Aprovació definitiva de les bases generals per a la concessió d'ajuts a les famílies del Pont de Vilomara i Rocafort. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

ANUNCI

Aprovada inicialment la modificació de les Bases generals que regulen la concessió d'ajuts a les famílies del Pont de Vilomara i Rocafort, per acord de Ple de data 11 de juliol de 2016, i no havent-se formulat cap reclamació durant el període d'informació pública, l'acord esdevé definitiu, per la qual cosa es procedeix a la inserció íntegre del text.

BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS A LES FAMÍLIES DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

L'objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort amb fills/es de P3 a 4art ESO: Es preveu la convocatòria anual d'ajuts per a sortides i colònies escolars, casal esportiu d'estiu, material escolar, activitats esportives extraescolars i la reducció de la quota de menjador escolar entre altres ajuts que es puguin atorgar, en convocatòria de concurrència o ajuts individuals.

Els infants han de tenir l'oportunitat d'exercir efectivament el dret a participar en les activitats que des de l'escola s'organitzen, ja que formen part del procés d'aprenentatge i a més a més responen als objectius d'integració i socialització dels infants.

Llei 12/2009 d'educació: 'L'educació és la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. Una de les més altes funcions dels poders públics democràtics és, doncs, garantir d'una manera efectiva el dret a l'educació per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el dificultin.'

'L'administració té l'obligació de compensar les possibles desigualtats d'origen social a l'interior del sistema educatiu i d'abordar amb garanties d'èxit la integració escolar de tots els alumnes.'

Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància: 'Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l'educació en els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi, mitjançant centres d'esplai, agrupaments i centres que formen la xarxa associativa d'entitats d'educació en el lleure, i les altres entitats culturals, esportives i socials o les institucions existents a Catalunya i que es dediquen al lleure.'

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Serà d'aplicació la normativa per a la concessió en convocatòria de concurrència pública o d'ajuts individuals per participar en les colònies i excursions escolars, per l'adquisició dels materials i llibres de text escolars, ajuts per la realització del casal esportiu d'estiu i activitats esportives extraescolars, i la reducció de la quota de menjador escolar, per totes les unitats familiars que estiguin empadronades al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, amb fills/es que cursin de P3 a 4art ESO i que assisteixin als centres educatius de referència.

3. BENEFICIARIS:

Famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, amb infants de P3 a 4t d'ESO escolaritzats a l'escola del municipi i a l'IES de referència, i que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida.

Les famílies que sol·licitin la subvenció no podran disposar d'una renda familiar mensual superior a la indicada en la taula que segueix en funció de la unitat de convivència. Composició Unitat Familiar Ingressos màxims mensuals (EUR) Un adult i un infant 1024,42 Un adult i dos infants 1308,98 Un adult i tres infants 1593,54 Dos adults i un infant 1422,80 Dos adults i dos infants 1707,36

Composició Unitat Familiar Ingressos màxims mensuals (EUR) Dos adults i tres infants 1991,92 Tres adults i un infant 1821,18 Tres adults i dos infants 2105,74 Tres adults i tres infants 2390,30 Quatre adults i un infant 2219,57 Quatre adults i dos infants 2504,13 Quatre adults i tres infants 2788,69

Aquesta taula s'actualitzarà anualment en funció de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya).

Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars:

- Que es tracti d'un infant en acolliment. - Que l'infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una disminució reconeguda. - Que es tracti d'una família nombrosa i/o monoparental. - Infants amb situació de risc social (a valorar per Serveis Socials).

4. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

- Volant de convivència.

- Declaració de renda de l'últim l'exercici fiscal del pare i la mare o bé certificat d'imputacions d'Hisenda.(en cas de situacions econòmiques molt diferents, caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines o bé la documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació econòmica).

- Certificat de disminució, si es dona el cas.

- Títol o certificat de família nombrosa, si es dona el cas.

- Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d'incompliment de la pensió d'aliments si es dona el cas.

- Informe social en aquells casos que les persones sol·licitants no puguin adjuntar part de la documentació sol·licitada i estiguin rebent assistència social rellevant.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ:

5.1.- CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR.

Es valorarà la capacitat econòmica de la família de 0 a 8 punts en funció de la renda mensual familiar i el número i la composició de la unitat familiar, sent els llindars màxims els de la taula que segueix: Composició Unitat Familiar Ingressos màxims mensuals (EUR) Un adult i un infant 1024,42 Un adult i dos infants 1308,98 Un adult i tres infants 1593,54 Dos adults i un infant 1422,80 Dos adults i dos infants 1707,36 Dos adults i tres infants 1991,92 Tres adults i un infant 1821,18 Tres adults i dos infants 2105,74 Tres adults i tres infants 2390,30 Quatre adults i un infant 2219,57 Quatre adults i dos infants 2504,13 Quatre adults i tres infants 2788,69

La puntuació s'establirà de la següent manera:

- Menys del 25% del llindar màxim marcat: 8 punts. - Del 25% al 50% del llindar màxim marcat: 6 punts. - Del 50 al 75% del llindar màxim marcat: 4 punts.

- Més del 75% del llindar màxim marcat: 2 punts.

5.2.- VALORACIÓ SOCIO-FAMILIAR.

- Per infant en acolliment: 1 punt. - Per disminució de qualsevol membre de la unitat familiar: 1 punt. - Per condició legal de família nombrosa: 1 punt. - Per família monoparental: 1 punt. - Per risc social (a valorar per Serveis Socials): 1 punt. - Per alt risc social (a valorar per Serveis Socials): 2 punts. PUNTS OBTINGUTS PERCENTATGE D'AJUT Més de 10 punts 75% De 9 a 6 punts 50% De 5 a 1 punts 25% 0 punts Desestimada

La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostaria d'àmbit municipal i, per tant, es concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l'esmentada dotació pressupostaria, a partir del qual seran desestimades tot i que d'acord als barems li correspongui. Els barems seran revisats anualment.

6. CONCEPTES SUBVENCIONABLES:

Els ajuts a les famílies que regulen aquestes bases estan destinats a minorar el cost de les sortides i colònies escolars, material escolar, casal esportiu d'estiu i activitats esportives extraescolars, i reducció de la quota de menjador escolar, entre d'altres que es creguin convenients per afavorir l'òptim desenvolupament dels infants.

7. JUSTIFICACIÓ.

Les famílies que siguin beneficiaries de l'ajut estaran exemptes d'abonar aquell percentatge de la quota que els hi correspongui d'acord amb els criteris de valoració establerts.

8. TERMINI.

1. El termini de presentació de les sol·licituds l'establirà l'Ajuntament per cada convocatòria, amb les següents previsions:

- Ajuts de sortides, colònies i material escolar prevista pel mes de juny. - Ajuts per la realització d'activitats extraescolars esportives prevista pel mes de setembre. - Ajuts casal esportiu d'estiu, prevista pel mes d'abril.

2. Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser valorades, hauran d'acreditar que es troben en algun d'aquests supòsits:

' Causa objectiva sobrevinguda. ' Inici o canvi de mesures en un pla de treball amb els progenitors. ' Noves matrícules.

3. Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits, seran considerades fora de termini i, en conseqüència, desestimades.

4. De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds, s'informarà, amb suficient temps, directament als centres educatius de referència, als taulers d'anuncis de l'ajuntament i a través de la web municipal.

9. OBLIGACIÓ DELS BENEFICIARIS I L'ADMINISTRACIÓ.

BENEFICIARIS.

- Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Departament de Serveis Socials dins del termini establert.

- Comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l'ajut concedit.

- La unitat familiar està obligada a aportar la part que li correspon.

- El fet de tenir beca implica que es farà un seguiment des del Servei Bàsic d'Atenció Social Primària i acceptar i seguir les orientacions de l'Equip Bàsic d'Atenció Social Primària.

- El fet de tenir beca municipal comporta el compromís de la família de participar i fer un bon ús del objecte/servei objecte d'ajut.

- En cas que la unitat familiar no complís algun dels compromisos que ha adquirit, es tindrà en compte en el moment de tornar a renovar la beca.

ADMINISTRACIÓ.

1. L'abonament de la part d'ajut que correspon a l'ajuntament es farà directament a l'entitat prestadora del servei o béns objecte de l'ajut prèvia presentació de factura. En la resta d'ajuts que preveuen les bases sempre que sigui possible es farà el pagament directament al servei que s'hagi prestat.

2. No s'abonaran els ajuts, en forma de diners, directament a les unitats familiars.

10. REVOCACIÓ DELS AJUTS.

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de documentació acreditativa, dins del termini establert, comportarà la revocació de l'ajut concedit.

11. PROTECCIÓ DE DADES.

En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als usuaris/usuàries del següent:

- Les dades de caràcter personal que es facilitin per a l'obtenció de l'objecte de la sol·licitud, s'inclouran en el fitxer automatitzat HÈSTIA, del qual en són responsables l'Ajuntament i del qual la Diputació de Barcelona és l'encarregada del tractament de les dades personals contingudes en aquest fitxer.

- L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona es comprometen a complir els requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

- La informació serà tractada amb la màxim confidencialitat.

- La finalitat de recollida de les dades és la gestió dels serveis socials d'atenció primària i de la sol·licitud sent el destinatari de la informació l'Ajuntament i el Departament Benestar Social. Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que subministri, adreçant-se a la persona titular de l'ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. No obstant això, el dret d'accés als documents que formen part d'un expedient, i el conseqüent dret a obtenir-ne còpies, poden ser denegats, per resolució motivada de l'òrgan competent, en qualsevol dels supòsits a qué es refereix l'article 37.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El Pont de Vilomara i Rocafort, 5 de setembre de 2016 L'alcalde, Cecilio Rodríguez Martín

Familia
Escuelas
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Actividades extraescolares
Comedor escolar
Actividades deportivas
Cultura
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Material escolar
Infancia
Libros de texto
Familia monoparental
Bienestar social