Aprovació definitiva de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics d'urgència per diversos conceptes a persones i/o famílies en precarietat econòmica en tractament dels serveis socials - Boletín Oficial de Lleida de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Al no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial de la modificació de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics d'urgència per diversos conceptes a persones i/o famílies en precarietat econòmica en tractament dels serveis socials el qual es fan públiques per el seu coneixement i compliment al que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local.

Contra el present acord s'interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Cervera, 16 de maig de 2018 El president, Xavier Casoliva Pla Bases per a la concessió d'ajudes d'urgència social per diversos conceptes a persones i/o famílies valorats pels serveis socials bàsics

1. Objecte Les següents bases regularan les prestacions econòmiques que el Consell Comarcal de la Segarra concedirà a persones de la comarca de la Segarra per atendre necessitats socials bàsiques i el seu procediment de concessió.

2. Marc legal Aquestes bases deriven de forma particular de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l'actuació de l'administració territorial bàsica el present reglament és subsidiari de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic en matèria de relació amb entitats quan les mateixes són prestadores de serveis d'ajuda a la ciutadania i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit d'habitatge i pobresa energètica.

3. Dotació pressupostària La concessió dels ajuts anirà determinada a la disponibilitat pressupostària del pressupost vigent del Consell Comarcal de la Segarra.

Un cop exhaurit el crèdit pressupostari anual existent no és podrà concedir cap ajut i les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l'any en curs ,es prioritzaran pel proper exercici pressupostari, presentació de la sol·licitud es tindran per sol·licituds el proper exercici pressupostari, sempre que s'acrediti el compliments dels requisits.

4. Concepte d'urgència social És la carència o insuficiència de recursos econòmics per a cobrir les necessitats socials bàsiques i no disposar de condicions d'aconseguir-los de forma immediata o rebre'ls d'altres fonts.

Com a criteri general, s'hauran d'haver esgotat totes les possibilitats d'ajuts econòmics a les que l'usuari/a tingui dret i correspongui a altres administracions i/o s'hagi acordat amb entitats d'iniciativa social i/o del tercer sector.

5. Modalitats i tipologia de prestació 5.1 Modalitats de prestació:

Accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses de manteniment derivades del mateix:

- Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o al contractació del gas en l'habitatge habitual.

- Lloguers endarrerits i ajudes per lloguer o hipoteca d'habitatge habitual, quan existeixen garanties de continuïtat la mateixa.

- Despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent de l'habitatge per desnonament, llançaments, ruïna, higiene, catàstrofe o altes causes e força major.

- Ajuts a allotjaments temporals (puntuals i transitoris) en casos d'extrema necessitats i situacions d'emergència social.

- Ajudes per reparacions o adaptacions de l'habitatge habitual per proporcionar nivells mínims d'habitabilitat.

- Ajudes per l'adquisició d'equipament bàsic de primera necessitat per l'habitatge habitual.

Necessitats bàsiques d'alimentació i higiene:

- Ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència - Ajudes per lactància, alimentació infantil i higiene.

- Ajudes per menjador social i/o escolar (per aquelles situacions excloses en el reglament de menjador escolar del Consell Comarcal de la Segarra amb fons del departament d'ensenyament.

Necessitats farmacèutiques i/o ortopèdiques:

- Ajudes per a l'autonomia i la comunicació (audiòfons, ulleres, altres de primera necessitat) - Ajudes per compra de medicament amb prescripció mèdica - Altres ajudes mèdiques amb prescripció sanitària Altres:

- Activitats extraescolars i de lleure per infants i adolescents en expedient de risc social - Ajudes per assistència a llars d'infants per infants en risc social - També s'inclouran activitats d'inserció social dirigides a infants i adolescents en risc - Es podran incloure despeses de transport i altres situacions urgents que no puguin ser ateses per cap dels conceptes en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus e prestació i/o ajuda, ajustant-se en aquests casos. la quantia de l'ajuda a la necessitat plantejada.

5.2 Tipologia:

La cobertura de les necessitats bàsiques es poden realitzar a través de prestacions econòmiques i en especies.

A. Prestacions econòmiques. Destinades a la cobertura de necessitats bàsiques que s'atorguen de forma preferent al proveïdor del servei, pel pagament de deutes o la compra de serveis i/o productes.

B. Prestacions en espècie. Faciliten els productes a l'usuari, bé directament a través d'empreses proveïdores o d'entitats d'iniciativa social.

6. Quantia màxima dels ajuts Una persona i/o unitat familiar pot presentar més d'una sol·licitud anual si és justifica la necessitat i compleix els requisits per a cada sol·licitud.

L'import màxim del total dels ajuts, pels quals es podrà beneficiar cada unitat familiar no podrà superar conjuntament els 2.000 anuals.

7. Valoració de la situació de necessitat La capacitat econòmica és prioritàriament l'element definitori bàsic per a poder tenir accés a les ajudes d'urgència social i a més es tindran en compte les condicions socials i familiars de la persona sol·licitant i els seus beneficiaris.

Les situacions d'urgència social són valorades i informades pels serveis socials bàsics.

Atesa la limitació pressupostària dels ajuts, seran els serveis socials bàsics qui prioritzaran les sol·licituds objecte d'atenció, atenent la major puntuació segons el barem establert.

8. Persones Beneficiàries, requisits i obligacions

8.1. Persones beneficiàries:

Podrà ser beneficiària qualsevol persona i/o família que visqui a la comarca de la Segarra i que es trobin en una situació de dificultat econòmica i social i per la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir i/o evitar l'empitjorament de la situació.

Tindran accés prioritari les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte, es defensen bens jurídics absolutament fonamentals com ho són, per exemple, la presència d'infants o adolescents en famílies o unitats de convivència subjectes de la prestació, les persones dependents o que presenten discapacitat, en compliment de l'art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmics.

També seran objecte d'ajut les persones en risc d'exclusió residencial, d'acord amb l'article 5.10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i que estiguin valorades pels serveis socials bàsics.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu vulnerable, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8.2 Requisits per a sol·licitar les ajudes:

- Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

- Que es trobi en una situació de necessitat socioeconòmica greu, d'acord amb la valoració d'aquestes bases.

- Que la necessitat s'ajusti a la tipologia dels ajuts establerts.

- Que es trobi empadronat i resideixi als municipis de la comarca de la Segarra*.

- Que sigui valorat pels serveis socials bàsics comarcals.

- No disposar de bens mobles ,immobles ­diferents a l'habitatge habitual , envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit. Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut.

- No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

*De forma excepcional es podrà atendre una situació d'urgència -l'omissió de la qual posi en perill la salut de la persona o vulneri drets fonamentals- de persones no empadronades ni residents a la comarca.

8.3 Obligacions de les persones beneficiàries - Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes.

- Comunicar als serveis socials bàsics les variacions o canvis existents en al situació social i econòmica de la persona o de la unitat de convivència que pugui modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució.

- Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar.

- A criteri dels serveis socials bàsics, l'atorgament de l'ajut pot restar condicionat a l'acceptació de l'obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona demandant.

- Quan la concessió de l'ajut no cobreixi l'import íntegre del cost i el beneficiari hagi d'afrontar part d'aquest import, tindrà l'obligació de fer-se càrrec de la part restant, aportants els justificants de pagament de la seva part.

- Justificar l'ajuda mitjançant la presentació de les factures acreditatives del deute o de la despesa a efectuar.

- Comunicar als serveis socials bàsics l'obtenció d'altres ajudes per la mateixa finalitat.

- Sotmetre's a ls actuacions de comprovació i control financer que efectuï el Consell Comarcal i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.

- Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per les finalitat que van ser concedits.

9. Valoració econòmica

9.1 Per valorar els ingressos es tindrà en compte:

- Ingressos de treball per compte pròpia i/o aliena - Prestacions socials i/o pensions.

- Rendes de capital mobiliari i immobiliari.

- Ingressos percebuts d'acord amb la Llei 39/2006 de Dependència - Altres tipus d'ingressos no contemplats en els punts anteriors.

El càlcul de la renda de la unitat familiar es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la documentació econòmica aportada per cada sol·licitant.

Els ajuts s'atorgaran segons les següents quanties i trams:

MEMBRES TRAMS

1 Fins a 5150,60 De 5150,60 fins a 6559.11 De 659.12 fins a 7967.73

2 Fins a 7.967,73 De 7.967,74 fins a 11.951,59 D'11.951,60 fins a 15.935,45

3 Fins a 11.951,59 De 11.951,60 fins a 15.935,45 De 15.935,46 fins a 19.919,31

4 Fins a 15.935,45 De 15.935,46 fins a 19.919,31 De 19.919,32 fins a 23.903,17

5 Fins a 19.919,31 De 19.919,32 fins a 23.903,17 De 23.903,18 fins a 27.887,03

6 Fins a 23.903,17 De 23.903,18 fins a 27.887,03 De 27.887,04 fins a 31.870,89

7 Fins a 27.887,03 De 27.887,04 fins a 31.870,89 De 31.870,90 fins a 35.854,75

Punts 3 2 1

Per la naturalesa de l'objecte d'aquest ajut, el primer criteri a considerar serà l'econòmic i en cas de no aconseguir cap punt, no es valoraran els altres criteris.

9.2 Situació sociofamiliar Els professionals del servei bàsic d'atenció social (treballadors/es socials i educadors/es socials) tindran en compte els indicadors referits al tipus de situació familiar i social, per tal de poder valorar el grau de necessitat i/o urgència.

Indicadors:

a. Atur sense prestació..................................................................................................................................1 punt

b. Situació familiar:

- Família monoparental amb carnet..............................................................................................................1 punt

- Família nombrosa amb carnet....................................................................................................................1 punt

- Causes sobrevingudes que dificultin la economia familiar........................................................................1 punt

c. Famílies sobre endeutades.......................................................................................................................1 punt

d. Problemes de salut de qualsevol dels membres de la unitat familiar......................................................1 punt

e. Famílies amb infants i adolescents amb expedient de risc......................................................................2 punt

Puntuacions:

3 punts 100% d'ajut a càrrec del Consell Comarcal

2 punts 80% d'ajut a càrrec del Consell Comarcal

1 punt 50% d'ajut a càrrec del Consell Comarcal

*Membres computables per al càlcul de la renda familiar:

- Pare i mare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'Infant o adolescent.

- El sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar o els de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

- En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant del ajut. Np obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda del qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.

10. Tramitació i resolució Els serveis socials bàsics del Consell Comarcal de la Segarra donaran la informació i facilitaran els impresos a les persones i/o famílies que compleixin el perfil de les bases.

La persona i/o família haurà de portar la sol·licitud als serveis socials del seu municipi acompanyada de la documentació següent:

1. NIF o NIE del pare i la mare o dels tutors legals.

2. Llibre de família i si s'escau títol de família nombrosa i títol de família monoparental.

3. Certificat de convivència.

4. Declaració del IRPF de l'últim any.

5. En cas de no disposar de declaració de renda cal presentar certificats dels ingressos obtinguts per qualsevol concepte (treball, atur, pensions, prestacions, RMI,...) a més d'una vida laboral, expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social , de tots els membres computables econòmicament.

6. Certificat d'ingressos exempts de pagament (pensions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, dependència, orfenesa, pensions d'aliments...).

7. En el cas que la persona sol·licitant o altre membre de la família, pateixi algun tipus de minusvalidesa i/o discapacitat , dictamen de valoració del grau emès per l'ICASS o òrgan o entitat que correspongui. Si existeix una valoració de dependència s'aportarà el certificat corresponent.

8. En el cas de separació o divorci sentència judicial.

9. Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura) 10. Certificat del SEPE que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la unitat de convivència i del import de la prestació o , en el seu cas certificat negatiu.

11. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

Documentació específica:

Per ajuda econòmica de pagament d'habitatge habitual, depenent del motiu de la prestació i a determinar pel personal tècnic de referència dels serveis socials bàsics comarcals:

- Contracte i justificant acreditatiu del deute de l'habitatge - Justificació de reserva de pis de lloguer - Resolució judicial acordant el desnonament o l'embargament de l'habitatge - Fotocopia del darrer rebut de lloguer o hipoteca - Certificat del propietari o administrador certificant els mesos pendents de pagament del lloguer, segons model 1 - Altra documentació acreditativa Pel pagament de subministrament domèstics de llum, aigua i gas, pel concepte pel qual es sol·licita l'ajuda, aportar factures pendents de pagament i avis , si es dona el cas, de tall de subministrament per manca de pagament.

En compliment de la Llei 24/2015 les notificacions d'impagaments poden arribar directament de les empreses subministradores i es procedirà segons el protocol i procediments d'aplicació de dita Llei.

Pel pagament d'altres activitats, aportar factura o rebut.

Sol·licitud de transferència bancària segons model normalitzat, degudament complimentada per l'entitat financera del proveïdor del servei.

No aportar la documentació sol·licitada pot ser motiu de denegació de l'ajut.

Resolució:

Un cop signada la sol·licitud i presentada tota la documentació requerida, els serveis socials en faran l'estudi i la valoració. El termini de la resolució tècnica serà d'un màxim d'un mes des de la data de la sol·licitud. Un cop resolt per part dels serveis socials bàsics, el president del Consell Comarcal de la Segarra emetrà la resolució de l'ajut, que posteriorment serà ratificada pel Ple.

En qualsevol moment es podrà requerir als sol·licitants per fer els aclariments sobre la documentació presentada i es podrà valorar de nou la sol·licitud sempre que es consideri necessari.

El pagament dels ajuts es realitzarà directament a l'entitat, servei, empresa que gestioni/organitzi l'activitat subvencionada.

Les ajudes que s'atorguin s'abonaran d'acord amb la dotació pressupostària que es destini per aquest concepte fins esgotament d'aquesta.

En cas d'haver-hi més sol·licituds que dotació pressupostària, s'aniran concedint per ordre de puntuació.

11. Terminis per sol·licitar l'ajut Es podrà sol·licitar aquests ajuts econòmics durant l'any 2017 i posteriors sempre que hi hagi dotació pressupostària.

L'ajut tindrà efecte a partir del més següent al qual s'ha presentat la sol·licitud complerta.

Aquest reglament entrarà en vigor a partir de l'aprovació del Ple i podrà ser prorrogat si existeix partida pressupostària per aquest concepte.

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Alquiler de vivienda
Justicia
Discapacidad
Hipotecas
Infancia
Escuelas
Actividades extraescolares
Escuelas Infantiles
Dependencia
Comedor escolar
Salud
Transporte y vehículos
Actividades de ocio y tiempo libre
Transporte
Familia monoparental
Empresa