Aprovació definitiva de les bases reguladores del concurs de disfresses de la Rua de Carnestoltes 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tordera

EDICTE de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació definitiva de les bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de Carnestoltes 2017

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de Carnestoltes 2017.

L'anunci va publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de febrer de 2017, al Tauler d'Anuncis de la Corporació i a la web municipal i, havent transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin formulat al·legacions, suggeriments o reclamacions, les bases han quedat definitivament aprovades.

D'acord amb el previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es publica el text íntegre de les bases.

BASES REGULADORES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE LA RUA DE CARNESTOLTES. 25 DE FEBRER DE 2017.

Objecte:

Inscripcions:

Les inscripcions es podran formalitzar del dia 10 de febrer fins al dia 21 de febrer mitjançant un formulari que es trobarà al web www.tordera.cat o bé a les oficines de Serveis Personals de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. No s'admetrà cap inscripció a partir d'aquesta data.

Categories:

' INDIVIDUAL i PARELLES. ' PETITS GRUPS. Format per un col·lectiu de 3 a 9 persones. ' PETITES COMPARSES. Formades per un col·lectiu de 10 a 30 persones. ' COMPARSES. Formada per un col·lectiu de més de 30 persones. ' DISFRESSES EN EL LLOC DE TREBALL.

Ajuts:

El total de comparses que podran rebre l'ajut serà de 10. Es tindrà en compte l'ordre d'inscripció i que la comparsa reuneixi uns mínims de qualitat.

COMPARSES DE 10 A 30 COMPONENTS SENSE CARROSSA 50 EUR. COMPARSES DE 10 A 30 COMPONENTS AMB CARROSSA 100 EUR. COMPARSES DE MÉS DE 30 COMPONENTS 120 EUR.

Procediment del concurs de disfresses:

Hora i lloc de concentració dels participants:

La concentració de tots els participants serà al final de l'avinguda dels Països Catalans, el dia 25 de febrer de 2017, de les 16.30 h a les 17.15 h. En aquesta franja horària els inscrits passaran per davant del jurat i aquest farà una primera valoració de les disfresses. També se'ls assignarà un número de participació que hauran de portar en un lloc ben visible durant tota la rua. Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les 17.15 h no tindran opció a rebre l'ajuda i el jurat no els valorarà per obtenir premi. En tot cas, sí que podran participar a la rua.

Cada grup o comparsa nomenarà una persona responsable que serà la interlocutora vàlida amb l'organització a efectes de possibles imprevistos i vetllarà perquè el seu grup o comparsa compleixi les bases.

La sortida de la rua serà a les 17.30 h de l'avinguda dels Països Catalans.

Hora i lloc de concentració de carrosses o d'altres vehicles de motor:

Només es permet portar carrossa o altre tipus de vehicle de motor als participants en les categories de petites comparses i de comparses. La concentració de les carrosses o d'altres vehicles serà al final de l'avinguda dels Països Catalans, de les 15.30 a les 16.00 h. El conductor s'ha d'identificar a l'organització amb el nom del seu grup o comparsa. L'organització donarà un número al conductor, aquest número serà el que assenyalarà l'ordre de sortida de cada comparsa o grup i, la persona responsable del col·lectiu l'haurà de bescanviar per un altre en el moment de passar per davant del jurat. El número s'haurà de portar en un lloc ben visible durant tota la rua.

La carrossa o vehicle que no estigui al lloc de concentració abans de les 16.00 h no podrà participar a la rua. En tot cas, sí que ho podran fer els components d'aquell col·lectiu.

Els participants es col·locaran segons l'ordre següent: individuals i parelles, petits grups, grups, comparses de 25 a 40 components i comparses de més de 40 components. Els participants que no portin carrossa o vehicle es col·locaran els primers del seu grup, seguits dels participants que portin carrossa o vehicle per ordre d'arribada al lloc de la concentració.

Jurat:

El jurat, de les 16.30 a les 17.15 h, farà una primera valoració de les disfresses participants a la rua i també comptarà tots els components dels diferents col·lectius.

El nombre de components de les categories de grups i de comparses es pot modificar fins al dia 21 de febrer. Si el dia de la rua són més components dels que s'han inscrit, i no s'ha notificat el canvi, es quedaran a la categoria inscrita, si són menys components passaran a la categoria que els correspongui.

La valoració del jurat també es farà durant tot el recorregut. Es valoraran la confecció, el disseny, la originalitat, la coreografia i la gresca.

Pel que fa a les disfresses en el lloc de treball, el jurat passarà el dia 21 de febrer, d'11 a 13 h, aproximadament, pels establiments que s'hagin inscrit i valorarà tant les disfresses com els elements d'ambientació del local.

El jurat pot desqualificar qualsevol participant que no reuneixi uns mínims de qualitat, que no segueixi les instruccions marcades per l'organització i que no compleixi els requisits exposats en aquestes bases. Com a conseqüència, no optarien als premis ni als ajuts. El veredicte del jurat serà inapel·lable i no es podrà recórrer. El jurat està facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

Els premis:

L'entrega de premis tindrà lloc un cop acabada la rua a la plaça de l'església. Els premis són els següents:

' INDIVIDUAL i PARELLES.

1r premi 40 EUR i trofeu. 2n premi 30 EUR i trofeu. 3r premi 20 EUR i trofeu.

' PETITS GRUPS DE 3 A 9 PERSONES.

1r premi 50 EUR i trofeu. 2n premi 40 EUR i trofeu. 3r premi 30 EUR i trofeu.

' PETITES COMPARSES DE 10 A 30 PERSONES.

1r premi 60 EUR i trofeu. 2n premi 50 EUR i trofeu. 3r premi 40 EUR i trofeu.

' COMPARSES DE MÉS DE 30 PERSONES.

1r premi 120 EUR i trofeu. 2n premi 110 EUR i trofeu. 3r premi 100 EUR i trofeu.

' MILLOR CARROSSA.

Premi 80 EUR i trofeu.

' PREMI A LA GRESCA.

Pernil i trofeu.

' DISFRESSES EN EL LLOC DE TREBALL.

1r premi 40 EUR i trofeu. 2n premi 30 EUR i trofeu. 3r premi 20 EUR i trofeu.

Disposicions finals:

' Les mides mínimes de la plataforma per poder optar a premi són de 2 m d'amplada i de 3 m de llargada. Les mides màximes permeses de la plataforma per poder participar a la rua, aproximadament, són de 2,50 m d'amplada per 6 m de llargada. L'alçada màxima de la carrossa és de 3,5 m.

' Totes les comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor hauran de presentar la respectiva assegurança del vehicle com a molt fins el dia abans de la rua i el seu conductor n'assumirà la responsabilitat. Aquestes comparses també estan obligades a portar un extintor i, com a mínim, una persona a cada costat del vehicle per controlar la seguretat dels participants i espectadors. Aquestes dues persones portaran una acreditació que se'ls facilitarà per part de l'organització al lloc de concentració.

' Les imatges preses durant la rua i durant la festa de Carnestoltes podran ser utilitzades per l'Ajuntament de Tordera per difondre l'acte en qualsevol mitjà de comunicació.

' En cas de pluja, es comunicarà als participants quina serà la data de la festa de Carnestoltes.

' Us recordem que el consum a la via pública està prohibit.

' La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 17 de març de 2017 Ho disposa, el primer tinent d'alcalde, per delegació (DA 2016/1625), Josep Llorens Muñoz En dóna fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Fiestas Populares