Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores d'ajuts per al servei de menjador de les escoles bressol. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions en el termini d? exposició pública de vint dies a l? acord d? aprovació inicial pel Ple de data 19/04/18, de les Bases específiques reguladores per l? atorgament d? ajuts per al servei de menjador de les escoles bressol d? Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, el mateix ha quedat elevat a definitiu i es dona publicitat al text íntegre:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL D? ARENYS DE MUNT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador per a infants matriculats a les Escoles Bressol d? Arenys de Munt, els pares/mares/tutors legals dels quals figurin en el Padró municipal d? habitants, amb una antiguitat mínima de sis mesos.

Els ajuts que es concedeixin estaran destinats a minorar la despesa de les famílies en concepte de dinar dels infants durant l? any natural en què es publiqui la convocatòria corresponent.

Article 2. Requisits dels beneficiaris\àries.

Poden sol·licitar els ajuts el pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries. A la sol·licitud s'ha de fer constar les dades del titular del tribut d'escola bressol.

Poden ser beneficiaris els infants de 0 a 3 anys, empadronats a Arenys de Munt, matriculats a les escoles bressol d? Arenys de Munt.

Per sol·licitar l'ajut de menjador els infants han de fer ús d'aquest servei.

A més de reunir les condicions anteriors per ser persona beneficiària, per poder rebre l'ajut cal:

a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a l'article 4, així com la documentació que sigui procedent en funció de cada cas, en els terminis i la forma establerts a la convocatòria.

b) L'infant i tots els membres de la unitat familiar/ o tutors legals, han de figurar en el Padró municipal d? habitants d? Arenys de Munt, amb una antiguitat mínima de sis mesos.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà d? entendre referit al beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

c) La unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir una renda acreditada mitjançant l? última declaració de la Renda , o bé, acreditada mitjançant fulls de salari, certificat d'atur o altres documents, igual o inferior a:

_____

- famílies de 2 membres computables: 2,15 * IRSC any en curs - famílies de 3 membres computables: 2,75 * IRSC any en curs - famílies de 4 membres computables: 3,25 * IRSC any en curs - famílies de 5 membres computables: 3,75 * IRSC any en curs - famílies de 6 membres computables: 4,15 * IRSC any en curs - famílies de 7 membres computables: 4,55 * IRSC any en curs - famílies de 8 membres computables: 4,95 * IRSC any en curs

A partir del vuitè membre, s? afegiran 0,40 * IRSC any en curs per cada nou membre computable.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

d) Es consideraran membres computables de la unitat familiar: el pare i la mare o, si s'escau, el tutor o tutora legal; el/la menor beneficiari/a; els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. També són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi hagués.

En cas d'acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o ingressos personals de que disposi la dona víctima d'aquesta violència.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les presents bases.

Article 3. Quantia i condicions de l? ajut

L'aportació de l'Ajuntament cobrirà la totalitat del cost del dinar dels infants amb un límit de dies que es determinarà a la convocatòria corresponent.

La quantia individualitzada dels ajuts es determina per a cada persona beneficiària segons la puntuació obtinguda per la seva unitat familiar, en aplicació dels criteris establerts en l? article 9 d? aquestes bases.

Article 4. Documentació a aportar

4.1. Còpia dels documents acreditatius d? abonament del servei de menjador objecte de l? ajut.

4.2. Documentació acreditativa de la situació econòmica i sociofamiliar.

Documentació identificativa obligatòria:

a) NIF / NIE o passaport del sol·licitant i de la persona beneficiària.

b) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

c) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària (*)

d) En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa

_____

d'aquest fet.

Documentació econòmica obligatòria:

Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar.

a) Última declaració presentada de l'IRPF (*)

O documents acreditatius d'alguna de les situacions següents:

a) En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos, concretament, on constin els ingressos percebuts, i el contracte de treball o document acreditatiu de l? activitat o de la relació on consti l? horari de treball.

b) En cas de treballadors autònoms, la declaració de renda corresponent a l? exercici fiscal 2016 o les dues darreres declaracions trimestrals dels model 130 o bé 131. No obstant, en cas d? estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l? alta d? autònoms en cas d? autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d? autònom professional.

c) En cas de trobar-se a l? atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d'atur, el períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la seva quantia.(*)

d) En el cas de persones perceptores de la renda mínima d? inserció, el certificat acreditatiu actualitzat.

e) En cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d? una pensió i la seva quantia actualitzada.(*)

f) En el cas de separació o divorci, documentació acreditativa de la pensió d'aliments, o bé, en cas d? incompliment d? aquesta obligació, la documentació acreditativa de la reclamació d? aquesta pensió.

g) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos obtinguts.

h) En el cas de no tenir ingressos econòmics, els justificants del servei d'ocupació de Catalunya que acrediti com a demandant actiu de feina.

(*) En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització per tal que l? Ajuntament consulti les dades a d? altres Administracions

Documentació complementària per justificar la situació sociofamiliar:

a) Si és el cas, carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental vigents expedit per l? organisme competent.(*)

_____

b) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.(*)

d) En cas d'invalidesa, el corresponent certificat o resolució.

e) En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent.

f) En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

g) En casos de dones de víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.

(*) En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització per tal que l? Ajuntament consulti les dades a d? altres Administracions

4.3. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de l? ajut degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte.

La documentació identificativa i econòmica és perceptiva i es considera imprescindible per a poder valorar la sol·licitud.

La falsedat de les dades incloses en la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la ajuts.

La presentació de la sol·licitud implica l? acceptació de les presents bases.

L'Ajuntament d? Arenys de Munt es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment.

Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds i sol·licituds fora de termini

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da, al registre de l'Ajuntament.

_____

També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els models podran trobar-se al web municipal i a l'Oficina d'Atenció de la Vila.

La presentació de la sol·licitud d? ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Article 6. Esmena de sol·licituds

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Article 7. Procediment de concessió

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva. L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.

Article 8. Instrucció de l? expedient i proposta de concessió

La instrucció del procediment per a l? atorgament d? aquests ajuts correspondrà a la Regidoria de Serveis Socials, que emetrà l? informe pertinent. La proposta de concessió dels ajuts l? elaborarà la Comissió Qualificadora, que estarà format per les següents persones:

President:

· El/La Regidor/a de Serveis Socials o regidor en qui delegui Vocals:

· El/la coordinador/a del departament de Serveis Socials o tècnic en qui delegui · Representants dels grups polítics que formen el Ple · Un representant de secretaria · Un representant d? intervenció · Actuarà com a secretari un treballador dels serveis socials municipals.

L? òrgan competent per resoldre el procediment per a l? atorgament dels ajuts serà la Junta de Govern local. La resolució decidirà sobre la concessió dels ajuts i en la quantia que resulten de les presents bases. L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.

_____

Article 9. Criteris per a l? assignació dels ajuts

9.1 Els ajuts s'atorgaran:

Segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit en aquestes bases.

Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.

Adjudicant-se el ajuts a trams sencers i indivisibles de puntuació.

Poden modificar-se els percentatges en funció de la demanda, per tal de repartir equitativament els imports restants.

9.2 Els barems de puntuació són els següents:-

Situació econòmica: fins a 10 punts

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

Igual o inferior al 40% del llindar del nivell de renda corresponent: 10 punts

Més del 40% € i igual o inferior al 75% % del llindar del nivell de renda corresponent: 6 punts

Superior al 75% del llindar del nivell de renda corresponent: : 3 punts

Composició familiar: fins a 3 punts

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Família monoparental: 1 punt

b) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt

c) Famílies nombrosa: 1 punt

d) Amb dos o més germans matriculats al centre: 1 punt

e) Incompatibilitat d? horaris escolars durant el migdia per motius laborals o formatius: 1 punt

Valoració d'aspectes socials: 3 punts

Els tres punts s'assoliran amb la concurrència, com a mínim, de d? una de les circumstàncies següents acreditades pel servei competent:

a) Intervenció del serveis especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), on s'indiqui la data d'inici de la intervenció o del tractament.

b) Seguiment intensiu i/o aplicació d? un pla de treball per part dels serveis socials municipals, indicant la data d'inici de la intervenció: intervenció educador social, intervenció treballador social, intervenció a través del SAD o altres recursos de serveis socials. En aquest últim cas s'haurà d'especificar, a més a més, quin és el recurs.

Valoració d'aspectes de salut: 2 punts

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents,

_____

respecte de la unitat familiar:

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%

b) Certificat o resolució d'invalidesa.

c) Resolució de dependència i grau.

d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

e) Informe mèdic d? algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, Servei d? estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents.

f) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d? Atenció i Seguiment a les Drogodependències)

Violència masclista: 1 punt

Caldrà acreditar la situació de violència masclista mitjançant la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de patir-la:

d) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament vigent.

e) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

f) L'informe del Ministeri Fiscal

g) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col' legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.

h) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i recuperació, als serveis d'intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

_____

i) L'informe de l'Institut català de les Dones.

j) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Article 10. Compatibilitat amb altres ajuts i subvencions

L? ajut atorgat serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció concedits per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total dels ajuts/ subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les despeses objectes de l? ajut.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol ajut públic concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

Article 11. Termini de resolució i de notificació

El termini màxim per a la resolució serà d? un mes des de la presentació de la sol·licitud.

La resolució de l'atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l? ajut.

Article 12. Acceptació de l? ajut

La ajuts s? entén acceptada per part de les persones beneficiàries si en el termini d? un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de la seva concessió, no han manifestat expressament la seva renúncia.

Article 13. Pagament dels ajuts

El pagament es realitzarà als beneficiaris mitjançant transferència bancària, amb el procediment regulat a les bases generals reguladores dels ajuts de serveis socials.

La justificació del pagament del servei de menjador es presentarà conjuntament amb la sol·licitud.

Article 14. Publicitat dels ajuts

Els ajuts atorgats seran objecte de publicitat al web municipal.

Article 15. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l'article 14 LGS i en les Bases Generals

_____

d? ajuts socials . El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la ajuts.

Article 16. Aplicació pressupostària i finançament

En cada convocatòria que s? aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d? aquestes Bases es concretarà quin és l? import màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts i la corresponent aplicació pressupostària. Es podrà preveure la possibilitat d? incrementar el crèdit amb un import addicional.

La concessió dels ajuts estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 17. Verificació i control.

Els ajuts atorgats per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmesos a verificació i control segons el que estableixen les Bases Generals d? Ajudes socials i la Llei General de Subvencions.

Article 18. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS.

Article 19. Règim jurídic supletori

En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen les Bases general d? Ajuts socials, l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, així com els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

Article 20. Vigència

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

El secretari

M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero Arenys de Munt, (document signat electrònicament)

Escuelas Infantiles
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Dependencia
Familia
Infancia
Familia monoparental
Discapacidad
Salud
Tercera edad
Escuelas
Juventud
Catalán