Aprovació definitiva de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges específiques per als municipis que integren l'àrea metropolitana. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ALTRES ENTITATS

Consorci Metropolità de l'Habitatge

ANUNCI

Exp. 32/16.

No havent-se presentat al·legacions contra l'aprovació inicial de les Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges específiques per als municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona, segons acord de la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 19 de juliol de 2016 i publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 2 d'agost de 2016, s'entenen aprovades definitivament.

Barcelona, 19 de setembre de 2016 El director general, José Antonio Artímez Álvarez

Vivienda
Rehabilitación de vivienda