Aprovació definitiva de les bases reguladores dels ajuts econòmics per a famílies monoparentals que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

En compliment d? allò que disposen l? article 17.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l? article 111 e la Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases del règim local, l? article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d? abril, pel qual s? aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic que l? Ajuntament en sessió plenària de data 25 de gener de 2018 aprovà provisionalment les Bases reguladores dels ajuts econòmics per a famílies monoparentals que estiguin gravades per l? impost sobre bens immobles.

Havent transcorregut el període d? exposició pública de l? expedient, sense que s? hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s? especifiquen seguidament, han esdevingut definitius :

Primer.- Aprovar definitivament les Bases reguladores dels ajuts econòmics per a famílies monoparentals que estiguin gravades per l? impost sobre bens immobles.

BASES PARTICULARS REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L? IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

PRIMERA. OBJECTE

Constitueix l? objecte d? aquestes bases és l? atorgament d? ajuts econòmics a famílies monoparentals, residents en el municipi amb una antiguitat mínima d? 1 any anterior a la data de la sol·licitud, que estiguin gravades o bé estiguin obligades al pagament per repercussió legal de l? impost sobre béns immobles del municipi de Vallirana.

SEGONA.- FINALITAT

La finalitat d? aquestes bases és donar un suport econòmic a les famílies monoparentals que reuneixen i acrediten els requisits, i amb un nivell d? ingressos econòmics segons la clàusula cinquena.

TERCERA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS I FORMA D? ACREDITAR-LOS

1. Podran sol·licitar els ajuts econòmics objecte d? aquestes bases les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

A) Estar empadronat al municipi de Vallirana, amb una antiguitat mínima d? any de residència en el municipi anterior a la data de la sol·licitud.

B) Estar en possessió del títol de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.

C) Constar com a contribuent o estar obligat al pagament per repercussió legal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Vallirana l? any en el qual se sol·liciti l? ajut per

D) l? habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d? habitants.

E) Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d? habitants convisquin amb ell, de les obligacions tributàries amb l? Ajuntament de Vallirana, l? Agència Tributària i la Seguretat Social.

F) No constar com a propietari, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap altre immoble urbà, en aquest o en un altre municipi. En cas que el sol·licitant sigui propietari de finques rústiques, la suma dels valors cadastrals de totes elles no pot superar els 5.000,00 euros.

G) Quan l? immoble assenyalat a l? apartat c) estigui integrat en un edifici destinat a habitatges de caràcter plurifamiliar, aquest haurà de tenir la consideració d? entitat independent a efectes cadastrals.

H) No trobar-se en cap situació que impedeixi obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.

2. Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats en aquestes bases, hauran de presentar al Registre General de l? Ajuntament la sol·licitud, segons el model normalitzat, acompanyant-hi la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del NIF/NIE en vigor.

b) Fotocòpia compulsada del títol de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.

c) Còpia del rebut de l? IBI o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

d) Còpia del contracte de lloguer i dels rebuts que n? acreditin l? abonament per repercussió legal.

e) Certificat d? empadronament en el qual s? acrediti la residència del sol·licitant i en el qual constin tots els membres empadronats a l? habitatge, i on quedi acreditada l? antiguitat de residència en el municipi.

f) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat el sol·licitant i les persones que convisquin amb ell:

L'Ajuntament verificarà directament, a través de les corresponents certificacions de l'Administració d'Hisenda, les titularitats cadastrals en aquest o en qualsevol altre municipi del sol·licitant i de les persones que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell. A aquest efecte autoritzaran l? Ajuntament, en el moment de presentar la sol·licitud, a demanar a la Direcció General del Cadastre aquesta informació.

Documentació acreditativa d? estar corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d? habitants convisquin amb ell, de les seves obligacions amb l? Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

L'Ajuntament verificarà directament, a través de les corresponents certificacions de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, si estan al corrent de les seves obligacions

amb l? Agència Tributària i amb la Seguretat Social. A aquest efecte el peticionari i les altres persones que, segons el padró municipal d'habitants convisquin amb ell autoritzaran l? Ajuntament, en el moment de presentar la sol·licitud, a demanar a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social aquesta informació.

g) Fotocòpia del document bancari en el qual aparegui el titular del compte, que haurà de ser el beneficiari de l? ajut, i el número d? IBAN (vint-i-quatre dígits) on poder transferir l'import de l'ajut.

h) Document de transferència validat per l'entitat financera corresponent.

QUARTA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa al Registre General de l? Ajuntament, des del 2 d? abril fins al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos.

CINQUENA.- QUANTIA DE L? AJUT

Per tal de determinar el percentatge de l? ajut es tindrà en compte el nivell d? ingressos següent:

Si els ingressos són inferiors a 20.000,00€ /any s? aplicarà una bonificació del 80% i amb el límit de 400,00 euros

Si els ingressos són iguals o superiors a 20.000,00 euros i inferiors a 55.000,00 euros s? aplica una bonificació del 40% % i amb el límit de 400,00 euros

Si els ingressos són iguals o superiors a 55.000,00 euros i inferiors a 75.000,00 euros s? aplica una bonificació del 20% % i amb el límit de 400,00 euros

El percentatge que es concedeixi s? establirà en funció de la dotació pressupostària existent en el moment de l? atorgament i serà el mateix per a tots els beneficiaris que compleixin els requisits assenyalats a la base segona.

SISENA.- FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ

Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de l? informe de serveis socials i dels serveis econòmics, de forma conjunta per a tots els beneficiaris, dintre de l? últim trimestre de l? any.

SETENA.- FORMA DE PAGAMENT DE L? AJUT

L? ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l? acord de concessió.

La Tresoreria Municipal, abans d? ordenar la transferència bancària, verificarà el pagament del rebut de l? impost sobre béns immobles per a l? exercici pel qual es demana l? ajut. La manca de pagament determinarà la revocació de l? ajut.

VUITENA.- PÈRDUA DEL DRET A REBRE L? AJUT

Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció:

La manca de pagament de l? impost sobre béns immobles de l? exercici o el pagament fora del termini voluntari.

Rebre qualsevol altre ajut pel mateix concepte, per part d? altres administracions públiques o del mateix Ajuntament, que, sumat a aquest, excedeixi del 100% de la quota municipal de l? impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

La manca de comunicació a aquest Ajuntament de qualsevol modificació de les circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a l? atorgament de l? ajut.

NOVENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per part de l? Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat l? atorgament dels ajuts.

DESENA. REVISIÓ DELS AJUTS

L? Ajuntament pot modificar la resolució d? atorgament dels ajuts objectes d? aquestes bases, havent concedit prèviament un termini d? audiència de deu dies al beneficiari, en relació amb el seu contingut i condicionat pels supòsits següents:

a) Quan s? acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca d? aportació total o parcial de les que havien de ser tingudes en compte per adjudicar-li la condició de beneficiari de l? ajut.

b) Quan el beneficiari de l? ajut que resulti obligat al pagament per repercussió legal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Vallirana l? any en el qual se sol·liciti l? ajut per l? habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d? habitants, no justifiqui adequadament ? amb el requeriment previ de forma de l? Ajuntament? el pagament per repercussió legal de la totalitat de l? import de l? impost esmentat.

ONZENA. RENÚNCIA

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l? ajut atorgat, de manera que perd el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al Registre General de l? Ajuntament de Vallirana de l? escrit corresponent signat pel beneficiari.

DOTZENA. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PERCEBUDA

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l? exigència de l? interès de demora, des del moment del pagament de l? ajut en els casos que preveuen les bases setena i novena d? aquestes bases reguladores.

A aquest efecte caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora l? advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d? un mes des de la recepció de la notificació sense que s? hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el termini i amb la forma que preveu el reglament general de recaptació.

Aquestes bases particulars es publicaran inicialment, en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d? edictes de l? Ajuntament i, a més, se n? inserirà una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la pàgina web de l? Ajuntament. Una vegada aprovades definitivament, s? iniciarà la convocatòria.

Eva M ªMartinez Morales Alcaldessa

Vallirana, 17 d? abril de 2018

Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda
Familia monoparental
Alquiler de vivienda
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales