Aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2018-2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Exp. 2018/24

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, el dia 14 de maig de 2018, va acordar aprovar inicialment les Bases de la convocatòria per a l? atorgament d? ajuts individuals de menjador escolar adreçats a alumnat d? ensenyaments obligatoris i de segon cicle d? educació infantil i escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

Un cop finalitzat el termini d? exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d? anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de maig de 2018 i al tauler d? anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l? anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, les mencionades Bases queden definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

El text íntegre de les bases es transcriu a continuació:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR ADREÇATS A ALUMNAT D? ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D? EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLARTIZATS EN CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2018- 2019

1. Objecte de la convocatòria

L? objecte de la convocatòria és la regulació de l? atorgament d? ajuts individuals per al curs escolar 2018-2019 per a la utilització del servei escolar de menjador adreçats als alumnes d? ensenyament obligatori i de segon cicle d? educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Moianès, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

2. Beneficiaris i requisits generals

Podrà sol·licitar l? ajut de menjador escolar l? alumnat que reuneixi els requisits següents:

a. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Moianès, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d? educació infantil, d? ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

c. No estar en acolliment residencial. Es considera acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre d? acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi, podran participar a la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.

22-2018 Exp. 2018/24

d. Fer ús del servei de menjador escolar.

e. Llindar de renda: No tenir una renda anual de la unitat familiar de l? any 2017, calculada d? acord al punt 8 d? aquestes bases, superior a l? obtinguda per l? agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentador principal): 9.667,30€

- Segon adult (sustentador principal): 4.833,60€

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€

f. Llindar de volum de negoci: Podran optar als ajuts les unitats familiars que no tinguin uns ingressos superiors a 155.000,00€ obtinguts pels membres computables de la unitat familiar procedents de:

- Ingressos procedents d? activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

- Ingressos procedents d? una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d? entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d? entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d? aquestes.

g. Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l? adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d? emancipació, no superi 1.700,00 €

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d? urgència social, atorgades pera administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l? alimentació, el vestit, l? allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l? impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

h. Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma total dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l? habitatge habitual, no superi els 42.900,00€ .

En el cas d? immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l? 1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, el valor cadastral es multiplicarà per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

22-2018 Exp. 2018/24

Per 0,43 els revisats el 2003, per 0,37 els revisats el 2004, per 0,30 els revisats el 2005, per 0,26 els revisats el 2006, per 0,25 els revisats el 2007, per 0,25 els revisats el 2008, per 0,26 els revisats el 2009, per 0,28 els revisats el 2010, per 0,30 els revisats el 2011, per 0,32 els revisats el 2012, per 0,34 els revisats el 2013, per 0,36 els revisats el 2014, per 0,36 els revisats el 2015, per 0,36 els revisats el 2016, per 0,36 els revisats el 2017.

i. Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma total dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l? habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar, no superi la quantitat de 13.130,00€ per cada membre computable.

Per a la naturalesa de l? ajut i l? especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l? article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds es presentaran als centres escolars fins el dia 22 de juny de 2018 en el model normalitzat, num 1.

Si l? ajut es demana per a més d? un membre de la família, es farà en un únic imprès, sempre que els alumnes estiguin escolaritzats al mateix centre docent.

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en els centres educatius i en el Consell Comarcal i a la seva la pàgina web www.ccmoianes.cat.

Els centres educatius podran presentar al registre general del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant el model normalitzat núm. 2, les sol·licituds i la documentació recollida fins al dia 6 de juliol de 2018, inclòs.

Amb caràcter extraordinari es podrà demanar l? admissió de la sol·licitud de l? ajut posteriorment al termini indicat o la revisió de la situació inicial de l? expedient en els supòsits següents:

a) Alumnes de nova matriculació. En aquests casos, els centres docents presentaran al registre general del Consell Comarcal del Moianès les sol·licituds juntament amb el resguard de matrícula i la documentació establerta al punt 4 d? aquestes bases.

b) Alumnes que formin part d? una unitat familiar la situació econòmica de la qual s? hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. En aquests casos, cal acreditar documentalment els fets causants de la nova situació. Caldrà aportar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

c) Situació sobrevinguda que requereixi l? atenció dels serveis socials. En aquests casos els serveis socials bàsics corresponents emetran l? informe que justifiqui aquesta situació sobrevinguda i ho presentaran al registre general del Consell Comarcal del Moianès junt amb la sol·licitud de l? interessat.

22-2018 Exp. 2018/24

Les sol·licituds que arribin al Consell Comarcal del Moianès més enllà dels dies fixats com a data límit seran tractades com a fora de termini i seran valorades si la disponibilitat econòmica, després d? atendre les presentades dins el termini, ho permet.

El Consell Comarcal publicarà en el taulell d? anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal la relació de sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè, en el termini establert, esmenin o completin la documentació requerida.

La manca de compliment d? aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada.

Aquesta publicació en el taulell d? anuncis del Consell Comarcal, i/o publicació en la web comarcal (www.ccmoianes.cat) substituirà la notificació individualitzada.

3.1 Documentació obligatòria

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l? ajut, l? aportació de la documentació que es detalla a continuació:

1. Imprès de sol·licitud (segons model normalitzat, núm.1) A la sol·licitud s? haurà de fer constar el nom dels alumnes per als quals es sol·licita l? ajut, així com, declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s? escau, de cadascun d? ells i haurà d? estar signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. El sol·licitant haurà d? informar del codi identificatiu únic (IDALU) que el Departament d? Ensenyament assigna a cada alumne dins el Registre d? alumnes (RALC) de cadascun dels alumnes que hagin sol·licitat l? ajut. En cas de no disposar del codi la família pot demanar-lo al centre educatiu. 2. Volant de convivència actual del domicili on resideix l? alumne

El volant inclourà tots els membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili on resideixi l? alumne/a.

3. NIF/NIE Caldrà aportar la fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del certificat de naixement o bé, còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família.

3.2 Documentació complementària

Si s? escau, s? haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna/es de les situacions esmentades:

ýÿ Família nombrosa: s? acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent.

ýÿ Monoparentalitat: s? acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent.

ýÿ Infants en acolliment: s? acreditarà mitjançant fotocòpia de la resolució d? acolliment de la Direcció General d? atenció a la Infància i l? Adolescència.

ýÿ Discapacitat: s? acreditarà mitjançant fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)

22-2018 Exp. 2018/24

del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

ýÿ Fotocòpia de la documentació acreditativa de prestacions econòmiques d? urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l? alimentació, el vestit i l? allotjament.

ýÿ Fotocòpia del conveni regulador de la separació, sentència de divorci o l? acta final de mediació del Departament de Justícia.

ýÿ En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d? ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació corresponent a l? exercici de 2017, en funció de la font o fonts d? ingressos:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s? haurà d? acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d? adjudicació.

ýÿ En el cas que no s? obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

ýÿ En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s? haurà d? acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada pel Consell Comarcal.

L? omissió d? aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i, conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de l? ajut.

3.3 Informe de serveis socials

L? informe de serveis socials serà elaborat per l? equip de serveis socials bàsics de cada municipi, i s? utilitzarà l? eina de cribatge per determinar les situacions de risc i desemparament, que és l'instrument establert pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb el resultat obtingut de fer el procediment amb l? eina de cribatge s? elaborarà l? informe de serveis socials.

L? informe esmentat en el paràgraf anterior s? elaborarà d? acord amb el model normalitzat núm.3 i tindrà els únics efectes d? avaluar i puntuar segons sigui risc social o risc social greu, d? acord amb la puntuació prevista en el punt 9.2 d? aquestes bases.

3.4 Autoritzacions

La presentació de la sol·licitud implica l? autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consell receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l? alumne/a.

22-2018 Exp. 2018/24

La presentació de la sol·licitud implica l? autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d? Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar.

4. Imports dels ajuts

S? atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% dels cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

L? òrgan competent del Consell Comarcal resoldrà, d? acord amb els recursos econòmics disponibles i amb la puntuació assignada a cada sol·licitud, l? atorgament dels ajuts i la quantia dels mateixos.

4.1 Ajut del 50% del preu del servei de menjador

Si la renda familiar anual, calculada d? acord al que estableix el punt 3 de les bases, no supera aquest llindar, es concedirà com a mínim un ajut del 50% del preu del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim autoritzat pel Departament. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d? aquest llindar, constaran com a denegades.

4.2 Ajut del 100% del preu del servei de menjador

4.2.1 Si la renda familiar anual, calculada d? acord al que estableix el punt 3 de les bases, no supera el llindar del 60% de la renda necessària per l? obtenció d? un ajut del tram garantit del 50% i acredita una puntuació superior o igual a 15 punts establerta en els àmbits socials (punts 9.1 i 9.2), s? atorgarà un ajut del 100% del preu del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim autoritzat pel Departament.

4.2.2 Si la renda familiar anual, calculada d? acord al que estableix el punt 3 de les bases, no supera el llindar de renda de 2,5 vegades a l? establert per a l? obtenció de per l? obtenció de l? ajut del tram garantit del 50% i acredita una discapacitat superior o igual al 60% es concedirà un ajut del 100%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l? òrgan competent.

5. Compatibilitat i compactació d? ajuts.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d? altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l? import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

D? altra banda, també es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts parcials. En aquest cas, però, aquesta situació excepcional de compactació, s? ha de fer de forma distribuïda, és a dir, es pot compactar en períodes setmanals (p.ex. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d? uns mesos (p.ex. de setembre a febrer). Caldrà, però, la sol·licitud explícita per part de la família i del centre d? acord amb el model normalitzat

22-2018 Exp. 2018/24

núm. 4 abans de la data d? inici de la utilització de la beca compactada i requerirà el vist-i-plau del Consell Comarcal.

En qualsevol cas, l? import diari de la beca compactada no podrà superar el preu màxim del servei de menjador establert pel Departament.

6. Membres computables de la unitat familiar

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d? aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l? any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l? ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s? inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En els casos de custodia compartida es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d? aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

En els casos de violència de gènere, caldrà actuar segons el què determina l? article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d? abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en relació a la identificació no es considerarà membre computable l? agressor/a,i a l? article 48 de l? esmentada Llei 5/2008 en relació al tractament d? ajuts escolars.

7. Càlcul de la renda familiar

El Departament d? Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l? agregació de les rendes corresponents a l? exercici de 2017 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s? indica en els paràgrafs següents, i de conformitat amb la normativa reguladora de l? impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l? impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent: Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l? estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l? estalvi. Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l? autoliquidació. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l? impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l? apartat

22-2018 Exp. 2018/24

primer descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

b) Deduccions de la renda familiar

A l? efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la renda familiar a efectes de l? ajut, s? aplicaran les següents deduccions:

' El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

' La quantitat de 500€ per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

- Que l? alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.

- Que l? alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d? Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l? educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l? àrea d? influència determinada i pel que fa a l? educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d? adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l? alumne a un centre diferent, per manca d? oferta educativa, també s? entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

- No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

8. Valoració de l? ajut

8.1 Valoració de les situacions específiques de la unitat familiar

Per aquest concepte, s? estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l? agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s? hauran d? acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l? organisme competent.

' Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts. ' Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

' Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts. ' Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts.

' Existència d? infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena, li correspon 3 punts.

' Condició de discapacitat de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.

' Condició de discapacitat de més d? un 33%, li correspon 3 punts.

22-2018 Exp. 2018/24

' Redistribució equilibrada d? alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts. La puntuació que s? indica per cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d? obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

8.2 Valoració per part dels serveis socials per necessitat social

Per aquest concepte s? estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l? alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s? acreditarà l? existència d? una necessitat social d? aquesta família. És necessari que l? alumne estigui inclòs en un pla d? intervenció o de treball per risc d? exclusió social.

' Situació de risc social, 10 punts. ' Situació de risc social greu, 15 punts.

9. Atorgament dels ajuts

L? òrgan competent del Consell Comarcal del Moianès resoldrà l? atorgament del número d? ajuts i la quantia dels mateixos d? acord al compliment dels requisits de les esmentades bases.

Les escoles rebran la relació nominal de l? alumnat beneficiari que resulti adjudicatari de l? ajut, amb especificació del mateix. La resolució de l? atorgament o denegació de l? ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada al taulell d? anuncis del Consell Comarcal, i aquesta substituirà la notificació individualitzada, sens perjudici de la comunicació que es realitzi als sol·licitants i als centres docents.

A banda d? aquesta adjudicació d? ajuts, i sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran portar a terme adjudicacions extraordinàries. En el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts per raó de disponibilitat pressupostària , el Consell comarcal aplicarà un criteri de prioritats segons la disponibilitat real.

El Consell Comarcal del Moianès es reserva el dret de comprovar les dades exposades a les sol·licituds. En el supòsit que la documentació presentada no acrediti les dades exposades, es procedirà segons correspongui a la denegació de la sol·licitud o a la revocació de l? ajut.

L? adjudicació dels ajuts quedarà condicionada a la signatura i publicació a la publicació en el DOGC del conveni de delegació de competències entre el Departament d? Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Moianès, i a la formalització de l? addenda de finançament corresponent al curs escolar objecte de les bases.

10. Reclamacions

Contra la resolució d? atorgament o denegació de l? ajut, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l? òrgan que l? ha dictat, en el termini d? un mes a comptar des de la seva publicació a la pàgina web i

22-2018 Exp. 2018/24

al taulell d? anuncis del Consell Comarcal. Aquesta reclamació anirà acompanyada de la documentació que la justifiqui.

11. Baixes, renúncies, trasllats, absències, modificacions i revocacions

Quan un/a alumne/a beneficiari/a d? ajut de menjador causi baixa, es traslladi de centre, renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l? ajut, els centres educatius comunicaran el fet al Consell Comarcal del Moianès indicant la data en què s? ha produït la circumstància, d? acord amb el model normalitzat núm. 5. Aquest procediment es podrà iniciar d? ofici o a instància de les parts.

Quan un alumne beneficiari d? un ajut de menjador es traslladi d? un centre educatiu a un altre dins la mateixa comarca o de qualsevol de les comarques catalanes mantindrà l? import de l? ajut garantit que li hagi estat adjudicat. Per facilitar la tramitació de l? expedient, la presentació de la sol·licitud implica, també, l? autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar les dades i/o la documentació necessària al Consell Comarcal receptor.

Es podrà retirar l? ajut quan l? alumne no assisteixi regularment al menjador. A aquests efectes, es considerarà baixa quan un/a alumne/a no utilitzi el servei de menjador sense causa justificada en una proporció igual o superior al 25% dels dies lectius de cadascun dels mesos d? escolarització. La retirada de l? ajut es comunicarà a les famílies abans de la data d? efecte.

Es podrà modificar l? ajut quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud de l? ajut. Des del Consell Comarcal, es podrà modificar la prestació a proposta del propi interessat o d? ofici, dins els límits establerts en les presents bases.

Es procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de l? òrgan competent del Ple i prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de les causes següents:

- Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les

obligacions adquirides amb l? acceptació de l? ajut. - Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació

empreses per part del Consell Comarcal, tot i reunir la persona sol' licitant els requisits per a la concessió. - Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc

a la seva concessió. - Per ser beneficiari simultàniament d? una altra prestació amb la mateixa

finalitat, és a dir, que tingui la mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal circumstància hagi estat comunicada al Consell Comarcal. - Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no

contemplades en els apartats anteriors. - La revocació de l? ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària.

22-2018 Exp. 2018/24

Aquests actes aniran precedits per un tràmit d? audiència, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

12. Pagament dels ajuts

12.1 Pagament dels ajuts a centres escolars amb gestió de servei de menjador delegada al Consell Comarcal del Moianès (no inclou els centres en els que el Consell Comarcal ha encomanat la gestió a una altra entitat).

En aquells centres que tinguin delegada la gestió del servei de menjador al Consell Comarcal del Moianès el pagament dels ajuts s? efectuarà d? acord al que regulin els corresponents plecs de contractació per la licitació del servei escolar de menjador del Consell Comarcal del Moianès.

12.2 Pagament dels ajuts a centres escolars amb gestió de servei de menjador delegada al Consell Comarcal del Moianès (centres en els que el Consell Comarcal ha encomanat la gestió a una altra entitat)

En aquells centres que tinguin delegada la gestió del servei de menjador al Consell Comarcal del Moianès i aquest ha encomanat la gestió a una altra entitat, serà l? entitat gestora qui designarà l? entitat a la que es faran efectives les ajudes.

L? entitat gestora, presentarà mensualment un certificat acreditatiu signat pel director o membre de l? equip directiu en qui el director delegui aquesta tasca, segons model que facilitarà el Consell Comarcal, en el que hi constarà l? alumnat beneficiari dels ajuts que han fet ús del servei de menjador, amb concreció dels dies en què cadascun/a ha utilitzat el servei de menjador, Aquest certificat es farà arribar a l? Àrea de Serveis a les persones del Consell Comarcal dins els cinc primers dies hàbils del mes següent.

Rebut aquest certificat, el Consell Comarcal farà efectiu el pagament a l? entitat que hagi designat l? entitat gestora en la mesura en què disposi de fons transferits pel Departament d? Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit de certificats erronis o amb anomalies el Consell Comarcal requerirà al centre l? emissió d? un nou certificat.

El Consell Comarcal es reserva el dret de comprovar les dades certificades. En el cas de produir-se excedents en l? import de l? ajut o transferències incorrectes, el centre docent haurà de comunicar-ho i retornar els imports al Consell Comarcal del Moianès.

12.3. Pagament dels ajuts a centres escolars amb gestió pròpia de servei de menjador

En els centres escolars amb gestió pròpia del servei de menjador, les ajudes atorgades als beneficiaris es faran efectives a l? entitat que designi el centre docent. Els centres educatius, que actuaran com entitats col·laboradores, les quals assumeixen el compromís de gestionar l? aplicació dels fons d? acord amb la seva finalitat, i es responsabilitzen de comunicar les baixes definitives i els trasllats de l? alumnat beneficiari.

22-2018 Exp. 2018/24

El centre docent presentarà mensualment un certificat acreditatiu signat pel director o membre de l? equip directiu en qui el director delegui aquesta tasca, segons model que facilitarà el Consell Comarcal, en el que hi constarà l? alumnat beneficiari dels ajuts que han fet ús del servei de menjador, amb concreció dels dies en què cadascun/a ha utilitzat el servei de menjador, Aquest certificat es farà arribar a l? Àrea de Serveis a les persones del Consell Comarcal dins els cinc primers dies hàbils del mes següent.

Rebut aquest certificat, el Consell Comarcal farà efectiu el pagament a l? entitat que hagi designat el centre educatiu en la mesura en què disposi de fons transferits pel Departament d? Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit de certificats erronis o amb anomalies el Consell Comarcal requerirà al centre l? emissió d? un nou certificat.

El Consell Comarcal es reserva el dret de comprovar les dades certificades. En el cas de produir-se excedents en l? import de l? ajut o transferències incorrectes, el centre docent haurà de comunicar-ho i retornar els imports al Consell Comarcal del Moianès.

13. Control i supervisió

El Consell Comarcal del Moianès, per mitja de l? Àrea de Serveis a les persones comprovarà l? ús correcte dels ajuts atorgats. Durant tot el curs escolar es reserva el dret de verificar les dades justificades en la sol·licitud de l? ajut i procedir a la revocació total o parcial de l? ajut atorgat en el cas què es detecti l? ocultació o falsedat de dades.

El Consell Comarcal en ús de les seves competències delegades pel Departament d? Ensenyament de la Generalitat de Catalunya , podrà dur a terme la supervisió de tot allò relacionat amb aquestes bases.

14. Protecció de dades

El Consell Comarcal del Moianès i el centres escolars recolliran les dades relatives a les persones a través de les corresponents sol·licituds. Aquestes dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i seran incloses en el fitxer del Consell Comarcal Expedients d? Ensenyament del qual es responsable el Consell Comarcal del Moianès . La finalitat d? aquest fitxer és la gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les competències i serveis comarcals de l? Àrea d? ensenyament.

D? acord amb allò que estableix l? article 5 de la LOPD, els peticionaris, autoritzen expressament el tractament de les dades personals demanades a través del formulari de sol·licitud d? aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin, així com autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat, d? acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Els peticionaris, podran exercir els seus drets d? accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Consell Comarcal del Moianès.

22-2018 Exp. 2018/24

S? adaptaran els drets i obligacions bases en tot el que reguli el nou Reglament de Protecció de Dades de Catalunya Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

15. Règim jurídic

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d? aplicació el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el reglament i la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.

Aquestes bases estaran sotmeses a les modificacions que en l? àmbit de la seva competència pugui determinar el Departament d? Ensenyament , de conformitat amb el que disposa el Decret 160/1996 i Decret 161/1996.

16. Disposició addicional

L? eficàcia d? aquestes bases queda condicionada a l? aprovació de l? addenda de finançament al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Moià, 1 de juny de 2018

El President

Dionís Guiteras Rubio

Educación
Familia
Infancia
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Comedor escolar
Discapacidad
Vivienda
Actividades económicas
Emergencia social
Transporte
Nacimiento, adopción y acogimiento
Justicia
Tercera edad
Transporte escolar
Escolarización
Transporte y vehículos