Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores d'ajuts individuals al transport, per als joves que cursaran ensenyaments d'educació postobligatòria, al curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

A N U N C I

El Ple de l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 27 de juliol de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts individuals al transport per als joves que cursaran ensenyaments d? educació post-obligatòria al curs escolar 2017-2018, per un import únic i individual de 170,00€ , les quals van ser exposades al públic per un termini de 20 dies al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 d? octubre de 2017 i al tauler d? edictes d? aquesta corporació.

Que en el termini d? exposició al públic no es va presentar cap al·legació i/o suggeriment a les esmentades Bases, les quals van esdevenir aprovades definitivament en data 10 de novembre de 2017.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de les Bases reguladores dels ajuts individuals al transport per als joves que cursaran ensenyaments d? educació post-obligatòria al curs escolar 2017-2018, per un import únic i individual de 170,00€ .

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D? AJUTS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS AL TRANSPORT ALS JOVES QUE CURSARAN ENSENYAMENTS D? EDUCACIÓ POST OBLIGATÒRIA CURS 2017-18

Les regidories d? Ensenyament i Joventut, conscients de les dificultats de la gent jove estudiant per accedir als estudis no obligatoris i, de la necessitat de disposar de recursos que els ajudin en la seva trajectòria formativa volen establir aquests d? ajuts per a aquelles persones empadronades al municipi que tinguin entre 16 i 30 anys i que estiguin cursant cicles formatius de grau mig(CFGM), superior(CFGS); batxillerats i/o estudis universitaris (GU, postgraus, màster).

1.OBJECTE

1.1. L? objecte d? aquestes bases és facilitar l? accés als estudis de cicles formatius de grau mig i superior (d? especialitats que no estiguin oferides al municipi) de totes les famílies professionals inclosos els d? arts plàstiques i disseny, artístics, esportius i d? idiomes (en escoles oficials d? idiomes; batxillerats i estudis universitaris (graus, postgraus i màsters) per a la gent jove del municipi nascuda entre els anys 1987 i 2001 ambdós inclosos que estiguin empadronats a Sant Andreu de la Barca, i que estiguin matriculats en centres sufragats per fons públics. 1.2. Aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament dels ajuts en forma de beques pel transport per al curs 2017-2018, mitjançant publicitat i concurrència competitiva.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

2. MODALITATS I IMPORT INDIVIDUAL DELS AJUTS

2.1. Seran motiu d? ajut les despeses ocasionades per:

- Transport (despeses de transport interurbà al centre educatiu)

2.2. El ajuts tindrà una dotació individual única, que per al curs escolar 2017/2018 s? estableix en 170€ per persona. L? import de l? ajut per a cursos escolars successius s? establirà en la respectiva convocatòria de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries.

3. REQUISITS GENERALS

3.1. Estudiants que hagin nascut entre els anys 1987 i 2001 ambdós inclosos que tenen 16 anys mínim i, 30 anys com a màxim en el moment de presentar la sol·licitud. Cas que el peticionari no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la sol·licitud aquesta haurà d? anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor/a.

3.2 Estar empadronat/da i residir efectivament a Sant Andreu de la Barca en l? actualitat, i durant un període mínim d? un any anterior a la presentació de la sol·licitud.

3.3 Estar cursant programes de formació inicial (PFI), cicles formatius de grau mig (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS), batxillerats d? especialitats que no estiguin oferides al municipi i, de totes les famílies professionals inclosos els d? arts plàstiques i disseny, artístics, esportius i d? idiomes (en escoles oficials d? idiomes, batxillerats i estudis universitaris (GU) inclosos els postgraus i màsters.

3.4 Tenir uns ingressos econòmics que no superin els 36.335,00 € de renda referida a la unitat familiar.

3.5. Que ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l? habitatge ostentin la titularitat plena d? altres immobles i propietats (a excepció de l? habitatge propi i un pàrking.

3.6. Estar al corrent de pagament dels imports que es fixin en el certificat o justificant de la matrícula per al curs 2017-2018.

3.7. Els/les beneficiaris/àries de l? ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l? Administració.

3.8. Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre per a la mateixa finalitat.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

4. REQUISITS DE CARÀCTER ECONÒMIC

4.1 La baremació dels ajuts es farà tenint en compte la renda de la unitat familiar, que no pot ser superior al llindar que s? especifica en el punt 3.4 d? aquestes bases.

4.2. Per a la determinació de la renda es tindran en compte la suma de rendiments per cada un dels membres computables de la unitat familiar. Es consideren membres computables els familiars que convisquin, segons empadronament, amb l? alumne beneficiari, pare, mare o tutor legal.

4.3. Puntuació econòmica S? estableix un barem de 1 a 6 punts, que es calcularan en funció de la renda anual de la unitat familiar.

FAMÍLIES EMPADRONADES A SANT ANDREU DE LA BARCA

Llindar màxim de renda de la

unitat familiar

36.335,00

a 34.242,00

Entre 27.182,00

€ i 34.241,00

Entre 21.323,00

€ i 27.181,00

Entre 17.541,00

€ i 21.322,00

Entre 17.540,00

€ i 10.465,00

Renda familiar inferior a 10.464,00

Punts 1 2 3 4 5 6

4.4. Altres criteris a valorar amb 1 punt cadascun, que es sumaran als punts obtinguts per la valoració de la renda.

ýÿ Família monoparental ýÿ Família nombrosa ýÿ Família amb una persona amb diversitat funcional.

5 PROCEDIMENT

5.1. Els ajuts en forma de beques es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d? establir una prelació entre les mateixes d? acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases.

5.2. Les sol·licituds s? ordenaran per puntuació, de més alta a més baixa. Cas que el nombre de sol·licituds presentades i puntuades superin el crèdit pressupostari disponible tindran beca aquelles que entrin dins de la llista ordenada, alfabèticament i per puntuació, fins que el crèdit s? esgoti. Es triarà per sorteig la lletra del primer cognom per la qual es comença a comptar les persones i, es seguirà l? ordre alfabèticament.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

5.3. Aquestes bases específiques de subvenció en forma de beques es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i al web i seu electrònica de l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 5.4. La instrucció del procediment de concessió correspon a la Regidoria d? Ensenyament. El Departament d? Ensenyament revisarà el correcte emplenament i lliurament de la documentació sol·licitada, i recavarà dels interessats l? esmena d? errors, omissions o manca de documentació, advertint que de no fer-ho, es desestimarà la sol.licitud.

5.5. El termini de presentació de sol.licituds s? acordarà per la Junta de Govern Local en el moment d? aprovació de la convocatoria.

5.6. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds aquestes seran examinades i valorades pel tècnic/a corresponent a partir de criteris establerts a les bases. Es resoldran en el termini màxim de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a proposta de la Regidoria d? Ensenyament.

5.7. El Regidor/a de l? Àrea d? Ensenyament a partir de l? avaluació i valoració efectuada per el/la tècnic/a, formularà la proposta de resolució que es sotmetrà a l? aprovació de la Junta de Govern Local no més tard de noranta dies un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds.

5.8. Es notificarà de forma expressa a la persona beneficiària l? ajut atorgat.

6. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost municipal de 2017 hi ha consignada la partida 65-23102- 480 Ajuts transport escolar amb un import de 12.000,00 € destinada a la concessió d? aquests ajuts.

7. MODEL DE SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

7.1. Model de sol·licitud normalitzat signat pel sol·licitant. Es podrà complimentar via telemàtica a través de la seu electrònica de l? Ajuntament o mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades a l? adreça electrònica www.sabarca.cat.

La documentació es podrà lliurar escanejada en format pdf o suport paper.

7.2. DNI del l? estudiant.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

7.3. Documentació per determinar la situació econòmica familiar: 7.3.1.En el cas de persones físiques que hagin presentat declaració d? IRPF de l? exercici s? haurà d? indicar en l? imprès de sol·licitud i aquesta serà comprovada d? ofici per part de l? Ajuntament mitjançant consulta a l? Agència Tributària. La presentació d? aquesta sol·licitud implica l? autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l? Ajuntament pugui sol·licitar a l? Agència Tributària dades relatives a la renda familiar. En cas de no autoritzar la consulta, el sol·licitant haurà d? aportar la documentació relativa a la seva declaració d? IRPF de la unitat familiar.

7.3.2.En cas de no haver fet la declaració per no tenir-ne obligació, o per que la situació econòmica de la família ha tingut un canvi substancial en els darrers mesos:

- Certificat negatiu del Ministeri d? Hisenda i Administracions Públiques, expedit per l? Agència Tributaria. - Els membres hauran de declarar la suma dels rendiments del treball acompanyada dels justificants que acreditin els ingressos obtinguts: ýÿ Treballadors per compte aliè: - Informe de vida laboral emès per la seguretat social - Fulls de salari corresponent als sis últims mesos.

ýÿ Treballadors per compte propi, autònoms o empresaris: - Declaracions trimestrals d? IRPF i IVA

ýÿ Persones en situació d? atur: - Certificat de l? Oficina de treball de la Generalitat en que consti si es percep la prestació d? atur i la seva quantia corresponent a l? exercici o període corresponent, en la totalitat.

ýÿ Persones perceptores de Renda Mínima d? Inserció o similars: - Certificat acreditatiu de l? òrgan competent, corresponent a l? any o període corresponent, en el que consti l? import total percebut. ýÿ Pensionistes: - Certificat acreditatiu de la percepció d? una pensió i de la seva quantia corresponent a l? exercici o període corresponent, en el que consti l? import total percebut. ýÿ Altres situacions no previstes: - En la resta de situacions no previstes, s? haurà d? acreditar mitjançant qualsevol altre document fefaent que pugui ser valorat. 7.4. Condició de família nombrosa, monoparental i/o amb membre amb diversitat funcional ýÿ Còpia del carnet vigent. ýÿ Justificant del grau de disfuncionalitat.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

7.5. Document acreditatiu de la matrícula i d? haver satisfet les taxes universitàries, de cicles formatius de grau mig i/o superior i/o batxillerats.

7.6. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments

8. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

El termini general de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOPB, sense perjudici que l? acord de convocatòria estableixi un termini diferent.

9. PROTECCIÓ DE DADES

D? acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d? aquest ajut s? inclourà en un fitxer del departament d? ensenyament de titularitat municipal i que les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre aquest tema.

10. PUBLICITAT DELS AJUTS

Els ajuts otorgats a l? empara d? aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l? aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de l? ajut, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

11. DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes bases reguladores, aprovades pel Ple, són vigents mentre no se n? acordi la modificació o derogació.

Sant Andreu de la Barca, 24 de novembre de 2017 L? alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

Transporte
Transporte y vehículos
Estudios
Educación
Escuelas
Juventud
Familia
Vivienda
Transporte público
Familia monoparental
Transporte escolar
Tercera edad