Aprovació definitiva de les bases específiques d'ajuts per a subministraments bàsics. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions en el termini d? exposició pública de vint dies a l? acord d? aprovació inicial pel Ple de data 19/04/18, de les Bases específiques reguladores d? ajuts destinats a subministraments bàsics, el mateix ha quedat elevat a definitiu i es dona publicitat al text íntegre:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

Article 1. Objecte

Aquestes Bases tenen per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l? Ajuntament atorga a aquelles persones amb risc d'exclusió social per a subministraments bàsics.

Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries

Podran sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents :

a. Estar empadronades al municipi d? Arenys de Munt amb una antiguitat mínima

de 6 mesos. Ser propietari o usufructuari de l'habitatge i figurar com a subjecte passiu de l'IBI.

b. Constar com a contribuents de l? Impost sobre béns immobles de naturalesa

urbana del municipi d? Arenys de Munt l'exercici en el qual es sol·liciti l? ajut.

c. Hauran de coincidir necessàriament l? habitatge que constitueixi la residència

habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.

d. En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions

tributàries amb l? Ajuntament, i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social. S'acreditarà abans de la concessió mitjançant declaració responsable expressa o mitjançant certificat acreditatiu.

e. Que els sol·licitants I els convivents no constin com a titular cadastral, en tot

el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament i un traster, o, un espai similar al traster.

f. Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que , segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi les quanties següents:

INDICADOR: IRSC anual any de la convocatòria (*) 1 IRSC X 1,70 2 IRSC X 1,90

_____

3 IRSC X 2,10 4 o més IRSC X 2,30

Persones amb discapacitat al nucli familiar S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10 per cadascuna de les persones amb discapacitat

Famílies monoparentals S'incrementarà el coeficient multiplicador del IRSC per 1,10

* IRSC: Indicador Renda Suficiència Catalunya

Es considerarà persona amb discapacitat la que acrediti aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.

Es considerà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l'òrgan competent.

Article 3. Quantia i condicions dels ajuts

La quantia màxima dels ajuts regulats a les presents bases serà el que marqui la convocatòria corresponent per cada sol·licitud individual.

La quantia dels ajuts regulats a les presents bases no podrà ultrapassar el 90% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

L? ajut tindrà en compte com a valor de referència l? import de l? IBI de l? habitatge i no el de l? aparcament ni el del traster en propietat.

Article 4. Documentació a aportar

Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases, hauran de presentar la següent documentació:

a. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

b. Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell, corresponent a l'últim exercici fiscal. L? Ajuntament podrà demanar les autoritzacions addicionals necessàries per a efectuar les consultes pertinents.

Declaració responsable de les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut, fent constar que les dades que aportin són tots els ingressos bruts que perceben i que reuneixen expressament cadascun dels requisits que assenyala la normativa.

c. Documentació acreditativa de la despesa en concepte de subministraments bàsics (Fotocòpia dels rebuts d? electricitat, aigua, gas, etc.) de l? exercici, objecte de l? ajut.

d. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona beneficiària o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte .El/La titular del compte ha de ser la persona

_____

sol·licitant de l'ajut.

e. En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que acreditin l? acompliment dels requisits establerts.

Els sol·licitants autoritzen a l'Ajuntament a consultar les dades relatives a DNI, dades de família nombrosa o monoparental, les dades cadastrals, econòmiques i de padró, a les Administracions que disposin d'aquestes dades, en base a la interoperabilitat entre Administracions Públiques regulada a la Llei 39/2015

A tals efectes amb la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant i les persones que segons el padró municipal convisquin amb ell, autoritzen l'Ajuntament a fer les actuacions, consultes i comprovacions que resultin necessàries davant de l'Agència Tributària, la Seguretat Social, la Direcció General del Cadastre Immobiliari i la Direcció General de Trànsit així com aquells organismes oficials corresponents als efectes de la citada comprovació.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils; s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud.

La presentació d'una sol·licitud d? ajut comporta el coneixement i la plena acceptació d'aquestes bases.

Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da, al registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els models podran trobar-se al web municipal i a l'Oficina d'Atenció de la Vila.

La presentació de la sol·licitud d? ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Article 6. Esmena de sol·licituds

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

_____

Article 7. Procediment de concessió

Les ajudes s? adjudicaran segons l? ordre d? entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits en la convocatòria. En cas que la sol·licitud presentada estigui incompleta, es tindrà en compte la data de presentació dels documents que completen la sol·licitud als efectes d? establir l? ordre per a l? adjudicació de l? ajut.

Article 8. Instrucció de l'expedient i proposta de concessió

L? òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l? atorgament dels ajuts serà departament de Serveis Socials, el qual verificarà el compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en la convocatòria així com la disponibilitat de crèdit, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la documentació presentada.

La concessió o denegació de l? ajuda es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, a proposta de l? òrgan instructor.

No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

L'òrgan competent per a la concessió podrà deixar deserta la convocatòria de forma justificada o bé no esgotar el crèdit total previst.

Article 9. Termini de resolució i de notificació

El termini màxim per a la resolució serà d? un mes des de la presentació de la sol·licitud.

La resolució de l'atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l? ajut.

Article 10. Acceptació de l? ajut

S'entén acceptada la concessió de l? ajut per part de les persones beneficiàries si en el termini d? un mes comptat a partir de l'endemà de la data de la notificació de concessió, no han manifestat expressament la seva renúncia.

Article 11. Justificació i pagament de l? ajut

Documentació justificativa: a) Documentació acreditativa de la despesa en concepte de subministraments bàsics (Fotocòpia dels rebuts d? electricitat, aigua, gas, etc.) de l? exercici, objecte de l? ajut

b) Documentació acreditativa d'haver abonat l? Impost sobre béns immobles de naturalesa

_____

urbana del municipi d? Arenys de Munt de l'exercici anterior a l? any de la convocatòria corresponent.

La documentació justificativa de l? ajut s? haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud de l? ajut.

En el cas de concessió d? un ajut, la corporació iniciarà els tràmits per a efectuar el pagament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària.

Article 12. Incompatibilitats

Aquests ajuts per a subministraments bàsics són incompatibles amb les bonificacions previstes a l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre els Béns Immobles de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Article 13. Publicitat dels ajuts

Els ajuts atorgats seran objecte de publicitat al web municipal.

Article 14. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l'article 14 LGS i en les Bases Generals d? ajuts socials . El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la ajuts.

Article 15. Aplicació pressupostària i finançament

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és l? import màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts i la corresponent aplicació pressupostària. Es podrà preveure la possibilitat d? incrementar el crèdit amb un import addicional.

La concessió dels ajuts estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 16. Verificació i control.

Els ajuts atorgats per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmesos a verificació i control segons el que estableixen les Bases Generals d? Ajudes socials i la Llei General de Subvencions.

Article 17. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS.

_____

Article 18. Règim jurídic supletori

En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen les Bases general d? Ajuts socials, l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, així com els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

Article 19. Vigència

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La secretària

M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero Arenys de Munt, (document signat electrònicament)

Pago de Impuestos/Recibos
Discapacidad
Vivienda
Familia monoparental
Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales