Aprovació definitiva de les bases específiques de subvencions destinades a urbanitzacions amb dèficits del municipi d'Arenys de Munt. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions en el termini d? exposició pública de vint dies a l? acord d? aprovació inicial pel Ple de data 19/04/18, de les Bases específiques de subvencions destinades a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, el mateix ha quedat elevat a definitiu i es dona publicitat al text íntegre:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS URBANÍSTIQUES AMB DÈFICITS URBANÍSTICS D? ARENYS DE MUNT

Preàmbul Amb aquesta nova línia de subvencions, l? Ajuntament d? Arenys de Munt inicia una estratègia per avançar en la recepció de les urbanitzacions i la seva integració definitiva en el municipi d? Arenys de Munt, i donar compliment a la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d? urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Les urbanitzacions que es gestionen per cooperació no poden concórrer a aquestes subvencions en els apartats 4.1.1 i 4.1.2, ja que la iniciativa de la gestió correspon a l? Ajuntament.

Article 1. Objecte 1.1 L? objecte d? aquestes subvencions és facilitar els processos de regularització de

les urbanitzacions amb dèficits urbanístics del municipi d? Arenys de Munt amb l? objectiu de complir amb les determinacions del Planejament i legislació urbanística vigent, per a la seva recepció, així com la millora de la qualitat de vida dels residents, en el marc d? un desenvolupament urbanístic sostenible.

1.2 L? esmentada subvenció permetrà ajudar a finançar la gestió urbanística que contempla les despeses derivades de la redacció de projectes de desplegament d? obres d? urbanització bàsiques que responen a projectes executius per a la recepció de serveis, d? obres amb caràcter d? urgència per garantir la seguretat del veïnat que hi resideix, i actuacions per millorar la qualitat de vida dels residents.

Article 2. Caràcter de la subvenció 2.1 Les subvencions objecte d? aquestes bases són despeses de dret públic i tenen

caràcter voluntari i eventual; són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l? Ordenança general de Subvencions d? aquest Ajuntament o en aquestes bases.

2.2 El procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública competitiva.

_____

2.3 La gestió de les subvencions s? efectuarà d? acord amb els principis establerts en l? Ordenança reguladora de les subvencions de l? Ajuntament d? Arenys de Munt i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.

Article 3. Beneficiaris 3.1 Podran ser beneficiaris d? aquest ajut, les entitats urbanístiques del terme

municipal d? Arenys de Munt que encara mantenen serveis no recepcionats per part de l? Ajuntament en el moment de la convocatòria de la subvenció.

Requisits per a poder sol·licitar la subvenció: a) Estar mancades, totalment o parcialment, d? obres d? urbanització o de dotació

dels serveis urbanístics que estableix l? article 27 del text refós de la Llei d? urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 3/2012 de 22 de febrer, o que aquestes no donen compliment als requisits vigents per donar un adequat servei

b) Haver-se implantat en el territori entre l? entrada en vigor de la Llei del sòl i

ordenació urbana del 12 de maig de 1956 i l? entrada en vigor de la Llei 9/1981, del 18 de novembre, de protecció de la legalitat urbanística. A aquests efectes, s? entén per implantació el procés principal de transformació física i parcel·lació del sòl amb l? objectiu de crear un àmbit residencial.

3.2 S? exclouen les següents circumstàncies: a) Les construccions situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de

conformitat amb els planejaments territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial

b) Les construccions situades en altres tipus o classes de sòl, si el planejament

territorial o un pla director urbanístic ho impedeixen

c) Cada urbanització podrà obtenir finançament només per una actuació en cada

convocatòria.

Article 4. Actuacions i projectes subvencionables 4.1 Projectes de reparcel·lació i urbanització que avancin cap a la recepció de

parcial o total de la urbanització i que inclou el següent: a) L? elaboració de projectes d? urbanització i de reparcel·lació econòmica per a la

dotació o millora dels serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, xarxa d? abastament d? aigua, xarxa de sanejament, xarxa de subministrament d? energia elèctrica).

b) Revisió de projectes existents per delimitar fases i que permetin la recepció

parcial de serveis bàsics les urbanitzacions

c) L? elaboració de projectes per al compliment de les mesures de prevenció

d? incendis que estableix la normativa vigent

d) Despeses per la gestió administrativa, jurídica i/o tècnica per a l? execució de

l? actuació demanada.

_____

e) Despeses derivades de reconeixement dels serveis existents (exemple: càmeres de verificació de la xarxa de sanejament, proves de pressió i/o pèrdues de la xarxa d? aigua...)

Queden excloses d? aquesta línia les urbanitzacions que el Pla General d? Arenys de Munt desenvolupi per sistema de cooperació.

4.2 Obres derivades de projectes d? urbanització o fases d? aquest: a) Xarxa viària (calçada, voreres, senyalització, arbrat, etc.)

b) Serveis bàsics (la xarxa d? enllumenat, sanejament, aigua i electricitat) c) Urbanització o actuacions puntuals en zones verdes

d) Adequacions en els accessos a les urbanitzacions

e) Altres inversions contemplades en els projectes d? urbanització.

4.3 Obres d? urgència per a garantir la seguretat del veïnat de la urbanització i a tercers. Són aquelles que poden ser un perill clar i objectiu per els veïns i per a tercers.

Article 5. Quantia de la subvenció 5.1 En cada convocatòria que s'aprovi en aplicació d'aquestes Bases es concretarà

quin és l'import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions i la corresponent aplicació pressupostària.

5.2 La percepció d? aquestes subvencions és compatible amb la percepció d? aportacions procedents d? altres fonts públiques o privades, sempre que el finançament que es percebi no superi el cost total de les actuacions previstes. En el cas que els beneficiaris obtinguin altres subvencions, ho hauran de comunicar a l? Ajuntament.

5.3 L? import de la subvenció serà el resultat de repartir entre tots els beneficiaris l? import màxim detallat a l? article 5.1, de forma proporcional a la puntuació assolida, segons els criteris de valoració fixats en l? article 7.

Article 6. Presentació de sol·licituds i documentació 6.1 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació serà de dos mesos

des de l? endemà del dia de la publicació de la convocatòria al registre general de l? Ajuntament o per qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/15 i 40/15, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

6.2 La sol·licitud a presentar serà segons model normalitzat que s? adjunta com annex i que també es podrà trobar a l? OAV de l? Ajuntament d? Arenys de Munt i al web municipal.

_____

6.3 S? hauran d? acreditar les dades recollides a la sol·licitud amb la documentació que s? especifica a continuació, a fi i efecte que es pugui verificar que les dades aportades són certes: a) Sol·licitud formalitzada en l? imprès normalitzat

b) Fotocòpia acarada/compulsada del CIF i de les escriptures o estatuts de l? entitat

urbanística .- c) Poders d? acreditació o certificat expedit per secretari/a de l? entitat que acrediti

la representació legal de qui signa la sol·licitud

d) Compte bancari per a realitzar la transferència de la subvenció atorgada

e) Depenent de la subvenció a sol·licitar:

- Si es vol sol·licitar projectes de reparcel·lació, urbanització o modificació de projectes existents, cal aportar import justificat dels honoraris dels tècnics competents per la seva redacció.

- Si es vol sol·licitar l? excussió d? obres previstes al projecte d? urbanització o fases, cal aportar pressupost de les obres a executar i en el cas de que siguin fases, la delimitació de la fase en qüestió, amb memòria i plànols. Compromís de contractació del tècnic o tècnics competents per la correcte execució de les obres segons legislació vigent.

f) Declaració de no haver obtingut una altre subvenció pel mateix concepte.

6.4 La falsedat de les dades incloses en la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la subvenció.

6.5 La presentació de la sol·licitud implica l? acceptació de les presents bases. Els apartats a), b) i c) els sol·licitants autoritzen a comprovar d? ofici per l? Administració.

Article 7. Criteris de valoració Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació màxima la que es defineix en cada apartat:

4.1.1 En cas de valorar la petició de projectes segons l? art. 4.1 es valorarà: La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts.

A) Grau de capacitat de finançament amb recursos propis de la urbanització per la redacció dels projectes o revisió d? aquests (màxim 10 punts):

a. Més del 75% de recursos propis (10 punts). b. Entre el 50% i el 75% de recursos propis (7 punts). c. Entre el 25% i el 50% de recursos propis (4 punts). d. Menys del 25% de recursos propis (1 punt).

B) Projecte de reparcel·lació o urbanització (màxim 25 punts):

_____

a. Per la redacció dels projectes de reparcel·lació o d? urbanització. (20

punts). b. Per la revisió de projectes existents per a la viabilitat tècnica i

econòmica de la seva excussió per fases. (20 punts). c. Existeix un conveni signat amb l? ajuntament d? Arenys de Munt (5 punts). d. En el cas de no existir conveni, que es prevegi un calendari de

desplegament del projecte en fases i el seu finançament (5 punts).

C) Nombre residents empadronats respecte al número de parcel·les (màxim 5 punts), es ponderarà proporcionalment. Aquest requisit es comprovarà per l? Ajuntament.

4.1.2 En cas de valorar la petició de Obres derivades de projectes d? urbanització o fases d? aquest segons l? art. 4.2 , es valorarà:

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 40 punts.

A) Grau de capacitat de finançament amb recursos propis de la urbanització per l? excussió de les obres derivades de projectes d? urbanització o fases d? aquest (màxim 10 punts):

a. Més del 75% de recursos propis (10 punts). b. Entre el 50% i el 75% de recursos propis (7 punts). c. Entre el 25% i el 50% de recursos propis (4 punts). d. Menys del 25% de recursos propis (1 punt).

B) Aportació documentació per a l? execució de l? obra: (màxim 15 punts): a. Obres emmarcades dins d? un projecte d? urbanització aprovat

definitivament (10 punts). b. Obres emmarcades dins d? una fase del projecte d? urbanització (10

punts). c. Aportació de memòria valorada en obres d? urgència i seguretat (7

punts). d. Existeix un conveni signat amb l? ajuntament d? Arenys de Munt (5 punts). e. En el cas de no existir conveni, que es prevegi un calendari de

desplegament del projecte en fases i el seu finançament (5 punts).

C) Obres per ajustar a normativa serveis bàsics (màxim 10 punts): a. Xarxa d? enllumenat (1,5 punts). b. Xarxa de sanejament (1,5 punts). c. Xarxa d? abastament d? aigua (1,5 punts). d. Pavimentació voreres (1,5 punts). e. Pavimentació calçada(1,5 punts). f. Millora en la accessibilitat a la urbanització (1,5 punts). g. Infraestructures de telecomunicacions (0,5 punts).

_____

h. Altres obres no considerades bàsiques (0,5 punts).

D) Nombre residents empadronats respecte al número de parcel·les (màxim 5 punts), es ponderarà proporcionalment. Aquest requisit es comprovarà per l? Ajuntament.

En aquesta línia no poden presentar-se les urbanitzacions que el Pla General determina que el seu desenvolupament estiguin per cooperació.

4.1.3 En cas de valorar la petició de Obres d? urgència per seguretat dels veïns l? art. 4.3 , es valorarà:

La puntuació màxima d? aquest apartat serà de 30 punts.

A. Segons la justificació que es presenti, es valorarà la urgència real i objectiva i la perillositat per als veïns i a tercers, amb un (màxim de 25 punts) . Aquest requisit es comprovarà per l? Ajuntament.

B. Nombre residents empadronats respecte al número de parcel·les (màxim 5 punts), es ponderarà proporcionalment. Aquest requisit es comprovarà per l? Ajuntament.

Article 8. Procediment de concessió 8.1 La instrucció del procediment per a l? atorgament d? aquestes subvencions

correspondrà als Serveis Tècnics de l? Ajuntament d? Arenys de Munt.

8.2 La proposta de concessió de les subvencions l? elaborarà la Comissió Qualificadora, que estarà format per les següents persones:

a) President: a. Regidor/a d? urbanitzacions

b) Vocals: a. L? arquitecte en cap de l? Ajuntament d? Arenys de Munt. (o persona en

qui delegui b. Un tècnic/a adscrit a l? Àrea de Tècnics o persona en qui delegui. c. La interventora o persona a qui delegui. d. La secretària o persona en qui delegui e. Un representant per cada grup municipal i/o regidor/es no adscrits

c) Actuarà com a secretari un funcionari dels serveis tècnics municipals.

8.3 Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que compleixi els requisits i que s? ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits es requerirà l? interessat per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o

_____

adjunti els documents perceptius. Passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se? l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.4 S? examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu, que es publicarà al tauler d? edictes i a la seu electrònica.

8.5 El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament serà d? un màxim d? un mes comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds fitxant-ne la forma de pagament de les subvencions atorgades.

8.6 Correspon a la Junta de Govern local, a proposta de la Comissió de valoració, la resolució definitiva de les sol·licituds presentades. La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notificarà individualment de forma electrònica.

8.6 L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.

8.7 No podran atorgar-se subvencions per import superior al determinat en la convocatòria, si bé la mateixa podrà preveure la possibilitat d'incrementar el crèdit amb un import addicional.

Article 9. Acceptació de la subvenció Si en el transcurs d? un mes des de la notificació de la resolució el beneficiari no ha manifestat la seva objecció, la subvenció s? entendrà tàcitament acceptada sense reserves, així com les condicions imposades en la concessió.

Article 10. Obligacions dels beneficiaris 10.1 Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l? article 14 LGS i en l'article

19 de l'Ordenança general de Subvencions aprovada per aquest Ajuntament. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

10.2 Els beneficiaris de la línia de projectes, estan obligats a fer seguiment, amb els

tècnics municipal, de la redacció de la documentació objecte de la subvenció. 10.3 El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar

beneficiari.

Article 11. Pagament El pagament de la subvenció s? efectuarà d? un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini, dels justificants que en ella s? exigeixen. No obstant això es podrà sol·licitar un avançament d? un màxim del 50% amb caràcter de bestreta.

_____

Article 12. Justificació 12.1 Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en el termini

d? un any des de la concessió de la subvenció. La línia regulada en l? apartat 4.1, podrà tenir una pròrroga de 6 mesos, a petició del beneficiari. La línia regulada en l? apartat

12.2 Caldrà presentar un Compte justificatiu simplificat, que contindrà, en relació a

la totalitat de l? objecte subvencionat, la següent informació: a) Memòria de l? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades

en les presents bases, així com els resultats obtinguts

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l? objecte subvencionat, que inclou:

- Si l? objecte subvencionat és un projecte o revisió: · Justificar les despeses corresponents a la redacció del projecte objecte

de la subvenció dins el període establert. I la còpia del document redactada per la seva tramitació. La contractació s? ajustarà al que determina la Llei de Contractes del Sector públic.

- Si l? objecte subvencionat és obra: · documents emesos d? acord amb la legalitat vigent (as build, certificat

final obra...) Aquestes obres s? hauran de contractar amb el procediment determinat a la Llei de Contractes. · justificar les despeses de l? obra per un import igual o superior a la

subvenció rebuda, presentant factures pagades dins del termini de la convocatòria

c) Es farà ús dels models normalitzats que es podran trobar al web municipal i a

l? Oficina d? Atenció de la Vila.

12.3 L? incompliment de l? obligació de justificar totalment o parcialment la subvenció en els termes establerts en aquest article, comportarà la revocació de la subvenció atorgada, el reintegrament de l? import rebut si s'escau, i la impossibilitat de rebre altres subvencions per part de l? Ajuntament d? Arenys de Munt durant el mateix exercici.

Article 13. Deficiències en la justificació En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

Article 14. Modificació de la resolució

_____

14.1Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l? import, l? activitat, o altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la

concessió de la subvenció. En cas que l? alteració representi un import a la baixa superior al 50 % del pressupost del projecte, podrà entendre? s frustrada la finalitat de la subvenció i podria revocar-se la totalitat de la mateixa

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,

ajuts o aportacions de qualsevol origen públic o privat, que sumats als de l? Ajuntament superin el cost total del projecte subvencionat

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import

exigit a les presents bases.

Article 16. Revocació de la subvenció L? incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de documentació acreditativa comportarà la revocació de la subvenció concedida.

Article 17. Publicitat de les subvencions Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.

Article 18. Aplicació pressupostària i finançament 18.1 L? import de serà el que es determinarà a l? aplicació pressupostària

corresponent i en el moment de la convocatòria per JGL. 18.2 En cada convocatòria que s'aprovi en aplicació d'aquestes Bases es concretarà

quin és l'import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions i la corresponent aplicació pressupostària.

Article 19. Verificació i control Les subvencions atorgades per l? Ajuntament d? Arenys de Munt estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix l'Ordenança general de Subvencions d? aquest Ajuntament.

Article 20.- Infraccions i sancions En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança general de Subvencions de l? Ajuntament.

Article 21. Règim jurídic supletori En el no previst en aquestes bases s? estarà al que disposen els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el Reglament que la desenvolupa; el Decret Legislatiu

_____

2/2003, de 28 d? abril, pel qual s? aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS); l? Ordenança general de Subvencions de l? Ajuntament d? Arenys de Munt; i les Bases d'Execució del Pressupost General vigents en cada moment.

Article 22. Vigència La vigència d? aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin .

Les presents bases entraran en vigor a l? endemà de la seva publicació al BOP.

El secretari

M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero Arenys de Munt, (document signat electrònicament)

Energía