Aprovació definitiva de les bases per a la concessió de subvencions a projectes i activitats de les entitats durant l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tordera

EDICTE de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2016

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juliol de 2016, va aprovar inicialment les Bases Específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2016.

L'anunci va publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d'agost de 2016, al Tauler d'Anuncis de la Corporació i la web municipal i, havent transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin formulat al·legacions, suggeriments o reclamacions, les Bases han quedat definitivament aprovades.

D'acord amb el previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es publica el text íntegre de les Bases.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L'AJUNTAMENT DE TORDERA A PROJECTES I ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O D'INTERÈS SOCIAL DUTES A TERME PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DURANT L'ANY 2016.

1.- Objecte, finalitat i període d'execució.

L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions que atorgui l'Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar suport econòmic al funcionament d'aquestes entitats i a la realització dels esmentats projectes i activitats.

Les subvencions seran destinades al funcionament general de les entitats o a l'execució de projectes i activitats que es puguin encabir en algun dels programes recollits al Document Annex 1 i que es realitzin durant l'any 2016 en l'àmbit de Tordera o fora si tenen un interès per al municipi.

L'Ajuntament de Tordera aprova unes úniques bases i fa una sola convocatòria per a l'atorgament de subvencions, tot i que aquestes, en funció de la matèria i la finalitat, són gestionades pels diversos departaments municipals. En aquest sentit, cada departament ha fixat els programes amb les activitats o projectes que considera d'utilitat pública o d'interès social i, per tant, subvencionables, els quals es recullen al Document Annex 1.

2.- Entitats beneficiàries.

Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre, per al seu funcionament general o per a l'execució de projectes i activitats que es puguin encabir en algun dels Programes recollits al Document Annex 1, sempre que no estiguin afectades per cap de les circumstàncies o prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Totes les entitats, associacions i clubs hauran d'estar registrats al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Tordera. Per poder- se registrar, hauran hagut de presentar prèviament còpia compulsada de l'escriptura de constitució, dels Estatuts, del CIF de l'entitat, del DNI del seu representant legal i de la documentació acreditativa de la seva representació. En el cas d'entitats que no tinguin la seu central a Tordera, però que es consideri que poden realitzar activitats d'interès per al municipi, per poder-se registrar com a pas previ per obtenir subvencions, hauran de presentar, a més de la documentació anterior, un certificat d'acord de la junta directiva en el qual hi figuri la decisió d'obrir una delegació a Tordera amb un domicili per a notificacions en aquesta localitat. L'Ajuntament de Tordera comprovarà d'ofici la inscripció al Registre d'Entitats de l'Ajuntament.

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació.

3.- Criteris d'atorgament.

En el supòsit d'activitats i projectes que s'emmarquin en algun dels programes recollits al Document Annex 1, les subvencions s'atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració, un cop aplicats els criteris específics establerts per a cadascun dels programes.

En relació a aquells programes que no contemplin criteris específics de valoració, així com en relació a les sol·licituds de subvenció destinades al funcionament general de l'entitat, es tindran en compte els següents criteris:

a) L'interès de l'activitat per a la població. Es valoraran les activitats que es considerin estratègiques, singulars en el territori o cabdals per a Tordera.

b) La necessitat de subvenció per portar a terme l'activitat. Es tindrà en compte la imprescindibilitat de tenir un suport econòmic de l'Ajuntament perquè l'activitat es pugui dur a terme.

c) L'esforç de l'entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a les municipals. Es tindrà en compte sobretot l'aportació econòmica que realitzin els mateixos socis per poder dur a terme l'activitat o altres esforços per fer-la assequible.

d) La manca d'activitats de la mateixa naturalesa a la població, és a dir, que siguin úniques.

e) El nombre de població a qui va dirigida l'activitat o projecte, prioritzant aquells que tinguin un nombre superior de persones destinatàries.

f) La projecció de la vila en l'activitat o projecte per al qual es pretén suport i si té repercussió exterior.

g) La necessitat de les persones receptores l'activitat o projecte.

h) La qualitat de l'activitat o projecte que es porta a terme.

i) La tradició de les activitats o projectes que es porten a terme.

j) La capacitat organitzativa de l'entitat, posant en relació l'estructura de l'entitat amb l'activitat o projecte que es vol dur a terme.

k) La repercussió que l'activitat o projecte subvencionable pot tenir en la lluita contra la crisi econòmica o en pal·liar-ne els seus efectes.

4.- Import de les subvencions i compatibilitat amb altres.

Com a regla general, la subvenció no superarà el 50% de l'import de l'activitat o projecte a subvencionar. Això no obstant, per causes justificades, l'import podrà ser superior al 50%, sobretot quan s'estigui desenvolupant una activitat o projecte que complementi una competència municipal i que aquesta sigui deficitària al municipi. En aquest cas, hi haurà d'haver un Informe del Departament corresponent que així ho justifiqui.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres Administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'activitat o projecte a desenvolupar.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

L'import de la subvenció atorgada podrà ser inferior al sol·licitat, ja sigui amb motiu de limitacions derivades de la disponibilitat pressupostària o ja sigui fruit de la valoració efectuada de l'activitat o projecte, sempre seguint un criteri d'equitat entre els projectes de la mateixa naturalesa, però no superior a la quantitat sol·licitada. Tanmateix, però, caldrà justificar el 100% de la quantitat sol·licitada i no només la quantitat concedida, tot i que es permetrà un marge de desviació entre les dues quantitats, tal i com queda expressat a l'article 14 d'aquestes mateixes Bases.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre'n d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció o no s'haguessin justificat dins del termini establert, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% del cost de l'activitat o projecte o el límit establert en els criteris establerts i quedin degudament justificades les despeses.

5.- Partida pressupostària.

Al Pressupost de l'exercici 2016, existeix una consignació global per a les subvencions municipals a entitats sense finalitat de lucre per un import de 172.860,00 EUR, a la partida 2016/0600/924/48000/01, la qual s'haurà de distribuir entre les sol·licituds destinades a funcionament general de les entitats i entre les destinades als diferents programes.

6.- Despeses subvencionables.

En el cas de subvencions destinades al funcionament general de l'entitat, es consideren despeses subvencionables totes aquelles despeses directes que de manera indubtable corresponguin al funcionament i activitat ordinària de l'entitat i que s'efectuïn dins l'exercici 2016.

En el cas de subvencions destinades a un projecte o activitat enquadrable en algun dels Programes previstos al Document Annex 1, són despeses subvencionables totes aquelles despeses directes que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat o projecte subvencionat, que s'efectuïn dins l'exercici 2016 i que s'adeqüin a la Base 27a de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera.

7.- Sol·licituds.

Les sol·licituds, que s'adreçaran a l'Alcalde de l'Ajuntament de Tordera, es formalitzaran mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a Document Annex 2.

Les presents Bases, així com els models normalitzats de documentació, es podran obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, a les oficines dels diversos departaments municipals gestors de les subvencions i a la pàgina web de l'Ajuntament (www.tordera.cat).

Cada entitat beneficiària podrà presentar diverses sol·licituds, tant per al funcionament general de l'entitat, com per a diversos projectes o activitats. A la instància de sol·licitud s'indicarà el departament de referència i, en el seu cas, el programa per al qual es demana subvenció. En el cas que l'objecte de la sol·licitud faci referència a diversos departaments, els diferents departament municipals hauran de coordinar-se per a aquell expedient de sol·licitud.

La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació de les presents bases.

8.- Documentació.

Com a requisit previ i imprescindible per sol·licitar una subvenció, les entitats, associacions i clubs s'hauran d'haver registrat al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Tordera, amb la qual cosa l'Ajuntament ja disposarà de l'escriptura de constitució, Estatuts, CIF de l'entitat, DNI del seu representant legal i documentació acreditativa de la seva representació.

A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

1) Programa detallat de l'activitat o projecte per al qual es demana subvenció d'acord amb el model normalitzat adjunt com a Document Annex 3.

2) Pressupost total previst, d'acord amb el model normalitzat adjunt com a Document Annex 3, que ha de recollir els punts següents: previsió econòmica completa i detallada de l'activitat o projecte per al qual se sol·licita l'ajut, en la qual hi constin tant les despeses com els ingressos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament previstes.

3) Memòria de l'activitat de l'entitat durant l'any 2015 o durant el curs escolar o temporada esportiva 2015-16.

4) Declaració de les subvencions sol·licitades o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament de Tordera les que se sol·licitin o s'obtinguin en el futur.

5) Certificacions acreditatives que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En el cas que l'entitat no estigui obligada a tributar a Hisenda o/ni a cotitzar a la Seguretat Social, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.

Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, no cal que sigui aportada per l'entitat sol·licitant, sinó que se substituirà per la seva comprovació d'ofici per part del departament gestor de la subvenció.

6) Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l'activitat o projecte proposat, es transferirà l'import de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat adjunt com a Document Annex 4. No serà necessari aportar-les quan l'entitat hagi tingut domiciliat l'ingrés d'altres subvencions per part de l'Ajuntament, sempre que no s'hagi modificat el compte bancari.

L'Ajuntament, per la seva banda, comprovarà d'ofici que l'entitat estigui inscrita al Registre d'Entitats.

En el supòsit de sol·licituds de subvencions per al funcionament general de l'entitat i/o d'import inferior a 1.000,00 EUR, no caldrà adjuntar la documentació especificada a les lletres e), f) i g), és a dir, no caldrà presentar el Document Annex 3, sinó que serà suficient amb complimentar el Document Annex 2 Bis, adjunt a la sol·licitud de subvenció.

9.- Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds, amb la documentació adjunta, es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Tordera (Plaça de l'Església, 2, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos, a comptar a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En compliment del que preveu l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions, es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions les convocatòries de subvencions, així com les subvencions concedides. A aquests efectes, el Departament d'Intervenció enviarà la documentació requerida en cada cas a la Base de Dades Nacional de Subvencions, per tal que aquesta doni trasllat al diari oficial corresponent per a la seva publicació.

Si l'Ajuntament de Tordera rep una sol·licitud fora d'aquest termini, podrà tenir-la en compte en el cas que, una vegada atorgades les subvencions sol·licitades dins del termini establert, encara resti crèdit suficient per atendre-la i s'atengui als criteris establerts a les presents Bases.

10.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Àrea de Serveis Personals revisarà les sol·licituds presentades i en cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà l'entitat perquè en el termini màxim de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la recepció del requeriment, efectuï les rectificacions o esmentes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

11.- Òrgans competents, procediment de concessió i resolució.

11.1.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.

La persona responsable de la instrucció del procediment serà el Regidor/a Cap de l'Àrea de Serveis Personals.

L'avaluació de les sol·licituds i la proposta de concessió l'efectuarà una Comissió Qualificadora, que tindrà la següent composició:

- Regidor/a Cap de l'Àrea de Serveis Personals, que actuarà com a President/a. - Un/a altre regidor/a de l'Àrea de Serveis Personals. - Cap Tècnic de l'Àrea de Serveis Personals.

- Un/a Tècnic/a de l'Àrea de Serveis Personals.

L'òrgan competent per a la resolució del procediment serà la Junta de Govern Local.

11.2.- Procediment.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

A la vista de totes les sol·licituds presentades, ja sigui per al funcionament general de l'entitat o en relació a cada programa, la comissió qualificadora corresponent emetrà informe de valoració i proposta de concessió, d'acord amb els criteris d'atorgament contemplats a les presents bases, indicant les sol·licituds que rebran subvenció i el seu import, així com les que es deneguen i els motius de denegació.

D'acord amb les propostes de la comissió qualificadora, la Junta de Govern Local atorgarà o denegarà motivadament les subvencions.

El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds o, de presentar-se fora de termini, des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Justificadament, es pot posposar aquest termini per a un o més programes d'activitats subvencionables.

Transcorregut aquest termini sense notificació de la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

11.3.- Resolució.

La resolució haurà d'expressar la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, així com la desestimació de la resta de sol·licituds, i establirà, com a mínim, la definició de l'objecte de la subvenció i l'import concedit.

La resolució de concessió inclourà una relació ordenada de les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits exigibles per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades per superar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles o justificació argumentada de la seva valoració.

En aquest supòsit, si es renuncia a la subvenció per algun dels beneficiaris, l'òrgan concedent acordarà, sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents en ordre de la seva puntuació, sempre que amb la renúncia s'hagi alliberat crèdit per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

L'Ajuntament de Tordera podrà atorgar la subvenció en el si d'un conveni de col·laboració amb l'entitat, quan s'entengui que la relació entre una i altra part sobrepassa l'aportació dinerària. En el cas d'un conveni, s'estarà a allò establert al conveni, a banda del que preveuen aquestes bases i la normativa reguladora.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'1 mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

11.4.- Modificació de la resolució de concessió.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució del projecte o activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud de l'entitat beneficiària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan l'entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que, sumats a la subvenció atorgada per l'Ajuntament, superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan l'entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a la presents bases.

12.- Acceptació de les subvencions.

Les entitats beneficiàries, un cop se'ls hagi notificat l'acord de concessió, han d'acceptar la subvenció. Aquesta acceptació pot ser expressa, però també s'entendrà que s'accepta si, en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord, no es manifesta res en contra.

13.- Pagament de les subvencions.

El pagament de les subvencions es farà un cop efectuada la justificació, tot i que es podrà demanar de forma degudament motivada una bestreta del pagament, d'acord amb l'article 34 4. de la Llei General de Subvencions, de fins a un 100% de la subvenció concedida i, com a màxim, en el seu cas, per un import equivalent al concedit i justificat per l'entitat l'any anterior, sempre amb el compromís per part de l'entitat de retornar les quantitats excedents o les que corresponguin si no s'acaben de justificar les despeses completament i adequadament. L'Alcaldia o el Tinent d'Alcalde corresponent acordarà la concessió o no d'aquesta bestreta.

Les entitats beneficiàries queden exonerades de la prestació de garanties del pagament anticipat de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa.

14.- Justificació.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se dins del termini que s'estableixi en el moment de l'atorgament, que serà preferentment de dos mesos a partir de la data de recepció de la notificació.

La justificació s'efectuarà tenint en compte les regles de la Base 26a de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera, mitjançant instància normalitzada que s'adjunta com a Document Annex 5, adreçada a l'Alcalde de l'Ajuntament de Tordera. La quantitat a justificar serà la corresponent al 100% de la quantitat sol·licitada i no només la quantitat concedida, tot i que es podrà admetre una desviació d'un 30% entre la quantitat sol·licitada i la quantitat justificada sempre que s'argumentin adequadament els motius de la desviació, amb el benentès que, en qualsevol cas, s'haurà de justificar el 100% de la quantitat concedida. Mitjançant la documentació es justificaran els següents extrems:

a) Descripció de l'activitat o projecte subvencionat.

b) Cost total de l'activitat o projecte, així com les seves fonts de finançament.

c) Documentació elaborada per publicitar l'activitat o projecte, en la qual hi ha de constar el logo de l'Ajuntament de Tordera i la frase 'amb el suport de l'Ajuntament de Tordera' (de la qual se n'adjuntarà una còpia).

D'acord amb l'article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l'òrgan concedent ha de comprovar la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

D'acord amb la Base 38a.2 de l'Ordenança General de Subvencions, el control financer s'efectuarà per la Intervenció General de conformitat amb el que disposen els arts. 220 a 222 del Text Refós del TRLRHL; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General Pressupostària i restants normes concordants.

D'acord amb l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions, els beneficiaris, les entitats col·laboradores i tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual tindrà les següents facultats: lliure accés a la documentació objecte de comprovació; lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupi l'activitat subvencionada; l'obtenció de còpia o la retenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions en què hagi indicis de la incorrecta obtenció, gaudi o destí de la subvenció i el lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control.

En cas de subvencions destinades al funcionament general de l'entitat o d'import inferior a 1.000,00 EUR, la justificació s'efectuarà complimentant el model normalitzat simplificat Document Annex 5 Bis.

15.- Incidències en la justificació.

15.1.- Manca de justificació.

Si, un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa, aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir a l'entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

15.2.- Deficiències en la justificació.

Si la documentació justificativa presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà a l'entitat beneficiària, per escrit, per tal que faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la recepció del citat escrit, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

15.3.- Alteracions de les condicions de la subvenció en la justificació.

Quan l'entitat beneficiària de la subvenció posi de manifest en la justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que no alteren essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció, però que haurien pogut comportar la modificació de la resolució, havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia, l'òrgan concedent podrà acceptar la justificació presentada, sempre i quan no suposi perjudicar drets de tercers.

16.- Altres obligacions de les entitats beneficiàries.

Són obligacions de les entitats beneficiàries, a més de les especificades a l'article 14 de la Llei General de Subvencions i a la Base 10a de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera, les següents:

a) Donar adequada publicitat al caràcter públic de la subvenció en l'execució de l'activitat o projecte, per la qual cosa hauran de fer constar el logotip de l'Ajuntament i la frase 'amb el suport de l'Ajuntament de Tordera' en tota la documentació impresa i, si s'escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques commemoratives, etc.

b) Presentar a l'Ajuntament qualsevol proposta de modificació rellevant en els projectes o activitats subvencionades (programació, temporalitat, tipologia d'usuaris, etc.).

La proposta es considerarà desestimada si no s'ha notificat mitjançant resolució expressa la seva aprovació en el termini d'1 mes des del dia següent a la data de la seva presentació.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que s'estableixin per part de l'Ajuntament, així com, si s'escau, per part dels òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

e) Conservar els documents justificatius d'aplicació de la subvenció mentre pugui ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

f) Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents auditats, de conformitat amb la legislació aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas.

17.- Possibilitat de deduir els ajuts no econòmics percebuts per les entitats.

Tenen la consideració d'ajuts no econòmics els ajuts consistents en l'ús gratuït de mitjans públics de propietat de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms, sempre que no es produeixi transferència de propietat d'aquells a favor dels beneficiaris.

Si es considera que el cost anual dels mitjans públics sol·licitats per part d'una mateixa entitat beneficiària supera el seu equivalent a 1.000,00 EUR en valor econòmic, podrà tenir la consideració d'ajut no econòmic i deduir-se l'equivalent econòmic de la quantia atorgada en concepte de subvenció.

18.- Revocació, reintegrament i renúncia.

En matèria de revocació, reintegrament i renúncia, s'estarà al que preveu el Títol III de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera.

19.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'estarà al que preveu el Títol V de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera.

20.- Publicitat de les subvencions atorgades i informació a subministrar a l'Administració General de l'Estat.

L'Ajuntament donarà publicitat de les subvencions atorgades d'acord amb aquestes Bases i ho comunicarà a l'Administració General de l'Estat, en els termes establerts a les Bases 23a i 24a, respectivament, de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera, així com també les publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

21.- Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants únicament seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquestes Bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la legislació vigent.

22.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases específiques ni l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tordera, s'aplicaran amb caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries reguladores de la matèria i, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

DOCUMENT ANNEX 1. PROGRAMES DE SUBVENCIONS.

1.- Programa de subvencions de la Regidoria de Cultura.

En tots els programes es tindrà en compte especialment de manera extraordinària els que prevegin un projecte biannual (2016-17) de commemoració del 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana i també l'esforç de les entitats per integrar la nova ciutadania en el seu si.

1.1.- Projectes de foment d'activitats culturals de recerca i estudi.

Els criteris per a l'atorgament de les subvencions són els següents:

- Per la incidència a Tordera de les seves activitats de difusió com xerrades a escoles, etc.. Fins a 3 punts. - Pel nombre, la qualitat i el cost de les activitats dels respectius projectes. Fins a 4 punts. - Per l'edició dels treballs que resultin de la seva activitat, amb especial reconeixement a la regularitat. Fins a 3 punts.

L'import màxim de la subvenció per a aquests projectes serà de 1.500 EUR.

1.2.- Projectes de serveis culturals que complementen l'activitat municipal.

Els criteris per a l'atorgament de les subvencions són els següents:

- Per l'organització d'actes, activitats o cicles oberts a la vila, depenent del nombre, la qualitat, el nombre de participants i el cost. Fins a 6 punts.

- Pel fet d'acollir o cedir espais a altres entitats de naturalesa diversa a la seva seu o de programar activitats conjuntament amb altres entitats. Fins a 2 punts.

- Per l'arrelament de les activitats proposades. Fins a 2 punts.

L'import màxim de la subvenció per a aquests projectes serà de 4.000 EUR.

1.3.- Projectes de foment d'activitats culturals de caràcter artístic.

Quantia màxima subvencionable: 3.000 EUR.

1.4.- Activitats de promoció de festes tradicionals.

Quantia màxima subvencionable: 3.000 EUR.

1.5.- Projectes de foment de la dansa tradicional.

Quantia màxima subvencionable: 3.000 EUR.

1.6.- Activitats de promoció de cultura popular tradicional.

Quantia màxima subvencionable: 3.000 EUR.

1.7.- Activitats de foment de la música i el cant coral.

Quantia màxima subvencionable: 3.000 EUR.

1.8.- Suport a les entitats culturals de Tordera que, sense tenir projectes establerts entre els programes anteriors, la seva activitat o els projectes que tinguin previstos siguin d'interès social.

Quantia màxima subvencionable: 350 EUR.

1.9.- Suport a activitats extraordinàries en ocasió d'aniversaris.

Quantia màxima subvencionable: 1.500 EUR.

No s'atorgarà subvenció per aquest concepte abans que l'entitat compleixi 5 anys.

2.- Programa de subvencions de la Regidoria d'Ensenyament.

Els destinataris d'aquestes subvencions són les associacions de pares i mares d'escoles de Tordera.

2.1.- Suport a activitats de celebració d'aniversaris o commemoracions especials.

Quantia màxima subvencionable: 1.500 EUR.

2.2.- Suport a l'edició de revistes escolars.

Quantia màxima subvencionable: 100 EUR.

2.3.- Suport a les activitats que complementin el Pla d'Acollida del centre i que fomentin la integració i la cohesió social per mitjà de les associacions de pares i mares.

Quantia màxima subvencionable: 300 EUR.

2.4.- Suport a l'organització d'activitats d'acolliment que complementin l'horari escolar.

Quantia màxima subvencionable: 300 EUR.

2.5.- Suport a l'organització de xerrades a mares i pares obertes a població i que, entre d'altres, ajudin a fomentar la cultura de l'esforç.

Es prioritzaran aquelles que estiguin organitzades per més d'una entitat.

Quantia màxima subvencionable: 100 EUR.

2.6.- Suport a les iniciatives que promoguin la seguretat i la sostenibilitat a l'entorn dels centres escolars i als itineraris d'entrades i sortides.

Quantia màxima subvencionable: 200 EUR.

2.7.- Suport a programes ambientals o de sostenibilitat, que promoguin actituds responsables amb el medi ambient, la recollida selectiva, el reciclatge i la conscienciació davant el canvi climàtic.

Quantia màxima subvencionable: 200 EUR.

2.8.- Suport a les AMPA dels centres escolars que organitzin activitats extraescolars per tal d'ajudar a fer front a les despeses derivades d'aquesta organització.

Quantia màxima subvencionable: 400 EUR.

2.9.- Suport a actuacions de col·laboració amb l'escola i/o en algunes despeses que es considerin necessàries i convenients.

Quantia màxima subvencionable: 300 EUR.

2.10.- Programa de suport a l'esport com a activitat escolar.

Aquest programa va adreçat al foment de l'esport en l'àmbit escolar per tal d'aconseguir el màxim de participació dels nens/es i joves en el món de l'esport i/o per mitjà dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i del Pla Català de l'Esport.

Quantia màxima subvencionable: 300 EUR.

3.- Programa de subvencions de la Regidoria de Joventut.

L'objecte d'aquestes subvencions és la promoció de l'associacionisme juvenil, mitjançant el suport als projectes d'activitats de les associacions juvenils o de les entitats sense finalitat de lucre l'objecte de les quals siguin els serveis a la joventut i/o a la infància i que reverteixin en la millora de la qualitat de vida del infants i joves de la ciutat i que fomentin un o més d'un dels àmbits generals del Pla Local de Joventut: civisme i convivència, ocupació, habitatge, oci i lleure, transport i mobilitat...

Es preveuen les següents subvencions:

3.1.- Per a les entitats d'educació en el lleure adreçada als infants i joves de la vila de Tordera que duguin a terme una activitat periòdica i perllongada al llarg de l'any.

- Per a l'activitat ordinària i de funcionament, una quantia màxima de 1.500 EUR.

- Per a projectes puntuals adreçats específicament a persones joves o a infants, una quantia màxima de 500 EUR per projecte.

3.2.- Per a la resta d'entitats sense finalitat de lucre.

- Per a projectes puntuals adreçats específicament a persones joves o infants i que fomentin aspectes com l'emprenedoria, la formació, etc., una quantia màxima de 500 EUR per projecte.

A més de les seves activitats ordinàries o projecte concret, les entitats hauran de justificar que han realitzat, durant l'any 2015, una activitat oberta als infants i/o joves a la vila de Tordera, comunicada oportunament a la Regidoria, i per a la qual, si escau, es pot obtenir material. En cas que no es justifiqui la realització d'aquesta activitat, se'ls abonarà únicament el 80 per cent de la subvenció atorgada.

Les quanties totals a percebre per les entitats no seran superiors en cap cas als 3.000 EUR.

Pel que fa als criteris d'avaluació de les sol·licituds:

- Grau d'acompliment de tots els acords de la subvenció rebuda l'any anterior (sol·licitud, desenvolupament i justificació del projecte dins dels terminis establerts). Fins a 6 punts.

- La utilitat i interès social del programa i de les activitats per als joves i/o infants de la població de Tordera. Fins a 4 punts.

- La qualitat del programa i de les activitats. Fins a 10 punts.

- Que l'edat de les persones sòcies i/o beneficiàries es trobi entre 3 i 29 anys. Fins a 4 punts.

- Nombre de participants i beneficiaris del projecte presentat. Fins a 4 punts.

- La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari. Fins a 4 punts.

- La previsió de continuïtat. Fins a 4 punts.

4.- Programa de subvencions de la Regidoria d'Atenció Social.

Els projectes que es presentin han de reunir alguna de les característiques següents:

- Activitats i projectes d'interès per a la prevenció dels factors que condueixen a la vulnerabilitat social. - Projectes i accions que millorin la qualitat de vida de persones i/o col·lectius amb risc social. - Programes i/o projectes que afavoreixin la cohesió social i ciutadana. - Projectes que promoguin la dinamització comunitària. - Accions que visualitzin la inclusió social.

Seran criteris d'atorgament de les subvencions, els següents:

- L'interès de l'activitat per als ciutadans. - La necessitat de subvenció per portar a terme l'activitat. - L'esforç de l'entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a les municipals. - La manca d'activitats de la mateixa naturalesa o dirigides al mateix col·lectiu de població. - El nombre de població a qui va dirigida l'activitat o projecte. - La necessitat social que tenen els receptors de l'activitat o projecte. - La qualitat de l'activitat o projecte que es porta a terme. - L'adequació del projecte o activitat amb la capacitat organitzativa de l'entitat.

La quantia màxima de subvenció que s'atorgarà per a aquests programes no sobrepassarà en cap cas els 20.000 EUR.

4.1.- Projectes de foment de la igualtat de gènere.

4.1.1.- Projectes o activitats de sensibilització que tendeixin a eradicar la desigualtat d'oportunitats.

4.1.2.- Projectes que treballin grups d'ajuda mútua.

Quantia màxima subvencionable: 1.350 EUR.

4.2.- Projectes de sensibilització en la cooperació internacional.

Se subvencionaran projectes dirigits a la població de Tordera que tinguin com a objecte algun dels següents:

- Que pretenguin sensibilitzar de les diferències Nord-Sud. - Que informin de les actuacions que es porten a terme en països del Tercer. - Que fomentin el comerç just. - Que incorporin en el projecte de sensibilització persones originàries dels pobles del sud.

Quantia màxima subvencionable: 6.000 EUR.

4.3.- Projectes de Cooperació.

Se subvencionaran aquelles entitats i projectes que compleixin amb els criteris establerts en el pacte primer del Conveni signat entre l'Ajuntament de Tordera i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l'any 2004, pel qual aquesta entitat esdevé entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Tordera en relació amb les subvencions de solidaritat i cooperació internacional. S'utilitzarà el model de sol·licitud i d'informe final del Fons.

Quantia màxima subvencionable: 10.000 EUR.

Es valorarà especialment que l'entitat acrediti que té presència a la ciutat (la qual, a més de tenir seu social, es concreta amb activitats de difusió, sensibilització, etc., adreçades a la població en general) i que l'entitat acrediti que aporta recursos econòmics al projecte.

D'altra banda, ateses les peculiaritats manifestes dels projectes subvencionats per aquest programa, s'autoritza a sol·licitar pròrroga de justificació de les subvencions concedides.

5.- Programa de subvencions de la Regidoria d'Esports.

Amb caràcter general, s'estableixen les següents normes:

- Els clubs esportius federats han d'estar inscrit al Registre d'entitats esportives del Consell Català de l'Esport.

- Podran ser objecte de subvenció les despeses següents:

- Transport. - Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin. - Arbitratges que requereixi la competició. - Despeses de fitxes pagades a les federacions. - Material fungible esportiu.

- No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despeses subvencionables, les següents:

- Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars dels membres de l'entitat. - Fitxatges o primes de jugadors. - Sancions i multes federatives. - Despeses de representació de càrrecs directius. - Cobraments amb caràcter lucratiu, especialment els de càrrecs directius o membres de juntes directives.

- Les entitats esportives federades a les quals se'ls hagi concedit una subvenció, per tal de poder cobrar-la, han d'haver complert, respecte a l'exercici anterior, les següents condicions:

- La realització de l'assembla anual de l'any/temporada anterior.

- La subscripció d'una pòlissa de RC o bé el pagament de la renovació anual en curs, per les quanties legalment establertes.

5.1.- Esport col·lectiu.

5.1.1.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen en l'àmbit federat.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen mitjançant els seus equips en competicions organitzades per una Federació.

Quantia màxima subvencionable: entre 25 EUR i 80 EUR per esportista, en funció de les edats dels practicants.

5.1.2.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen en l'àmbit no federat.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen mitjançant els seus equips en competicions no organitzades per una Federació.

Quantia màxima subvencionable: entre 25 EUR i 60 EUR per esportista, en funció de les edats dels practicants.

5.1.3.- Programa suport a les entitats esportives que no competeixen.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que no participen mitjançant els seus equips en competicions.

Quantia màxima subvencionable: 20 EUR per esportista.

5.1.4.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen a alt nivell.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen mitjançant els seus equips en competicions organitzades per una federació de nivell estatal o internacional.

Quantia màxima subvencionable: 14.000 EUR per entitat.

5.2.- Esport individual.

5.2.1.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen en l'àmbit federat.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen mitjançant esportistes individuals en competicions organitzades per una Federació.

Quantia màxima subvencionable: 30 EUR per esportista.

5.2.2.- Programa suport a les entitats esportives que no competeixen.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que no participen mitjançant esportistes individuals en competicions.

Quantia màxima subvencionable: 20 EUR per esportista.

5.3.- Programa de suport a l'organització d'esdeveniments esportius puntuals.

Aquest programa va adreçat als clubs esportius federats i està destinat a col·laborar en aquelles activitats esportives que es realitzin a Tordera, tant de caràcter oficial, tipus finals de competicions federades, com de caràcter obert o popular, tipus curses populars, trobades, 24 hores...

La quantitat final de la subvenció estarà vinculada amb l'impacte que tingui dins el municipi i l'interès social que generi l'activitat.

Pel que fa als criteris d'avaluació de les sol·licituds:

- Esdeveniments d'àmbit local: com a màxim 500 EUR.

Si tenen lloc durant un matí o tarda, màxim 200 EUR. Si tenen lloc durant un dia, màxim 300 EUR, Si tenen lloc durant un cap setmana, màxim 500 EUR.

- Esdeveniments d'àmbit català: com a màxim 1.000 EUR.

Si tenen lloc durant un matí o tarda, màxim 400 EUR. Si tenen lloc durant un dia, màxim 600 EUR. Si tenen lloc durant un cap de setmana, màxim 1.000 EUR.

- Esdeveniments d'àmbit estatal o internacional: com a màxim 12.000 EUR, en funció del nombre de participants:

Fins a 100 participants: màxim 2.000 EUR. De 101 a 200 participants: màxim 3.000 EUR. De 201 a 300 participants: màxim 4.000 EUR. De 301 a 400 participants: màxim 5.000 EUR.

De 401 a 500 participants: màxim 7.000 EUR. De 501 1 600 participants: màxim 9.000 EUR. A partir de 601 participants: màxim 11.000 EUR.

Es poden subvencionar un màxim de dues activitats per entitat.

5.4.- Programa de suport a activitats de celebració d'aniversaris significatius de l'entitat.

Aquest programa va destinat als clubs esportius federats i té per objecte col·laborar amb aquelles entitats esportives que celebrin durant l'any de la concessió de la subvenció l'aniversari de la fundació de l'entitat.

Quant als criteris d'avaluació:

- Celebració 25 anys, màxim 500 EUR. - Celebració 50 anys, màxim 765 EUR. - Celebració 75 anys, màxim 1.275 EUR. - Celebració a partir de 100 anys, màxim 1.500 EUR.

5.5.- Programa de suport a la gestió d'una instal·lació esportiva municipal.

Aquest programa està destinat a entitats que gestionen una instal·lació esportiva municipal, segons estableixi el seu Conveni amb l'Ajuntament de Tordera i/o el Reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals al seu article 11 i annexos.

Quantia màxima subvencionable: 18.000 EUR.

La quantia a atorgar anirà en funció de la intensitat d'utilització de la instal·lació i de les obligacions que comporti aquesta.

També es podrà subvencionar als clubs que, tot i no gestionar les instal·lacions de manera total, sí que col·laboren, com a entitat que la utilitza majoritàriament, amb l'Ajuntament en l'administració de la instal·lació en tasques complementàries a la gestió. En aquest cas, la quantia màxima subvencionable serà de 2.000 EUR.

5.6.- Programa de suport a clubs que promouen un esport que no promou cap altre club o entitat a la població.

Aquest programa està destinat a potenciar la unió d'esforços en benefici d'un mateix esport i a intentar evitar-ne la dispersió. Exclusivament es subvencionaran clubs o entitats que tinguin un mínim de 75 socis o practicants.

Quantia màxima subvencionable: 750 EUR.

6.- Programa de subvencions de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Seran subvencionables aquells programes i/o actuacions concretes que es desenvolupin al llarg de l'any, especialment per part de les associacions de veïns i entitats, que fomentin el civisme, la participació i el voluntariat, a excepció d'aquelles activitats que són objecte de subvenció en altres convocatòries de l'Ajuntament.

Es tindran en compte els següents criteris d'avaluació:

A: Contingut i formulació del programa presentat. Fins a 10 punts i amb un màxim de 800 EUR.

' Renovació del programa respecte anys anteriors. Fins a 1 punt. ' Interès general de les activitats. Fins a 2 punts. ' Grau d'obertura de les activitats a la ciutadania en general. Fins a 1 punt. ' Previsió d'un sistema de difusió de les activitats. Fins a 1 punt. ' Afavoriment/Integració del voluntariat en l'organització. Fins a 1 punt. ' Generació de recursos propis. Fins a 2 punts. ' Previsió de recursos humans suficients per a l'execució del projecte. Fins a 1 punt.

' Previsió d'una planificació i el seu sistema d'avaluació. Fins a 1 punt.

B: Del foment dels valors democràtics. Fins a 5 punts i amb un màxim de 600 EUR.

' Promoció de xarxa social. Fins a 1 punt.

' Promoció de la cohesió social. Fins a 1 punt.

' Foment de la convivència en la diversitat. Fins a 1 punt.

' Previsió dels principis de sostenibilitat i protecció del mediambient. Fins a 1 punt.

' Potenciació d'actituds que tenen a veure amb el respecte, la tolerància, l'educació, la urbanitat i tots aquells valors que afavoreixen la responsabilitat ciutadana i la bona convivència. Fins a 1 punt.

C: De l'entitat sol·licitant. Fins a 10 punts i amb un màxim de 600 EUR.

' Participació de l'entitat de forma activa en el conjunt de les activitats de la població. Fins a 2 punts.

' Inclusió de les minories no participatives. Fins a 1 punt.

' Capacitat de recursos humans i tècnics per a desenvolupar el projecte presentat. Fins a 2 punts.

' Resultat i avaluació positiva d'altres projectes o activitats presentades. Fins a 2 punts.

' Diversitat d'edats dels destinataris de les activitats de l'entitat, valorant-se que fomentin la relació intergeneracional. Fins a 1 punt.

' Foment de la igualtat entre homes i dones. Fins a 1 punt.

' Nombre de socis respecte la població del barri o zona de treball de l'entitat. Fins a 1 punt.

7.- Programa de subvencions en defensa del territori i de les persones i no inclòs en cap dels anteriors.

Es tindrà en compte, per la singularitat de l'entitat i del territori i el benefici que comporten les seves actuacions per al conjunt de la comunitat, especialment en matèria medioambiental o d'emergències, centrades tant en les persones com en el territori, altres possibles vies de subvenció no incloses en cap dels supòsits anteriors.

Es preveuen els següents conceptes subvencionables:

7.1.- Elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d'incendis i emergències o d'actuacions urgents, vetllar per la preservació i el manteniment de la massa forestal del terme i col·laboració activa en l'organització i el control de mesures dictades per l'Ajuntament de Tordera o qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i la lluita contra els incendis i les emergències.

Quantia màxima subvencionable: 1.000 EUR.

7.2.- Col·laboració en la realització de campanyes de divulgació per a la protecció del medi ambient entre els titulars dels terrenys forestals, així com la col·laboració entre els titulars de terrenys forestals.

Quantia màxima subvencionable: 1.000 EUR.

7.3.- Vetllar per la seguretat i la integritat física de les persones en cas d'emergències o catàstrofes.

Quantia màxima subvencionable: 1.000 EUR.

DOCUMENT ANNEX 2. MODEL DE SOL·LICITUD.

DOCUMENT ANNEX 3. MODEL PROGRAMA ACTIVITAT o PROJECTE.

DOCUMENT ANNEX 4. DADES BANCÀRIES.

DOCUMENT ANNEX 5. MODEL JUSTIFICACIÓ.

Tordera, 1 de setembre de 2016 Ho disposa, el primer tinent d'alcalde, per delegació (DA 2016/253), Josep Llorens Muñoz En dóna fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Deporte
Escuelas
Cultura
Juventud
Catalán
Actividades de ocio y tiempo libre
Medio Ambiente
Clubes y entidades deportivas
Fiestas Populares
Transporte
Cooperación internacional
Transporte y vehículos
Eventos
Nacimiento, adopción y acogimiento
Deportistas individuales
Ampas
Actividades extraescolares
Música
Actividades de servicios sociales
Vivienda
Infancia
Proyectos de cooperación
Cooperación al desarrollo
Deporte
Comercio
Inclusión social
Actividades deportivas
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana