Aprovació definitiva de les bases específiques del Servei d'Educació per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2016, va aprovar les bases específiques del Servei d'Educació per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics.

Les esmentades bases s'han sotmès a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 20 de juliol de 2016, així com al tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, del 20/7/16 al 12/08/16, ambdós inclosos.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública estipulat, les presents bases, en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local anterior, esdevenen aprovades definitivament.

Contra l'aprovació definitiva d'aquestes bases, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o qualsevol altre que es consideri convenient.

D'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica íntegrament el text de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la seva entrada en vigor.

'Bases específiques del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics.

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per als centres Educatius Públics en règim de concurrència competitiva, en el marc del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la voluntat de cofinançar les despeses derivades de l'organització d'activitats complementàries i de compra de material didàctic en els centres educatius públics amb l'objectiu de donar suport a l'activitat educativa d'aquests centres.

La convocatòria de les subvencions regulades per aquestes bases resta condicionada a l'existència de crèdit pressupostari habilitat per un Pla de Xoc.

2. Finalitat.

La finalitat de la subvenció és afavorir l'accés i la participació de tot l'alumnat dels centres educatius públics al material didàctic i a les sortides i activitats complementàries que s'organitzen en els centres.

L'Ajuntament de Granollers és conscient de les dificultats econòmiques dels centres educatius per poder realitzar activitats que ajudin a complementar els seus projectes educatius o per poder adquirir el material didàctic necessari. La reducció en el finançament dels capítols de material per part del Departament d'Ensenyament i les dificultats de les famílies en pagar les quotes per aquests conceptes, està posant a les escoles en un situació molt complicada. Tot i això, l'Ajuntament creu que l'escola pública ha de garantir que tots els alumnes puguin accedir-hi.

3. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius següents:

a) Centres Públics d'Educació Infantil i Primària de Granollers

b) Centres Públics de Secundària de Granollers.

4. Requisits.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els centres sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Quantia.

5.1 L'import de la subvenció podrà arribar el 100% del cost de l'actuació sol·licitada.

5.2 La subvenció podrà ser compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest cost màxim.

6. Consignació pressupostària.

La quantia màxima de la consignació pressupostària per a les subvencions es determinarà a la convocatòria corresponent.

La convocatòria de les subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics regulades per aquestes bases resta condicionada a l'existència de crèdit pressupostari habilitat per un Pla de Xoc.

7. Projectes subvencionables.

7.1. La modalitat dels projectes subvencionables quedarà determinada pels àmbits que s'especificaran a la convocatòria corresponent, però generalment seran els següents:

a) Compra de material didàctic

b) Sortides i activitats complementàries: transports i altres.

8. Despeses subvencionables.

8.1 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'actuació subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents bases. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

8.2 La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb l'actuació subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució.

8.3 No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; i les despeses derivades de procediments judicials.

8.4 No seran, tampoc, despeses subvencionables les aportacions voluntàries, o sense que s'hagi produït un servei, a altres entitats o associacions.

8.5 El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, es determinarà a la convocatòria corresponent.

9. Sol·licituds.

9.1 Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en el qual s'ha de fer constar que es demana la subvenció per una actuació concreta que s'especifica. També s'ha de consignar la identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa (en nom propi o com a representant legal o voluntari), així com la identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari.

9.2 La sol·licitud, acompanyada de la documentació exigida, s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, número 7, planta baixa, en horari d'atenció al públic. Igualment, també es pot presentar per via telemàtica a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC), si es disposa de certificat o DNI electrònic.

10. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud.

10.1 Les entitats que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud, al qual s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació següent assenyalada en l'article 12 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, i d'altra documentació que es pugui especificar a la convocatòria:

a. Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat.

b. Còpia del DNI del representant de l'entitat que faci la sol·licitud.

c. Projecte de l'actuació a subvencionar.

d. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos.

e. Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.

f. Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

g. Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

h. Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

10.2 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi consten o es declaren.

10.3 Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la recepció del requeriment, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

11. Termini de presentació de sol·licituds.

A la convocatòria es determinarà el lloc i el termini de presentació de les sol·licituds i serà efectiu a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent.

12. Publicitat de les bases.

Aquestes bases es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers.

13. Procediment de concessió.

13.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva, mitjançant l'aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

13.2 L'òrgan instructor del procediment és la regidoria d'Educació.

13.3 La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tramesa de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, mitjançant extracte; i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica.

13.4 S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a aquestes bases i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats.

13.5 Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració que estarà composta com a mínim per:

- El regidor d'Educació, que actuarà de president. - La cap del Servei d'Educació, o persona en qui delegui, que actuarà de secretària. - Un/a tècnic/a del Servei d'Educació.

14. Criteris de valoració.

14.1. Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris generals que es mostren a continuació:

a. El nombre de línies educatives del centre (fins a 4 punts).

b. Projecte de gestió per tal d'assegurar que tots els alumnes gaudeixen de les sortides i/o activitats complementàries i/o material didàctic (fins a 2 punts).

c. Nombre d'alumnes amb NEE de caràcter socioeconòmic (fins a 2 punts).

d. Nombre d'alumnes que tenen dret a ajuts per material que atorga Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers (fins a 2 punts).

14.2 L'import de la subvenció que cada centre pugui rebre dependrà de la puntuació obtinguda per el seu projecte i de la quantitat total de projectes que s'hagin acollit a la convocatòria corresponent.

14.3 La convocatòria podrà establir una puntuació diferent dels criteris esmentats, així com la possibilitat d'establir criteris específics de valoració.

15. Resolució i notificació.

15.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern Local.

15.2. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i la manca de resolució dins d'aquest termini tindrà caràcter de desestimació per silenci administratiu.

15.3 La resolució d'atorgament indicarà el nom dels beneficiaris de la subvenció, el DNI/NIF, l'actuació subvencionada i el seu cost, l'import concedit, el percentatge respecte al cost de l'actuació subvencionada, la forma i terminis de justificació i, si escau, la valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals derivades de l'execució de l'activitat subvencionada.

15.4 L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats, d'acord amb el previst als articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administrat comú.

16. Acceptació de la subvenció.

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat.

17. Bestretes.

17.1 De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers, i atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès que es satisfà, es preveu l'atorgament de bestretes del 100% de les subvencions concedides, sense necessitat d'exigir cap garantia ni aval als perceptors en cas de no existir desconfiança respecte del compliment en la seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència d'anteriors convocatòries.

17.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

18. Justificació de la subvenció.

18.1 El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament de Granollers l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar, en els terminis que estableixi la convocatòria, i adjuntant com a mínim la següent documentació:

a. Memòria justificativa signada pel legal representant indicant les actuacions realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts de l'actuació subvencionada.

b. Relació subscrita pel legal representant comprensiva de la totalitat de les despeses i inversions derivades de la realització de l'actuació subvencionada, degudament desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament, per import igual al cost de l'actuació subvencionada.

c. Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagin obtingut per la mateixa actuació subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.

18.2 Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins el termini establert, el beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a 45 dies naturals. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el termini previst, i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini assenyalat.

18.3 El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en l'Ordenança general de subvencions.

19. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions del beneficiari les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, i en concret:

a. Realitzar l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

b. Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l'actuació que determinen la concessió de la subvenció.

c. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d. Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'actuació subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada a la subvenció.

e. Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

f. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h. Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la Seguretat Social.

i. Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a l'entitat pel servei municipal corresponent.

20. Modificació de la resolució.

20.1 L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de l'òrgan concedent, en els següents supòsits:

a. Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

b. Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el cost total de l'actuació subvencionada.

c. Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert.

20.2 Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat pel propi beneficiari, s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies al beneficiari abans de resoldre.

21. Renúncia a la subvenció.

21.1 El beneficiari podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d'exigir-la.

21.2 La renúncia produïda una vegada iniciada l'actuació subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora si la renúncia està degudament justificada.

22. Reintegrament de la subvenció.

22.1 Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:

a. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b. Incompliment total o parcial de l'actuació subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció.

c. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 18 d'aquestes bases.

d. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'actuació subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacions, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

f. Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos assumits pel mateix, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la concessió de la subvenció.

g. Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos assumits pel mateix, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacions, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

22.2 En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Disposició final.

Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l'òrgan competent.'

Granollers, 1 de setembre de 2016 El secretari, per delegació, José Cañas Caballero

Educación
Familia
Infancia
Transporte
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales