Aprovació definitiva de les bases específiques d'ajuts per al lloguer. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions en el termini d? exposició pública de vint dies a l? acord d? aprovació inicial pel Ple de data 19/04/18, de les Bases específiques reguladores d? ajuts destinats al lloguer, el mateix ha quedat elevat a definitiu i es dona publicitat al text íntegre:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS PER AL LLOGUER PER A PERSONES AMB ESCASSOS RECURSOS ECONÒMICS

Article 1. Objecte

Aquestes bases específiques tenen per objecte fixar els criteris de concessió d? ajuts que l? Ajuntament atorga a les persones amb escassos recursos econòmics destinades al suport econòmic per a al pagament del lloguer del seu domicili habitual. La finalitat d'aquestes prestacions és facilitar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a les persones amb escassos recursos econòmics i així garantir l'habitatge com a dret universal, reduint els processos de desigualtat social.

Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries

Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones empadronades amb una antiguitat mínima de sis mesos a Arenys de Munt que compleixin els requisits següents:

Específics.

a) Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.

b)Ser titular com a arrendatari del contracte d'arrendament de l'habitatge, que ha d'estar ubicat a Arenys de Munt, i que ha d'estar formalitzat amb la propietat de l'immoble directament o amb el representant/administrador.

c)L'habitatge de lloguer ha de constituir el domicili amb caràcter habitual i permanent, que s'acreditarà mitjançant empadronament.

d)Que el conjunt d'ingressos bruts anuals del sol·licitant i dels que , segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi les quanties següents:

INDICADOR: IRSC anual any de la convocatòria (*) 1 IRSC X 1,70 2 IRSC X 1,90 3 IRSC X 2,10 4 o més IRSC X 2,30

Persones amb discapacitat al nucli familiar S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10 per cadascuna de les persones amb discapacitat

Famílies monoparentals S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10

Dona víctima de violència masclista S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10

* IRSC: Indicador Renda Suficiència Catalunya

_____

Es considerarà persona amb discapacitat la que acrediti aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.

Es considerà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l'òrgan competent.

Es considerarà dona víctima de violència masclista la que acrediti documentalment aquesta situació.

Generals:

a)L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent en la data en què consti formalitzat el contracte d'arrendament.

b)S'ha d'haver constituït obligatòriament, com a mínim, una mensualitat de fiança en favor de l? Institut Català del Sòl (Incasòl)

c)No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d)Els sol·licitants han d'estar al dia en el pagament de qualsevol obligació econòmica municipal amb l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

No podran ser beneficiaris/àries.

a)Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

b)Els que tinguin un habitatge en propietat a l'estat espanyol o tinguin atribuït un dret real d'ús i gaudi, llevat que siguin titulars d'un habitatge en un percentatge no superior al 50%, o que, tot i superant aquest percentatge, estigui atorgat un dret real d'ús i gaudi de l'habitatge a un tercer, que s'haurà d'acreditar mitjançant l'escriptura pública corresponent o títol judicial.

c)Els qui tinguin parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador del seu habitatge habitual. El mateix criteri s'aplicarà a la relació entre l'arrendador i l'arrendatari, quan el primer sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les presents bases.

Article 3. Quantia i condicions dels ajuts

a) L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

b) La quantia de l? ajut serà l? establerta en la convocatòria corresponent.

c) En cas que existeixin diversos titulars del contracte d'arrendament les quanties dels ajuts seran la part proporcional derivada del resultat de dividir les quantitats indicades al punt

_____

primer d'aquest article pel total de titulars del contracte. En tot cas, es prendrà en consideració només les persones que figurin com titulars del contracte en condició d'arrendataris/llogaters a la formalització inicial del contracte d'arrendament.

d)Els ajuts a l'empara d'aquestes bases s'hauran de destinar a finançar el lloguer dels beneficiats, com a màxim, durant un any natural i per mesos complets.

Article 4. Documentació a aportar

1.Imprès de sol·licitud segons model oficial, signat pel sol·licitant.

2.Autorització a l'Ajuntament d'Arenys de Munt per a consultar documentació relativa a:

a. DNI/NIF/NIE del sol·licitant.

b. Certificat de renda per a prestacions socials (lRPF).

c. Compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i l'Agència Estatal de l'Administració tributària.

d. Informació relativa a si s'han demanat o obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa actuació.

e. Informació de caràcter protegit del cadastre.

Documentació a presentar sobre el contracte i despeses subvencionables:

1.Còpia del contracte d'arrendament signat, on haurà de constar haver dipositat, com a mínim, una mensualitat de fiança a favor de l? Incasòl.

2.Còpia dels documents acreditatius d'haver abonat les mensualitats de lloguer.

4.Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Ajuntament d'Arenys de Munt mitjançant model normalitzat.

5.Còpia de la Cèdula d'Habitabilitat.

Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de de les sol·licituds

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da, al registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els models podran trobar-se al web municipal i a l'Oficina d'Atenció de la Vila. La presentació de la sol·licitud d? ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Article 6. Esmena de sol·licituds

_____

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Article 7. Procediment de concessió

Les ajudes s? adjudicaran segons l? ordre d? entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits en la convocatòria. En cas que la sol·licitud presentada estigui incompleta, es tindrà en compte la data de presentació dels documents que completen la sol·licitud als efectes d? establir l? ordre per a l? adjudicació de l? ajut.

Article 8. Instrucció de l'expedient i proposta de concessió L? òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l? atorgament dels ajuts serà departament de Serveis Socials, el qual verificarà el compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en la convocatòria així com la disponibilitat de crèdit, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la documentació presentada.

La concessió o denegació de l? ajuda es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, a proposta de l? òrgan instructor.

No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

L'òrgan competent per a la concessió podrà deixar deserta la convocatòria de forma justificada o bé no esgotar el crèdit total previst.

Article 9. Termini de resolució i de notificació El termini màxim per a la resolució serà d? un mes des de la presentació de la sol·licitud.

La resolució de l'atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l? ajut.

Article 10. Acceptació de l? ajut S'entén acceptada la concessió de la subvenció per part de les persones beneficiàries si en el termini d? un mes comptat a partir de l'endemà de la data de la notificació de concessió, no han manifestat expressament la seva renúncia.

Article 11. Incompatibilitats

Aquests ajuts no són compatibles amb els ajuts i prestacions al pagament del lloguer i prestacions d'urgència especial atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per les mateixes mensualitats de lloguer del mateix any, segons resulta de les normes que regulen les corresponents prestacions i subvencions per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

_____

Article 12. Obligacions dels beneficiaris/àries

Atorgat l? ajut, els beneficiaris/les beneficiàries estan obligats/des a:

a)Estar al corrent de pagament del lloguer per tots els conceptes previstos en el contracte d'arrendament de l'habitatge.

b)Comunicar les aportacions que hagi rebut pel mateix concepte. Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar en un termini de deu (10) dies hàbils des de la sol·licitud o recepció d'altres ajuts.

c)Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions exigides en l'acord de concessió, i sotmetre's a les mesures de control financer que s'escaiguin.

L'incompliment d'aquests requisits serà motiu de la pèrdua de l? ajut.

Article 13. Justificació i pagament de l? ajut

La documentació justificativa d'haver abonat les mensualitats de lloguer objectes de l? ajut s? haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud.

En el cas de concessió d? un ajut, la corporació iniciarà els tràmits per a efectuar el pagament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària.

Article 14. Publicitat dels ajuts Els ajuts atorgats seran objecte de publicitat al web municipal.

Article 15. Obligacions dels beneficiaris Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l'article 14 LGS i en les Bases Generals d? ajuts socials. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la ajuts.

Article 16. Aplicació pressupostària i finançament En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és l? import màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts i la corresponent aplicació pressupostària. Es podrà preveure la possibilitat d? incrementar el crèdit amb un import addicional.

La concessió dels ajuts estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 17. Verificació i control. Els ajuts atorgats per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmesos a verificació i control segons el que estableixen les Bases Generals d? Ajudes socials i la Llei General de Subvencions.

Article 18. Infraccions i sancions En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS.

Article 19. Règim jurídic supletori En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen les Bases general d? Ajuts socials,

_____

l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, així com els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

Article 20. Vigència La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

La secretària

M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero Arenys de Munt, (document signat electrònicament)

Alquiler de vivienda
Discapacidad
Vivienda
Familia monoparental
Catalán
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales