Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montgat

EDICTE

Exp. 569/2017.

Havent-se aprovat inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l'any 2017, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2017 i no havent-se presentat cap al·legació durant el termini d'exposició pública, es consideren aprovades definitivament i, de conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es procedeix a la publicació íntegra del seu text, als efectes de la seva entrada en vigor un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la mateixa Llei.

Contra l'aprovació definitiva d'aquestes bases només es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació.

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS A ENTITATS PER A L'ANY 2017, A ATORGAR PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

1. Regulació. 2. Crèdits pressupostaris. 3. Objecte de les subvencions. 4. Procediment de concessió de les subvencions. 5. Requisits per sol·licitar les subvencions. 6. Tramitació de les bases i publicitat de la convocatòria. 7. Sol·licituds. 8. Criteris de valoració de les sol·licituds. 9. Quantia individualitzada de la subvenció. 10. Òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions. 11. Termini per a la resolució. 12. Acceptació de la subvenció. 13. Obligació Obligacions de les entitats beneficiàries. 14. Reformulació de sol·licituds. 15. Justificació de la subvenció. 16. Mesures de garantia. 17. Pagament de la subvenció. 18. Compatibilitat amb altres subvencions. 19. Recursos. 20. Mitjans de notificació i publicació de les resolucions.

1. Regulació.

La concessió de subvencions municipals a entitats per a l'any 2017 es regula pel que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Montgat, aprovada inicialment pel Ple de la corporació en la sessió extraordinària celebrada el 3 de març de 2016, per les bases d'execució del pressupost municipal per l'any 2017, aprovat pel Ple de la corporació en sessió celebrada el 13 de desembre de 2016, per aquestes bases específiques i per la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

2. Crèdits pressupostaris.

Els crèdits corresponents a aquesta convocatòria s'imputaran a les aplicacions següents del pressupost municipal de despeses de l'any 2017:

LÍNIA DE SUBVENCIÓ Aplicació Import total pressupostària Subvencions per a projectes d'entitats que tinguin el seu àmbit d'actuació dins d'Acció Social i Dona. 21-231-48900 23.000 EUR Subvencions a projectes de cooperació i solidaritat 21-231-48101 10.000 EUR Ajuts a malalts crònics 21-311-48000 5.000 EUR Subvencions per a projectes educatius als centres 22-323-48300 22,000 EUR Beques de suport al treball de recerca d'alumnes 22-323-48400 2.000 EUR Subvencions a projectes educatius en el lleure i la gent gran 22-323-48900 3.000 EUR Subvencions a activitats i projectes culturals 23-330-48900 15.000 EUR Subvencions per a la promoció de l'esport 23-340-48900 20.000 EUR Ajuts per a practicants d'esports individuals 23-340-48900 3.000 EUR Subvencions per a l'organització d'activitats i esdeveniments esportius 23-340-48900 7.000 EUR Subvencions per suport a les entitats veïnals 64-924-48900 13.500 EUR Ajuts a persones en situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la 62-931-48200 25.000 EUR càrrega tributària de l'IBI. Suport per a projectes que promoguin la participació 64-924-48901 3.000 EUR Ajuts a persones emprenedores que hagin creat noves empreses 41-241-47900 15.000 EUR

3. Objecte de les subvencions.

1. Les presents bases específiques regulen les condicions de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Montgat a entitats ciutadanes que realitzin activitats d'interès públic en algun dels àmbits següents:

a) Acció social, dona i salut. Promoció de l'envelliment actiu i saludable; promoció i prevenció de la salut; suport a col·lectius especialment vulnerables; suport a la sensibilització i atenció a les problemàtiques de gènere; sensibilització i atenció a persones en situació de crisis humanitàries i ajuts a persones amb malalties cròniques.

b) Cooperació. La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona necessitada d'ajuts d'emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals. La sensibilització en vers la problemàtica dels països esmentats en l'apartat anterior.

c) Ensenyament. Subvencions per a projectes educatius desenvolupats per les AMPES als centres educatius públics del municipi, beques al suport de la realització de treballs de recerca i investigació per part dels alumnes de 2n de batxillerat matriculats a centres educatius públics del municipi. Subvencions per a activitats, subvencions per a activitats en el lleure i en la formació d'adults.

d) Activitats esportives. Activitats regulars de promoció esportiva, activitats i esdeveniments esportius i suport a practicants d'esports individuals.

e) Cultura. Promoció d'activitats i projectes culturals.

f) Participació. Suport al teixit associatiu veïnal i a projectes que promoguin la participació ciutadana.

g) Ajuts persones que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària de l'IBI.

h) Promoció Econòmica: Suport a persones emprenedores que hagin creat una empresa.

2. Són subvencionables les despeses directes que responguin de manera inequívoca a l'execució de les activitats objecte de subvenció i s'han inclòs en el pressupost presentat a la sol·licitud.

3. No obstant, també són subvencionables les despeses indirectes, pròpies del funcionament regular de l'entitat, en quantitat no superior al 10% del pressupost que presenti l'entitat per al desenvolupament de les activitats per a les que es demana la subvenció.

4. No pot ser objecte de subvenció el finançament general d'una entitat. Les sol·licituds que es presentin amb aquest objecte seran desestimades.

4. Procediment de concessió de les subvencions.

Les subvencions s'atorgaran pel procediment de concurrència competitiva.

5. Requisits per sol·licitar les subvencions.

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran d'estar inscrites al Registre d'Entitats i Col·lectius Municipal. Alternativament, les entitats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de subvenció, la documentació necessària per a la inscripció al Registre esmentat.

2. No podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades per aquestes bases específiques les entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies esmentades a l'article 13.2, de la Llei General de Subvencions.

3. El compliment d'aquests requisits s'acreditarà, amb la sol·licitud, mitjançant la presentació de documentació justificativa, autoritzant l'Ajuntament del Montgat a dur a terme les verificacions necessàries, o a través de declaració responsable.

4. Les entitats que siguin beneficiàries de les subvencions de l'Ajuntament del Montgat adquiriran el compromís de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb les diferents regidories amb competències en el seu àmbit d'actuació.

5. No caldrà que la persona interessada aporti els certificats o altres documents acreditatius de la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o les circumstàncies previstes, quan l'Ajuntament pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l'interessat -tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió- perquè es realitzi l'esmentada consulta.

6. Tramitació de les bases i publicitat de la convocatòria.

Les bases s'aprovaran inicialment per l'òrgan competent i es sotmetran a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), e-Tauler i portal de transparència del web municipal, als efectes de presentació d'al·legacions o reclamacions, si s'escau.

Una vegada aprovades definitivament les bases específiques, la Junta de Govern Local procedirà a la convocatòria de les subvencions, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, un extracte d'aquesta es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), després que s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

7. Sol·licituds.

1. Les entitats interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar el formulari de sol·licitud corresponent al model normalitzat, disponible al web de l'Ajuntament del Montgat (www.montgat.cat) i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, acompanyat, si escau, de la documentació complementària relativa al compliment dels requisits que es derivin de la mateixa sol·licitud.

2. La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant la presentació de la documentació indicada al Registre general de l'Ajuntament.

3. Només es pot tramitar una sol·licitud de subvenció per entitat. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, s'entendrà que la sol·licitud vàlida és la darrera i es desestimaran les restants.

4. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitza als 30 dies naturals.

8. Característiques i criteris de valoració de les sol·licituds.

Les característiques específiques i els criteris objectius per a la valoració de les sol·licituds i la seva ponderació són els que es recullen en els apartats següents.

SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL I DONA.

Objecte convocatòria.

La concessió de subvencions a projectes d'entitats que tinguin el seu àmbit d'actuació dins d'Acció Social i Dona.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 23.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 21-231-48900.

Beneficiaris.

Poden ser destinataris les entitats privades sense afany de lucre que complementin l'actuació municipal en alguns dels següents àmbits:

- Promoció de l'envelliment actiu i saludable.

- Suport a col·lectius especialment vulnerables.

- Suport a la sensibilització i atenció a les problemàtiques e gènere.

- Sensibilització i atenció de persones en situació de crisi humanitàries.

- Seran objecte també d'aquesta convocatòria els col·lectius de persones amb risc d'exclusió social per situacions relacionades amb la salut o discapacitats, sempre que no es troben inclosos en les bases específiques de les subvencions de salut.

Requisits dels beneficiaris.

Entitats que:

- Es trobin registrades al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments socials. - Acompleixin tots els requisits establerts en les bases generals de subvencions.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

Criteri general.

L'import de les subvencions atorgades en cap cas podrà ser tal que la quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, ajuts o ingressos o recursos superi el 75 % del cost de l'activitat subvencionada.

Barems / criteris específics. Descripció del criteri Criteris de Valoració Documentació Observacions/Aclariments 1.- Nombre de beneficiaris de Llistat de beneficiaris Montgat 0= 0 punts 1 a 4 beneficiaris= 1 5 a 10beneficiaris=3 11a 15 beneficiaris=5 16 a 25 beneficiaris=7 + de 25 beneficiaris=10 S'entén per beneficiaris, les persones de Montgat que es beneficien de la seva actuació

2.- Activitats que tenen per objectiu la integració 5 o més activitats internes de la pròpia entitat sense projecció externes:5 punts 2 o més activitats col·laboratives amb altres entitats o associacions: 10 punts

Llistat d'activitats internes. Llistat d'activitats col·laboratives 3-: Adequació dels programes i activitats als objectius de l'àrea corresponen

El projecte no s'adequa als objectius de l'àrea: 0 punts S'adequa als objectius de Àrea: 10 punts

4-: Respon a les necessitat del col·lectiu pel qui treballa 5-: Desenvolupa activitats per a la prevenció i promoció del col·lectiu al que s'adreça

Sí: 10 punts No: 0 punts Nombre d'activitats de prevenció i promoció adreçades al poble: 0 activitats: 0 punts 1 a 2 activitats: 5 punts 3 o més activitats: 10 punts

Llistat d'activitats de prevenció i promoció Encara que l'Ajuntament hagi col·laborat, la organització ha de correspondre a l'entitat

6-: Contempla la participació en projectes o activitats municipals Nombre d'activitats municipals en las que s'ha col·laborat o organitzat conjuntament: 0 activitats: 0 punts 1 a 2 activitats: 5 punts 3 o més activitats: 10 punts

7-: Prestació del servei en el poble Desenvolupa la seva activitat dins del poble: No: 0 punts Si: 10 punts

Independentment de la seva seu social, ha de desenvolupar activitats o serveis dins del poble

Descripció del criteri Criteris de Valoració Documentació Observacions/Aclariments 8-: Es desenvolupen activitats similars en el poble Hi ha altres entitats associacions amb els mateixos objectius: 5 punts No hi ha altres entitats ni associacions amb els mateixos objectius: 10 punts 9-: Té suport de Veïns i veïnes 0 socis: 0 punts 1 a 4 socis: 1 punt 5 a 10 socis: 3 punts 11 a 15 socis: 5 punts 16 a 25 socis: 7 punts + 25 socis: 10 punts

Certificat acreditatiu del nombre de socis Es refereix al nombre de socis, independentment de que es beneficiïn directament de la seva activitat

10-: El projecta contempla altres fonts de finançament Durant l'exercici 2016: a) No ha comptat amb cap fons de finançament: 0 punts b) Ha comptat amb fons de finançament d'entitats privades o administracions públiques:3 punts c) Ha comptat amb fons de finançament propis: 3 punts d) Ha comptat amb fons de finançament propis i d'entitats públiques o privades: 10 punts (*) en aquest cas els apartats b i c poden sumar. Però a i d, no sumen amb altres apartats

Pressupost anual de l'entitat i liquidació dels comptes

SUBVENCIONS COOPERACIÓ.

Objecte convocatòria:

La concessió de subvencions a projectes de solidaritat que tinguin com objectiu:

- La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona necessitada d'ajuts d'emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.

- La sensibilització envers la problemàtica dels països esmentats en l'apartat anterior.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 10.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 21-231-48101.

Beneficiaris.

Requisits dels beneficiaris:

Complir els requisits establerts en les bases generals de subvencions.

- Acreditar un treball previ en el àmbit o territori pel que es demana la subvenció. - Tenir altres vies de finançament. - ONG o Entitat registrada legalment i estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats. - La subvenció ha de destinar- se a una finalitat concreta. - S'han de realitzar tasques d'informació i sensibilització a la població de Montgat.

Poden ser destinataris les entitats i associacions sense afany de lucre, legalment constituïdes que, encara que no tinguin el seu domicili a Montgat, realitzin activitats en defensa, de la cooperació en els termes descrits en l'objecte de la convocatòria.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

L'import a concedir a cadascun dels projectes es farà per distribució proporcional entre els sol·licitats, en relació als punts assignats.

Barems / criteris específics. Descripció del criteri Criteris de Valoració Documentació Observacions/ Aclariments 1-: El projecte contempla altres fonts de finançament No contempla altres fons de finançament: 0 punts Contempla la subvenció d'altres fundacions o entitats privades o d'altres administracions públiques: 5 punts Contempla altres fons de finançament propies: 10 punts Pressupost anual de l'entitat i liquidació dels comptes

Descripció del criteri Criteris de Valoració Documentació Observacions/ Aclariments 2-: Criteris geogràfics. Valoració dels projectes amb incidència en països en vies de desenvolupament o qualsevol altre zona necessitada d'ajut d'emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals 0 punts, si no es troba en cap dels criteris abans esmentats 5 punts: països en desenvolupament o amb violència: 10 punts i emergència Memòria explicativa del projecte

3-: Projectes de suport a l'economia social: Cooperatives de treballadors i/ o camperols, projectes d'auto ocupació, unitats productives integrades en xarxes de comerç just i en general, aquells que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa

0 punts, si no es troba en cap dels criteris abans esmentats 10 punts, si acompleix el criteri

Memòria explicativa del projecte

4-: Projectes que incideixen en els sectors més desfavorits de la població de la comunitat beneficiaria: infància, dones (equitat de gènere), persones amb disminució, malats crònics, minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de la població en situació d'extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals

0 punts, si no es troba en cap dels criteris abans esmentats. Memòria explicativa del projecte

10 punts, si acompleix el criteri

5-: Projectes que respectin el medi natural(sostenibilitat natural) la cultura de la comunitat beneficiaria i amb caràcter de permanència i estabilitat

0 punts, si no es troba en cap dels criteris abans esmentats. Memòria explicativa del projecte

6-: Projectes que tinguin incidència en la consolidació de processos de pau i de sistemes democràtics i participatius. Projectes que ajudin a crear, sostenir, i desenvolupar estructures de defensa dels drets humans

10 punts, si acompleix el criteri Nombre d'activitats municipals en las que s'ha col·laborat o organitzat conjuntament: 0 punts, si no es troba en cap dels criteris abans esmentats

Memòria explicativa del projecte

7-: Projectes que tinguin especial incidència en l'assoliment de la igualtat de gènere i el reconeixement del paper de les dones en la sosteniment de les famílies i el desenvolupament de les comunitats 8-: Projectes de continuïtat en el temps: projecte ocasional o periòdica; projecte amb perspectives de continuïtat en el temps

10 punts, si acompleix el criteri 0 punts, si no es troba en cap dels criteris abans esmentats Memòria explicativa del projecte

10 punts, si acompleix el criteri Memòria explicativa del projecte De continuïtat o amb perspectives de llarga durada: 10 punts

Ocasionals o periòdics: 5 punts 11-: Transparència Es valoraran projectes que permetin un seguiment continuat de les accions per part de l'ajuntament de Montgat, dels recursos amb 10 punts

El desenvolupament del projecte i els recursos esmerçats, es podran acreditar, a traves de vídeos, fotografies,... a més a més de la memòria explicativa

AJUTS PER A FAMÍLIES DE MONTGAT AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES QUE REQUEREIXIN UNA ALIMENTACIÓ ESPECÍFICA.

Objecte convocatòria:

Concessió d'ajuts per a les famílies de Montgat:

- Afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten.

- Afectades per malalties diverses (ictus, Alzheimer, etc, com a conseqüència de les quals presenten disfàgia (dificultats de deglució d'aliments) i requereixen d'espessidors d'aliments prescrits pel metge, amb l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobre cost que suposen aquests tipus d'aliments.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 5.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 21 311 48000.

Beneficiaris.

Podran ser beneficiaries d'aquests ajuts les persones físiques que acompleixin els requisits:

- Estar diagnosticat com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten ó be requerir d'espessidors alimentaris.

Requisits dels beneficiaris:

a) Estar empadronat a Montgat.

b) No trobar-se en cap dels supòsits establerts per l'art. 13.2 de la Llei General de subvencions.

c) Presentar una prescripció mèdica o l'informe del CAP de Montgat, en el que s'acrediti la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten ó la disfàgia.

d) Les persones sol·licitants no han d'estar ingressades en un centre d'acolliment residencial.

e) Altres requisits que es determinin en la convocatòria.

Despeses elegibles (subvencionables).

1. Aliments sense gluten i d'altres complements alimentaris prescrits a persones amb intolerància o al·lèrgia al gluten. 2. Espessidors d'aliments.

Barems / criteris específics.

L'ajut màxim serà de 200 EUR per aquelles famílies que no superin 4 vegades el IRSC. (Index de Renda de Sufiència de Catalunya). 4IRSC 5IRSC 6IRSC 7IRSC 1 membre 31870,92 39838,65 47806,38 55774,11 2 membres 32827,05 41033,81 49240,57 57447,33 3 membres 34261,24 42826,55 51391,86 59957,17 4 o +membres 35376,72 44220,90 53065,08 61909,26

Per a famílies amb una renda (familiar) igual o inferior a 4 vegades el IRSC s'atorgarà un ajut del 100%, per una renda superior al 4 vegades IRSC, s'atorgarà un ajut del 80 %, per a famílies amb una renda superior a 6 IRSC del 60 % i per a famílies amb rendes igual o superiors a 7 vegades l'IRSC l'ajut serà del 40 %.

En cas de que no s'esgoti la partida pressupostaria es repartirà el romanent entre les famílies que ho hagin sol·licitat realitzant una ponderació en funció dels percentatges establerts en el paràgraf anterior.

La valoració serà realitzada pels serveis tècnics municipals.

Documentació a aportar:

- NIF/NIE.

- Certificat d'ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l'Agència Tributaria, per cadascun dels membres de la unitat familiar.

- Prescripció mèdica o l'informe del CAP de Montgat, en el que s'acrediti la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten ó la disfàgia.

- Volant d'empadronament i convivència, a efectes d'acreditar que la persona no es troba ingressada en un recurs assistencial.

- Declaració responsable on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixin obtenir-ne la condició de beneficiari.

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES DESENVOLUPATS PER LES AMPES ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEL MUNICIPI.

Objecte convocatòria.

Donar suport econòmic a les AMPES dels centres educatius públics de Montgat que impulsin projectes educatius que millorin i complementin el projecte educatiu dels centres.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 22.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 22.323.48900.

Beneficiaris.

AMPES legalment constituïdes que representin els centres educatius públics de Montgat.

Requisits dels beneficiaris.

1. Constar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Montgat o, en el seu defecte, acreditar la seva presència al municipi.

2. Que el projecte o activitat educativa que presenten estigui aprovat pel consell escolar del centre educatiu i per tan estigui vinculat al projecte educatiu aprovat pel centre.

3. No tenir deutes amb l'Ajuntament.

Despeses elegibles (subvencionables).

Projectes o activitats educatives que fomentin:

- Foment de projectes que millorin les competències científico tecnològiques

- Foment de projectes que millorin les competències digitals dels alumnes i el centres.

- Foment de projectes que millorin les competències lingüístiques dels alumnes.

- Projectes de creació o manteniment de projectes alternatius a la compra de llibres.

- Foment de l'educació artística: música, teatre, arts plàstiques i audiovisuals.

- Foment de l'educació ambiental i la sostenibilitat al centre.

- Foment de l'educació per la convivència i la resolució de conflictes.

- Foment de la cooperació i la solidaritat com a valor educatiu.

- Projectes educatius i formatius adreçats a potenciar la participació de les famílies a la comunitat educativa.

- Foment de la creació i funcionament d'escoles de pares i mares amb un programa formatiu estable al llarg del curs escolar.

- Projectes que suposin l'adquisició de material pedagògic inventariable necessari pel desenvolupament de l'activitat lectiva pel desenvolupament dels projectes educatius, com ara mobiliari, material esportiu, material de noves tecnologies, material per a projectes de sostenibilitat...

Activitats, estades o intercanvis d'alumnes a altres centres, seminaris, trobades científiques o d'altres d'interès educatius relacionada amb el projecte educatiu del centre.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

- Donar suport a nous projectes educatius innovadors que enforteixin la tasca educativa dels centres i estiguin en concordança amb el projecte educatiu del centre.

- Impulsar la millora de la qualitat educativa dels centres.

- Donar suport a la millora de recursos educatius del centre.

- Fomentar la cohesió social i la participació de les famílies.

Barems / criteris específics.

Puntuació màxima 150 punts.

- La qualitat del projecte, objectius, desenvolupament i justificació del mateix (30).

- La vinculació amb el projecte educatiu del centre. Inclusió i grau de coherència en el projecte educatiu i curricular (20).

- Projectes que fomentin la interelació dels diferents sectors de la comunitat educativa i el treball en xarxa amb altres centres educatius (10).

- Nombre d'alumnes destinataris del projecte (- 61 alumnes: 10 punts/de 61 a 500 alumnes: 20 punts).

- Per a inversions en equips de noves tecnologies (software, hardware, i altres elements anàlegs) (20).

- Per a inversions en material esportiu (porteries, mobiliari de gimnàs, etc.) (10).

- Per a inversions en mobiliari (prestatgeries, taules, cadires, pissarres, etc.) (10).

- Foment de la participació dels pares/mares en la vida escolar i en projectes formatius d'escoles de pares i mares (10).

- Projectes de creació o manteniment de projectes alternatius a la compra de llibres (10).

- Projectes que fomentin la interrelació dels alumnes en projectes educatius d'altres centres, estades d'alumnes i treballs en xarxa de cooperació educativa (10 punts).

Documentació a aportar.

- Sol·licitud degudament complimentada.

- Projecte educatiu pel qual es demana subvenció signat per la direcció del centre.

- Certificat de la Direcció del Centre educatiu conforme el projecte ha estat aprovat pel Consell escolar del centre on hi consti la data d'aprovació el número d'alumnes del centre destinataris del projecte educatius.

SUBVENCIONS PER ACTIVITATS EDUCATIVES DE L'ANY 2017 IMPULSADES PER ENTITATS EDUCATIVES DEL MUNICIPI EN EL CAMP DEL LLEURE INFANTIL I LA FORMACIÓ D'ADULTS.

Objecte convocatòria.

Estimular la participació de les entitats educatives en el foment de projectes educatius de lleure fora de l'horari lectiu o en horari de caps de setmana de manera sostinguda durant el curs escolar i projectes que impulsin la formació no reglada de persones adultes.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 3.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 22.323.48900.

Beneficiaris.

- Entitats educatives del municipi que fomentin activitats formatives a persones adultes amb caràcter anual.

- Associacions o entitats educatives que organitzin activitats de lleure adreçades a infants o joves preferentment els caps de setmana o en períodes de vacances escolars.

Requisits dels beneficiaris.

1. Tractar-se d'una entitat o associació educativa legalment constituïda al terme municipal de Montgat.

2. Desenvolupar un programa estable d'activitats educatives adreçades al col·lectiu infantil i juvenil o adult.

3. Constar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Montgat o, en el seu defecte, acreditar la seva presència al municipi.

4. No tenir deutes amb l'Ajuntament.

Despeses elegibles (subvencionables).

- Que es tracti de despeses generades per l'organització d'activitats educatives dinamitzadores adreçades a infants, joves i adults (tallers, espectacles, conferències, sortides, intercanvis, activitats de lleure, casals fora de l'horari lectiu, etc.).

- Que es tracti de despeses d'activitats de formació educativa de persones adultes que es realitzin des de entitats i/o associacions educatives obertes a tota la població amb caràcter anual.

- Que es tracti de despeses generades en l'organització d'activitats de lleure dutes a terme pels esplais o entitats de lleure de Montgat adreçades a infants fins a 16 anys. Els esplais i entitats de lleure infantil beneficiàries hauran d'oferir, com a mínim i en qualsevol cas, activitats de cap de setmana amb continuïtat i de forma estable al llarg del curs escolar de que es tracti. Per poder tenir dret a subvenció el nombre d'infants participants serà com a mínim de 15.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

Que els projectes presentats recullin els següents paràmetres:

- Inexistència d'activitats anàlogues al municipi.

- Foment d'activitats educatives complementàries adreçades a persones adultes.

- Foment d'activitats de lleure educatiu adreçat a infants i joves en horari de cap de setmana o vacances escolars, en el marc formatiu d'un Casal.

Barems / criteris específics.

Màxim puntuació: 100 punts.

- Transcendència que tingui l'activitat per la comunitat educativa i el municipi (15 punts).

- Dèficit d'activitats anàlogues a Montgat (10 punts).

- Nombre de destinataris a qui va adreçada (- 50 usuaris: 5 punts/+ 50: 10 punts).

- Dificultat d'executar-se sense la subvenció (5 punts).

- Qualitat tècnica del projecte (definició objectius, activitats, seguiment, execució, i avaluació (30 punts).

- Projecte continuat i sostingut en el temps amb una programació estable (5 punts).

- Que l'activitat fomenti activitats de lleure infantil i juvenil al municipi. (5 punts).

- Que l'activitat educativa integri infants o adults amb NEE (5 punts).

- Que l'activitat fomenti activitats educatives a persones adultes (5 punts).

- Grau d'interrelació de les activitats i projectes desenvolupats per l'entitat amb altres agents educatius del municipi (10 punts).

Documentació a aportar.

- Sol·licitud correctament emplenada.

- Programa de l'activitat corresponent a l'any en què s'ha de dur a terme l'activitat subvencionable.

- Pressupost total desglossat de l'activitat o programa corresponent a l'any en què s'hagi de dur a terme l'activitat subvencionable.

- Certificat de la direcció de l'entitat educativa donant la conformitat a l'execució del programa.

BEQUES AL SUPORT DE LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA I INVESTIGACIÓ PER PART DELS ALUMNES MATRICULATS A BATXILLERAT CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEL MUNICIPI.

Objecte convocatòria.

Estimular la creativitat i l'esperit de recerca dels estudiants de batxillerat dels centres educatius públics de Montgat.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 2.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 22-323-48400.

Beneficiaris.

Alumnes de Batxillerat matriculats a centres educatius públics del municipi.

Requisits dels beneficiaris.

- Joves estudiants matriculats als centres educatius públics de Montgat que cursin batxillerat i el seu treball de recerca hagi estat seleccionat pel propi centre educatiu.

Despeses elegibles (subvencionables).

- Els treballs presentats poden ser individuals o en parella corresponents al curs 2016-2017.

- Es poden presentar de cadascuna de les modalitats de batxillerats que s'imparteixin en el centre.

- Els centres educatius presentaran un màxim de 4 treballs per cada modalitat de batxillerat.

- S'atorgarà una beca per cada modalitat de batxillerat.

- Treballs de recerca que tinguin un lligam amb el municipi i l'entorn proper (p.e. fets històrics, geogràfics o socioculturals locals).

- Treballs de recerca que impulsin la innovació utilitzant les tecnologies.

- Els treballs, preferentment, han d'estar escrits en llengua catalana.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

- Fomentar la curiositat científica-tècnica i l'esperit de recerca entre joves.

- Mostrar la proximitat que pot tenir la recerca amb els temes d'interès dels joves o lligats amb la seva realitat sociocultural del municipi i l'entorn.

- Difondre els treballs de recerca dels joves en l'entorn de la comunitat.

Barems / criteris específics.

Màxim puntuació: 100 punts.

- Claredat en el plantejament inicial de les hipòtesi o objectius de la recerca. (15 punts).

- Correcció científica. (15 punts).

- Creativitat en el plantejament. (10 punts).

- Proximitat del tema objecte de la recerca amb els temes d'interès o amb la realitat socio-cultural dels joves del municipi. (15 punts).

- Possibilitat d'aplicació pràctica del resultat de la recerca en l'àmbit del municipi. (10 punts).

- Idoneïtat de les fonts d'informació i capacitat de tractament de la informació. (10 punts).

- Claredat en l'exposició i estructuració del treball. (10 punts).

- Correspondència entre el plantejament i les conclusions. (10 punts).

- Ús adequat de la llengua. (5 punts) (La incorrecció lingüística pot ser motiu d'exclusió).

Documentació a aportar.

- Sol·licitud de participació per part del centre educatiu amb indicació del nombre de treballs que s'adjunten de cada modalitat de batxillerat (registre OAC).

- Els treballs es presentaran en un sobre tancat en el qual hi constarà la modalitat de Batxillerat a la part exterior. Es presentarà un sobre per cada treball que s'adjunti. A l'interior del sobre hi haurà un altre sobre tancat que contindrà el nom de l'autor del treball.

- Certificat del director del Centre conforme la comissió d'avaluació del centre ha escollit els treballs que es presenten a la convocatòria per la seva qualitat i àmbit de recerca, que contingui un breu resum i justificació de la qualificació dels treballs escollits.

SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS.

Objecte convocatòria: Atorgament de subvencions per a activitats i/o projectes culturals.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 15.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 23-330-48900.

Destinatari: Entitats o associacions culturals sense ànim de lucre, que tinguin el seu domicili social al municipi de Montgat.

Requisits dels beneficiaris:

1. Han d'estar inscrits al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats de Montgat.

2. Han de tenir entre els seus objectius la promoció de la cultura en qualsevol dels seus àmbits, la cohesió social i la participació.

Criteris per l'atorgament de la subvenció:

1. Interès general i municipal del projecte.

2. Repercussió social i nivell de participació.

3. Caire innovador i singularitat del projecte.

4. Activitats de recuperació i manteniment d'aspectes vinculats a la cultura popular i tradicional del municipi.

5. Les accions que potenciïn la difusió i el coneixement del patrimoni cultural de Montgat, així com la seva conservació i divulgació.

6. Dèficit d'activitats anàlogues en el municipi.

7. Grau suficient d'elaboració, qualitat i treball previ del projecte.

8. Propostes que complementin aspectes de l'oferta cultural generada des de l'Ajuntament i que es puguin cogestionar conjuntament.

9. Els projectes o activitats que estiguin promogudes per més d'una entitat i que afavoreixin el treball entre associacions.

10. Difusió del nom de Montgat fora del seu terme municipal.

11. Es valoraran positivament altres entrades econòmiques que rebin els sol·licitants: Subvencions d'altres organismes, entrades per a activitats, quotes dels socis, etc.

Barems: L'import de la subvenció en relació a la puntuació serà l'import màxim consignat, dividit pel total de punts que obtinguin les entitats beneficiàries.

- Interès general de l'activitat per al municipi: 0 a 10 punts. - Foment de la cultura popular i tradicional catalana: 0 a 5 punts. - Col·laboració entre entitats: 0 a 5 punts. - Activitat oberta a tota la població: 0 a 5 punts. - Autogestió en l'organització i finançament del projecte o activitat: 0 a 5 punts. - Activitat singular i única en el municipi: 0 a 10 punts. - Major nombre d'activitats que formin part d'un projecte global: 0 a 5 punts. - Col·laboració en els actes municipals organitzats per l'Ajuntament de Montgat: 0 a 5 punts.

SUBVENCIONS PER A LA PRÀCTICA I LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT A MONTGAT.

Objecte convocatòria.

Fomentar projectes i/o activitats que tinguin per finalitat la promoció i la pràctica de l'esport en qualsevol de les seves vessants iniciació, competició i lleure.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 20.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 23-340-48900.

Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris les entitats esportives sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a més, reuneixin les següents condicions:

Requisits dels beneficiaris.

- Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Montgat.

- Estar inscrites en el Registre d'Entitats del Consell Català de l'Esport o bé al Registre d'Entitats Jurídiques de Catalunya.

Despeses elegibles (subvencionables).

Entre d'altres despeses, i a nivell d'exemple, podran ser objecte de subvenció despeses pròpies de l'activitat esportiva com: les llicències federatives, els rebuts d'arbitratge, desplaçaments a les competicions, material esportiu, material gràfic per la difusió de l'activitat, material de farmaciola i de tractaments mèdics o de rehabilitació, inscripció a cursos o activitats de formació, serveis tècnic- esportius, serveis o subministraments diversos per l'organització de l'activitat esportiva o de formació. També es podran subvencionar les despeses relatives al funcionament ordinari de les entitats (telefonia, internet, lloguer seu social, material d'oficina...) sempre i quan el percentatge de la despesa no sigui superior al 30% del total del pressupost.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

L'Import màxim de les subvencions atorgades no ultrapassarà el 25 % del pressupost de despesa de l'entitat. Obtinguda la puntuació de cada una de les sol·licituds després d'aplicar el criteris de baremació establerts, es realitzarà el sumatori del total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. A continuació, es transformarà cada punt en EUR, dividint l'import destinat a la convocatòria de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. Finalment, es multiplicarà el valor en EUR de cada punt, pel nombre de punts obtingut per l'entitat sol·licitant.

Barems / criteris específics.

A) Aspectes esportius.

A.1 Practicants i fitxes federatives. Fins un màxim de 30 punts.

Procés de càlcul:

a) Multiplicar el numero de practicants de cada franja d'edat per el factor de correcció.

- Número de nens/nenes de l'escola d'iniciació esportiva * 1,5. - Número de nens/nenes fins a 16 anys (inclòs) * 1,2. - Número de practicants de més de 17 anys * 1. - Número de practicants de 60 o més anys * 1,5.

b) Sumar el resultat obtingut de totes les franges d'edat de l'entitat.

c) Aplicar la fórmula següent per a obtenir la puntuació final per aquest concepte.

(Puntuació total obtinguda a l'apartat b per l'entitat que es valora * 30) / puntuació màxima obtinguda per una entitat en l'apartat b.

A.2. Qualitat i formació.

A.2.1. Nombre de monitors i/o entrenadors titulats, fins a 5 punts.

La puntuació es distribuirà de la següent manera:

0 a 20% de monitors titulats = 1 punt. 21 a 40 % de monitors titulats = 2 punts. 41 a 60 % de monitors titulats = 3 punts. 61 a 80 % de monitors titulats = 4 punts. 81 a 100 % de monitors titulats = 5 punts.

A.2.2. Projecte formatiu i tècnic, a valorar pels serveis tècnics municipals, fins a 10 punts.

A.3. Esport i diversitat.

A.3.1. Esport inclusiu: practicants amb diferencies funcionals, a valorar pels serveis tècnics municipals, fins a 5 punts. A.3.2. Esport paritari: Diferencia entre el % de practicants segons gènere, fins a 10 punts.

La puntuació es distribuirà de la següent manera:

100% = 0 punts. 99% a 90 % = 2 punts. 89 % a 75 % = 4 punts. 74 % a 65 % = 6 punts. 64 % a 50 % = 10 punts.

B) Instal·lacions i ús de recursos municipals, fins a 25 punts.

B.1. Ús instal·lacions municipals.

- L'entitat no utilitza les instal·lacions municipals habitualment = 25 punts. - L'entitat només utilitza puntualment les instal·lacions municipals i material i recursos municipals = 15 punts. - Utilitza habitualment les instal·lacions municipals = 0 punts.

C) Aspectes socials i de promoció de la vila.

C.1. Activitat social de l'entitat, fins a 5 punts.

Es valorarà la participació en activitats del poble, col·laboració amb d'altres entitats o escoles, organització d'activitats obertes a la ciutadania, etc. Per a la seva valoració caldrà una descripció detallada de les activitats. Es valorarà de la següent manera:

- Tasca social durant tot l'any i de forma intensiva: 5 punts. - Tasca social puntual: 2 punts.

C.2. Promoció de la Vila, fins a 10 punts.

Es valorarà de la següent manera:

- L'entitat difon el nom del poble en el nom de l'equip, equipatge i publicitat, 10 punts. - L'entitat difon el nom del poble en l'equipatge i la publicitat: 5 punts. - L'entitat no difon el nom del poble: 0 punts.

Documentació a aportar:

- Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.

- Certificat acreditatiu de la representació legal.

- Pressupost previst de l'entitat i/o de projecte pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari.

- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el compromís normalitzat.

- Memòria del projecte / activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

- Relació d'esportistes i/o fitxes federatives.

- Relació de monitors i entrenadors.

- Documentació que acrediti la promoció del nom de Montgat.

SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS A MONTGAT.

Objecte convocatòria.

Promoure l'organització d'activitats i esdeveniments esportius.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 7.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 23-340-48900.

Beneficiaris:

Requisits dels beneficiaris.

Podran ser beneficiaris les entitats sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a més, reuneixin les següents condicions:

- Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Montgat.

- Estar inscrites en el Registre d'Entitats del Consell Català de l'Esport o bé al Registre d'Entitats Jurídiques de Catalunya.

Despeses elegibles (subvencionables):

Entre d'altres despeses, i a nivell d'exemple, podran ser objecte de subvenció despeses pròpies de l'activitat esportiva com: els rebuts d'arbitratge, serveis preventius sanitaris, obsequis pels participants, begudes i àpats relacionat directament amb l'activitat, etc.

Criteris per l'atorgament de la subvenció:

L'Import màxim de les subvencions atorgades no ultrapassarà el 50% del pressupost de despesa de l'activitat.

Obtinguda la puntuació de cada una de les sol·licituds després d'aplicar el criteris de baremació establerts, es realitzarà el sumatori del total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. A continuació, es transformarà cada punt en EUR, dividint l'import destinat a la convocatòria de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. Finalment, es multiplicarà el valor en EUR de cada punt, pel nombre de punts obtingut per l'entitat sol·licitant.

Barems / criteris específics:

Només es subvencionarà una activitat per a entitat, valorant-se de la següent manera:

a) Valoració del projecte i del model organitzatiu, fins a 40 punts

b) Dèficit d'activitats anàlogues, fins a 20 punts

c) Tipus d'activitat o esdeveniment esportiu, fins a 25 punts.

- Activitats per al manteniment i millora de la condició física adreçades a persones adultes i col·lectius específics (gent gran, crònics, etc.) = 25 punts.

- Activitats esportives adreçades a persones amb diversitat funcional = 25 punts.

- Activitats de capacitació i formació en la gestió esportiva (entrenadors, monitors, directius, etc.) = 20 punts.

- Altres activitats o esdeveniments puntuals de caire esportiu = 5 punts.

d) Forma d'accés a l'activitat, fins a 15 punts.

- Accés obert i gratuït = 15 punts. - Accés prèvia inscripció i pagament = 0 punts.

Documentació a aportar:

- Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.

- Certificat acreditatiu de la representació legal.

- NIF de l'entitat.

- Dades bancàries de l'entitat.

- Documentació acreditativa de la inscripció al Consell Català de l'Esport o bé al Registre d'Entitats.

- Jurídiques de Catalunya.

- Pressupost previst de l'activitat.

- Memòria de l'activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari.

- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el compromís normalitzat.

SUPORT A PRACTICANTS D'ESPORTS INDIVIDUALS DE MONTGAT.

Objecte convocatòria.

La concessió de subvencions als esportistes practicants d'esports individuals de Montgat que participin en competicions esportives oficials així com en programes i / o concentracions de tecnificació per la millora de les seves condicions individuals.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 3.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 23-340-48900.

Requisits dels beneficiaris.

Els esportistes que vulguin participar en aquest programa hauran d'acreditar:

- Practicar un esport individual disposar de llicència federativa vigent. - No tenir un contracte professional. - En cas de menors d'edat serà necessari l'oportú consentiment patern, matern o tutor legal. - Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Montgat, l'Agencia tributària i amb la Seguretat Social. - Estar empadronat a Montgat.

Despeses elegibles (subvencionables).

Entre d'altres despeses, i a nivell d'exemple, podran ser objecte de subvenció despeses pròpies de l'activitat esportiva com: les llicències federatives, desplaçaments a les competicions i material esportiu.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

- L'import màxim de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% del pressupost de la despesa presentada.

- Obtinguda la puntuació de cada una de les sol·licituds després d'aplicar els criteris de baremació establerts, es realitzarà el sumatori del total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. A continuació es transformarà cada punt en EUR, dividint l'import destinat a la convocatòria de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. Finalment, es multiplicarà el valor EUR de cada punt, pel nombre de punts obtingut per l'esportista sol·licitant.

Barems / criteris específics.

- Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics recollits a les bases i que són els següents:

- Valoració del nivell de competició (màxim 50 punts). - Currículum de l'esportista (màxim 30 punts). - Viabilitat del finançament (màxim 20 punts).

Documentació a aportar:

- Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat. - Memòria descriptiva de l'activitat, inclourà la descripció detallada de les despeses que se'n derivin.

SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS VEÏNALS.

Objecte convocatòria.

Donar suport al teixit associatiu veïnal, promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les associacions de veïns mitjançant el cofinançament d'activitats i/o projectes d'interès social i comunitari.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 13.500 EUR.

Aplicació pressupostària: 64-924-48900.

Beneficiaris:

Activitats i despeses subvencionables.

Les entitats veïnals legalment constituïdes, sense ànim de lucre i que tinguin entre els seus objectius promoure la participació ciutadana, la cohesió social, la cultura i promoguin com a valors el civisme, la convivència i la solidaritat.

Les entitats beneficiàries hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitat de l'Ajuntament de Montgat i en el Registre d'Entitats Jurídiques de Catalunya i no podran estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

S'inclouen dins de l'abast d'aquesta convocatòria:

a) Les activitats festives que fomentin la convivència, la cohesió territorial i la promoció de les festes populars i tradicionals, entre d'altres.

b) Activitats socio-culturals i d'estímul de la participació ciutadana: Activitats adreçades al conjunt de la població o a col·lectius amb necessitats específiques, per a estimular la participació ciutadana, potenciar la interrelació entre diferents sectors de població, facilitar la integració social i dinamitzar la vida associativa.

c) Despeses generals, de funcionament i infraestructura.

Criteris per l'atorgament de la subvenció:

La quantitat total de la subvenció concedida no superarà el 50% del pressupost. L'Ajuntament es reserva la facultat de concedir la totalitat de l'import total consignat.

Obtinguda la puntuació de cada una de les sol·licituds després d'aplicar el criteris de baremació establerts, es realitzarà el sumatori del total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. A continuació, es transformarà cada punt en EUR, dividint l'import destinat a la convocatòria de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds. Finalment, es multiplicarà el valor en EUR de cada punt, pel nombre de punts obtingut per l'entitat sol·licitant.

Barem:

1.- Trajectòria de l'entitat.

- Nombre de socis, fins a 5 punts. - Grau d'execució i justificació de projectes anteriorment subvencionats, fins a 10 punts.

2.- Valoració tècnica del projecte.

- Valoració global del projecte d'activitats presentat i de la seva viabilitat, fins a 15 punts. - Singularitat, caràcter innovador i originalitat del projecte, fins a 5 punts. - Complementarietat amb d'altres activitats organitzades per l'Ajuntament o d'altres entitats, fins a 5 punts. - Nombre i tipus d'activitats, fins a 30 punts.

Forma de càlcul:

a) Aplicar el factor de correcció al nombre d'activitats segons el format o complexitat.

- número d'activitats de petit format * 0,5 punts. - número d'activitats de format mitjà * 1 punt. - número d'activitats de gran format * 1,5 punts.

b) Sumar la puntuació total obtinguda.

c) Aplicar la fórmula següent per a obtenir la puntuació final per aquest concepte.

(Puntuació total obtinguda a l'apartat b per l'entitat que es valora * 30) / puntuació màxima obtinguda per una entitat en l'apartat b.

3.- Implicació de la ciutadania i promoció d'activitats de participació ciutadana.

- Promoció de la participació en el projecte i/o activitats, fins a 5 punts.

- Treball en xarxa i/o col·laboració amb d'altres entitats o col·lectius per a l'execució del projecte o activitats, fins a 5 punts.

- Participació i/o col·laboració en activitats i/o projectes emblemàtics del poble, fins a 10 punts.

- Foment de valors com la igualtat, tolerància, solidaritat, i el respecte per la diversitat i la pluralitat, fins a 5 punts.

4.- Accions de projecció i coneixement de la vila, fins a 5 punts.

Documentació a aportar.

- Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat. - Certificat acreditatiu de la representació legal. - Pressupost previst de l'entitat i/o de projecte pel que es demana la subvenció. - Programa d'activitats i projectes.

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Objecte convocatòria.

Promoure i impulsar iniciatives i projectes que tinguin com a finalitat la participació ciutadana.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 3.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 64.924.48901.

Beneficiaris.

Les entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Montgat.

Requisits dels beneficiaris.

No estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

- Grau de concreció en la definició del projecte i dels objectius a assolir, fins a 25 punts. - Caràcter innovador i repercussió social del projecte, fins a 20 punts. - Adequació dels objectius del projecte a l'objecte de la convocatòria, fins a 25 punts. - Grau de complementarietat amb els programes municipals, fins a 5 punts. - Àmbit material del projecte:

' Civisme i espai públic: 10 punts. ' Participació i cohesió social: 10 punts. ' Difusió de les polítiques públiques: 10 punts. ' Altres àmbits que impulsin la participació ciutadana en l'àmbit comunitari: 5 punts.

- No ser beneficiari d'altres subvencions o recursos públics, 15 punts.

No estan incloses en l'abast d'aquesta convocatòria els projectes d'activitats lúdiques i festives.

Despeses elegibles (subvencionables).

Són despeses subvencionables les pròpies de la preparació i execució del projecte, així com el material i equipament necessari per a la seva realització.

No són subvencionables les dietes, àpats i similars.

Documentació a aportar.

- Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat. - Certificat acreditatiu de la representació legal. - NIF de l'entitat. - Dades bancàries de l'entitat. - Documentació acreditativa de la inscripció al Registre d'Entitats Jurídiques de Catalunya. - Pressupost previst de l'entitat i/o de projecte pel que es demana la subvenció. - Memòria del projecte pel qual es demana la subvenció.

AJUTS IBI.

Objecte convocatòria.

Ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 25.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 62.931.48200.

Beneficiaris.

Propietaris o llogaters del domicili habitual que compleixin els requisits especificats.

Requisits dels beneficiaris:

- Ser propietària o llogatera del domicili habitual.

- Estar empadronada al domicili habitual.

- Residir en un habitatge amb un valor cadastral inferior o igual a 60.000,00 EUR.

- Ser subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles (IBI) en el padró o en el rebut de lloguer del domicili habitual segons el contracte.

- Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i amb la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social.

- Tant la persona sol·licitant, comi cap de les persones integrants de la unitat familiar empadronades al domicili poden tributar en concepte d'impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l'habitatge habitual i un màxim d'una plaça d'aparcament.

- Disposar d'uns ingressos que no superin les quanties següents:

a) Per a una persona sola empadronada al domicili: 2 vegades l'IRSC de 2015 (15.935,36 EUR anuals.

b) Per a més d'una persona empadronada al domicili: 2,5 vegades l'IRSC de 2015 (19.919,20 EUR anuals).

c) Per a una família en què resideixi una persona que acrediti una disminució amb certificat emès per l'ICASS: 3 vegades l'IRSC de 2015 (23.903,28 EUR anuals).

Criteris per l'atorgament de la subvenció.

Els ajuts als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l'obtenció d'ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

- L'ajut podrà ser l'equivalent al 60% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, amb un import màxim per sol·licitud de 144 EUR.

No es poden concedir ajuts per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas que del nombre de sol·licituds rebudes es derivi una quantia d'ajuts superior al crèdit disponible, es prorratejarà proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol·licitud.

Documentació a aportar.

El document identificatiu (document nacional d'identitat, targeta de residència o número d'identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que ho sol·licita.

Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'any 2015, de la família o de cadascun dels membres de la unitat familiar amb obligació de presentar-la.

En el cas de persones propietàries del domicili habitual, còpia del rebut de l'IBI de l'exercici 2016.

En el cas de persones llogateres del domicili habitual a les quals la propietat repercuteix en la renda del lloguer l'impost sobre béns immobles (IBI):

- Còpia del contracte de lloguer de l'habitatge.

- Còpia de tots els rebuts de lloguer de l'any 2016, en els quals es reflecteixi expressament que es repercuteix l'IBI, i/o càrrec bancari.

Si és el cas, certificat emès per l'ICASS que acrediti una disminució.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DE NOVA CREACIÓ ASSESSORADES PEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MONTGAT 2017.

Objecte convocatòria.

La concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Montgat a persones emprenedores que hagin creat noves empreses des de l'1 de gener del2017 i fins el 31/10/2017.

Procediment: Concurrència pública competitiva.

Import màxim convocatòria: 15.000 EUR.

Aplicació pressupostària: 41.241.47900.

Beneficiaris:

Persones emprenedores que hagin posat en marxa la seva empresa de qualsevol forma jurídica des de l'1 de gener del 2017 i fins el 31 d'octubre del 2017, que siguin usuaris del servei de promoció econòmica de Montgat, i que generin, com a mínim, el seu propi lloc de treball.

Requisits dels beneficiaris El lloc de treball creat haurà d'estar ocupat per una persona que prèviament estava en situació d'atur i inscrita a les oficines de Treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació no ocupat.

A mes, les persones emprenedores han de disposar d'un pla d'empresa que descrigui i analitzi la nova activitat i haver estat usuaris del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

Despeses elegibles (subvencionables):

La subvenció serà del 100% de les despeses elegibles, amb un màxim de 1.500 EUR per beneficiari.

- L'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitats o ICIO. En cas de bonificació de la quota, es subvencionarà la part no bonificada.

- L'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment. En cas de bonificació de la quota, es subvencionarà la part no bonificada.

- El cost tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer.

- Les despeses notarials de l'escriptura publica de constitució.

- Les despeses de gestor o assessor dels tràmits d'alta de l'autònom o empresa de qualsevol forma jurídica.

- Les despeses relacionades amb la inversió o circulant per iniciar l'activitat.

- Les sis primeres quotes pagades al regim de treballadors autònoms.

- Les despeses salarials de treballadors contractats (salari base i seguretat social).

- Les despeses relacionades amb formació de treballadors.

- Les despeses relacionades amb publicitat del negoci.

No se subvencionarà l'impost sobre el valor afegit.

Criteris per l'atorgament de la subvenció:

Es valorarà els projectes presentats segons els criteris següents:

a. Creació de llocs de treball.

b. Qualitat del pla d'empresa.

c. Pertinença al col·lectiu de joves (menors de 35 anys), majors de 45 anys, aturats de llarga durada o situació de vulnerabilitat social.

d. Contractació de treballadors.

e. Existència de despeses relacionades amb formació del personal.

f. Existència de despeses relacionades amb publicitat del negoci.

Barems / criteris específics:

- El barems de valoració dels criteris apuntats a l'apartat anterior seran els següents:

a. Creació de llocs de treball: 15 punts per cada lloc de treball creat.

b. Qualitat del pla d'empresa: fins a 40 punts.

c. Si algun dels promotors pertany al col·lectiu de joves (menors de 35 anys), majors de 45 anys, aturats de llarga durada o situació de vulnerabilitat social s'atorgaran 10 punts extres de valoració al projecte.

d. Contractació de treballadors: 10 punts per cada treballador contractat.

e. Despeses relacionades amb formació del personal: 5 punts per cada treballador amb formació rebuda.

f. Despeses relacionades amb publicitat del negoci: 5 punts per cada iniciativa publicitària.

- L'ordre dels criteris estipulat en l'apartat anterior serà tingut en compte a l'hora de fer l'ordenació dels projectes per la valoració obtinguda.

- Un cop valorades les sol·licituds s'ordenaran de major a menor puntuació i s'atorgarà el 100% de la despesa elegible fins a un màxim de 1.500 EUR, començant per l'empresa de nova creació que hagi obtingut la màxima puntuació, i s'anirà atorgant subvenció a les sol· licituds millor valorades, fins a esgotar la totalitat de la partida.

- Si, tot i establir la priorització dels criteris, es donés una situació d'empat i no hi hagués prou pressupost per atendre totes les sol·licituds empatades, la subvenció s'atorgarà de manera proporcional al pressupost declarat d'inici de l'activitat.

Documentació a aportar:

La sol·licitud dels ajuts es farà mitjançant un formulari adreçat a l'Il·lma. Sra. Alcaldessa de l'ajuntament de Montgat, segons el model que es troba a l'adreça d'Internet del portal de tràmits municipals. El formulari i la documentació que s'hagi d'adjuntar s'hauran de presentar al registre general de l'ajuntament Montgat dins del termini que s'estableix a la convocatòria.

Les sol·licituds aniran signades pel representant legal de l'empresa, i inclouran la documentació següent:

- a) Imprès genèric de sol·licitud de l'ajut, en base a un model determinat per l'Ajuntament Montgat, en que es farà constar:

a) Declaració expressa conforme no s'incorre en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració que accepta les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar, així com les condicions que se'n derivin, en cas que li sigui concedida.

c) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

d) L'autorització a l'Ajuntament de Montgat per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

e) Declaració responsable d'haver sol·licitat la llicència municipal ambiental, o, en cas de que no sigui necessària, d'haver formulat la comunicació prèvia d'activitat innòcua.

- b) Documentació de l'empresa:

a. Fotocòpia compulsada del NIF de l'empresa o de la persona física promotora del negoci.

b. Fotocòpia compulsada de la declaració censal o alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

c. Document acreditatiu d'alta en el règim especial de treballadors autònoms del sol·licitant.

d. Document acreditatiu de la inscripció a l'oficina de treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació no ocupat.

e. Pla d'empresa de la nova activitat.

f. Certificat de viabilitat emès pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat.

g. Factures o relació de despeses d'inici, originals o copia compulsada, justificatives de l'actuació, amb el seu corresponent justificant de pagament. La data de les factures haurà d'estar compresa entre el 01/01/2017 i el 31/10/2017.

h. Justificant del pagament de les quotes del Regim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social des de la data d'alta i fins el 31/10/2017.

i. Contractes signats amb treballadors i fulls de nòmina.

j. Full de transferència bancària.

9. Quantia individualitzable de la subvenció.

1. L'import de cada subvenció individualitzada dependrà de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud, de la suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula aplicant la fórmula següent:

S = (I / ?'p) * P

En què:

S: Subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els decimals. P: Puntuació atorgada a la sol·licitud. ?'p: Suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades. I: Crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria.

2. La subvenció resultant per cada projecte (S) no podrà superar l'import sol·licitat.

3. En el cas de les subvencions per activitats generals, l'import de la subvenció no podrà ser superior a 5.000,00 EUR.

4. Si després del càlcul de totes les subvencions individualitzades restés crèdit pressupostari no assignat, es procedirà a repartiments successius d'aquest, seguint els mateixos criteris. Alternativament, l'òrgan que resolgui l'adjudicació de les subvencions podrà determinar que les diferències per excés restin com a crèdit no disposat.

10. Òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions.

1. L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment de concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local.

2. La instrucció del procediment de concessió de la subvenció correspondrà al Servei competent en la matèria objecte de cada convocatòria de subvencions.

3. Les sol·licituds presentades seran valorades pels treballadors/es del servei competent en la matèria, que elevaran la proposta a la Comissió Avaluadora.

4. La Comissió Avaluadora, estarà formada per les persones següents, o qui les substitueixi:

Presidència Tinent/a d'Alcaldia coordinadora de l'Àrea de Serveis a les persones. Vocalies: Regidor/a de Recursos Econòmics i Serveis Interns. Regidors/es competents en les matèries objecte de subvenció. Director de Serveis. Secretaria: Tècnic/a del servei objecte de subvenció, amb veu però sense vot.

5. L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local, una vegada vista la proposta de valoració feta per la comissió específica esmentada en el punt anterior.

11. Termini per a la resolució.

1. El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de tres mesos, a comptar des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds establert a l'apartat 7.4.

2. La manca de resolució dins d'aquest termini té caràcter de desestimació.

12. Acceptació de la subvenció.

Les subvencions atorgades es consideren acceptades si no es produeix una renúncia expressa de l'entitat beneficiària, dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la subvenció.

13. Obligacions de les entitats beneficiàries.

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases adquireixen les obligacions detallades a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament del Montgat.

2. En relació amb l'apartat 4 de l'esmentat article, quan per la naturalesa de l'activitat subvencionada no s'elaborin materials de difusió i publicitat, caldrà justificar-ho en la documentació del projecte presentada amb la sol·licitud de subvenció.

14. Reformulació de sol·licituds.

1. Quan una entitat beneficiària de subvenció hagi de modificar alguna de les condicions exposades en la sol·licitud, haurà de sol·licitar la reformulació de la subvenció atorgada.

2. Aquesta sol·licitud de reformulació s'haurà de fer mitjançant una instància en la qual es detallaran totes les modificacions que s'han fet sobre la sol·licitud de subvenció inicial.

3. La sol·licitud de reformulació s'haurà de lliurar, en el seu cas, al registre general d'entrada de l'Ajuntament dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la subvenció a l'entitat beneficiària.

4. La reformulació haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local i podrà donar lloc a una modificació de la subvenció atorgada inicialment, en aplicació dels criteris de valoració previstos en aquestes bases específiques.

5. El termini màxim per a la resolució de la reformulació és de dos mesos, a comptar des de la data de registre de la corresponent sol·licitud.

6. La manca de resolució dins d'aquest termini té caràcter d'estimació.

15. Justificació de la subvenció.

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions que s'atorguin hauran de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i l'aplicació dels fons percebuts.

2. Les entitats beneficiàries disposaran, amb caràcter general, com a màxim fins al 31 de març de 2018 per presentar a l'Ajuntament del Montgat la documentació justificativa corresponent.

3. La justificació s'haurà de fer, d'acord amb allò que estableix l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament del Montgat.

4. Quan el pressupost de l'activitat presentat amb la justificació per l'entitat beneficiària de la subvenció tingui desviacions significatives respecte al pressupost inicial presentat amb la sol·licitud, l'entitat haurà de motivar detalladament l'origen de les diferències.

En qualsevol cas, les possibles diferències no podran suposar una modificació de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, ni comportar una despesa real inferior a l'import de la subvenció atorgada. Si es donés alguna d'aquestes situacions, es considerarà que la subvenció no està degudament justificada i es procedirà a revocar totalment o parcial la subvenció atorgada i, si s'escau, a iniciar el corresponent expedient de revocació.

5. Els tiquets de caixa no es consideren documents de valor probatori de les despeses efectuades a efectes de la justificació de les subvencions atorgades.

16. Mesures de garantia.

Tenint en compte la naturalesa de les subvencions regulades en aquestes bases específiques, d'acord amb el que s'indica en l'article 17.3.j) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no s'estableix cap mesura de garantia a favor de l'Ajuntament del Montgat.

17. Pagament de la subvenció.

1. El pagament de les subvencions s'efectuarà després de la presentació de les justificacions de les activitats subvencionades, i una vegada s'ha procedit a la seva comprovació.

2. D'acord amb el que estableix l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament del Montgat, es poden realitzar, en casos puntuals, pagaments avançats de les subvencions atorgades abans de la seva justificació, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat beneficiària.

3. Les sol·licituds de pagaments avançats de subvencions atorgades es podran formular fins al dia 30 de juny de 2017.

18. Compatibilitat amb altres subvencions.

1. Les activitats que subvencioni l'Ajuntament de Montgat poden ser objecte de subvenció per altres administracions públiques. No obstant això, l'entitat ha d'informar l'Ajuntament del Montgat d'aquesta circumstància en la sol·licitud o en el moment en què es produeixi.

2. En cap cas no es podran rebre subvencions per sobre del pressupost de despeses de l'activitat o el projecte presentats. En el cas que es produeixi aquesta circumstància, l'Ajuntament de Montgat podrà ajustar a la baixa l'import de la subvenció.

19. Recursos.

La resolució de la convocatòria exhaureix la via administrativa. D'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació de la resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu.

20. Mitjans de notificació i publicació de les resolucions.

Les resolucions sobre les sol·licituds presentades seran notificades a les entitats interessades i es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l'e-Tauler i al portal de transparència del web municipal.

Montgat, 25 de maig de 2017 L'alcaldessa, Rosa M. Funtané Vila

Educación
Deporte
Cultura
Actividades de ocio y tiempo libre
Familia
Juventud
Salud
Escuelas
Eventos deportivos
Infancia
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Celiaquía
Deportistas individuales
Iniciativa emprendedora
Deporte
Acción social
Desarrollo económico
Pago de Impuestos/Recibos
Tercera edad
Empresa
Actividades deportivas
Nuevas tecnologías
Alquiler de vivienda
Justicia
Ciencia
Catalán
Proyectos de cooperación
Actividades de servicios sociales
Discapacidad
Cultura e idiomas
Innovación
Apoyo a ONGs
Medio Ambiente
Comercio
Deportistas y técnicos
Artes
Música
Competiciones deportivas
Fomento del empleo