Aprovació definitiva de les bases particulars per a l'atorgament de subvencions dins el programa Millora de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2014. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

N666/U665/2014/000001

Per decret d'Alcaldia núm. AAL150028 de data 27 de febrer de 2015 es consideren aprovades definitivament les bases particulars per a l'atorgament de subvencions dins el programa Millora de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2014, que va ser aprovat inicialment mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2014, per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública.

'Bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització de Programa Millora de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2014.

1. Objecte

L'objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions durant l'exercici 2014, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per incentivar la millora de la imatge externa de l'establiment, la modernització interior del local o la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2014.

Aquestes subvencions tenen la finalitat de millora de la ciutat i de la qualitat de vida, promovent la modernització dels establiments comercials urbans i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

2. Destinataris/es i requisits per obtenir la subvenció

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d'un establiment comercial, amb un mínim d'un any d'antiguitat de l'obertura, ubicat a Sant Boi de Llobregat, amb llicència d'obertura d'establiments comercials de venda al detall, dins les establertes per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya: Comerç al detall (en cas d'alimentació, queden exemptes les cadenes), restauració, serveis de bugaderia i tintoreria, perruqueria i estètica i les agències de viatges detallistes (annex 1 amb relació de tipus d'activitats).

Donat que l'objecte de les presents bases és la modernització dels establiments comercials de proximitat, per fomentar la compra a peu, reduir la mobilitat rodada i consolidar una ciutat compacta, queden exclosos de forma expressa els establiments ubicats en el polígon industrial i el Parc Comercial.

L'actuació objecte de la subvenció haurà d'haver estat realitzada o realitzar-la durant l'exercici 2014.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques en les que no concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que estiguin al corrent de les obligacions fiscals de l'Ajuntament, de la resta d'administracions i de la Seguretat Social.

3. Conceptes subvencionables i criteris de valoració de les sol·licituds

3.1 Millora de la imatge exterior i de l'interior del local (resta exclòs el manteniment i la conservació del local com per exemple només pintar el local, abrillantar el terra, etc.) consistent en:

a) Retolació externa: disseny, producció i instal·lació.

b) Aparador: disseny, il·luminació i decoració.

c) Canvi d'il·luminació.

d) Canvi de paviment.

3.2 Millora de la gestió del negoci, consistent en:

a) Projectes web.

b) Programes de gestió.

c) Programes e-commerce.

Només es subvencionaran les accions realitzades i amb data factura de l'1 de gener al 31 de desembre de 2014.

La proposta d'atorgament de subvencions s'atindrà als criteris de valoració següents:

Criteri de valoració:

Antiguitat de l'activitat (màxim 3 punts).

- Establiments d'1 a 3 anys d'antiguitat de l'activitat: 1 punt.

- Establiments de 4 a 6 anys d'antiguitat de l'activitat: 2 punts.

- Establiments de + de 6 anys d'antiguitat de l'activitat: 3 punts.

Import de la Inversió (màxim 4 punts).

- Inversions de 200 EUR a 500 EUR: 1 punt.

- Inversions de 501 EUR a 1.000 EUR: 2 punts.

- Inversions de 1.001 EUR a 3.000 EUR: 3 punts.

- Inversions de + 3.001 EUR: 4 punts.

Total punts màxim: 7 punts.

4. Termini i presentació de sol·licitud

4.1 El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació als BOP i DOGC d'aquestes bases i fins al dia 31 de desembre de 2014.

4.2 Les sol·licituds per a cada subvenció s'hauran de presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament, Plaça de l'Ajuntament núm.1, 08830 Sant Boi de Llobregat, adjuntat la documentació següent:

- Si el/la sol·licitant és una persona jurídica ha de nomenar un representant o apoderat amb poders suficients per complir amb les obligacions. Han d'aportar la validació de poders o la documentació acreditativa dels mateixos.

- L'activitat o programa a subvencionar i documentació relativa a l'actuació:

· Pressupost de l'empresa de l'acció a desenvolupar. Si es tracta d'una actuació vinculada amb una llicència d'obres el pressupost serà el contemplat en la mateixa llicència.

· En el cas que l'acció ja s'hagi realitzat, dins l'any 2014, en el moment de demanar la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la factura final amb el desglòs dels conceptes subvencionables, en el cas que no s'hagi iniciat s'haurà de presentar els pressupostos amb el desglòs dels conceptes subvencionables.

· En les actuacions relatives al canvi del rètol exterior del comerç si l'acció ja s'ha realitzat caldrà presentar una fotografia del rètol, en el cas que no s'hagi realitzat l'acció, s'haurà de presentar el disseny previ del rètol per tal de valorar a través del Servei Local de Català de Sant Boi de Llobregat, el compliment de la Llei de política Lingüística art.32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener.

· En les actuacions de millora de la imatge exterior i interior del local, en el cas que no s'hagi iniciat, caldrà presentar una fotografia de l'inici de l'acció.

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari, ho notificarà a l'interessat/da per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació, segons disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. Si un cop passat aquest temps la persona interessada no ha esmentat la falta o ha aportat els documents preceptius, es considerarà que desisteix de la seva petició.

5. Procediment de concessió de subvencions

Les subvencions es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una relació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les Bases per adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible aquelles que hagin obtingut una puntuació major, en aplicació dels esmentats criteris.

6. Import subvencionable

En tots els casos l'import de la subvenció serà:

L'import mínim d'inversió serà de 200 EUR (IVA no inclòs).

- Inversions de 200 EUR a 3.000 EUR (IVA no inclòs) es subvencionarà el 50% del cost fins un màxim de 1.000 EUR.

- Inversions de més de 3.000 EUR (IVA no inclòs) es subvencionarà el 50% del cost fins un màxim de 2.000 EUR.

7. Tramitació, resolució de les subvencions

7.1 Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades en el departament de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a partir dels criteris de valoració establerts a les bases particulars, el/la tècnic/a corresponent farà les funcions d'instructor del procediment, abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora.

La Comissió Qualificadora, formada per dos tècnics de la unitat o departament i l'interventor de l'ajuntament, revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les bases particulars estableixen pels sol·licitants i estudiarà que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts a les mateixes.

Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins dels terminis establerts a les Bases, la Junta de Govern Local aprovarà la concessió de subvencions.

7.2 El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix la seva desestimació.

7.3 La resolució final es notificarà individualment a la persona sol·licitant.

7.4 Les subvencions són compatibles amb qualsevol altre concedida per altres administracions o ens públics o privats. No obstant això, l'import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l'activitat o projecte a desenvolupar.

7.5 Les subvencions consistiran en una aportació econòmica i seran concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris fixats en cada tipus de subvenció.

7.6 L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions té la facultat de revisar les subvencions ja concedides i de modificar les resolucions de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts, d'acord amb l'article 27 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada pel Ple en data 24 de febrer de 2014.

7.7 Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.

7.8 L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

8. Termini i forma de pagament

El pagament del 100% de la subvenció concedida es tramitarà una vegada es realitzi l'activitat subvencionada i es presenti al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat la documentació justificativa següent:

a) Una instància, subscrita pel/per la peticionari/a particular, en que es sol·liciti el pagament de la subvenció i s'adjunti el certificat bancari on s'indiqui el número de compte al qual s'ha de fer la transferència.

b) En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior s'haurà d'entregar una fotografia amb el resultat final de l'acció.

En les actuacions de millora de la Gestió, s'haurà d'entregar una memòria de l'activitat realitzada.

c) Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada.

d) Certificació de la relació de factures presentades.

e) Factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat.

9. Justificació de les subvencions

El/la perceptor/a de la subvenció haurà d'aportar la justificació documental a l'epígraf 8, abans del 31 de març de 2015.

10. Obligacions dels perceptors/es

Amb caràcter general, els/les perceptors/es de les subvencions atorgades hauran de:

10.1 Acceptar de manera expressa l'atorgament de la subvenció.

10.2 Realitzar l'activitat que fomenta la concessió de la subvenció durant l'any 2014.

10.3 Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes Bases particulars.

10.4 Justificar de manera adient les subvencions municipals concedides anteriorment i que ja es trobin dins del termini d'obligació de justificació.

10.5 Acceptar i complir aquestes Bases Particulars.

10.6 Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeix amb posterioritat, o en el seu cas, la corresponent anul·lació.

10.7 Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts.

11. Seguiment, anul·lació i responsabilitats

11.1 L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada, tenint, prèvia petició formal, accés a la comptabilitat de l'entitat que rebi l'ajut i fer un estricte seguiment del projecte d'actuació o de les activitats objecte de la subvenció.

11.2 En cas d'incompliment per part dels/de les perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes bases, l'Ajuntament podrà procedir, previ tràmit d'audiència, a la revocació total o parcial de la subvenció, la qual portarà inherent l'obligació del/la de reintegrar les quantitats percebudes.

Es comunicarà a l'interessat/a la revocació de la subvenció i se'l requerirà perquè, dins del termini dels 15 dies següents a la notificació, ingressi l'import de la subvenció més els interessos de demora acreditats des de la data de pagament, amb l'advertiment que, transcorregut l'esmentat termini, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. En tot cas, es respectarà el procediment de reintegrament previst a l'article 42 de la Lleu 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

11.3 Els/les beneficiaris/es de subvencions restaran sotmesos/es a les responsabilitats i règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Règim Jurídic

En tot el no previst en aquestes bases serà d'aplicació les Bases d'Execució de Pessupost de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi, aprovada pel Ple en data 24 de febrer de 2014, el reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Generals de Subvencions.

Diligència.- S'informa favorablement de les bases particulars de les subvencions per a la realització de Programa Millora de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2014.'

Sant Boi de Llobregat, 3 de març de 2015

El regidor de Participació Ciutadana i Proximitat, Xarxes Socials i Comunitàries, José Manuel González Labrador

Comercio
Comercio y marketing
Industrialización
Catalán
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana