familiar, centrades en millorar la socialització i integració, alhora que s'intervé en els processos de desigualtat social.

Es regulen les prestacions econòmiques destinades a facilitar la participació dels infants i adolescents d'Arenys de Munt a les activitats que s'organitzen a través de les diferents entitats i/o associacions durant les vacances d? estiu (casals, colònies, campaments, rutes i activitats esportives).

Els ajuts concedits a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar activitats de lleure per a infants/adolescents durant les vacances escolars de l'estiu, corresponent a l'any de la convocatòria.

Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries

Poden sol·licitar els ajuts el pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:

a) L'infant i/o l? adolescent i tots els membres de la unitat familiar/ o tutors legals, han de figurar en el Padró municipal d? habitants d? Arenys de Munt, amb una antiguitat mínima de sis mesos.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà d? entendre referit al beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

_____

b) La unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir una renda disponible igual o inferior a: Membres de la unitat Llindar ingressos 1 1 * IRSC any en curs 2 1,5 * IRSC any en curs 3 1,9 * IRSC any en curs 4 2,3 * IRSC any en curs 5 o més Factor d'ajust de 0'3 * IRSC per a cada nou membre. La renda disponible es calcularà sumant tots els ingressos de la unitat familiar, dels quals es podran deduir les despeses de lloguer o la quota d'hipoteca de l'habitatge habitual, amb un límit màxim que es determinarà en la convocatòria corresponent.

Es consideraran membres computables de la unitat familiar: el pare i la mare o, si s'escau, el tutor o tutora legal; el/la menor beneficiari/a; els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. També són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi hagués.

En cas d'acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o ingressos personals de que disposi la dona víctima d'aquesta violència.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les presents bases.

Article 3. Quantia dels ajuts

La concessió de l? ajut per a activitats d? estiu serà, com a màxim, per a una sola activitat per infant o adolescent i amb una durada màxima d'un mes. La quantia màxima del mateix es determinarà en la convocatòria corresponent.

Article 4. Documentació a aportar

4.1. Inscripció/matrícula de l? activitat objecte de l? ajut.

4.2. Documentació acreditativa de la situació econòmica i sociofamiliar.

*En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització per tal que l? Ajuntament consulti les dades a d? altres Administracions

Documentació identificativa obligatòria:

a) NIF / NIE o passaport del sol·licitant i de la persona beneficiària.

b) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

c) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària (*)

d) En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa

_____

d? aquest fet.

Documentació econòmica obligatòria:

Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar.

a) Última declaració presentada de l'IRPF (*)

O documents acreditatius d'alguna de les situacions següents:

a) En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos, concretament, on constin els ingressos percebuts, i el contracte de treball o document acreditatiu de l? activitat o de la relació on consti l? horari de treball.

b) En cas de treballadors autònoms, la declaració de renda corresponent a l? exercici fiscal 2016 o les dues darreres declaracions trimestrals dels model 130 o bé 131. No obstant, en cas d? estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l? alta d? autònoms en cas d? autònom col.laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d? autònom professional.

c) En cas de trobar-se a l? atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d'atur, el períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la seva quantia.(*)

d) En el cas de persones perceptores de la renda mínima d? inserció, el certificat acreditatiu actualitzat.

e) En cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d? una pensió i la seva quantia actualitzada.(*)

f) En el cas de separació o divorci, documentació acreditativa de la pensió d'aliments, o bé, en cas d? incompliment d? aquesta obligació, la documentació acreditativa de la reclamació d? aquesta pensió.

g) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos obtinguts.

h) En el cas de no tenir ingressos econòmics, els justificants del servei d'ocupació de Catalunya que acrediti com a demandant actiu de feina.

Documentació complementària per justificar la situació sociofamiliar:

a) Si és el cas, carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental vigents expedit per l? organisme competent.(*)

b) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.(*)

_____

d) En cas d'invalidesa, el corresponent certificat o resolució.

e) En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent.

f) En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

g) En casos de dones de víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.

h) El darrers tres rebuts de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

4.3. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de l? ajut degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte.

La documentació identificativa i econòmica és perceptiva i es considera imprescindible per a poder valorar la sol·licitud.

La presentació de la sol·licitud implica l? acceptació de les presents bases.

L'Ajuntament d? Arenys de Munt es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment.

Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de de les sol·licituds

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da, al registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els models podran trobar-se a al web municipal i a l'Oficina d'Atenció de la Vila.

_____

La presentació de la sol·licitud d? ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Article 6. Esmena de sol·licituds

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Article 7. Procediment de concessió.

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva regulat a les bases generals d? ajuts socials.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.

Article 8. Instrucció de l'expedient i proposta de concessió

La instrucció del procediment per a l? atorgament d? aquests ajuts correspondrà a la Regidoria de Serveis Socials, que emetrà l? informe pertinent. La proposta de concessió dels ajuts l? elaborarà la Comissió Qualificadora , que estarà format per les següents persones:

President: · El/La Regidor/a de Serveis Socials El/La Regidor/a de Serveis Socials o regidor en qui

delegui Vocals:

· El/la coordinador/a del departament de Serveis Socials o tècnic en qui delegui · Representants dels grups polítics que formen el Ple · Un representant de secretaria · Un representant d? intervenció · Actuarà com a secretari un treballador dels serveis socials municipals.

L? òrgan competent per resoldre el procediment per a l? atorgament dels ajuts serà la Junta de Govern local. La resolució decidirà sobre la concessió dels ajuts i en la quantia que resulten de les presents bases. L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.

Article 9. Criteris per a l? assignació dels ajuts

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents

_____

criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

a) La situació econòmica de la unitat familiar es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica:

Tram de Renda Disponible Puntuació Ingressos inferiors al 50% de la renda màxima disponible 100 punts Ingressos entre el 50.01% al 66.64% de la renda màxima disponible 83 punts Ingressos entre el 66.65% al 83.30% de la renda màxima disponible 67 punts Ingressos entre el 83.31% i el 100% de la renda màxima disponible 50 punts

b) La situació social de la unitat familiar es valorarà segons la puntuació següent:

- Família Nombrosa: 10 punts.

- Família Monoparental: 10 punts.

- Discapacitat, invalidesa, dependència o malaltia greu d'algun dels membres de la unitat

familiar: 10 punts

- Violència masclista: 5 punts

c) La puntuació global de la situació socioeconòmica de la unitat familiar s'obtindrà sumant els punts obtinguts en els apartats econòmic i social.

Els ajuts objecte d'aquestes bases són d'import variable. La seva quantia es determinarà d'acord amb la taula següent:

Taula de Percentatge de Finançament per part de l'Ajuntament:

Puntuació Global Percentatge de Finançament De 50 a 70 De 71 a 85 70% 80% De 86 a 100 90%

Article 10. Termini de resolució i de notificació

El termini màxim per a la resolució serà d? un mes des de la presentació de la sol·licitud.

La resolució de l'atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un

_____

mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l? ajut.

Article 11. Acceptació de l? ajut

S'entén acceptada la concessió de l? ajut per part de les persones beneficiàries si en el termini d? un mes comptat a partir de l'endemà de la data de la notificació de concessió, no han manifestat expressament la seva renúncia.

Article 12. Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

L? ajut atorgat serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció concedits per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total dels ajuts/ subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les despeses objectes de l? ajut.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol ajut públic concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

Article 13. Justificació i pagament

El pagament es realitzarà als beneficiaris mitjançant transferència bancària, amb el procediment regulat a les bases generals reguladores dels ajuts de serveis socials.

La justificació del pagament de la inscripció/matrícula a l? activitat/casal d? estiu es presentarà conjuntament amb la sol·licitud.

Article 14. Publicitat dels ajuts

Els ajuts atorgats seran objecte de publicitat al web municipal.

Article 15. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l'article 14 LGS i en les Bases Generals d? ajuts socials . El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de l? ajut.

Article 16. Aplicació pressupostària i finançament

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és l? import màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts i la corresponent aplicació pressupostària. Es podrà preveure la possibilitat d? incrementar el crèdit

_____

amb un import addicional.

La concessió de les ajuts estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 17. Verificació i control.

Els ajuts atorgats per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmesos a verificació i control segons el que estableixen les Bases Generals d? Ajudes socials i la Llei General de Subvencions.

Article 18. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS.

Article 19. Règim jurídic supletori

En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen les Bases Generals d? ajuts socials, així com els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

Article 20. Vigència

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

La secretària

M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero Arenys de Munt, (document signat electrònicament)

Actividades de ocio y tiempo libre
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Alquiler de vivienda
Dependencia
Actividades deportivas
Escuelas
Familia monoparental
Discapacidad
Tercera edad
Infancia
Hipotecas
Actividades de verano